Varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy on tärkeää. Lähtökohtana on oppilasta arvostava, hänen mielipiteitään kuunteleva ja luottamusta rakentava vuorovaikutus. Oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, jolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista opiskeluhuoltoa.

Oppilaalla on oikeus päästä keskustelemaan psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun oppilas on tätä pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa keskustelumahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivänä myös esim. huoltajan tai muun henkilön yhteydenoton perusteella. Asian kiireellisyyden arvioi opiskeluhuollon ammattihenkilö. Koulun henkilökunnalla on velvollisuus ohjata oppilasta hakemaan tarvitsemiaan opiskeluhuollon palveluja.

Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä lastaan käyttämästä opiskeluhuollon palveluja. Yksilökohtaisessa opiskeluhuoltotyössä käsiteltävät asiat ovat luottamuksellisia ja työssä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.

Yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa voidaan koota monialainen asiantuntijaryhmä yksittäisen oppilaan tuen tarpeen selvittämiseksi ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Jäsenten nimeäminen edellyttää oppilaan ja/tai tarvittaessa huoltajan suostumusta.