Tietosuojaseloste Helga pysäköintivirhemaksujen rekisteri

Henkilötietojen käsittely Helga pysäköintivirhemaksujen rekisteri ja HelgaPark.net-palvelu

Julkaistu: 1.9.2020

1. Rekisterinpitäjä

Espoon kaupunki

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Lakimies, Kaupunkitekniikan keskus.

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Lakimies, Kaupunkitekniikan keskus

Osoite: PL 48, 02070 Espoon kaupunki

Puh. +358 9 81621 (vaihde)

Sähköpostiosoite: lakiasiat.kake@espoo.fi

4. Tietosuojavastaava

Espoon kaupungin tietosuojavastaava

Osoite: PL 12, 02070 Espoon kaupunki

Puh. +358 9 81621 (vaihde)

Sähköpostiosoite: tietosuoja@espoo.fi

5. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain mukaisten tehtävien hoitamiseksi tarpeellisten henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on pysäköintivirhemaksupäätösten täytäntöönpano ja päätöksiä koskeva muutoksenhakukäsittely, maksunseuranta ja perintä.

6. Mikä on henkilötietojen käsittelyperuste?

  • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
  • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
  • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e-kohta: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi

7. Mitä tietoja käsitellään?

Rekisteriin kerätään valokuvia sekä ajoneuvorekisteristä saatavia tietoja ajoneuvoista rekisterinumeron tai rungonnumeron perusteella. Ajoneuvoihin liittyvät omistaja, haltija sekä kuljettaja tieto, näiden nimet, osoitteet, mahdolliset muut yhteystiedot, henkilötunnukset. Oikaisuvaatimuksen tekijän osalta nimi, henkilötunnus, osoite, mahdollinen muu yhteystieto ja pankkitilin numero.

Tiedot ovat salassa pidettäviä

SALASSAPIDON PERUSTEET:

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 23-kohta.

8. Mistä tiedot saadaan?

Ajoneuvorekisterikeskus, väestörekisterikeskus, asiakas oikaisuvaatimusta tehdessään, ulosottoviranomaiset.

9. Luovutetaanko tai siirretäänkö tietoja kaupungin ulkopuolelle?

Tietoja luovutetaan ulosottoviranomaisille perintää varten, hallinto-oikeudelle pysäköintivirhemaksuista tehtyjen valitusten käsittelyä varten sekä Tilastokeskukselle tilastointia varten. Lisäksi tietoja luovutetaan asiakkaan suostumuksella erilaisissa insolvenssitilanteissa. 

10. Siirretäänkö tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle?

Ei siirretä

11. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Tietoja säilytetään 5 vuotta niiden keräämistä koskevan vuoden päättymisestä lukien.

12. Miten tietoja suojataan?

SÄHKÖINEN HELGA YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT: Kaupungin hallinnon tietoverkon ulkopuolelta pääsy järjestelmään on estetty. Tietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin, tehtävän suorittamiseksi tarvittavan laajuisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Järjestelmästä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot

SÄHKÖINEN HELGAPARK.NET PALVELU: Tiedon siirto kentältä tapahtuu palveluntarjoajan Fujitsu Oyj:n pilvipalvelun kautta. Ohjelmistotoimittaja on asettanut suojaukset. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Varmuuskopiointi on päivittäistä.

MANUAALINEN AINEISTO: Säilytetään lukituissa tiloissa yksikön tiloissa, jonne on kulunvalvonta sekä johon kohdistuu myös muuta sähköistä valvontaa.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkempi ohjeistus tietosuoja-asetuksen mukaisten tietopyyntöjen osoittamisesta: Tietosuoja/Asiakkaiden oikeudet

13.1. Miten voin tarkastaa tietoni?

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyn pyynnöt ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat maksuttomia. Kuitenkin jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

13.2. Milloin voin vaatia tietojeni oikaisemista?

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme.

13.3. Milloin voin vaatia tietojeni poistamista

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä tietyin edellytyksin. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole. jos lakisääteisen velvoitteen noudattaminen edellyttää tietojen käsittelyä tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Näissä tapauksissa henkilötiedot hävitetään vasta laissa säädetyn määräajan jälkeen.

13.4. Milloin voin vaatia tietojeni käsittelyn rajoittamista?

Jos sinusta kerätyt eivät pidä paikkaansa, voit vaatia rajoittamaan asiakastietojesi käsittelyä, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

13.5. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista. Voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon: www.tietosuoja.fi(ulkoinen linkki).