Stadsplaneringen mål är en god stad

Staden förändras hela tiden. Stadsplaneringen förutser och styr förändringen av den fysiska miljön. 

Staden är en komplicerad helhet som ständigt förändras. Invånare, tjänster och arbetsplatser kommer och går. Allt fler finländare bor i en stad och folk flyttar till huvudstadsregionen. Därför behövs det mer bostäder och tjänster. Resor, arbete, handel och fritidssysselsättningar förändras.  

Stadsplaneringens uppgift är att styra stadens utveckling. Vi förutspår långsiktiga förändringar och svarar på aktuella behov. För att bevara det som finns behövs det också planering: vi värnar om miljö, såsom värdefull natur, rekreationsområden och kulturmiljöer.  

Samarbete och samordning  

En god stad har många egenskaper.  

 • Det finns boende för olika livssituationer och preferenser.  
 • Stadsdelarna är särpräglade och livskraftiga, trivsamma och trygga.  
 • Tjänster och arbetstillfällen finns på olika håll i staden.  
 • Naturen är mångfaldig och rekreationsområdena ligger nära invånarna.  
 • Hembygdens historia och kultur värdesätts och skapar identitet för området.  
 • Det är smidigt och tryggt att röra sig oberoende av färdsätt.  
 • Stadsmiljön erbjuder möjligheter till hållbar livsstil och hållbara val.  

Stadsplaneringen mål är en fungerande helhet. Stadsplaneringen samordnar olika synvinklar och mål. Det kräver mångsidiga fakta och omfattande samarbete. Stadsplaneringen engagerar experter inom många branscher, såsom arkitekter, ingenjörer, landskapsarkitekter, trafikplanerare och andra experter. 

En generalplan bereds alltid av en multiprofessionell grupp som samarbetar med experter och myndigheter inom olika områden samt med invånare och andra intressenter. Invånarna har kunskap och erfarenhet om sin närmiljö som planläggarna och experterna saknar.  

Stadsplaneringens mål  

Stadsplaneringen baserar sig på markanvändnings- och bygglagen(extern länk) (extern länk). Enligt lagen har stadsplaneringen som mål att  

 • reglera områdesanvändningen och byggandet för att på det sättet skapa förutsättningar för en bra livsmiljö,  
 • främja en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling,  
 • ge alla en möjlighet att delta i beredningen av ärenden, och  
 • säkerställa planeringens kvalitet och interaktivitet, mångsidig sakkunskap och öppen information.  

Stadsplaneringens uppgift är att säkerställa att Esbo förblir en bra plats att bo, lära, arbeta och företaga.  

Stadsplaneringens uppgift är att säkerställa att Esbo förblir en bra plats att bo, lära, arbeta och företaga.