Fastställandet av värdet för en barnspecifik servicesedel från 1.8.2021

  • Småbarnspedagogik
Publicerad: 27.10.2021 5.15Uppdaterad: 5.11.2021 12.01

Servicesedeln för småbarnspedagogik tas i bruk för barnfamiljer i Esbo från 1.8.2021. Servicesedelns självriskandel räknas som en procentandel av familjens bruttoinkomster på samma grunder som klientavgiften för kommunal småbarnspedagogik. Den högsta andelen, 288 €/månad, tas ut för det yngsta barnet som deltar i småbarnspedagogik på heltid. För det andra barnet tas ut 40 procent (115 €/månad) och för familjens övriga barn 20 procent (58 €/månad) av avgiften för det yngsta barnets småbarnspedagogik på heltid.

Familjens storlek 

I familjens storlek beaktas personer som lever i äktenskap eller under äktenskapsliknande förhållanden och bådas minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Inkomster

Inkomster som beaktas är skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster för ett barn, en förälder eller annan vårdnadshavare samt hans eller hennes make eller maka eller en person som lever under äktenskapsliknande förhållanden i samma hushåll. Flexibel och partiell vårdpenning beaktas som inkomst. Semesterpenning läggs till löneinkomsterna. Som inkomster beaktas inte stöd för hemvård av barn (beslutet behövs som bilaga), barnbidrag, förmåner enligt lagen om handikappförmåner, barnförhöjning enligt folkpensionslagen, bostadsbidrag, ersättningar för sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg, studiestöd, vuxenutbildningsstöd, sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd, ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, kostnadsersättning enligt lagen om offentlig arbetskrafts och företagsservice, stipendier som betalas på grund av studier och inte heller andra motsvarande understöd eller ersättningar för kostnader för familjevård. Som avdrag från inkomster beaktas underhållsbidrag som betalats åt barn utanför familjen och andra motsvarande kostnader som beror på faktiska familjeförhållanden samt sytning.

Inkomstutredning

En utredning över familjens inkomster ges på en inkomstutredningsblankett. Familjen behöver inte utreda sina inkomster, om familjen i inkomstutredningsblanketten tills vidare ger eller har gett sitt samtycke till den högsta självriskandelen enligt tiden för småbarnspedagogik. Uppgifterna ska ges på inkomstutredningsblanketten, men någon separat bilaga behöver inte lämnas in om inkomstuppgifterna finns tillgängliga i inkomstregistret och familjen ger sitt samtycke till att uppgifterna i inkomstregistret får användas. Bilagor om företagarinkomster och kapitalinkomster ska lämnas in i samband med inkomstutredningen. Om familjen inte lämnar in inkomstutredningsblanketten med bilagor, bestäms servicesedelns högsta självriskandel för familjens barn i småbarnspedagogik. En andel som fastställts med bristfälliga inkomstuppgifter korrigeras inte retroaktivt. Inkomstutredningsblanketter fås från daghemmet och på webben: samlingssida för läroplaner och blanketter.

Granskning av självriskandelen

Beslutet om självriskandelen gäller tills vidare. Familjen är skyldig att meddela sina inkomstuppgifter (skriftligt med bilagor) också mitt under verksamhetsåret om familjens inkomster (även löneinkomster) väsentligt (+/- 10 procent) förändras eller om familjens storlek förändras. Om servicesedelns värde och självriskandelen baserar sig på för låga inkomstuppgifter som barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare gett, kan värdet och självriskandelen rättas retroaktivt för högst ett år. Beslutsfattaren har rätt att kontrollera inkomstuppgifterna hos olika myndigheter. Besluten kan läsas i Suomi.fi-tjänsten, om familjen har tagit tjänsten i bruk, annars skickas besluten per post. Familjen får beslutet om självriskandelen i huvudsak under den månad då barnet börjar i småbarnspedagogik. Indexjusteringen av de inkomstgränser som används vid fastställandet av självriskandelen görs nästa gång från 1.8.2022. Självriskandelen justeras också om gällande bestämmelser eller beslut ändras.

FamiljestorlekMinimibruttoinkomst €/månAvgiftsprocentBruttoinkomstgränsen för den högsta avgiften €/mån
22 798 10,75 485
33 61010,76 297
44 099 10,76 786
54 588 10,77 275
65 07510,77 762

 

Om familjen består av fler än sex personer höjs den inkomstgräns som ligger till grund för andelen med 189 euro för varje följande minderårigt barn i familjen. Om inkomsterna är mindre än den lägsta bruttoinkomstgränsen eller om självriskandelen per barn är mindre än 27 euro tas ingen självriskandel ut.

Att räkna självriskandelen

Du kan räkna ditt barns självriskandel för småbarnspedagogiken enligt följande modell: Räkna familjens storlek. Se minimibruttoinkomstgränsen per månad. Dra av den från familjens genomsnittliga bruttoinkomster per månad. Ta av det resterande talet den andel som motsvarar avgiftsprocenten 10,7 = självriskandelen. Andelens belopp avrundas till närmaste jämna eurobelopp. Utöver familjens självriskandel kan serviceproducenten ta ut en tilläggsavgift som får vara högst 50 euro per månad per barn. Se de serviceproducentvisa tilläggsavgifterna

Hur påverkar tiden i småbarnspedagogiken självriskandelen

Tiden i småbarnspedagogik, timmar (h)/veckaSjälvriskandelen av avgiften för småbarnspedagogik  på heltid
Över 35 h100 %
Över 25 h och under 35 h      80 %
Högst 25 h60 %

 

Tabell: Hur påverkar tiden i småbarnspedagogiken självriskandelen

Förskoleundervisningen (20 h/vecka, 4 h/dag) är avgiftsfri under förskoleundervisningens läsår. För 5-åringar (födda 2016) är småbarnspedagogiken avgiftsfri 20 h/vecka, 4 h/dag under tiden 1.8.2021–31.7.2022. Om barnet utöver förskoleundervisning eller avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar behöver även annan småbarnspedagogik, tas avgiften ut enligt följande tabell:

Småbarnspedagogikens andel sammanlagt (h) i veckan Självriskandel, av självriskandelen för småbarnspedagogik
minst 25 h80 %
över 15 - under 25 h60 %
högst 15 h35 %

 

Tabell :Om barnet utöver förskoleundervisning eller avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar behöver även annan småbarnspedagogik, tas avgiften ut enligt tabellen.

I Esbo beviljas servicesedeln högst till utgången av juli (31.7) det år då barnet övergår till den obligatoriska förskoleundervisningen. Barn i förskoleåldern kan beviljas servicesedel för småbarnspedagogik i anslutning till förskoleundervisningen i daghem som godkänts som förskoleundervisningsplatser. För förskoleåret ansöker familjen om servicesedeln separat, om barnet utöver förskoleundervisning också behöver småbarnspedagogik. Vid beräkningen av tiden i småbarnspedagogik per vecka i snitt beaktas utöver barnets dagliga tid i småbarnspedagogik också de regelbundna frånvarodagar per kalendermånad som meddelats i förväg. Ett skriftligt avtal ingås med enheten för småbarnspedagogik om den regelbundna tiden i småbarnspedagogik per vecka, per dag samt frånvaron. Familjens semestertider (t.ex. sommar-, höst-, jul- och sportlov) och tillfällig frånvaro räknas inte med i den regelbundna tiden i småbarnspedagogik. Ett avtal om tid i småbarnspedagogik för barn ska i regel följas under verksamhetsåret (1.8–31.7) under minst tre månader. 

Frånvarons inverkan på avgiften

Serviceproducenten kan inte ta ut självriskandelen för de dagar då ett barn under 2 år är borta från småbarnspedagogiken under de faderskapspenningsperioder som avses i 9 kap. 7 § i sjukförsäkringslagen. Faderskapsledigheten ska anmälas till enheten för småbarnspedagogik senast 2 veckor innan faderskapsledighetsperioden börjar.

Avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar

Den avgiftsfria småbarnspedagogiken för femåringar fortsätter i Esbo även för den åldersklass som är född 2016 under tiden 1.8.2021–31.7.2022. Avgiftsfri småbarnspedagogik ordnas fyra timmar per dag från måndag till fredag på barnets nuvarande plats för småbarnspedagogik. Självriskandelen räknas endast för den tid som överskrider 20 timmar per vecka.

Inledande och avsutande av  småbarnspedagogik

Servicesedelns självriskandel börjar tas ut den dag barnet inleder småbarnspedagogiken. Startdatumet är den dag vårdnadshavaren bekräftat att platsen inom småbarnspedagogik tas emot. Servicesedelns giltighet upphör den sista dagen för småbarnspedagogik enligt beslutet om servicesedel eller enligt systemet (eVaka) eller när serviceavtalet mellan klienten och serviceproducenten sägs upp skriftligt eller barnets adress enligt befolkningsregistret ändras till en annan kommun eller senast 31.7 det år då barnets rätt till förskoleundervisning börjar. När en klient säger upp ett avtal som hen ingått med en serviceproducent, är det på klientens ansvar att beakta den uppsägningstid som ingår i avtalet med en privat serviceproducent. Värdet på en servicesedel som betalats utan grund och som betalas till serviceproducenten kan återkrävas hos barnets vårdnadshavare på basis av prövning från fall till fall. Servicesedeln kan användas för ett barn som har rätt till småbarnspedagogik. Då ditt barn beviljas servicesedel kan du inte samtidigt få stöd för privat vård eller hemvårdsstöd för barnet eller låta barnet delta i kommunal småbarnspedagogik eller klubbverksamhet. Barnet kan av någon annan orsak än sjukdom vara borta från småbarnspedagogik som ordnas med servicesedel utan avbrott högst 11 kalenderveckor per år. Frånvaro ska anmälas på förhand. Om frånvaron fortsätter en längre tid, förfaller beslutet om servicesedel.   

Småbarnspedagogikens avgifter

+358 9 816 27400En inkomstutredning med behövliga bilagor kan skickas till adressen: Esbo stad, ekonomienheten/ småbarnspedagogik, PB 30, 02070 ESBO STAD

Telefontjänst
mån, ons och tors kl. 9–12

Det finns fem alternativ att välja mellan:
1. Svenskspråkig service
2. Alberga
3. Hagalund och Mattby-Olars
4. Esboviken
5. Esbo centrum