Tulevaisuuden näkymät Pohjois-Espoossa

Espoon pohjoisosia halutaan kehittää pitkäjänteisesti osana tiivistyvää kaupunkirakennetta.

Tällä hetkellä Pohjois-Espoon pinta-alasta on kaavoitettu vain pieni osa. Espoon pohjois- ja keskiosien uusi yleiskaava on valmisteilla ja ehdotuksena se saataneen nähtäville vuoden 2020 aikana. Tulevassa yleiskaavassa asuinrakentamista mahdollistetaan sekä tehostetaan Kehä III:n ja Vihdintien välisellä alueella, Bodominjärven koillispuolella. Alueen rakennuskanta tulee jatkossakin olemaan pientalovaltaista.

Vaikka metron ja rantaradan kehitystä painotetaan Espoossa, myös Espoon pohjoisosia halutaan kehittää pitkäjänteisesti osana tiivistyvää kaupunkirakennetta. Suunnitelmissa huomioidaan Pohjois-Espoon arvokkaat kulttuurimaisemat ja virkistysalueet.

Alueen rakennuskanta tulee jatkossakin olemaan pientalovaltaista.Kuva: Olli Urpela

Pohjois-Espoon kulkuyhteyksiä kehitetään rakentamalla etelä-pohjoissuuntainen Gobbackantie. Tiestä tulee Perusmäki-Viiskorpi-alueen merkittävin liikenneväylä. Tien rakentaminen on aloitettu ja se etenee, kunhan alueen asemakaavat vahvistuvat.

Kalajärvi