Avgifter för småbarnspedagogik från 1.8.2022

 • Småbarnspedagogik
Publicerad: 16.6.2022 7.59Uppdaterad: 16.6.2022 9.23

Avgifterna för småbarnspedagogik beräknas i procentandel av familjens bruttoinkomster. Den högsta avgiften för småbarnspedagogik på heltid är för det yngsta barnet 295 €/mån, för följande barn 40 % (118 €/mån) och för familjens övriga barn 20 procent (59 €/mån) av avgiften för det yngsta barnets heltidsvård.

Familjens storlek

I familjens storlek beaktas personer som lever i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden och deras minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Inkomster

Som inkomster beaktas

 • barns, vårdnadshavares och makas eller sambos skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster
 • flexibel och partiell vårdpenning
 • till löneinkomsterna tilläggs semesterpenning

Som inkomster beaktas inte stöd för

 • hemvård av barn
 • barnbidrag
 • förmån enligt lagen om handikappförmåner
 • barnförhöjning enligt folkpensionslagen
 • bostadsbidrag
 • sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsför-säkring
 • militärunderstöd
 • fronttillägg
 • studiepenning
 • vuxenstudiepenning
 • studiestödets bostadstillägg
 • sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd
 • ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice
 • stipendier eller andra understöd som betalas på grund av studier samt ersättningar för kostnader för familjevård

Som avdrag från inkomsterna beaktas betalda underhållsbidrag till barn som inte hör till familjen och andra motsvarande kostnader som hänför sig till faktiska familjeförhållanden, samt sytning.

Inkomstutredning

Familjen ska lämna in uppdaterade utredningar över sina bruttoinkomster. Ingen inkomstutredning behövs om familjen samtycker till den högsta avgiften. Samtycket kan ges i evaka och gäller tillsvidare.

Lämna in inkomstutredningen via autentisering på suomi.fi på eVaka, espoonvarhaiskasvatus.fi och klicka på ditt namn. Alla familjens vuxna ska själva autentisera sig och göra en egen inkomstutredning. Vid behov kan familjen lämna in inkomstutredning på papper. Blanketten finns på Avgifter inom småbarnspedagogik

Vi använder, med klientens samtycke i inkomstutredningen, uppgifterna från inkomstregistret om inkomstuppgifterna finns där.

Bilagor behöver tillfogas om det finns företagarinkomster och/eller kapitalinkomster.

Familjer som inte lämnar in en inkomstutredning och bilagor vid behov betalar högsta avgift. Beslut om avgift som fattats på basis av bristfälliga inkomstuppgifter korrigeras inte retroaktivt.

 

Justering av avgiften för småbarnspedagogik

Avgiften för småbarnspedagogik gäller tills vidare. Familjen har en skyldighet att anmäla sina inkomstuppgifter (skriftligen med bilagor), även mitt i verksamhetsåret om familjens inkomster (även löneinkomsterna) förändras väsentligt (+/– 10 procent) eller om familjens storlek förändras. Om inkomsterna har ökat utan att vårdnadshavaren meddelat, kan staden retroaktivt ta ut en högre
avgift enligt lagen om klientavgifter för småbarnspedagogik.

En sänkning av avgiften ändras inte retroaktivt. Den som fattat beslutet har rätt att kontrollera uppgifterna hos behörig myndighet.

Inkomstgränserna indexjusteras nästa gång från den 1.8.2024. Avgiften för småbarnspedagogik justeras också om gällande bestämmelser eller beslut förändras.

Månadsavagift

I regel uppbärs månadsavgiften för högst elva kalender-månader under verksamhetsåret (1.8 -31.7). För juli tas ingen avgift.
Förutsättningen är att kommunal småbarns-pedagogik har inletts senast i september under verksamhetsåret.

Avgiften faktureras i efterskott i mitten av följande månad och förfallodagen är i slutet av månaden. Som exempel faktureras avgiften för juni i juli.

Avgiftsprocent samt minimi- och maximigräns för bruttoinkomsterna är följande:
FamiljemedlemmarMinimi bruttoinkomst €/månAvgiftsprocentBruttoinkomgränsför högsta avgift €/mån
22 91310,75 665 
33 75810,76 510 
44 26710,77 019
54 77710,77 529 
65 28410,78 036

Om familjen har fler än 6 medlemmar, utökas inkomstgränsen för fastställande av avgiften med 197 euro för varje minderårigt barn. Om inkomsterna understiger minimibruttogränsen eller om avgiften per barn är lägre än 28 €, uppbärs ingen avgift. Observera att om inkomstuppgifterna inte meddelats uppbärs högsta avgiften.

Avgifter som tas ut för småbarnspedagogik

Du kan räkna ut avgiften enligt följande modell:
Exempel: familjemedlemmar 3, bruttoinkomster sammanlagt 6 000 euro per månad. 6 000–3 758 (minimibruttoin-komsten i tabellen) = 2 242 x 0,107 (avgiften 10,7 procent) = 240 euro per månad för heldagsvård.

Du kan läsa beslutet på webbtjänsten suomi.fi, om du har tagit tjänsten i bruk, annars skickas beslutet per post.

 

Hur barnets vårdtid inverkar på avgiften för småbarnspedagogik
Småbarnspedagogik totalt timmar/veckaAvgift för småbarnspedagogik, avgift av heltidsvård
minst 35 h100 %
över 25 h och under 35 h80 %
högst 25 h60 % 

Om ett barn utöver förskoleundervisning, förberedande undervisning eller avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar behöver småbarnspedagogik, tas avgiften ut enligt följande tabell:
Småbarnspedagogikens andel totalt timmar/veckaAvgift för småbarnspedagogik, avgift av heltidsvård
minst 25 timmar80 %
över 15 – under 2560 %
högst 15 timmar35 %

Förskoleundervisning (20 timmar per vecka, 4 timmar per dag) och förberedande undervisning för den grundläggande utbildningen för
barn i förskoleåldern (högst 25 timmar per vecka, 5 timmar per dag) är gratis under förskoleundervisningens läsår.

För femåringar (födda 2017) ordnas avgiftsfri småbarnspeda-gogik fyra timmar per dag från måndag till fredag 1.8.2022–31.7.2023.
Avgiften räknas endast för den tid som överskrider 20 timmar per vecka. Avgiftsfri småbarnspedagogik ordnas fyra timmar per dag från måndag till fredag på barnets nuvarande plats på ett daghem eller i familjedagvård. Avgiften räknas endast för den tid som överskrider 20 timmar per vecka.

Då man räknar ut tiden i småbarnspedagogik i medeltal beaktas utöver barnets dagliga tid inom småbarnspedagogik de regelbundna frånvarodagar per kalendermånad som meddelats på förhand per månad.

Familjen gör på förhand ett skriftligt avtal med enheten för småbarnspedagogik om den regelbundna dagliga småbarnspedagogiken och om den regelbundna frånvaron. Familjens semestertider (t.ex. sommar-, höst-, jul-, och sportlov) och barnets tillfälliga frånvaro räknas inte som regelbunden frånvaro. Avtalet om vårdtiden skall huvudsakligen förverkligas under verksamhetsåret (1.8.– 31.7) under minst tre månader.

Om barnets vårdnadshavare reserverar en plats i småbarnspedagogik för barnet under sin semester och inte avbokar den inom utsatt tid uppbärs hälften av månadsavgiften som bestäms enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Frånvarons inverkan på avgiften

Månadsavgiften tas ut också under frånvaron med följande undantag:

 1. om barnet på grund av sjukdom varit borta från småbarns-pedagogiken alla verksamhetsdagar under en kalendermånad, uppbärs ingen avgift
 2. om barnet på grund av sjukdom varit borta från småbarns-pedagogiken minst 11 verksamhetsdagar per kalendermånad, uppbärs hälften av månadsavgiften. Sjukfrånvaro ska anmälas till vårdplatsen genast när barnet insjuknar.
 3. om barnet är borta från småbarnspedagogiken av an-nan orsak än sjukdom en kalendermånad uppbärs hälften av månadsavgiften. Om barnet deltar i småbarnspedagogik en endaste dag, uppbärs hela månadsavgiften
 4. för dagar då barnet är frånvarande under perioder för faderskaps- eller föräldrapenning uppbärs ingen avgift. Sådana perioder ska anmälas till enheten för småbarnspedagogik senast två veckor innan perioden börjar.  

Tillfällig vård på heltid (över 5 timmar) kostar 29 €/dag och på halvtid (max 5 timmar) 15 €/dag. För andra barn i samma familj är avgifterna 15 €/heldag resp. 8 €/halvdag.

Inledning och avslutning av vårdförhållandet

Avgiften uppbärs från den dag då småbarnspedagogiken enligt beslutet inleds. Om en beviljad plats inte tas emot och inte avbokas före startdatum enligt beslutet, uppbärs hälften av månadsavgiften.

Om barnets vårdförhållande sägs upp, upphör faktureringen den dag vården upphör. En vårdplats ska sägas upp skriftligen minst två (2) veckor innan vårdbehovet upphör.

Tilläggsuppgifter

För frågor som gäller vårdtiden, behovet av småbarnspedagogik och familjeuppgifter svarar ledaren inom småbarnspedagogik eller familjedagvårdsledaren.
På frågor som gäller bestämmande av avgifter och fakturering svarar ekonomikoordinatorerna vid ekonomienheten.

Kundbetjäningsnummer 09 - 816 27400

Välj område:
01 Svensk småbarnspedagogik

Telefontid måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 9.00-12.00

E-post: vaka.maksut@esbo.fi

Man kan skicka den ifyllda inkomstutredningsblanketten jämte bilagor till adressen: Esbo stad, ekonomienheten/ småbarnspedagogik, PB 30, 02070 Esbo stad eller lämnas till barnets vårdplats.

 • Småbarnspedagogik