Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 22.9.2021

Julkaistu: 22.9.2021 18.46Päivitetty: 18.1.2022 12.07

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta kokoontui valtuustokauden ensimmäiseen kokoukseensa keskiviikkona 22.9.2021. Lautakunta antoi kokouksessa esityksensä hyvinvoinnin ja terveyden toimialan vuoden 2022 talousarvioksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan talousarvio vuodelle 2022

Lautakunta käsitteli hyvinvoinnin ja terveyden toimialan talousarviota(ulkoinen linkki) vuodelle 2022. Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan menokehys on valmisteltu Taloudellisesti kestävä Espoo (TakE) -ohjelman mukaan perustuen ikäryhmittäiseen väestön tai palvelutarpeen kasvuun, kustannus- ja palkkakehityksen huomioivaan peruspalvelujen hintaindeksin muutokseen sekä TakE- tuottavuustavoitteisiin. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuttaminen yhtäaikaisesti sisältää huomattavaa epävarmuutta.

Vuoden 2022 hyvinvoinnin ja terveyden toimialan toimintakate on -840,7 milj. euroa. Toimintakate heikkenee vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna 32,6 milj. euroa (-4,0 prosenttia). Toimintakatetta heikentää palvelutarpeen kasvusta johtuva menojen nousu, joihin ei kohdistu samassa suhteessa tuottojen kasvua. Vuonna 2022 toimialan toimintatulot ovat 70,4 milj. euroa.

Vuonna 2022 hyvinvoinnin ja terveyden toimialan menomääräraha on 911,1 milj. euroa. Vuoden 2021 talousarvioon verrattuna toimialan menot nousevat 24,5 milj. euroa eli 2,8 prosenttia.

Kaupunkitasoisesti vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman kehysohjeessa ja laskelmissa ei ole huomioitu sote- ja pelastustoimen uudistusta. Tämä huomioidaan kaupunginhallitukselle 11.10.2021 vietävässä kehyksessä. Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan palvelujen siirtyessä vuonna 2023 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle, lautakunnalle rajoittuu käsiteltäväksi ja päätettäväksi vain yhden vuoden, eli vuoden 2022 talousarvio.

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle vuoden 2022 talousarvioon seuraavia täsmennyksiä:

  • Terveysasemapalveluiden ja mielenterveyspalveluiden saavutettavuuden parantaminen kirjataan terveyspalvelujen painopisteeksi. Hoitovelan purkamiseksi ja koronakriisin myötä kasvaneen palvelutarpeeseen vastaamiseksi on varattava tarvittavat resurssit. Lautakunta seuraa saavutettavuutta ja palvelutarpeen kehitystä säännöllisesti kokouksissaan.
  • Koronan jälkihoidossa onnistuminen edellyttää panostuksia lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Lautakunta ehdottaa, että koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon varataan riittävät määrärahat suositusten mukaisiin mitoituksiin ja että perheneuvolan ja Nupolin palveluiden saatavuus varmistetaan tarvittaessa myös vakansseja lisäämällä. Lisäksi lautakunta korostaa, että neuvolan, nuorten päihdepalveluiden ja lasten mielenterveyspalveluiden toimintaedellytykset on varmistettava. Tämä tukee myös tavoitetta vähentää lastensuojelun raskaampien palveluiden tarvetta.
  •  Ikäihmisten hoiva-asumiseen pääsyn ongelmat on ratkaistava. Sekä kotihoidon että asumispalveluiden on järjestyttävä tarpeen mukaisesti kohtuullisessa ajassa. Jorvin päivystyksen toimintaa tulee sujuvoittaa ja Espoon sairaalan toimintaedellytyksiä tulee parantaa tarvittaessa myös vakansseja lisäämällä.
  •  Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalveluiden ongelmat tulee ratkaista, jotta ikäihmiset ja vammaiset saavat tarvitsemaansa palvelua. Lautakunnan näkemyksen mukaan kyytien yhdistelyn tulee jatkossakin perustua vapaaehtoisuuteen ja kannustimiin. Lisäksi vammaisten asumispalveluihin sekä työ- ja päivätoimintaan on varattava riittävät resurssit.
  • Lautakunta kiinnittää huomiota haasteisiin työvoiman saatavuuden ja henkilöstön pysyvyyden saralla. Työvoimapulalla on kielteisiä vaikutuksia palveluiden saatavuuteen ja laatuun. Työvoiman saatavuutta ja henkilökunnan pysyvyyttä on pystyttävä parantamaan ja tarvittaessa tähän on varattava myös taloudellisia resursseja.
  • Lautakunnalle raportoidaan koronan aiheuttaman hoitovelan sekä hyvinvointi- ja mielenterveysvaikutusten purkamisesta, lääkäri-, hoitaja- ja T3-tilanteesta terveysasemittain, Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman toteuttamisesta sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelusta säännöllisesti. Vuoden 2022 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä arvioidaan koronan jälkihoidon ja talousarviossa tunnistettujen riskien tilanne.

 

Lautakuntien talousarviokäsittelyjen jälkeen kaupunginjohtaja julkaisee esityksensä vuoden 2022 talousarvioksi 4.11.2021. Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota kahdessa kokouksessaan 8.11. ja 29.11.2021. Valtuusto päättää talousarviosta alustavasti kokouksessaan 8.12.2021.

Lue lisää esityslistan kohdasta 4.(ulkoinen linkki)

Lautakunnan kokouksen muita asioita

Lisäksi lautakunta hyväksyi lausunnon tilapalvelujen investointiohjelman luonnoksesta vuosille 2022–2031.  Investointiohjelman luonnoksen yhteydessä lautakunta korostaa, että esimerkiksi Matinkylän elä ja asu -seniorikeskuksen, Leppävaaran, Matinkylän ja Espoonlahden sotekeskusten, Espoonlahden hoivakodin peruskorjauksen sekä Viherlaakson palvelukeskuksen ja terveysaseman suunnittelun etenemisestä on huolehdittava myös palveluiden siirtyessä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Lautakunta hyväksyi myös:

  • vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirjan päivittäminen
  • suun terveydenhuollon palvelusetelitoiminnan vakinaistaminen 1.1.2022 alkaen

Lautakunnan pöytäkirja julkaistaan sen tarkistamisen jälkeen espoo.fi-sivuilla.(ulkoinen linkki)

Lisätietoja:

  • Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta