Järjestyssäännöt

Viherlaakson lukion järjestyssäännöt 1.8.2019 alkaen

1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN

 • Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Viherlaakson lukion johtokunta on vahvistanut koululle alla olevat järjestyssäännöt.
 • Viherlaakson lukiossa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi yleisiä järjestyslain, tupakkalain, vahingonkorvauslain, hallintolain, perustuslain, yhdenvertaisuuslain, tasa-arvosta annetun lain ja muiden lukion toimintaan liittyvien lakien säädöksiä.
 • Järjestyssääntöjä noudatetaan kaikissa koulun, myös koulun ulkopuolella, järjestämissä tilaisuuksissa. Koululla tarkoitetaan erikseen ilmoitettua ja rajattua opiskelu- ja välituntialuetta, jolta poistuminen ilman asianmukaista lupaa on kielletty.
 • Järjestyssäännöt ovat velvoittavia ja niistä voidaan poiketa vain rehtorin tai opettajan luvalla.

2. OPPILAIDEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen (Lukiolaki 30 §).
 • Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja vältettävä toimintaa, joka voi vaarantaa muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä (Lukiolaki 30 §).

3. TURVALLISUUS, VIIHTYISYYS JA OPISKELUN ESTEETÖN SUJUMINEN

Lukiolain § 30 tarkoittaa käytännössä

 • Tulen ajoissa oppitunneille opiskeluvälineet mukana.
 • Pidän huolen omalta osaltani siitä, että luokassa säilyy työ- ja opiskelurauha.
 • Olen ystävällinen toisia kohtaan sekä otan huomioon toiset ja kunnioitan toisia.
 • Vältän syömistä ja juomista oppituntien aikana.
 • Noudatan hyviä ruokailutapoja enkä ohittele ruokailujonossa ja ruokailun jälkeen vien ruokailuvälineet palautuslinjastoon.
 • Pukeudun asiallisesti, tarkoituksenmukaisesti ja hyvän tavan mukaisesti.
 • En käytä oppitunneilla enkä ruokalassa ulkovaatteita tai päähineitä.
 • Yritän toimia niin, että koulussa ei olisi syrjintää eikä kiusaamista.
 • Käytän asiallista kieltä, en häiritse toisia ja olen rehellinen.
 • Tiedostan tekijänoikeusasiat käyttäessäni kännykkää koulussa. Kuvaan ainoastaan henkilöitä, joilta olen saanut luvan kuvan ottamiseen. Julkaisen sosiaalisessa mediassa ja muualla ainoastaan sisältöjä, joihin minulla on tekijänoikeudet ja asianmukaiset luvat. Epäillessäni sisältöjen asiallisuutta tiedustelen aina opettajalta hänen kantaansa mahdolliseen julkaisemiseen. (Tekijänoikeuslaki 404/1961 ja Henkilötietolaki 523/1999.)

4. OLESKELU JA LIIKKUMINEN

 • Oleskelen välituntien aikana vain lukion käytössä olevilla alueilla.
 • Noudatan opettajan ohjeita ja liikennesääntöjä kaikessa liikkumisessa koulupäivän aikana ja koulumatkoilla.

5. SIISTEYDESTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN

 • En roskaa luokkahuoneessa, käytävillä, ruokalassa tai muissa koulun tiloissa. Siivoan aina jälkeni.
 • Noudatan kestävää elämätapaa; esim. otan ruokalassa ruokaa vain sen verran kuin syön.
 • Olen velvollinen puhdistamaan likaamani ja järjestämään epäjärjestykseen saattamani koulun omaisuuden.
 • Olen korvausvelvollinen aiheuttamistani vahingoista sekä kadottamistani koulun tavaroista.
 • Olen vastuussa omista tavaroistani; koulu ei vastaa niiden katoamisesta, likaantumisesta tai rikkoutumisesta.

6. TURVALLISUUS

 • Pysäköin vain opiskelijoiden kulkuneuvoille varatuille alueille. Noudatan erityistä varovaisuutta lukion pihatiellä.
 • Kerron havaitsemistani turvallisuusriskeistä koulun henkilökunnalle.
 • En vaaranna koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista, kouluyhteisön turvallisuutta enkä viihtyisyyttä. En käyttäydy uhkaavasti tai pelkoa herättävästi.
 • Ilmoitan aina syrjinnästä, kiusaamisesta tai muusta väkivallasta heti opettajalle.
 • En ota luvatta tai turmele toisten tavaroita. Jokaisella on oikeus oman omaisuutensa koskemattomuuteen.

7. TIETOKONEEN SEKÄ MATKAPUHELIMEN JA MUIDEN MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖ

 • Käytän koulun laitteita huolellisesti, vastuullisesti ja opettajan ohjeiden mukaan.
 • Pidän mobiililaitteeni häiriötä aiheuttamattomassa tilassa opetuksen aikana enkä lähetä kuvaa tai ääntä enkä viestejä oppitunnilta ilman opetukseen liittyvää syytä.

8. PÄIHTEET, VAARALLISET AINEET

 • Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kielletty. Tämä koskee muun muassa alkoholia, tupakkalain tarkoittamia tupakkaa ja tupakkatuotteita, huumausainelain tarkoittamia huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, laserosoittimia sekä vastaavia esineitä ja aineita.

9. OJENTAMINEN JA KURINPITO

 • Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kouluyhteisössä työskentelevät aikuiset. Rehtori, opettaja tai muu kouluviranomainen voi tarvittaessa antaa järjestyssääntöihin tarkennuksia ja lisäohjeita.

Kirjallinen huomautus

 • Kirjallinen huomautus voidaan antaa selkeissä kurinpitotilanteissa, joissa opettajan nopea puuttuminen asiaan on eduksi (esimerkiksi plagiointi, nuuskankäyttö tai tupakointi koulun alueella).
 • Se voidaan antaa sellaisesta rikkeestä, josta seuraavalla kerralla annetaan kirjallinen varoitus.
 • Opiskelijalla on velvollisuus ottaa saamaansa huomautukseen huoltajan allekirjoitus.
 • Opiskelija palauttaa saamansa huomautuksen kansliaan ja hänelle kerrotaan kurinpitomenettelystä lukiossa ja ylioppilastutkinnossa.

Kirjallinen varoitus ja erottaminen määräajaksi, Lukiolaki § 41

 • Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus (rehtori).
 • Vilpiksi katsotaan mm. lunttaus, plagiointi tai toisen opiskelijan työn tai tehtävien kopiointi tai palauttaminen omissa nimissä.
 • Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään kahdeksi viikoksi (rehtori) ja enintään yhdeksi vuodeksi (johtokunta), sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Edellä mainitut toimenpiteet ovat kurinpitorangaistuksia.
 • Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta (opettaja).
 • Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi (rehtori), jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.
 • Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, häneltä voidaan tutkimuksen ajaksi pidättää oikeus opiskeluun, jos se opiskelijan tekemäksi epäiltyyn rikokseen tai siihen liittyviin seikkoihin nähden on perusteltua (johtokunta).