Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 13.10.2021

13.10.2021 19.00Päivitetty: 18.1.2022 12.04

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta sai kokouksessaan keskiviikkona 13.10.2021 tiedoksi selvityksen Espoon sairaalan sairaalapaikkojen riittävyydestä ja toimenpiteet tilanteen parantamiseksi. Lisäksi lautakunta kuuli katsaukset koronatilanteesta, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perustamisesta sekä lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin tuesta ja hoidosta.

Selvitys sairaalapaikkojen riittävyydestä ja toimenpiteet tilanteen parantamiseksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta on pyytänyt kokouksessaan 25.8.2021 esitystä toimenpiteistä, joilla Espoon sairaalan potilaspaikkojen suureen kysyntään vastataan. Tavoitteena on nopeuttaa potilaiden siirtymistä päivystyksestä ja erikoissairaanhoidon osastoilta Espoon sairaalaan.

Selvityksessä kuvataan nykyisten sairaalapaikkojen määräytymiseen vaikuttaneet tekijät ja nykytilanne. Sairaalapaikkojen riittävyyteen vaikuttavat useat eri tekijät, joiden haitalliset muutokset kohdentuvat kesäkuukausille. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen henkilöstövaje tunnistettiin yhdeksi merkittävimmäksi tekijäksi tilanteen heikkenemiselle. Tästä on seurannut muun muassa hoitovaje terveysasemilla ja kotihoidossa sekä pitkäaikaishoidon paikkojen riittämättömyys tarpeeseen nähden.

Espoon kaupungin vanhusten palvelut on tunnistanut useita toimenpiteitä, joilla henkilöstövajeeseen ja asiakasvirtauksen tehokkuuteen voidaan vaikuttaa. Toimenpiteet on jaoteltu henkilöstön riittävyyden varmistamiseen ja asiakasvirtauksen tehostamiseen. Toimenpiteet on myös jaoteltu mukaan mitä toimenpiteitä on jo aloitettu ja mitä voidaan tehdä tilanteen parantamiseksi. Osa esitettävistä toimenpiteistä pystytään tekemään vuoden 2022 talousarvion puitteissa, mutta osa toimenpiteistä edellyttäisi lisärahoitusta.

Lautakunta totesi, että se pitää tärkeänä sitä, että asukkaat saavat sairaalapaikan Espoon sairaalasta sitä tarvitessaan ja että toimialan esittämät toimenpiteet sairaalapaikkojen lisäämiseksi ja potilaiden jatkohoitoon siirtymisen sujuvoittamiseksi toteutuvat. Lautakunta edellyttää, että toimiala edistää tehokkaasti Espoon sairaalapaikkojen saamista kaupungin käyttöön. Lautakunta edellyttää, että työntekijöiden saatavuutta, heidän työssä pysymistään ja työhyvinvointiansa edistetään tehokkaasti. Lautakunta esittää, että selvitetään mahdollisuudet kiittää Espoon sairaalan työntekijöitä heidän työstään. Selvitystyötä tulisi myös hyödyntää muiden toimintojen työntekijöiden kiittämisessä. Lisäksi lautakunta lähettää selvityksen kaupunginhallitukselle, joka päättää hallintosäännön perusteella henkilöstöpoliittisista periaatteista.

Lue lisää:

-hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan kokousaineisto(ulkoinen linkki)

  • Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta