Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen tasapainoisen kehityksen, kasvun ja oppimisen edistäminen. Lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta on tärkeää, että hänen tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhain ja siihen vastataan heti.  Jos lapsen tuen tarve on tiedossa varhaiskasvatukseen haettaessa, siitä on hyvä mainita varhaiskasvatushakemuksessa.

Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Tavoitteena on estää vaikeuksien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista. Lapsen tuen tarve arvioidaan yhdessä lapsen vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön, laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lasten tuen tarpeen arviointiin, tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan yhteistyössä kasvatushenkilöstön ja vanhempien kanssa.

Kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa toteutuu pääsääntöisesti lapsen kotia lähellä olevassa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Tukitoimet toteutuvat lapsen arjessa osana varhaiskasvatuksen muuta toimintaa. Oppimisympäristöä muokataan tukemaan lapsen yksilöllisiä tarpeita ja vahvuuksia. Varhaiskasvatuksen henkilöstö tukee lapsen kehitystä ja oppimista suunnitelmallisesti erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen. Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee lapsiryhmissä muun kasvatushenkilöstön rinnalla.

Tukea voidaan myös järjestää pedagogisesti vahvistetussa ryhmässä tai ryhmässä, jossa työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Näissä ryhmissä osa hoitopaikoista on varattu tukea tarvitseville lapsille. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä terapiahenkilökunnan ja muiden asiantuntijoiden kanssa

Varhaiserityiskasvatuksen koordinaattoreiden yhteystiedot

Espoon keskus
Anne Taponen, +358 40 6366353, eteläinen palvelualue
Jenni Valmari puh.+358 40 6354275, pohjoinen palvelualue

Espoonlahti
Petra Teittinen, puh. +358 40 6365354

Leppävaara
Anna Piirainen, puh. +358 40 6366105, idän palvelualue
Maria Ala-Heikkilä puh. +358 40 6369598, lännen palvelualue

Matinkylä-Olari
Hanne Kristén puh. +358 46 8771117
Suvi Heino puh. +358 40 6369830, Matinkylän, Olarin, Tapiolan ja Espoon keskuksen pohjoisen palvelualueen palveluseteli ja yksityisen hoidon tuen yksiköt.

Tapiola
Leena Valkeala, puh. +358 46 8772859

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@espoo.fi