Tietosuojaseloste Villa Elfvikin luontotalo, Actionbound-peli

Henkilötietojen käsittely Actionbound-sovelluksella tehdyssä Elfvikin lähiluontopelissä

Tietosuojaselosteen julkaisupäivämäärä: 30.5.2022

1. Rekisterinpitäjä

Espoon kaupunki

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Luontotalon johtaja

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Toimistosihteeri, Virpi Mäenpää, puh. +358 43 8269208

4. Tietosuojavastaava

Espoon kaupungin tietosuojavastaava

Osoite: PL 12, 02070 Espoon kaupunki

Puh. +358 9 81621 (vaihde)

Sähköpostiosoite: tietosuoja@espoo.fi

5. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

Actionbound-pelin tarjoaminen asiakkaiden käyttöön.  

6. Mikä on henkilötietojen käsittelyperuste?

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 b-kohta: Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. 

7. Mitä tietoja käsitellään?

Peliä pelataan nimimerkillä. Pelaaja voi kuitenkin laittaa peliin oman nimensä.  Villa Elfvik on tehnyt sopimuksen pelialustan käytöstä Actionboundin kanssa. Pelin luoja eli Villa Elfvik näkee otetut kuvat ja tulokset sekä nimimerkit. Pelin lopussa käyttäjä voi päättää, julkaiseeko kuvansa ja tuloksensa. Jos julkaisee, niin tulos ja nimimerkki näkyvät Actionboundin sivulla. Jos pelaaja lähettää tulokset sähköpostiin, sähköpostiosoite näkyy pelin luojalle. Peliä pystyy pelaamaan, vaikka ei hyväksy evästeitä tai sijaintitietoja. IP osoitteita käsitellään pelin toiminnan mahdollistamiseksi. 

8. Mistä tiedot saadaan?

Asiakas/pelaaja syöttää itse tiedot järjestelmään.

9. Luovutetaanko tai siirretäänkö tietoja kaupungin ulkopuolelle?

Ei luovuteta.

10. Siirretäänkö tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle?

Ei luovuteta.

11. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Pelin luoja poistaa pelaajan tiedot järjestelmästä 21 päivän kuluessa. 

12. Miten tietoja suojataan?

Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.  

13. Rekisteröidyn oikeudet

Pelaajalla säilyvät tekijänoikeudet peliin syöttämäänsä materiaaliin. Tarkempi ohjeistus tietosuoja-asetuksen mukaisten tietopyyntöjen osoittamisesta: Tietosuoja/Asiakkaiden oikeudet

13.1 Miten voin tarkastaa tietoni?

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä.

Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyn pyynnöt ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat maksuttomia. Kuitenkin jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

13.2. Milloin voin vaatia tietojeni oikaisemista?

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme.

13.3 Milloin voin vaatia tietojeni poistamista?

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä tietyin edellytyksin. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole. jos lakisääteisen velvoitteen noudattaminen edellyttää tietojen käsittelyä tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Näissä tapauksissa henkilötiedot hävitetään vasta laissa säädetyn määräajan jälkeen.

13.4 Milloin voin vaatia tietojeni käsittelyn rajoittamista?

Jos sinusta kerätyt eivät pidä paikkaansa, voit vaatia rajoittamaan asiakastietojesi käsittelyä, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

13.5 Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista. Voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon: www.tietosuoja.fi(ulkoinen linkki).

Tapiola