Tietosuojaseloste Espoo 50 vuotta kaupunkina -juhlavuoden metroasemavierailut

Henkilötietojen käsittely Espoo 50 vuotta kaupunkina -juhlavuoden metroasemavierailuissa

Tietosuojaselosteen julkaisupäivämäärä: 18.7.2022

1.   Rekisterinpitäjä

Espoon kaupunki

2.   Rekisterin vastuuhenkilö

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

3.   Rekisterin yhteyshenkilö

Viestintäharjoittelija Sara Argillander

sara.a.argillander@espoo.fi

4.   Tietosuojavastaava

Espoon kaupungin tietosuojavastaava

Osoite: PL 12, 02070 Espoon kaupunki

Puh. +358 9 81621 (vaihde)

Sähköpostiosoite: tietosuoja@espoo.fi

5.   Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietoja käsitellään metroasemavierailujen ilmoittautumisen toteuttamiseksi.

6.   Mikä on henkilötietojen käsittelyperuste?

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten

7.   Mitä tietoja käsitellään?

Käsiteltäviä tietoja ovat tapahtumaan ilmoittautuneiden nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

8.   Mistä tiedot saadaan?

Tiedot saadaan suoraan rekisteröidyiltä Webropol-ilmoittautumislomakkeen kautta. Ilmoittautuessaan tapahtumaan rekisteröity hyväksyy tietojensa käsittelyn.

9.   Luovutetaanko tai siirretäänkö tietoja kaupungin ulkopuolelle?

Tietoja ei luovuteta kaupungin ulkopuolelle.

Webropol Oy käsittelee henkilötietoja palvelun tuottajana.

10.   Siirretäänkö tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

11.   Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Tietoja säilytetään maksimissaan kuusi (6) kuukautta tapahtuman päättymisestä.

12.   Miten tietoja suojataan?

Tiedot säilytetään Excel-tiedostossa, johon on pääsy vain asemavierailuihin liittyvillä Espoon kaupungin työntekijöillä. Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. 

13.   Rekisteröidyn oikeudet

Tarkempi ohjeistus tietosuoja-asetuksen mukaisten tietopyyntöjen osoittamisesta:

13.1   Miten voin tarkastaa tietoni?

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä.

Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyn pyynnöt ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat maksuttomia. Kuitenkin jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

13.2.   Milloin voin vaatia tietojeni oikaisemista?

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme.

13.3   Milloin voin vaatia tietojeni poistamista

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä tietyin edellytyksin. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole. jos lakisääteisen velvoitteen noudattaminen edellyttää tietojen käsittelyä tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Näissä tapauksissa henkilötiedot hävitetään vasta laissa säädetyn määräajan jälkeen.

13.4   Milloin voin vaatia tietojeni käsittelyn rajoittamista?

Jos sinusta kerätyt tiedot eivät pidä paikkaansa, voit vaatia rajoittamaan asiakastietojesi käsittelyä, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

13.5   Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista. Voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon: www.tietosuoja.fi.