Kungörelse: Beslut om tillfällig pålning och spontning som orsakar buller, Marstrandsvägen 2

  • Byggande
Publicerad: 26.10.2021 5.00

Miljötillsynschefen fattade 25.10.2021 § 74 ett beslut med anledning av Peab Oy:s anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen (527/2014) om tillfällig pålning och spontning som orsakar buller på Marstrandsvägen 2, 02150 ESBO. Beslutet är offentligt framlagt 26.10.-2.12.2021 på Esbo stads sida för tjänsteinnehavares beslut(extern länk).

Den som är missnöjd med beslutet kan söka ändring genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet, d.v.s. senast 2.12.2021. Besväret ska lämnas till Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 VASA, eller vaasa.hao@oikeus.fi eller förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst(extern länk).

Denna kungörelse har publicerats 26.10.2021 på Esbo stads webbplats. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten i fråga.

Mer information om beslutet ges av miljöinspektör Lasse Kämpe, tfn 043 824 6048 och miljötillsynschef Maria Myllynen, tfn 040 639 4954, e-post enligt modellen: fornamn.efternamn@esbo.fi

Hagalund
  • Kungörelser