Fastställande av värdet på en barnspecifik servicesedel från 1.8.2022

 • Småbarnspedagogik
17.6.2022 7.51Uppdaterad: 17.6.2022 11.29

Servicesedelns självriskandel räknas som en procentandel av familjens bruttoinkomster på samma grunder som klientavgiften för kommunal småbarnspedagogik. Den högsta andelen, 295 €/månad, tas ut för det yngsta barnet som deltar i småbarnspedagogik på heltid. För det andra barnet tas ut 40 procent (118 €/månad) och för familjens övriga barn 20 procent (59 €/månad) av avgiften för det yngsta barnets småbarnspedagogik på heltid.

Familjens storlek

I familjens storlek beaktas personer som lever i äktenskap eller under äktenskapsliknande förhållanden och bådas minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Inkomster

Inkomster som beaktas är skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster för barn, en förälder eller annan vårdnadshavare samt hans eller hennes make eller maka eller en person som lever under äktenskapsliknande förhållanden i samma hushåll.

 • Flexibel och partiell vårdpenning beaktas som inkomst.
 • Semesterpenning läggs till löneinkomsterna.

Som inkomster beaktas inte:

 • stöd för hemvård av barn (beslutet behövs som bilaga)
 • barnbidrag
 • förmåner enligt lagen om handikappförmåner
 • barnförhöjning enligt folkpensionslagen
 • bostadsbidrag
 • ersättningar för sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring
 • militärunderstöd
 • fronttillägg
 • studiestöd 
 • vuxenutbildningsstöd (beslutet behövs som bilaga)
 • sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd
 • ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
 • kostnadsersättning enligt lagen om offentlig arbetskrafts och företagsservice
 • stipendier som betalas på grund av studier och inte heller andra motsvarande understöd eller ersättningar för kostnader för familjevård

Som avdrag från inkomster beaktas underhållsbidrag som betalats åt barn utanför familjen och andra motsvarande kostnader som beror på faktiska familjeförhållanden samt sytning.

Inkomstutredning

Familjen ska lämna in uppdaterade utredningar över sina bruttoinkomster. Någon inkomstutredning behövs inte om familjen samtycker till den högsta avgiften. Samtycke till högsta avgiften ges genom att logga in i eVaka och gäller tillsvidare.

Lämna in inkomstutredningen via autentisering på suomi.fi på eVaka, espoonvarhaiskasvatus.fi(extern länk) och klicka på ditt namn. Alla familjens vuxna ska själva autentisera sig och göra en egen inkomstutredning. Vid behov kan familjen lämna in inkomstutredning på papper. Inkomstutredningsblanketter fås från daghemmet och på webben: Servicesedel för småbarnspedagogik

Vi använder, med klientens samtycke i inkomstutredningen, uppgifterna i inkomstregistret om inkomsterna finns där.

Bilagor om företagarinkomster och kapitalinkomster ska lämnas in i samband med inkomstutredningen.

Om familjen inte lämnar in inkomstutredningen med bilagor, bestäms servicesedelns högsta självriskandel för familjens barn i småbarnspedagogik.

En andel som fastställts med bristfälliga inkomstuppgifter korrigeras inte retroaktivt.

Granskning av självriskandelen

Beslutet om självriskandelen gäller tills vidare. Familjen är skyldig att meddela sina inkomstuppgifter (skriftligt med bilagor) också mitt under verksamhetsåret om familjens inkomster (även löneinkomster) väsentligt (+/- 10 %) förändras eller om familjens storlek förändras. Om familjens inkomster har ökat utan att staden meddelats, kan en högre självriskandelandel uppbäras retroaktivt enligt lagen om klientavgifter för småbarnspedagogik. En sänkning av självriskandelen återbetalas inte retroaktivt. Beslutsfattaren har rätt att kontrollera inkomstuppgifterna hos olika myndigheter.

Besluten kan läsas i Suomi.fi tjänsten, om familjen har tagit tjänsten i bruk, annars skickas besluten per post. Familjen får beslutet om självriskandelen i huvudsak under den månad då barnet börjar i småbarnspedagogik.

Indexjusteringen av de inkomstgränser som används vid fastställandet av självriskandelen görs nästa gång från 1.8.2024. Självriskandelen justeras också om gällande bestämmelser eller beslut ändras.

Självriskandel per månad

De procent och minimi- och maximibruttoinkomstgränser som används vid beräkningen av andelen är följande:
FamiljemedlemmarMinimibruttoinkomst €/månadAvgiftsprocentBruttoinkomstgränsen för den högsta avgiften €/månad
22 91310,7 %5 665 
33 75810,7  %6 510
44 26710,7 %7 019
54 77710,7 %7 529
65 28410,7 %8 036

 

Om familjen består av fler än sex personer höjs den inkomstgräns som ligger till grund för andelen med 197 euro för varje följande minderårigt barn i familjen. Om inkomsterna är mindre än den lägsta bruttoinkomstgränsen eller om självriskandelen per barn är mindre än 28 euro tas ingen självriskandel ut.

Att räkna självriskandelen

Du kan räkna ut självriskandelens belopp enligt följande modell: Dra av minimibruttoinkomstgränsen för din familjestorlek per månad från familjens bruttoinkomster per månad i snitt. Multiplicera med självriskandelen, som är 10,7 procent. Avrunda till närmaste jämna euro.

Exempel: familjestorlek 3, bruttoinkomster sammanlagt 6 000 euro per månad. 6 000–3 758 (minimibruttoinkomsten i tabellen) = 2 242 x 0,107 (självriskandelen är 10,7 procent) = 240 euro per månad för heldagsvård.

Utöver självriskandelen kan serviceproducenten ta ut en tilläggsavgift som får vara högst 50 euro per månad per barn. Du kan läsa mer om serviceproducenternas tilläggsavgifter på Esbo stads hemsida Servicesedel för småbarnspedagogik

Hur påverkar tiden i småbarnspedagogik självriskandelen
Tiden i småbarnspedagogik timmar (h) per veckaSjälvriskandelen av avgiften för småbarnspedagogik på heltid
minst 35 h100 %
Över 25 h men under 35 h80 %
högst 25 h60 %

 

Om barnet utöver avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar eller
förskoleundervisning behöver även annan småbarnspedagogik, tas avgiften ut enligt följande tabell:
Småbarnspedagogikens andel sammanlagt timmar (h) per veckaSjälvriskandel av självriskandelen för småbarnspedagogik på heltid
minst 25 h80 %
över 15-under 25 h60 %
högst 15 h35 %

 

För femåringar (födda 2017) är småbarnspedagogiken avgiftsfri 20 per vecka, 4 timmar per dag från måndag till fredag under tiden 1.8.2022–31.7.2023. Självriskandelen räknas endast för den tid som överskrider 20 timmar per vecka. I Esbo beviljas servicesedeln högst till utgången av juli (31.7) det år då barnet övergår till den obligatoriska förskole-undervisningen.

Förskoleundervisningen (20 h/vecka, 4 h/dag) är avgiftsfri under förskoleundervisningens läsår. Barn i förskoleåldern kan beviljas servicesedel för småbarnspedagogik i anslutning till förskoleundervisningen i daghem som godkänts som förskoleundervisningsplatser. För förskoleåret ansöker familjen om servicesedeln separat, om barnet utöver förskoleundervisning också behöver småbarnspedagogik.

Vid beräkningen av tiden i småbarnspedagogik per vecka i snitt beaktas utöver barnets dagliga tid i småbarnspedagogik också de regelbundna frånvarodagar per kalendermånad som meddelats i förväg. Ett skriftligt avtal ingås med enheten för småbarnspedagogik om den regelbundna tiden i småbarnspedagogik per vecka, per dag samt frånvaron. Familjens semestertider (t.ex. sommar-, höst-, jul- och sportlov) och tillfällig frånvaro räknas inte med i den regelbundna tiden i småbarnspedagogik. Ett avtal om tid i småbarnspedagogik för barn ska i regel följas under verksamhetsåret (1.8–31.7) under minst tre månader.

Frånvarons inverkan på avgiten

För dagar då barnet är frånvarande under perioder för henne/honom beviljade faderskaps- eller föräldrapenning uppbärs ingen avgift. Sådana perioder ska anmälas till enheten för småbarnspedagogik senast två veckor innan perioden börjar.

Inledande och avslutande av småbarnspedagogik

Servicesedelns självriskandel börjar tas ut den dag barnet inleder småbarnspedagogiken. Startdatumet är den dag vårdnadshavaren bekräftat att platsen inom småbarnspedagogik tas emot. Startdatumet kan skjutas upp en gång, högst två veckor.

Servicesedelns giltighet upphör den sista dagen för småbarnspedagogik enligt beslutet om servicesedel eller enligt systemet (eVaka) eller när serviceavtalet mellan klienten och serviceproducenten sägs upp skriftligt eller barnets adress enligt befolkningsregistret ändras till en annan kommun eller senast 31.7 det år då barnets rätt till förskoleundervisning börjar.

Vid uppsägning av ett avtal med en privat serviceproducent är det på klientens ansvar att beakta den avtalade uppsägningstiden.

Värdet på en servicesedel som betalats utan grund och som betalas till serviceproducenten kan återkrävas hos barnets vårdnadshavare på basis av prövning från fall till fall.

Servicesedeln kan användas för ett barn som har rätt till småbarnspedagogik. Då ditt barn beviljas servicesedel kan du inte samtidigt få stöd för privat vård eller hemvårdsstöd för barnet eller låta barnet delta i kommunal småbarnspedagogik eller klubbverksamhet.

Barnet kan av någon annan orsak än sjukdom eller föräldraledighetsperiod vara borta från småbarnspedagogik som ordnas med servicesedel utan avbrott högst 8 kalenderveckor per år. Frånvaro ska anmälas på förhand. Om frånvaron fortsätter en längre tid, förfaller beslutet om servicesedel.

Mer information

På frågor som gäller den dagliga tiden i småbarnspedagogik, behovet av småbarnspedagogik och familjeuppgifter svarar serviceproducenten.

På frågor som gäller bestämmandet av avgifterna inom småbarnspedagogik svarar ekonomikoordinatorerna vid ekonomienheten:

Kundbetjäningsnummer 09–816 27401

Välj område: 01 Servicesedel

Telefontid måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 9.00-12.00

E-post: vaka.maksut@esbo.fi

En inkomstutredning med behövliga bilagor kan skickas till adressen: Esbo stad, ekonomienheten/ småbarnspedagogik, PB 30, 02070 Esbo stad

 • Småbarnspedagogik