Kungörelse: Beslut om tillfällig nattlig betonggjutning som orsakar buller, Koltgränden 4, 8 och 10

  • Byggande
Publicerad: 27.10.2021 5.00

Miljötillsynschefen fattade 26.10.2021 § 76 ett beslut med anledning av Lujatalo Oy:s anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen (527/2014) om tillfällig nattlig betonggjutning som orsakar buller på Koltgränden 4, 8 och 10, 02200 ESBO. Beslutet är offentligt framlagt 27.10.-3.12.2021 på Esbo stads sida för tjänsteinnehavares beslut(extern länk).

Den som är missnöjd med beslutet kan söka ändring genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet, d.v.s. senast 3.12.2021. Besväret ska lämnas till Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 VASA, eller vaasa.hao@oikeus.fi eller förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst(extern länk).

Denna kungörelse har publicerats 27.10.2021 på Esbo stads webbplats. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten i fråga.

Mer information om beslutet ges av miljöinspektör Lasse Kämpe, tfn 043 824 6048 och miljötillsynschef Maria Myllynen, tfn 040 639 4954, e-post enligt modellen: fornamn.efternamn@esbo.fi

Hagalund
  • Kungörelser