Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että hankkeeseen haetaan määräysten mukainen lupa, rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä ryhmä tarvittavien alojen asiantuntemusta.

Rakennuslupaa varten tarvittavat suunnittelun lähtötiedot (kartta-aineisto) rakennuspaikan osalta tilataan kaupunkitekniikan keskuksen kaupunkimittauspalveluista osoitteesta karttatilaus@espoo.fi.

Mikäli kiinteistöön kohdistuu käyttöoikeuksia (rasitteita), tulee tilata myös kiinteistörekisteriote kaupunkimittauksen asiakaspalvelusta kaupunkimittaus@espoo.fi tai puh. 09 816 25500. Käyttöoikeusalueet näkyvät kartta-aineistossa alueina ja K-alkuisin tunnuksin (esim. K277). Kiinteistörekisteriotteelta käy ilmi käyttöoikeuden tyyppi ja rasitteeseen oikeutetut kiinteistöt. Käyttöoikeudet saattavat rajoittaa tontin käyttöä / suunnittelua.

Rakennusvalvonnan lupakäsittelijät antavat ohjeita ja neuvoja sekä tarvittavista luvista että lupamenettelystä. 

Rakennuslupakäsittelyn ja päätöksenteon vaiheet on tiivistetty alla neljään vaiheeseen. 

Rakennusvalvonnan lupien hakeminen sähköisessä asiointipalvelussa (ulkoinen linkki)

1. Ennakkokäsittely käynnistää lupaprosessin

Espoon rakennusvalvontakeskuksessa painotetaan ennakkokäsittelyn merkitystä. Rakennushankkeen rakennuttaja ja pääsuunnittelija ovat yhteydessä rakennusvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa suunnittelun käynnistyessä. Siten tulee käytyä riittävän ajoissa läpi hankkeen suunnittelun ja lupakäsittelyn kannalta olennaiset kysymykset, jotka vaikuttavat edellytyksiin myöntää lupa. Ohjeistuksella, neuvonnalla ja alustavien suunnitelmien tarkastuksella varmistetaan, että lupahakemus kaikkine liitteineen on riittävän kattava, suunnitelmat kaavan ja määräysten mukaiset ja rakennettava rakennus ympäristöönsä sopiva. Tämän jälkeen lupahakemus voidaan jättää käsittelyyn.

Keskeinen osa Espoon rakennusvalvontakeskuksen ennakoivan lupakäsittelyn toimintatapaa on varmistaa rakennushankkeessa toimivien suunnittelijoiden pätevyys lupakäsittelyn alkuvaiheissa. On luvan hakijan etu, ettei hän teetä suunnittelua henkilöllä, jolta puuttuu säännösten edellyttämä kelpoisuus. Lupaviranomaisen tehtävänä on osaltaan huolehtia, että suunnitteluun on kytketty hankkeen vaativuutta vastaavat pätevät suunnittelijat. Kts. nettisivumme Rakentamisen lupien lupakäsittely / Rakennushankkeen suunnittelijat.

Lupahankkeen käynnistämiseksi lupa perustetaan sähköiseen asiointipalveluun, missä pyydetään ennakkokäsittelyä viestikentän kautta ennakkokyselyllä. Lupahankkeen perustajan (usein pääsuunnittelija) tulee huolehtia, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on lukuoikeus kyseiselle hankkeelle.

2. Lupakäsittely

Lupahakemuksesta pyydetään tarvittaessa lausuntoja eri tahoilta, mm. kaupunkisuunnittelu- ja kaupunkitekniikan keskuksesta tai kaupunginmuseolta. Suuret ja vaativat hankkeet viedään rakennusvalvonnassa toimivien kaupunkikuva- ja teknisen toimikunnan arvioitaviksi.

Kaupunkikuvatoimikunnassa tarkastellaan hankkeen sopivuus rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä kaavanmukaisuus. Teknisessä toimikunnassa tarkastellaan erityisesti turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavat asiat, mm. rakenne- ja palotekniset ratkaisut. Kaupunkitekniikan keskuksen lupainsinööri antaa tarvittaessa lausuntonsa katuliittymä- ja liikennejärjestelyistä.

Lupahakemuksesta kuullaan naapureita joko hakijan tai kaupungin toimesta.

Hakemusasiakirjoja ja suunnitelmaa voi korjata ja täydentää lupakäsittelyn aikana. Puutteellisen hakemuksen jättämisestä lupakäsittelyyn ei ole hankkeen etenemisen kannalta etua. Jos hakemuksesta puuttuu käsittelyn kannalta olennaisia asiakirjoja tai suunnitelmat ovat keskeneräisiä, ei luvan käsittelyä voida aloittaa, eikä arvioitua päätöspäivämäärää antaa.

3. Lupapäätös ja luvan lainvoimaisuus

Rakentaminen tai muu toimenpiteen suorittaminen voidaan aloittaa, kun lupa on myönnetty ja se on tullut lainvoimaiseksi. Lupaviranomainen voi kuitenkin hakemuksesta myöntää oikeuden aloittaa työt asetettavan vakuuden nojalla ennen lainvoimaisuutta. Aloittamisoikeutta voi hakea lupahakemuksen yhteydessä. Tehdystä lupapäätöksestä laskutetaan Espoon kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukainen lupamaksu.

 

4. Muutoksenhaku

Rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijan tekemään lupapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen tekemällä rakennuslautakunnalle osoitetun kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen antopäivästä.

Rakennuslautakunnan tekemään lupapäätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.

Helsingin hallinto-oikeuden antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää. Korkeimman hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä ei voi enää valittaa.

Asianosaisille toimitettaviin lupapäätöksiin liitetään mukaan muutoksenhakuohje.

5. Rakennustyön aloittaminen

Rakennustyön aloittamista varten tarvitaan myönnetyn luvan lisäksi rakennusvalvonnan hyväksymä vastaava työnjohtaja ja muut mahdolliset työnjohtajat. Suurimmassa osassa lupahankkeita ennen töiden aloittamista pidetään aloituskokous. Lisätietoja rakennustyön aloittamisesta saatte luvan myöntämisen jälkeen sähköisessä asiointipalvelussa. 

Siirry rakentamisen sähköiseen asiointipalveluun(ulkoinen linkki)(ulkoinen linkki)

Koko Espoo