Direktionen för Finno skola 8.12.2021

 • Beslutsfattande
10.12.2021 9.01

Protokoll

Fnno skolas direktion

Tid 8.12.2021 kl 15.02    

Plats Teams 

Närvarande  

Henrik Ramm-Schmidt, ordförande

Jenny Fredrikson

Johan Aaltonen

Camilla Charpentier

Isabelle Larsson-Dahl

Pia Björkenheim, sekreterare

1 §  Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet

Beslutsförslag

Ordföranden konstaterar att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

2 § Val av justerare

Beslutsförslag

Johan Aaltonen utses att justera protokollet.

Beslut

Enligt förslag.

3 §  Godkännande av föredragningslistan

Beslutsförslag

Direktionen godkänner föredragningslistan.

Beslut

Enligt förslag.

4 §  Godkännande av handledningsplanen

Redogörelse

Eftersom en av läsårsplanens bilagor hade blivit borta från förra mötet, bör handledningsplanen godkännas på nytt.

Beslutsförslag

Finno skolas handledningsplan godkänns enligt förslag.

Beslut

Direktionen godkände handledningsplanens skolvisa delar.

5 §  Godkännande av årskurs 6 lägerskola 2021/2022 och 2022/23

Redogörelse

Lägerskola med övernattning är en långvarig tradition i Finno skola och en av de  absoluta höjdpunkterna i barnens skolgång i Finno. Lägerskolan har de senaste åren icke orsakat problem och således anser vi att traditionen kan fortsätta.

Beslutsförslag

Traditionsenlig lägerskola med övernattning godkänns för detta års årskurs 5, dvs  nästa års årskurs 6 för lägerskola hösten 2022 eller våren 2023, med beaktande av  eventuella existerande eller kommande restriktioner.

Beslut

Beslut enligt förslag.

6 §  Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

7 §  Nästa möte

Ordförande sammankallar till nästa möte vid senare tillfälle.

8 §  Avslutande av möte

 Ordförande avslutade mötet kl.15.25.  

 

Henrik Ramm-Schmidt             Pia Björkenheim

Ordförande                                    Föredragande och sekreterare

                                      

Protokollet justerat och godkänt:

8.12 .2021

Johan Aaltonen

Protokollet framlagt               

Detta protokoll har publicerats i det allmänna datanätet 10.12.2021.

 

 

Anvisning för sökande av ändring i beslut fattade av en läroanstalts direktion

Besvärsförbud

Beslut:      § 1-3, 6-8

Enligt 136 § kommunallagen får ändring inte sökas i besluten ovan, eftersom de endast gäller beredning eller verkställighet.

 

Anvisning om begäran om omprövning

Beslut:     § 4-5

Begäran om omprövning av ovannämnda beslut ska lämnas till Esbo stads nämnd Svenska rum inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning får lämnas av

 • den som beslutet gäller,
 • den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part),
 • kommunmedlemmarna.

 

Av begäran om omprövning ska framgå kravet och dess motiveringar.

Begäran om omprövning är en förutsättning för att få anföra kommunalbesvär enligt 136 § i kommunallagen.

Begäran om omprövning ska avfattas skriftligen och undertecknas. I begäran om omprövning ska anges namnet på den som begär omprövning samt postadress och telefonnummer under tjänstetid för meddelanden i ärendet.

En part anses, om inte annat kan visas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet har sänts eller vid den tidpunkt som står i mottagningsbeviset eller i ett särskilt delgivningsbevis. Om en part har gett sitt samtycke till elektronisk delgivning, anses handlingen ha delgetts den tredje dagen efter att meddelandet har skickats, om inte annat visas.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram offentligt beaktas inte vid uträkningen av tiden.

Innehåll

Begäran om omprövning ska riktas till nämnden Svenska rum. I begäran ska uppges

 • det beslut i vilket omprövning begärs,
 • till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas samt de grunder på vilka ändring yrkas,
 • ändringssökandens namn och hemkommun,
 • postadress och telefonnummer för meddelanden i ärendet till ändringssökanden.

 

Begäran om omprövning ska egenhändigt undertecknas av den som begär om omprövning, en laglig företrädare eller ett ombud.

Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om begäran om omprövning uppsatts av någon annan person, ska i begäran uppges också denna persons namn och hemkommun.

Inlämning av begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska skickas eller lämnas in till nedanstående adress under tjänstetid inom den utsatta tidsfristen.

Om begäran om omprövning skickas per post, ska den sändas i så god tid att den hinner fram till Esbo stads registratur inom den utsatta tiden före tjänstetidens slut.

Begäran om omprövning kan också sändas per fax eller e-post inom den utsatta tiden på avsändarens eget ansvar.

Registraturens adress:

Besöksadress:            Brogatan 11

Tjänstetid:                   mån–fre kl. 8.00–15.45

Postadress:                 PB 1

                                    02070 ESBO STAD

E-post:                         kirjaamo@espoo.fi

Fax:                             +358 (0)9 816 224 95

Växel:                          +358 (0)9 816 21    

 

Anvisning om förvaltningsbesvär

Beslut:        §
Ändring i ovanstående beslut får sökas hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvär får anföras av

 • den som beslutet avser
 • den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet.
 •  

En part anses ha fått del av beslutet 7 dagar efter att det avsänts eller på den mottagningsdag som anges i mottagningsbeviset eller delgivningsbeviset. Om en part har gett sitt samtycke till elektronisk delgivning, anses handlingen ha delgetts den tredje dagen efter att meddelandet har skickats, om inte annat visas.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet framlagts offentligt på det sätt som i förväg meddelats.

I besvärsskrivelsen ska uppges

 •   ändringssökandens eller uppsättarens kontaktuppgifter (namn, yrke, hemkommun,

   postadress och telefonnummer under tjänstetid)

 •   det beslut som överklagas
 •   de ändringar som yrkas i beslutet
 •   grunderna för yrkandet.

Besvärsskrivelsen ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som uppsatt skrivelsen.

Till besvärsskrivelsen ska fogas

 • det beslut som överklagas, i original eller som kopia
 • utredning om dagen för delfåendet.

 

Inlämning av besvärsskrivelsen

Besvärsskrivelsen ska inom utsatt tid tillställas Helsingfors förvaltningsdomstol under adress:

Helsingfors förvaltningsdomstol, registraturen

Banbyggarvägen 5

00520 Helsingfors

Telefon:                                                                     029 56 42000

Fax:                                                                           029 56 42079

E-post:                                                                       helsinki.hao@oikeus.fi

Expeditionstid:                                                          8.00–16.15

Besvärsskrivelsen kan på eget ansvar sändas per post eller med bud. Anlitas posten ska besvärsskrivelsen avsändas i så god tid att den hinner fram den sista dagen av besvärstiden under ämbetsverkets öppettid.

På eget ansvar kan besvärsskrivelsen också sändas per fax eller e-post inom den utsatta tiden. En handling som ska sändas inom utsatt tid ska före utgången av den utsatta tiden tillställas rättsskipningsmyndigheten så att handlingen finns tillgängligt för myndigheten i mottagarapparaten eller datasystemet.

Avgift för handläggning av besvär

Bestämmelser om rättegångsavgift som tas ut hos ändringssökanden ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitie förvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993). Upplysningar om avgifter för handläggning av besvär lämnas av besvärsmyndigheten.

Esboviken