Tietosuojaseloste ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hoivakotiportaali

Henkilötietojen käsittely ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hoivakotiportaalissa

Tietosuojaseloste päivitetty 19.10.2020

1. Rekisterinpitäjä

Sosiaali- ja terveyslautakunta

PL 202, (Tekniikantie 15, 7. krs)

02070 Espoon kaupunki

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Vanhusten palveluiden johtaja

PL 202, 02070

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Pitkäaikaishoitopäällikkö

Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi

PL 2710, 02070

puhelin: +358 9 81621 (vaihde)

4. Tietosuojavastaava

Espoon kaupungin tietosuojavastaava

Osoite: PL 12, 02070 Espoon kaupunki

Puh. +358 9 81621 (vaihde)

Sähköpostiosoite: tietosuoja@espoo.fi(ulkoinen linkki)

5. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

Espoon kaupunki järjestää ikääntyneille tehostettua palveluasumista omissa sekä yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden hoivakodeissa. Asiakas saa valita haluamansa hoivakodin ja vaihtaa sitä. Hoivakotiportaalista asiakas saa tiedon Espoon hyväksymistä ja valittavissaan olevista hoivakodeista. Hoivakotiportaaliin kerätään tietoa, jonka avulla asiakas voi valita hoivakodin.

6. Mikä on henkilötietojen käsittelyperuste?

  • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
  • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e-kohta: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi

7. Mitä tietoja käsitellään?

Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja ovat hoivakodin yhteyshenkilönä toimivan henkilön nimi, asema, yritys tai organisaatio ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite).

Hoivakotiportaalissa julkaistaan myös hoivakotien www-sivustojen osoitteet, kuvia hoivakodista sekä tiedot hoivakodin rakennuksesta, sijainnista, hoivakodissa annettavista palveluista ja niiden laadusta (valvontakäyntien tulokset sekä omaisten tyytyväisyys), sekä vapaista paikoista.

Hoivakotiportaalissa julkaistavat tiedot ovat julkisia viranomaisten toiminnasta julkisuudesta annetun lain (621/1999) nojalla.

Rekisteriin kuuluvat myös ne tiedot, joita käsitellään hoivakotiportaalin ylläpitotehtävissä ja sovellusasiantuntijatuessa sekä niihin liittyvissä toimeksiannoissa.

8. Mistä tiedot saadaan?

Hoivakoti ilmoittaa rekisterinpitäjälle yhteyshenkilöiden henkilötiedot.

9. Luovutetaanko tai siirretäänkö tietoja kaupungin ulkopuolelle?

Yhteyshenkilöiden henkilötiedot ovat julkisesti nähtävillä hoivakotiportaalissa.

10. Siirretäänkö tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle?

Yhteyshenkilöiden henkilötiedot ovat julkisesti nähtävillä hoivakotiportaalissa.

Muutoin rekisteritietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisteritietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle mm. lain perusteella käytävässä viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa.

Rekisteritietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA:n ulkopuolelle vain, jos vastaanottavan maan on komission päätöksellä katsottu varmistavan riittävän tietosuojan tason tai, että siirto toteutetaan yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679) mainittuja asianmukaisia suojatoimia soveltaen

11. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Tietoja säilytetään rekisterissä sen ajan, kun hoivakoti on rekisterinpitäjän hyväksymä hoivakoti tehostetun palveluasumisen tuottajaksi.

12. Miten tietoja suojataan?

Yhteyshenkilöiden henkilötiedot ovat tallennettuna hoivakotiportaaliin, jossa tiedot ovat julkisesti nähtävillä.

Rekisterinpitäjän lukuun toimiva ylläpitäjä voi muuttaa kaikkia hoivakotiportaalissa olevia tietoja. Ylläpitäjä tarvitsee rekisterinpitäjän myöntämät oikeudet tehdäkseen ylläpitotehtäviä. Muut kuin ylläpitäjä eivät pääse muuttamaan tietoja.

Hoivakoti voi itse ylläpitää tietoa vapaista asunnoista ja lisätä ja päivittää hoivakotiportaalissa olevia kuvia ja kuvatekstejä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkempi ohjeistus tietosuoja-asetuksen mukaisten tietopyyntöjen osoittamisesta löytyy Espoon verkkosivuilta.

13.1 Miten voin tarkastaa tietoni?

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä.

Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyn pyynnöt ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat maksuttomia. Kuitenkin jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

13.2. Milloin voin vaatia tietojeni oikaisemista?

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme.

13.3 Milloin voin vaatia tietojeni poistamista

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä tietyin edellytyksin. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole. jos lakisääteisen velvoitteen noudattaminen edellyttää tietojen käsittelyä tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Näissä tapauksissa henkilötiedot hävitetään vasta laissa säädetyn määräajan jälkeen.

13.4 Milloin voin vaatia tietojeni käsittelyn rajoittamista?

Jos sinusta kerätyt eivät pidä paikkaansa, voit vaatia rajoittamaan asiakastietojesi käsittelyä, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

13.5 Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista. Voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon: www.tietosuoja.fi(ulkoinen linkki).