Tietosuojaseloste Trimble Locus ympäristövalvonta

Henkilötietojen käsittely: Trimble Locus ympäristövalvontarekisteri

Tietosuojaselosteen julkaisupäivämäärä: 21.9.2020

1. Rekisterinpitäjä

Espoon kaupunki

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Tarja Söderman, ympäristöjohtaja

Kaupunkiympäristön toimiala / ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus

Puh. +358 50 3309767

Sähköpostiosoite: tarja.soderman@espoo.fi

Osoite: Espoon kaupunki/ ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus/ ympäristönsuojelu

PL 44 02070 ESPOON KAUPUNKI

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Johanna Airola, ympäristötarkastaja

Kaupunkiympäristön toimiala / ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus

Puh. +358 40 5533683

Sähköpostiosoite: johanna.p.airola@espoo.fi

Osoite: Espoon kaupunki/ ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus/ ympäristönsuojelu

PL 44 02070 ESPOON KAUPUNKI

4. Tietosuojavastaava

Espoon kaupungin tietosuojavastaava

Osoite: PL 12, 02070 Espoon kaupunki

Puh. +358 9 81621 (vaihde)

Sähköpostiosoite: tietosuoja@espoo.fi

5. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietoja käsitellään ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, maa-aineslaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, merenkulun ympäristönsuojelulaissa, maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi ja julkisen vallan käyttämiseksi. Tiedot aiemmista valvontatapahtumista, lupa-, päätös- ja ilmoitusasioista sekä yhteystiedoista säilytetään, jotta ne ovat löydettävissä ja hyödynnettävissä myöhemmin toiminnan valvontaa varten.

6. Mikä on henkilötietojen käsittelyperuste?

  • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: Rekisteröity on antanutsuostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
  • U:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjänlakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
  • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e-kohta: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi

7. Mitä tietoja käsitellään?

Yrityksen yhteyshenkilön, elinkeinonharjoittajan, päätöstä hakeneen, ympäristöhaitasta ilmoittaneen tai ilmoituksen kohteena olevan henkilön nimi ja yhteystiedot.

Ympäristölupatiedot, ilmoitustiedot, ympäristöasioihin liittyvien päätösten tiedot. Oikeusasteissa tehdyt muutokset. Voimassaolotiedot.

Ympäristötarkastajien omat havainnot, maastokäynnit, käynnit valvottavilla kohteilla ja yhteydenpito valvottaviin kohteisiin. Muistiinpanot käydyistä keskusteluista ja esim. naapureiden yhteydenotoista.

8. Mistä tiedot saadaan?

Trimble Locus -järjestelmän muut rekisterit: osoite-, väestö-, yritys-, rakennus-, kiinteistö- ja kaavarekisterit.

Ympäristötarkastajien omat havainnot, maastokäynnit, käynnit valvottavilla kohteilla ja yhteydenpito valvottaviin kohteisiin.

Rekisteröidyltä itseltään (lakisääteiset hakemusasiakirjat, ympäristövalvontaan liittyvät ilmoitukset).

9. Luovutetaanko tai siirretäänkö tietoja kaupungin ulkopuolelle?

Poliisille tutkintapyyntötapauksissa.

10. Siirretäänkö tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle?

Ei siirretä.

11. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Tiedot säilytetään pysyvästi. Joskus ympäristövalvontatyössä on palattava vuosien takaisiin tapauksiin.

12. Miten tietoja suojataan?

Manuaalista aineistoa ei ole.

Selailu- ja muutosoikeus on vain Trimble Locus ympäristövalvonta -sovelluksen käyttöoikeuden omaavilla henkilöillä, jotka tarvitsevat virkatyössään sovelluksen tietoja.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkempi ohjeistus tietosuoja-asetuksen mukaisten tietopyyntöjen osoittamisesta: Tietosuoja/Asiakkaiden oikeudet

13.1 Miten voin tarkastaa tietoni?

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä.

Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyn pyynnöt ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat maksuttomia. Kuitenkin jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

13.2. Milloin voin vaatia tietojeni oikaisemista?

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme.

13.3 Milloin voin vaatia tietojeni poistamista?

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä tietyin edellytyksin. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole. jos lakisääteisen velvoitteen noudattaminen edellyttää tietojen käsittelyä tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Näissä tapauksissa henkilötiedot hävitetään vasta laissa säädetyn määräajan jälkeen.

13.4 Milloin voin vaatia tietojeni käsittelyn rajoittamista?

Jos sinusta kerätyt eivät pidä paikkaansa, voit vaatia rajoittamaan asiakastietojesi käsittelyä, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

13.5 Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista. Voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon: www.tietosuoja.fi(ulkoinen linkki).