Tarjoamme palveluja alle 18-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Suurin osa puheterapian asiakkaista on alle kouluikäisiä lapsia. Lapsi oppii puhumaan tavallisissa arjen tilanteissa. Puhumisen, sanojen ja puheen ymmärtämisen oppimista tukevat parhaiten lapsen ja aikuisen yhteiset, päivittäin toistuvat vuorovaikutustilanteet. Kotona, neuvolassa ja päivähoidossa/koulussa seurataan lapsen puheen tuottamisen, puheen ymmärtämisen ja syömistaitojen kehitystä. Kehityksessä on yksilöllisiä eroja. Jos teillä on huolta lapsen kehityksestä, ottakaa asia puheeksi neuvolassa tai lapsen päivähoitopaikassa/ koulussa, joista voidaan tehdä lähete lasten puheterapiaan. Puheterapeutit tarjoavat myös puhelinohjausta huoltajille ilman lähetettä. Puheterapeutti voi auttaa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: - lapsi oppii uusia sanoja hitaasti - puhe on pitkään epäselvää - puheessa on änkytystä - lapsen on vaikea ymmärtää kuulemaansa puhetta - syömistaitojen (esim. pureskelun) oppiminen on hankalaa Puheterapeutin ohjaaman harjoittelun kohteen voi olla - vuorovaikutustaidot - keskittymis- ja kuuntelemistaidot - puheen ymmärtäminen - sanaston hallinta - kerrontataidot - puheen selkeys Lasten puheterapiassa huoltajien osallistuminen ja mukanaolo on tärkeää. Puheterapeutti arvioi taitoja huoltajia haastattelemalla, seuraamalla lapsen puhetta sekä puheen ymmärtämistä leikissä ja erilaisissa tehtävissä. Puheen kehityksen tukena käytetään paljon kuvia. Puheterapeutti ja huoltajat etsivät yhdessä keinoja, joilla lapsen taidot pääsevät kehittymään arjessa parhaiten. Käyntien aikana huoltajat saavat ohjausta leikin, pelien ja tehtävien avulla suoritettaviin kotiharjoitteisiin. Käyntien ja kotiharjoittelun tavoitteet ja sisältö suunnitellaan yhdessä huoltajien kanssa. Puheterapeutit tekevät huoltajien luvalla yhteistyötä lapsen päivähoitopaikan/koulnu kanssa. Tavoitteena on löytää keinoja tukea lapsen kehitystä kodin ja päivähoidon/koulun arjessa. Ohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäkäynteinä. Tarvittaessa puheterapeutti voi suositella jatkotutkimuksia, joita voivat olla esim. kuulontutkimus, psykologin, toimintaterapeutin, foniatrin tai fysioterapeutin tekemä arvio. Varatun ajan peruuttaminen Ajan peruuttamisesta voit ilmoittaa omalle työntekijällesi tai toimistosihteerille mahdollisimman pian, p. 043 825 3181 tai 043 825 6878.

Kotona harjoittelu

Espoon kaupungin puheterapeutit ovat tehneet ohjeita ja materiaalia äänteiden harjoitteluun lapsenne kanssa. Äänteiden kotiharjoittelun voi aloittaa, kun lapsi on itse motivoitunut tai aikuinen saa motivoitua hänet harjoitteluun. Yleensä tämä tapahtuu lapsen ollessa noin 5-vuotias.  Löydät materiaalia vokaaleihin Y, Ä ja Ö ja konsonantteihin K, L, S ja R sekä leuan ja kielen liikkeiden eriyttämiseen.

Puheterapian harjoitusmateriaaleja