Tietosuojaseloste COVID-19 -näytteenottoon ohjaus ja tartuntojen seuranta

Henkilötietojen käsittely covid-19 näytteenottoon ohjauksessa ja tartuntojen seurannassa

1. Tietosuojaselosteen ajantasaisuus

Tietosuojaseloste on päivitetty 25.5.2022.

2. Rekisterien nimet

Potilasrekisteri ja covid-19 altistuneiden seurantarekisteri

3. Rekisterinpitäjät

Potilasrekisteri:

Espoon terveyspalvelut

Osoite: PL 202 (Tekniikantie 15), 02070 Espoon kaupunki

Covid-19 altistuneiden seurantarekisteri:

Espoon kaupunki

Osoite: PL 1, 02070 Espoon kaupunki

4. Henkilötietojen vastuuhenkilö

Terveyspalvelujen johtaja

Osoite: Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, PL 202, 02070 Espoon kaupunki

puh. +358 9 81621 (vaihde)

5. Henkilötietojen yhteyshenkilö

Terveyspalvelujen johtajan sihteeri

Osoite: Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, PL 202, 02070 Espoon kaupunki

Puhelin: +358 9 81621 vaihde

6. Tietosuojavastaava

Espoon kaupungin tietosuojavastaava

Osoite: PL 12, 02070 Espoon kaupunki

Puh. +358 9 81621 (vaihde)

Sähköpostiosoite: tietosuoja@espoo.fi

7. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

Tämä tietosuojaseloste liittyy covid-19-näytteenottoon ohjauksen ja tartuntojen seurannan ohjelmistopalveluun. Ohjelmistopalvelu on käytössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS), sen jäsenkunnissa ja alueen terveydenhuollon palveluntuottajilla, joiden tehtäviin kuuluu tartuntatautilain mukaisia tehtäviä.

Espoo käsittelee potilaiden henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • näytteenoton tiedot: potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestäminen, suunnittelu, toteutus, seuranta, neuvonta
 • tartuntojen seuranta ja jäljitys
 • terveydenhuollon tukipalvelujen toteuttaminen (mm. sovellustuki)
 • sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan suunnittelu, tilastointi, seuranta ja arviointi toisiolaissa tai muualla lainsäädännössä säädetyllä tavalla
 • sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtaminen toisiolaissa säädetyllä tavalla ja
 • tieteellinen tutkimus toisiolaissa säädetyllä tavalla erillisten Espoon tai Findatan päätösten perusteella.

8. Mikä on henkilötietojen käsittelyperuste?

Espoon käsitellessä näytteenottoon ohjauksessa kuntalaisen henkilötietoja perustuu henkilötietojen käsittely Espoon velvollisuuteen järjestää lakisääteisiä terveyspalveluja. Espoon käsitellessä covid-19 altistuneiden henkilötietoja perustuu henkilötietojen käsittely Espoon lakisääteiseen velvollisuuteen jäljittää ja seurata tartuntoja.

Keskeinen lainsäädäntö

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (etenkin 6 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 9 artiklan 2 kohdan h alakohta)
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019)
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
 • Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
 • Kansanterveyslaki 3 luku (66/1972)
 • Tartuntatautilaki (1227/2016)
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) ja
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007).

9. Mitä tietoja käsitellään?

Espoo tallentaa potilasrekisteriin näytteenottoon ohjauksen osalta seuraavia tietoja:

 • potilaan perustiedot (potilaan nimi, henkilötunnus, osoite, postinumero, asuinkunta, puhelinnumero)
 • oireet, tieto siitä, onko potilas sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä tai perheenjäsen, tieto kotikaranteenista, tieto siitä, onko potilas ollut lähikontaktissa koronaan sairastuneen henkilön kanssa taikka matkaillut, tieto siitä, onko potilas ympärivuorokautista hoitoa tai hoivaa antavan yksikön asukas tai kotihoidon, kotisairaalan tai kotisairaanhoidon potilas ja tieto siitä, kuuluuko potilas riskiryhmään, näytteen tyyppi ja tulos.
 • ajanvarausaika ja -paikka
 • potilaan informointi ohjelmistopalvelusta.

Espoo tallentaa covid-19 altistuneiden seurantarekisteriin tartuntojen seurantaa ja jäljitystä varten covid-19 positiivisen näytteen antaneen potilaan lähipiirissä altistuneen nimen, puhelinnumeron, henkilötunnuksen, kotikunnan, kontaktointipäivämäärän ja tiedon karanteeniin asettamisesta.

Potilasrekisteri on osa terveydenhuoltolain 9 §:ssä tarkoitettua sairaanhoitopiirin (HUS) alueen kunnallisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistä potilastietorekisteriä. Tietoa jaetaan Navitas-viitetietokannan avulla Espoon sairaalan ja HUSin järjestämän erikoissairaanhoidon kanssa. Tietoa jaetaan myös Navitas-viitetietokannan kautta Kauniaisten ja Kirkkonummen sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys

Potilassuhdetta ja terveydentilaa koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnasta julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n nojalla.

10. Mistä tiedot saadaan?

Näytteenottoon ohjauksen osalta potilas antaa itse tiedot joko puhelimessa tai kirjaa ne itse sähköisessä palvelussa.

Espoo käyttää näytteenottoon ohjauksessa potilaalta saatuja tietoja tartuntojen jäljityksessä ja seurannassa. Espoo saa tiedot altistuneiden nimistä ja puhelinnumeroista positiivisen tuloksen saaneelta potilaalta, hänen lailliselta edustajalta tai potilaan suostumuksella muulta henkilöltä. Altistuneen muut tiedot antaa puhelinhaastattelussa altistunut henkilö itse tai hänen laillinen edustaja.

Espoolla on tartuntatautilain (1227/2016) 24 §:n perusteella oikeus saada kuntien ja valtion terveydenhuolto-, terveydensuojelu-, eläinlääkintä- ja elintarvikevalvontaviranomaisilta, laboratorioilta, yksityisiltä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiltä ja itsenäisiltä terveydenhuollon ammatinharjoittajilta epidemian havaitsemiseen, syyn selvittämiseen ja tartunnan jäljittämiseen välttämättömät tiedot. Espoolla on saman säännöksen nojalla oikeus saada kuljetuspalvelun ja liikennepalvelun tarjoajilta, matkanjärjestäjiltä, majoituksen tarjoajilta, aluksen omistajilta, haltijoilta ja käyttäjiltä tiedot matkustajina olleiden henkilöiden henkilötunnuksista, nimistä, syntymäajoista, sukupuolesta ja yhteystiedoista, jos se on epidemian leviämisen estämiseksi tai matkustajien oman terveyden suojelemiseksi välttämätöntä.

Espoon oikeus saada potilasta koskevia tietoja voi perustua myös muuhun lainsäädäntöön.

11. Luovutetaanko tai siirretäänkö tietoja kaupungin ulkopuolelle?

Potilaan näytteenoton ajanvaraustiedot ovat niiden HUS:in työntekijöiden käytettävissä, jotka hoitavat näytteenottoon liittyviä työtehtäviä.

Jäljitystä ja seurantaa koskevaan tietokantaan on käyttöoikeudet Espoon tartuntatautiyksikön työntekijöiden lisäksi HUSin niillä työntekijöillä, jotka hoitavat tartuntatautilain mukaisia seurannan ja jäljityksen työtehtäviä.

Espoo luovuttaa tietoja altistuneen tai sairastuneen kotikunnalle tartuntatautilain nojalla altistuneiden jäljittämiseksi.

Espoo voi luovuttaa potilasta koskevia tietoja potilaan tai tämän laillisen edustajan nimenomaisella suostumuksella. Espoolla on velvollisuus lainsäädännön perusteella luovuttaa potilasta koskevia tietoja mm. toisille viranomaisille. Espoossa varmistetaan ennen tietojen luovuttamista, että tietojen pyytäjällä on oikeus saada lainsäädännön perusteella pyytämänsä tiedot.

Lisäksi Espoo luovuttaa palveluntuottajille (mm. ostopalveluissa) potilasta koskevia tietoja, jos se on välttämätöntä potilaan terveydenhuollon palvelun tuottamiseksi. Espoo luovuttaa potilasta koskevia tietoja lainsäädännön perusteella myös valvontaviranomaiselle (mm. AVI, EOA).

Potilasta koskevia tietoja luovutetaan Findatalle toisiolain perusteella tieteellistä tutkimusta, tilastointia, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, opetusta, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjausta ja -valvontaa sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävää varten. Lisäksi Espoo luovuttaa toisiolain perusteella potilasta koskevia tietoja hakijalle tieteellistä tutkimusta, tilastointia, opetusta, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjausta ja -valvontaa sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävää varten silloin, kun hakemus kohdistuu ainoastaan Espoon aineistoon. Espoo voi luovuttaa potilasta koskevia tietoja toisiolain mukaisesti Espoon sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamista varten.

12. Siirretäänkö tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle?

Espoo ei pääsääntöisesti siirrä potilasta koskevia tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Esimerkiksi Espoon käyttämien asiakas- ja potilastietojärjestelmien konesalit sijaitsevat EU- tai ETA-maissa.

Espoo siirtää potilasta koskevia tietoja EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle mm. lain perusteella käytävässä viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa. Espoo siirtää potilasta koskevia tietoja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle vain, jos vastaanottavan maan on komission päätöksellä katsottu varmistavan riittävän tietosuojan tason tai siirto toteutetaan EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679) mainittuja muita asianmukaisia suojatoimia soveltaen.

13. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Potilaan ajanvarauksen yhteydessä antamat tiedot tallennetaan Espoon potilastietojärjestelmään potilastietoina. Nämä tiedot tallentuvat valtakunnalliseen terveydenhuollon potilastietovarantoon, jossa tietoja säilytetään pysyvästi tositteita lukuun ottamatta.

Jäljitystä ja seurantaa koskevat tiedot hävitetään sen jälkeen, kun epidemian selvittäminen tai tartunnan jäljitys on päättynyt eikä tietojen säilyttäminen ole välttämätöntä tartuntataudin torjunnan kannalta.

Perusteet säilytysajoille ovat seuraavat:

 • Arkistolaitoksen päätös 16.2.2009 (AL/14372/07.01.01.03.01/2008): Potilasasiakirjojen pysyvä säilytys 2009 ja
 • tartuntatautilain (1227/2016) 39 §.

14. Miten tietoja suojataan?

Espoon terveydenhuollon ammattihenkilö kirjautuu ohjelmiston näytteenoton ohjaus -osioon henkilökohtaisella varmennekortilla. Työntekijä näkee näytteenoton ohjaus -osiossa ainoastaan kirjaamansa tiedot.

Covid-19 tartunnan seurannan tietokantaa käyttäville terveydenhuollon ammattilaisille myönnetään käyttöoikeudet hakemuksen perusteella. Käyttöoikeudet perustuvat työtehtäviin (tartuntataudin jäljitys). Palveluun liittyvän tietoliikenteen ja tietokannan suojauksessa noudatetaan HUS Tietohallinnon tietoturva- ja tietosuojakäytänteitä.

15. Rekisteröidyn oikeudet

15.1. Miten voin tarkastaa tietoni?

Rekisteröidyllä, eli potilaalla, tai tämän laillisella edustajalla on oikeus saada tieto siitä, käsitteleekö Espoo potilasta koskevia henkilötietoja. Jos Espoo käsittelee potilasta koskevia henkilötietoja, on potilaalla tai tämän laillisella edustajalla oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Edunvalvoja voi tarkistaa päämiehensä tiedot, jos tarkastusoikeuden käyttö sisältyy edunvalvonnasta annettuun päätökseen. Edunvalvojan tulee toimittaa rekisteritietojen tarkastuspyynnön yhteydessä kopio edunvalvontapäätöksestä.

Myös edunvalvontavaltuutetulla on oikeus tarkistaa edunvalvottavan tiedot, jos tarkastusoikeuden käyttö sisältyy edunvalvontavaltuutukseen. Digi- ja väestötietoviraston tai maistraatin on tullut vahvistaa edunvalvontavaltuutus. Edunvalvontavaltuutetun tulee toimittaa rekisteritietojen tarkastuspyynnön yhteydessä kopio edunvalvontavaltuutuksesta sekä Digi- ja väestötietoviraston tai maistraatin edunvalvontavaltuutuksen vahvistamispäätöksestä.

Ulkopuolisella (eli muilla kuin potilaalla tai tämän laillisella edustajalla) ei ole tarkastusoikeutta, vaikka häntä koskevia henkilötietoja voi olla tallennettuna potilasta koskeviin henkilötietoihin.

Potilas tai tämän laillinen edustaja voi tehdä tarkastuspyynnön henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai postin kautta lähetettävällä asiakirjalla tai käymällä kirjaamossa tai asiointipisteessä. Espoo on laatinut pyyntöä varten lomakkeen, jota potilas tai tämän laillinen edustaja voi käyttää tietoja pyytäessään. Lomakkeen saa sosiaali- ja terveystoimen toimintayksiköistä, ja se löytyy Espoon internet-sivuilta Asiakkaan ja potilaan tiedonsaantioikeudet. Mikäli potilas tai tämän laillinen edustaja haluaa tehdä rekisteritietojen tarkastuspyynnön vapaamuotoisella asiakirjalla, tulee potilaan tai tämän laillisen edustajan kirjata pyyntöön, mitkä henkilötiedot halutaan tarkastaa, halutaanko tarkastaa kaikki henkilötiedot vai tiedot tietyltä ajanjaksolta, pyytäjän nimi ja henkilötunnus sekä pyytäjän yhteystiedot. Mikäli pyytäjä pyytää muita kuin omia henkilötietojaan tarkastettavaksi, tulee pyyntöön kirjata sen henkilön nimi ja henkilötunnus, jonka tietoja pyydetään. Mikäli potilas tai tämän laillinen edustaja lähettää pyynnön postitse, pyyntö osoitetaan: Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, Tietopyynnöt, PL 202, 02070 Espoon kaupunki. Espoo tarkastaa pyytäjän henkilöllisyyden kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta, jos potilas tai tämän laillinen edustaja toimittaa rekisteritietojen tarkastuspyynnön henkilökohtaisesti toimintayksikköön, kirjaamoon tai asiointipisteeseen.

Espoo toimittaa tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Espoo voi tarvittaessa jatkaa määräaikaa enintään kahdella kuukaudella. Espoo ottaa huomioon määräajan jatkamisessa pyyntöjen monimutkaisuuden ja määrän. Espoo ilmoittaa tietojen pyytäjälle määräajan pidentämisestä ja määräajan pidentämisen syyt kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Espoo ilmoittaa kieltäytymisestä viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta. Espoo luovuttaa pääsääntöisesti pyydetyt tiedot potilaan tämän laillisen edustajan väestötietojärjestelmän mukaiseen osoitteeseen.

EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa, tietosuojalaissa ja kansallisessa erityislainsäädännössä on säädetty niistä tilanteista, jolloin rekisterinpitäjä voi jättää luovuttamatta potilaan tai tämän laillisen edustajan pyytämät tiedot. Jos Espoo ei luovuta potilaalle tai tämän lailliselle edustajalle pyydettyjä tietoja, Espoo ilmoittaa viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta tietojen pyytäjälle syyt tietojen luovuttamatta jättämiselle ja kertoo potilaan tai tämän laillisen edustajan mahdollisuudesta tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Omien tietojen pyytäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Jos potilaan tai tämän laillisen edustajan pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, Espoo voi joko periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai kieltäytyä luovuttamasta pyydettyjä tietoja.

15.2. Milloin voin vaatia tietojeni oikaisemista?

Rekisteröidyllä, eli potilaalla, tai tämän laillisella edustajalla on oikeus vaatia, että Espoo oikaisee ilman aiheetonta viivytystä potilasta koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Potilaalla tai tämän laillisella edustajalla on oikeus saada täydennetyiksi puutteelliset tiedot. Espoo tekee muutokset siten, että rekistereihin jää näkyviin tiedot tehdystä korjauksesta, tekijästä ja korjauspäivämäärästä ja niin, että alkuperäinen merkintä on mahdollista nähdä jälkikäteen. Espoolla on velvollisuus ilmoittaa tietojen oikaisusta niille vastaanottajille, joille Espoo on luovuttanut potilasta koskevia tietoja. Espoolla ei ole ilmoittamisvelvollisuutta, jos ilmoittaminen on mahdotonta taikka vaatii kohtuutonta vaivaa.

Espoo toteuttaa pyynnön ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Espoo voi tarvittaessa jatkaa määräaikaa enintään kahdella kuukaudella. Espoo ottaa huomioon määräajan jatkamisessa pyyntöjen monimutkaisuuden ja määrän. Espoo ilmoittaa tietojen pyytäjälle määräajan pidentämisestä ja määräajan pidentämisen syyt kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Espoo ilmoittaa kieltäytymisestä viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta.

Potilas tai tämän laillinen edustaja voi tehdä pyynnön henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai postin kautta lähetettävällä asiakirjalla tai käymällä kirjaamossa tai asiointipisteessä. Pyyntöä varten on laadittu lomake, jota potilas tai tämän laillinen edustaja voi käyttää pyytäessään potilasta koskevien henkilötietojen oikaisua. Lomakkeen saa Espoon sosiaali- ja terveystoimen toimintayksiköistä, ja se löytyy Espoon internet-sivuilta Asiakkaan ja potilaan tiedonsaantioikeudet. Mikäli potilas tai tämän laillinen edustaja haluaa tehdä pyynnön vapaamuotoisella asiakirjalla, tulee potilaan tai tämän laillisen edustajan kirjata pyyntöön oikaistavat tiedot sanatarkasti, ehdotettavat muutokset sanatarkasti, perustelut ehdotetuille muutoksille, pyytäjän nimi ja henkilötunnus sekä pyytäjän yhteystiedot. Mikäli pyytäjä pyytää muiden kuin omien henkilötietojen oikaisua, tulee pyyntöön kirjata sen henkilön nimi ja henkilötunnus, jonka tietoja pyydetään oikaistavaksi. Mikäli potilas tai tämän laillinen edustaja lähettää pyynnön postitse, pyyntö osoitetaan: Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, Tietopyynnöt, PL 202, 02070 Espoon kaupunki. Espoo tarkastaa pyytäjän henkilöllisyyden kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta, jos potilas tai tämän laillinen edustaja toimittaa pyynnön henkilökohtaisesti toimintayksikköön, kirjaamoon tai asiointipisteeseen.

Jollei Espoo hyväksy potilaan tai tämän laillisen edustajan vaatimusta tiedon oikaisemista, Espoo ilmoittaa asiasta kirjallisesti potilaalle tai tämän lailliselle edustajalle. Espoo kertoo samalla ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja ohjeistaa potilaan tai tämän laillisen edustajan mahdollisuudesta tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Espoo voi korjata potilastietoja myös täydentämällä niitä potilaan tai tämän laillisen edustajan näkemyksellä asiasta.

15.3. Milloin voin vaatia tietojeni poistamista?

Potilaalla tai tämän laillisella edustajalla on oikeus saada poistettua potilasta koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät. Potilaalla tai tämän laillisella edustajalla ei ole pääsääntöisesti oikeutta saada potilasta koskevia henkilötietoja poistettua terveydenhuollossa, koska Espoolla on lakisääteinen velvollisuus käsitellä tietoja (mm. kirjaamisvelvollisuus ja arkistointivelvollisuus). Potilaan tai tämän laillisen edustajan oikeus saada poistettua potilasta koskevia henkilötietoja on lähinnä silloin, kun tiedot ovat jo alun perin olleet tarpeettomia niiden käyttötarkoituksen kannalta. Espoolla on velvollisuus ilmoittaa tietojen poistosta niille vastaanottajille, joille Espoo on luovuttanut potilasta koskevia tietoja. Espoolla ei ole ilmoittamisvelvollisuutta, jos ilmoittaminen on mahdotonta taikka vaatii kohtuutonta vaivaa.

Potilas tai tämän laillinen edustaja voi lähettää vaatimukset tietojen poistamisesta osoitteeseen Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, Tietopyynnöt, PL 202, 02070 Espoon kaupunki.

15.4. Milloin voin vaatia tietojeni käsittelyn rajoittamista?

Potilaalla tai tämän laillisella edustajalla on oikeus vaatia Espoota rajoittamaan potilasta koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos potilas tai tämän laillinen edustaja kiistää potilasta koskevien henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin Espoon on pääsääntöisesti rajoitettava potilasta koskevien henkilötietojen käsittelyä siihen saakka, kunnes Espoo on varmistanut henkilötietojen paikkansapitävyyden. Rajoittamisvelvollisuuteen on säädetty tietosuoja-asetuksessa tiettyjä poikkeuksia, joiden perusteella Espoo voi käsitellä potilaan rajoituksen alaisia henkilötietoja tietyissä tilanteissa. Espoon on ilmoitettava potilaalle tai tämän lailliselle edustajalle rajoituksen poistamisesta ennen rajoituksen poistamista.

Potilas tai tämän laillinen edustaja voi lähettää vaatimukset tietojen käsittelyn rajoittamisesta osoitteeseen Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, Tietopyynnöt, PL 202, 02070 Espoon kaupunki.

15.5. Voinko käyttää vastustamisoikeutta?

Espoon potilasta koskevien henkilötietojen käsittely terveydenhuollon palveluissa perustuu lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseen. Tämän vuoksi potilaalla tai tämän laillisella edustajalla ei ole vastustamisoikeutta.

15.6. Voinko saada tietoni siirrettyä järjestelmästä toiseen?

Espoon potilasta koskevien henkilötietojen käsittely terveydenhuollon palveluissa perustuu lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseen. Tämän vuoksi potilaalla tai tämän laillisella edustajalla ei ole oikeutta siirtää tietoja järjestelmästä toiseen.

15.7. Voinko kieltää terveydenhuoltoa koskevien potilastietojeni käytön HUS-sairaanhoitopiirin alueella?

Terveydenhuollon potilastiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä luovutetaan vain potilaan nimenomaisella suostumuksella tai lakisääteisellä perusteella.

Sairaanhoitopiirin alueen yhteiseen potilastietorekisteriin (Espoossa HUS-alue) liittyneiden terveydenhuollon toimintayksiköiden välinen potilastietojen käyttö ei edellytä potilaan suostumusta. Potilaalla on kuitenkin oikeus kieltää sairaanhoitopiirin alueen yhteisen potilastietorekisterin sisällä toisen toimintayksikön tietojen käyttö. Potilas saa tehdä ja peruuttaa kiellon milloin tahansa. Mikäli kiellon tekemisen jälkeen toisen terveydenhuollon toimintayksikön tietoja tarvitaan sairaanhoitopiirin alueella potilaan hoitamiseksi, on potilaan itse huolehdittava tietojen toimittamisesta tai hän voi peruuttaa kiellon.

15.8. Käyttääkö Espoo automaattista päätöksentekoa?

Potilaalla on lähtökohtaisesti oikeus olla joutumatta sellaisten päätösten kohteeksi, jotka perustuvat pelkästään automaattiseen käsittelyyn ja joilla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttavat häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Espoo ei käytä terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä automaattista päätöksentekoa.

15.9. Valituksen tekeminen

Potilaalla tai tämän laillisella edustajalla on oikeus tehdä Suomessa valitus tietosuojavaltuutetulle, jos potilas tai tämän laillinen edustaja katsoo, että Espoo ei noudata tietosuojalainsäädäntöä käsitellessään potilasta koskevia henkilötietoja. Tarkempi ohjeistus valituksen tekemiseen löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuilta https://tietosuoja.fi/etusivu(ulkoinen linkki)(ulkoinen linkki).

Valitusoikeus tietosuojavaltuutetulle ei rajoita muita potilaan tai tämän laillisen edustajan käytössä olevia hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.