Barnets boende

När man beslutar om var barnet ska bo är det viktigt att ta hänsyn till barnets önskemål och åsikt, men valet och ansvaret för beslutet bör inte lämnas till barnet.

Barnatillsyningsmännen i familjeenheten bekräftar avtalen som gäller barnets boende då barnet är bosatt i Esbo.

Föräldrarna kan komma överens om att barnet bor hos ena föräldern, ifall föräldrarna inte bor tillsammans. Barnatillsyningsmannen bekräftar avtalet om barnets boende. Genom avtalet kommer föräldrarna överens om hos vilkendera föräldern barnet bor. Föräldrar med gemensam vårdnad om barnet ska tillsammans fatta beslutet om att ändra barnets hemort.

Oberoende av vårdnadsform och omfattningen av umgängesrätten måste barnet officiellt bo hos någondera föräldern.

På basis av den officiella boendeplatsen bestäms bl.a.

  • hemort
  • daghem, skola, skolskjuts
  • barnbidrag (om föräldrarna inte kommer överens om något annat)
  • bostadsbidrag
  • ort där vårdnads- och umgängesavtalet bekräftas.

Barnet har rätt att träffa den föräldern hos vilken han eller hon inte bor.