Frånvarons inverkan på avgiften inom småbarnspedagogik

  • Småbarnspedagogik
Publicerad: 5.11.2021 7.21

Juli är en avgiftsfri månad förutsatt att den kommunala småbarnspedagogiken har inletts senast i september under verksamhetsåret och fortsatt utan avbrott.

Månadsavgiften betalas även för frånvarodagar, undantag gäller i följande fall:

  1. Om barnet på grund av sjukdom varit frånvarande från småbarnspedagogiken alla verksamhetsdagar under en kalendermånad, betalas ingen avgift.
  2. Om barnet på grund av sjukdom varit frånvarande från småbarnspedagogiken minst 11 verksamhetsdagar per kalendermånad, betalas halva månadsavgiften. Sjukfrånvaro bör anmälas till vårdplatsen genast när barnet insjuknar.
  3. Om barnet av annan orsak än sjukdom varit frånvarande från småbarnspedagogiken alla verksamhetsdagar under en kalendermånad, betalas halva månadsavgiften. Om barnet närvarit en endaste dag, uppbärs hela månadsavgiften.
  4. För de dagar som ett barn under 2 år är frånvarande från småbarnspedagogiken under faderskapspenningperioder som avses i sjukförsäkringslagen 9 kapitlet 7 §, uppbärs ingen avgift. Frånvaron meddelas i förväg och gäller endast barnet som pappan är ledig med. Avgiften uppbärs fr.o.m. den dagen familjen har tagit emot platsen.

Meddelande till förskolebarnens föräldrar

Avgiftsfri förskola slutar den 4.6.2021. Fr.o.m. 5.6.2021 fastställs betalningen enligt vårdbehov. Det nya betalningsbeslutet skickas vid månadsskiftet juni-juli. Ifall barnets vårdrelation slutar i mitten av månaden upphör faktureringen den dag vården upphör. Vårdplatsen skall sägas upp skriftligen minst två (2) veckor innan vårdrelationen slutar.

Hela Esbo