Tarjoamme palveluja alle 18-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Suurin osa toimintaterapian asiakkaista on alle kouluikäisiä lapsia. Kotona, neuvolassa ja päivähoidossa seurataan lapsen kehitystä. Toimintaterapiaan ohjaudutaan, jos havaitaan haasteita esimerkiksi käden taitojen kehityksessä, kehon hallinnassa, näönvaraisessa hahmottamisessa tai aistisäätelyssä. Kehityksessä on yksilöllisiä eroja ja on tärkeää, että lapsi harjoittelee tavallisissa kodin tilanteissa esimerkiksi liikkumista ja kädentaitoja. Jos teillä on huolta lapsen kehityksestä, ottakaa asia puheeksi neuvolassa tai lapsen päivähoitopaikassa/ koulussa, joista voidaan tehdä lähete toimintaterapiaan. Lasten toimintaterapiassa huoltajien osallistuminen ja mukanaolo on tärkeää. Toimintaterapeutti arvioi lapsen taitoja ja toimintamahdollisuuksia suhteessa arkiympäristön haasteisiin. Arviota tehdään huoltajia haastattelemalla, seuraamalla lapsen toimintaa leikissä ja erilaisissa tehtävissä. Toimintaterapeutti ja vanhemmat etsivät yhdessä keinoja, joilla lapsen taidot pääsevät kehittymään arjessa parhaiten. Käyntien aikana huoltajat saavat ohjausta leikin, pelien ja tehtävien avulla suoritettaviin kotiharjoitteisiin. Käyntien ja kotiharjoittelun tavoitteet ja sisältö suunnitellaan yhdessä huoltajien kanssa. Toimintaterapeutit tekevät huoltajien luvalla yhteistyötä esimerkiksi lapsen päivähoitopaikan / koulun, puheterapeuttien ja psykologien kanssa. Tavoitteena on löytää keinoja tukea lapsen kehitystä kodin ja päivähoidon/koulun arjessa. Ohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäkäynteinä. Tarvittaessa toimintaterapeutti voi suositella jatkotutkimuksia, joita voivat olla esim. psykologin, puheterapeutin, fysioterapeutin tai lastenneurologin tekemä arvio. Varatun ajan peruuttaminen Voit perua varatun ajan ilmoittamalla siitä omalle työntekijällesi tai toimistosihteerille p. 043 825 3181 tai 043 825 6878.