Espoon luonnon erityispiirteitä

Espoon luonnon erityispiirteitä

Espoossa on suureksi kaupungiksi poikkeuksellisen paljon luontoa, joka on hyvin monipuolista ja sisältää lähes kaikkia Suomen luonnon erityispiirteitä. Harva kaupunki voi ylpeillä Nuuksion kansallispuiston(ulkoinen linkki) kaltaisilla erämetsillä, kymmenillä järvillä ja kauniilla merenrannoilla. Merialue, rannikko ja saaristo luonnehtivat Etelä-Espoon maisemaa. Sisävesien kirjoon kuuluvat erityyppisiset järvet, lammet ja joet sekä pienvedet, kuten purot ja lähteet. Metsäalueita elävöittävät jylhät avokalliot, rehevät lehtolaikut ja pienimuotoiset suot. 

Rikas eliölajisto heijastaa Espoon luonnon monipuolisuutta. Uhanalaisia lajeja on yli 70 ja silmälläpidettäviä yli 100. Täällä viihtyvät lisäksi monet EU:n luontodirektiivin tiukasti suojelemat lajit, tunnetuimpina liito-orava ja useat lepakkolajit sekä viitasammakko. Uhanalainen taimen nousee muutamiin Espoon jokiin ja puroihin kutemaan.

Suojelualueet

Espoossa on 95 luonnonsuojelualuetta(ulkoinen linkki), ja niiden lisäksi 32 suojeltua luontotyyppialuetta. Luontotyypit ovat pienialaisia ja arvokkaita elinympäristöjä, kuten jalopuumetsiköitä tai pähkinäpensaslehtoja. Erityisesti suojeltavien lajien, kuten meriuposkuoriaisen, elinalueita on Espoossa rauhoitettu seitsemän. Luonnonmuistomerkkejä, kuten suuria puita ja siirtolohkareita, on suojeltu 54.

Espoossa on myös kuusi EU:n laajuiseen Natura 2000 -verkostoon(ulkoinen linkki) kuuluvaa aluetta.  Natura-verkostoon kuuluvia vesialueita ovat Matalajärvi, Espoonlahti-Saunalahti sekä Laajalahden lintuvesi. Verkostoon kuuluvia metsäalueita ovat Nuuksio, Bånbergetin aarnialue sekä Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät.
Luontoalueiden ja lajien turvaaminen on tärkeää. Jaamme maailman lukemattomien eliölajien kanssa, jotka yhdessä ympäristön kanssa muodostavat elämää ylläpitävän verkoston. Luonto tarjoaa meille ihmisille ilmaisia palveluja, joita ilman emme voisi elää. Kasvit esimerkiksi yhteyttävät happea ja hyönteiset pölyttävät ruokakasveja. Lajirikas luonto myös kestää paremmin ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia haasteita, ja lisäksi metsät ja suot sitovat hiiltä ilmakehästä. 

Luonnonsuojelu- ja Natura-alueet kartalla

Luonnon terveyshyödyt

Luonnossa liikkuminen edistää terveyttä ja hyvinvointia monin tavoin sekä luo viihtyisää asuinympäristöä. Asukaskyselyiden perusteella luonto on tärkeä asia espoolaisille ja keskeinen osa asumisviihtyvyyttä. Luonto on osa espoolaisten arkea ja kulttuuria, sillä luonnossa liikutaan, leikitään, retkeillään, opitaan ja rentoudutaan.

Kaikki nämä luontoelämykset tukevat fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Luonto on tila, jossa on juuri sopivasti ärsykkeitä, ja jossa jokainen saa olla oma itsensä yksin tai seurassa. Luonto tarjoaa terveyshyötyjä tasapuolisesti kaikille espoolaisille.  

Kasvillisuus ja vesistöt voivat tehdä ympäristöstä terveellisemmän esimerkiksi tuomalla rakennetulle alueelle viilentävän tuulia ja varjoja kesähelteillä tai vaikka hidastamalla voimakkaita tuulia. Kun lapset pääsevät koskemaan maahan ja kasveihin, saavat he elimistöönsä hyviä mikrobeja ja lasten vastustuskyky tulehduksia aiheuttaville taudeille paranee.  Luonnossa liikkuminen laskee elimistön stressitasoa ja ihminen rentoutuu.