Ohjeet aluevaalien vaalimainontaan Espoossa

Julkaistu: 22.12.2021 8.09Päivitetty: 30.12.2021 7.00

Kaupunkitekniikan keskus on laatinut ohjeet vaalimainonnasta kaupungin järjestämissä telineissä sekä Espoon kaupungin hallinnoimilla alueilla. Nämä ohjeet koskevat puolueiden ja ehdokkaiden omaehtoista, vuoden 2022 aluevaaleihin liittyvää mainontaa.

Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Vaalimainonnan aikarajoitus

Vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa aluevaaleissa 23.12.2021. Mainokset tulee poistaa välittömästi vaalien jälkeen, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa vaalien päättymisen jälkeen.

Vaalimainonta Espoon kaupungin hallinnoimilla yleisillä alueilla

Vaalimainonta kaupungin järjestämissä telineissä

Kaupunki pystyttää vaalien ryhmittymien määrän mukaisesti telineet erikseen määriteltyihin sijainteihin eri puolille kaupunkia.

Mainospaikkojen käyttäjät voivat toimittaa telineisiin kiinnitettävät mainokset (100 kpl tai 50+50 kpl jos halutaan erilaiset julisteet levyn eri puolille) 15.12.2021 lähtien Mikkelän tukikohtaan: Teirinsyrjä 4, 02070 Espoo. Toimituksesta tulee tehdä ilmoitus etukäteen yhteyshenkilölle: Timo Joensuu, p. 050 500 2091 tai Ville Myller, p. 040 636 8930. Julisteiden viimeinen toimituspäivä on 29.12.2021, jolloin taataan mainosten liimaaminen ja toimittaminen telineisiin 7.1.2022 mennessä.

Mahdollisesti ilman ehdokasnumeroa olevat mainokset kannattaa toimittaa heti 15.12.2021 Mikkelän tukikohtaan luvatussa aikataulussa pysymiseksi. Jos julisteita toimitetaan vähemmän kuin mainostuspaikkojen kokonaismäärä, ei mainosten tiettyä sijaintia voida luvata. Vaihtoehtona on käydä itse liimaamassa mainokset tyhjille vanereille.

Kaupunkitekniikan keskuksen infrapalvelut kiinnittää mainokset levyille ja asentaa mainokset telineisiin.

Mainoksen koon tulee olla 800 mm x 1200 mm, ja sen tulee olla painettu hyvälaatuiselle märkälujalle julistepaperille. Paperin paksuuden tulee olla 150–170 g/m².

Kaupunki liimaa mainokset telineisiin kiinnitettäviin levyihin ja asentaa ne paikoilleen. Jos ryhmittymille tulee tarve esimerkiksi ilkivallan vuoksi vaihtaa uusi juliste jollekin mainospaikalle, kaupunki tarjoaa tilan ja välineet uuden mainoksen liimaamiseen vanerille. Kaupunki ei erikseen valvo tai korjaa yksittäisiä mainoksia. Kaupunki ylläpitää telineitä vaalien ajan sekä poistaa mainokset vaalien jälkeen.

Mikäli mainostaja haluaa mainoksensa takaisin vaalien jälkeen, tulee siitä sopia erikseen mainosten toimitusten yhteydessä.

Vaalimainonta muilla, kaupungin hallinnoimilla alueilla

Kaupungin järjestämien telineiden ulkopuolinen vaalimainonta on mainostajan vastuulla ja järjestettävä itse. Mainostaja vastaa mainonnan ja sijoittamisen ohjeiden mukaisuudesta. Ensisijaisen tärkeää on noudattaa liikenneturvallisuuteen liittyviä ohjeita.

Ohjeiden ja hyvän maun tai kaupunkikuvan vastaiset ja liikenneturvallisuutta vaarantavat mainokset poistetaan.

Kaupunki ei vastaa esimerkiksi liikenteestä, kunnossapidosta tai muista toiminnoista mahdollisesti aiheutuvista mainosten vahingoittumisesta, siirtymisestä tai likaantumisesta, tai niistä aiheutuneesta haitasta.

Kaupungin hallinnoimien yleisten alueiden osalta vaalimainonnassa noudatetaan Väyläviraston ohjetta vuodelta 2021 Espoon kaupungin tekemin tarkennuksin. Seuraavassa on esitetty ohjeistus pääpiirteittäin:

 • Vaalimainoksia ei saa sijoittaa moottori- ja moottoriliikenneteiden varteen eikä rautatiealueelle. Vaalimainoksia ei saa myöskään sijoittaa Espoon kehäteiden varrelle (Kehä I, Kehä II ja Kehä III).
 • Vaalimainosta ei saa sijoittaa liittymäalueelle, mukaan lukien eritasoliittymien rampit ja ramppien sisällä olevat alueet sekä kiertoliittymien (liikenneympyrä) alueet, eikä alle 100 metrin etäisyydelle toisen kadun tai tien liittymästä.
 • Vaalimainoksia ei saa sijoittaa 30 metriä lähemmäksi liikennemerkkiä.
 • Mainoksia ei saa sijoittaa ajoratojen välisille erotuskaistoille eikä liikennekorokkeisiin.
 • Mainoksia ei saa sijoittaa pysäkkikatoksiin, kaiteisiin tai siltoihin.
 • Valaisinpylväisiin mainoksia saa sijoittaa siten, että valaisinpylvästä ei vahingoiteta. Sen sijaan valaisinpylväisiin, joissa on mainoskehikko, ei saa asentaa erillisiä vaalimainoksia, sillä pylväät ovat kokonaisuudessaan varattuja kyseiselle  mainosyritykselle.
 • Vaalimainoksissa ei saa käyttää valoja, heijastavia materiaaleja eikä loistevärejä.
 • Vaalimainokset eivät saa olla muodoltaan, väriltään tai muutoin sellaisia, että ne saatetaan käsittää liikennemerkiksi.
 • Mainosten tulee sopeutua mahdollisimman hyvin ympäristöönsä. Mainosten koko saa olla enintään 800 mm x 1200 mm.
 • Vaalimainokset saa sijoittaa maanteiden ja katujen varrelle siten, ettei niistä ole haittaa muulle toiminnalle tai liikenneturvallisuudelle.
 • Mainosten ulkoreunan tulee sijaita vähintään 1,0 metrin päässä väylien reunasta.
 • Vaalimainosten ohjeiden mukainen sijoittaminen kaupungin hallinnoimille yleisille alueille ei edellytä lupia kaupungilta.
 • Kävelyn ja pyöräilyn väylillä tai torialueilla mainostamisessa ei tarvitse noudattaa Väyläviraston sääntöjen mukaisia etäisyyksiä, mutta mainokset eivät saa aiheuttaa näkemäesteitä tai muuta vaaraa väylän käyttäjille. Mainosten koon tulee näilläkin alueilla olla enintään 800 mm x 1200 mm.
 • Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tilapäiset vaalimainokset tulee aina asettaa paikalleen siten, että liikenteelle aiheutetaan mahdollisimman vähän häiriötä.
 • Mainosten pystyttäjien on hyvä käyttää heijastinliiviä tai muuta näkyvää vaatetusta liikennealueella liikkuessaan. Mainosten pystyttäminen tai ylläpito ei anna oikeutta ajaa, pysäyttää tai pysäköidä työssä käytettävää ajoneuvoa säännösten vastaisesti.
 • Mainostaja on velvollinen huolehtimaan mainosten poistamisesta välittömästi vaalien päättymisen jälkeen.

Kaupalliset ulkomainospaikat

Espoon kaupungin hallinnoimilla alueella toimii useita kaupallisia toimijoita, jotka vuokraavat mainostilaa. Merkittävimmät toimijat ovat;

Näiden mainostilojen käytöstä tulee mainostajan sopia toimijoiden kanssa itsenäisesti.

Itse järjestettyjen ja asennettujen vaalimainosten vähimmäisetäisyys kaupallisista vaalimainoksista tulee olla vähintään 20 metriä.

Kauppakeskukset hallinnoivat omia alueitaan, ja esimerkiksi Ison Omenan ja Sellon tiloista on mahdollista vuokrata mainostilaa sopimalla asiasta kauppakeskuksen kanssa. Kauppakeskusten hallinnoimilla alueilla mainostaminen ilman kauppakeskuksen lupaa on kiellettyä, ja mikäli mainontaa tapahtuu 30 metriä lähempänä kauppakeskusten sisäänkäyntejä, niin kauppakeskusten järjestyksenvalvojat voivat puuttua mainontaan. Muualla yleisillä alueilla kauppakeskusten ympärillä vaalimainonta on sallittua tässä ohjeessa mainittujen periaatteiden mukaisesti.

Kauppakeskus Sellon tilavarauksia voi tiedustella: Promootiotilavaraukset / Clear Channel, p. 020 731 2058, kampanjasuunnittelu@clearchannel.fi.

Kauppakeskus Ison Omenan tilavarauksia hoidetaan internetissä: www.cityconmedia.com(ulkoinen linkki).

Mainonta siltojen rakenteissa

Vaalimainonta on kielletty siltojen rakenteissa. Kaupunki ei myöskään tarjoa näitä paikkoja vaalimainontaan.

Viitteet ja ohjeita

 • Hyvinvointialue