Kurssit (Kaitaan lukio)

Kuva: Kaitaan lukio

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisen kielenä

Äidinkieli ja kirjallisuus

Pakolliset kurssit on suositeltavaa käydä numerojärjestyksessä. Syventävät ja ylioppilaskokeisiin valmentavat kurssit ÄI08 ja ÄI09 suoritetaan abivuonna. Ilman kurssisuoritusta niistä ei kannata osallistua ylioppilaskokeisiin. Koska äidinkieli ja kirjallisuus on myös taitoaine ja oppiminen perustuu usein keskusteluun ja yhdessä tekemiseen, itsenäinen suorittaminen soveltuu siihen huonosti. Kaikilla kursseilla tehdään monimuotoisia tekstejä ja harjoitellaan erilaisia ilmaisutapoja sekä luetaan 1-2 kokonaisteosta. Teatterikäynnit, museovierailut jne. kuuluvat kurssien sisältöihin.

ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus

Kurssilla tutustutaan monimuotoisiin teksteihin ja harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita. Luku-, kirjoitus- ja vuorovaikutustaitoja opetellaan kehittämään tavoitteellisesti esimerkiksi erilaisia tekstejä tuottamalla ja analysoimalla sekä harjoittelemalla tavoitteellista ryhmäkeskustelua. Suoritukseen kuuluu aineistopohjaisen esseen ja lukutaidon vastauksen kirjoittaminen. 

ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Kurssilla perehdytään kielen vaihteluun sekä kielen ja kulttuurin merkitykseen yksilön identiteetin ja yhteiskunnan kannalta. Samalla ymmärrystä kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksestä laajennetaan. Kurssilla kirjoitetaan erilaisia kirjoitustaidon tekstejä, muun muassa essee, prosessikirjoituksen menetelmiä hyödyntäen. Lisäksi pidetään informatiivinen puhe. 

ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Kurssin tavoitteena on, että kyky nauttia kaunokirjallisuudesta ja taito tulkita sitä kehittyvät. Erilaisten analyysitehtävien avulla syvennetään käsitystä kau­no­kir­jal­li­suu­des­ta, sen kult­tuu­ri­ses­ta mer­ki­tyk­ses­tä ja kie­len tai­teel­li­ses­ta teh­tä­väs­tä. Suoritukseen kuuluu aineistopohjaisen esseen ja vähintään kahden tekstianalyysin kirjoittaminen.

ÄI4 Tekstit ja vuorovaikuttaminen

Vuorovaikutustaitoja vahvistetaan erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista sekä syvennytään argumentoinnin keinoihin. Tekstien ideologisuus, sananvapaus, lähde- ja mediakritiikki nousevat esille. Kurssilla kirjoitetaan kantaa ottavia tekstejä. Suullisia taitoja harjoitellaan pitämällä vaikuttamaan pyrkivä puhe.  

ÄI5 Teksti ja konteksti

Kurssilla tutustutaan länsimaisen ja kotimaisen kirjallisuuden historiaan ja opetellaan tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja. Kurssin aikana harjaannutaan erit­te­le­mään, tul­kit­se­maan ja tuot­ta­maan eri­tyy­li­siä ja -la­ji­sia teks­te­jä. Kurssisuoritukseen kuuluu lukutaidon vastauksen, kirjoitustaidon vastauksen ja kirjallisuusesseen kirjoittaminen.

ÄI6 Nykykulttuuri ja kertomukset

Kurssilla tarkastellaan nyky­kult­tuu­rin il­mi­öi­tä eri­tyi­ses­ti ker­to­mus­ten ja ker­to­muk­sel­li­suu­den näkö­kul­mas­ta, jolloin kä­si­tys suo­ma­lai­ses­ta nyky­kult­tuu­ris­ta ja sen mo­ni­nai­suu­des­ta sy­ve­nee. Vuorovaikutusta opiskellaan erityisesti sy­ven­tämällä tie­to­ja vuo­ro­vai­ku­tus­e­tii­kas­ta. Kurssilla luetaan nykykirjallisuutta ja valmistaudutaan lähestyviin ylioppilaskirjoituksiin kirjoittamalla sekä lukutaidon- että kirjoitustaidon vastauksia.

Syventävät kurssit

ÄI7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

Kurssilla sy­ven­netään ja moni­puo­lis­tetaan puhe- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja sekä ke­hit­etään ky­ky­ä en­na­koi­da, mu­kaut­taa ja ar­vi­oi­da omaa vies­tin­tää eri­lai­sis­sa vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa. Erilaisten tehtävien avulla opitaan ar­vi­oi­maan puhe- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen mer­ki­tys­tä ih­mis­suh­teis­sa, opis­ke­lus­sa ja työ­e­lä­mäs­sä. Käytännön harjoitusten avulla opiskellaan tavoitteellista ryhmäkeskustelua, yksilöpuheenvuoron pitämistä sekä erilaisia työelämän viestintätilanteita. Opis­ke­li­jal­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus osal­lis­tua toi­sen as­teen puhe­vies­tin­tä­tai­to­jen päät­tö­ko­kee­seen eli Puh­vi-ko­kee­seen.

ÄI8 Kirjoitustaitojen syventäminen

Kurssilla valmistaudutaan kirjoitustaidon ylioppilaskokeeseen. Tekstin rakentamisen ja aineistoihin viittaamisen taitoja hiotaan erilaisten harjoitusten avulla sekä tuottamalla laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Lisäksi perehdytään ajan­koh­tai­siin kult­tuu­rin, me­di­an ja yh­teis­kun­nal­li­sen kes­kus­te­lun ai­hei­siin. Kurssin lopussa tehdään kirjoitustaidon preliminäärikoe.

ÄI9 Lukutaitojen syventäminen

Kurssilla valmistaudutaan lukutaidon ylioppilaskokeeseen. Erilaisten harjoitusten avulla sy­ven­netään ja moni­puo­lis­tetaan tai­to­ja eri­tel­lä, tul­ki­ta, tuot­taa ja ar­vi­oi­da eri­lai­sia teks­te­jä. Tekstianalyysitaitoja kehitetään sekä kertaamalla äidinkielen pakollisten kurssien sisältöjä että syventämällä kriit­ti­stä ja kult­tuu­ri­sta luku­tai­toa. Kurssisuoritukseen kuuluu vähintään kolmen lukutaidon vastauksen kirjoittaminen ja lukutaidon preliminäärikokeeseen osallistuminen.

Koulukohtaiset kurssit

ÄI10  Kaunokirjallisuus ja kertomukselliset tekstit

Tekstianalyysin soveltavalla kurssilla luetaan monimuotoisia ajankohtaisia tekstejä ja syvennetään val­miuk­si­a eri­tel­lä kau­no­kir­jal­li­suut­ta, mui­ta tai­de­muo­to­ja sekä me­di­a­e­si­tyk­siä. Tekstejä sekä eritellään ja tulkitaan että toisaalta luetaan kontekstia vasten. Kertomuksellisuuden ja multimodaalisuuden käsite tehdään tutuksi erilaisia kaunokirjallisia ja mediatekstejä lukemalla ja analysoimalla. 

ÄI11 Kielenhuoltoa ja oikeakielisyyttä

Kielenhuollon kurssilla tarkastellaan ja pa­ran­netaan omaa kie­len­käyt­tö­ä ja huol­letaan omien teks­tien­ oi­ke­a­kie­li­syyt­tä. Kurssi on tarkoitettu kielenhuollon perusasiat jo hallitsevalle opiskelijalle, joka haluaa vielä syventää kehittää valmiuksiaan.

ÄI14 Abiturientin tukikurssi 

Kurssilla opiskelija kertaa äidinkielen opintojaksojen aikana opiskeltuja taitoja ja tietoja ylioppilaskirjoituksia varten sekä täydentää pakollisten opintojaksojen puuttuvia töitä.

Kurssilla jokaiselle opiskelijalle tehdään oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opintojaksolla on myös mahdollista tehdä äidinkielen pakollisten opintojaksojen puuttuvia töitä.

Suomi toisena kielenä

S21 Tekstit ja vuorovaikutus

Kurssilla opitaan lukio-opintojen vaatimia vuorovaikutus- ja tekstitaitoja. Kurssin aikana kartoitetaan opiskelijan kielitaitoa ja ohjataan kehittämään sekä lukio-opinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja että suomen kielen taitoa. Erilaisia tekstejä lukemalla tutustutaan tekstilajeihin ja kehitetään monilukutaitoa. Vuorovaikutustilanteita harjoitellaan sekä epämuodollisemmissa keskusteluissa että tavoitteellisen ryhmäkeskustelun keinoin. Kurssisuoritukseen kuuluu kaunokirjallisen teoksen lukeminen ja erilaisia kirjallisia tehtäviä. Kieliopissa keskitytään verbien taivutukseen.

S22 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Kurssilla pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä yksilön identiteetin kehittymisen kannalta. Samalla perehdytään kielen vaihteluun, suomen kielen ominaispiirteisiin sekä suomalaisuuden piirteisiin. Vuorovaikutustaitoja harjoitellaan suullisten tehtävien avulla, ja yksilötyönä pidetään tietoa välittävä puheenvuoro. Kurssilla harjoitellaan aineiston hyödyntämistä omassa kirjoitelmassa ja kirjoitetaan aineistopohjainen kirjoitelma. Kurssisuoritukseen kuuluu kaunokirjallisen teoksen lukeminen. Kieliopissa keskitytään astevaihteluun ja nominityyppeihin. Kielitaitoa kehitetään sekä kuullun että luetun ymmärtämisen tehtävillä.

S23 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Kurssilla perehdytään proosan, draaman ja lyriikan käsitteisiin sekä eri kaunokirjallisuuden lajien tulkitsemiseen. Samalla harjoitellaan kirjallisuudesta keskustelemista ja siitä kirjoittamista erilaisten harjoitusten avulla. Kurssilla tutustutaan myös kuvan ilmaisukeinohin sekä kuvien tulkintaan. Kurssisuoritukseen kuuluu novellianalyysin sekä kuva-analyysin kirjoittaminen sekä kaunokirjallisen teoksen lukeminen. Kieliopissa keskitytään pronimineihin sekä alistus- ja rinnastuskonjunktioihin. Monipuolista kielitaitoa kehitetään sekä kuullun että luetun ymmärtämisen tehtävillä.

S24 Tekstit ja vaikuttaminen

Kurssilla tarkastellaan kielellä vaikuttamista ja tutustutaan erilaisiin median tekstilajeihin. Opiskelija oppii ottamaan kantaa ja argumentoimaan tehokkaasti, analysoimaan argumentaatiota ja myös tunnistamaan argumentaatiovirheitä. Kurssisuoritukseen kuuluu kirjallisten tehtävien lisäksi vaikuttavan puheen pitäminen ja vaikuttamaan pyrkivän kaunokirjallisen teoksen lukeminen. Kieliopissa käydään läpi adjektiivien ja adverbien vertailuasteet sekä verbien nominaalimuotoja ja lauseenvastikkeita.

S25 Teksti ja konteksti

Kurssilla tarkastellaan tekstejä niiden kontekstia vasten ja tutustutaan suomalaisen kirjallisuuden historiaan. Tekstejä analysoidaan niiden tyylin näkökulmasta ja myös kirjoittamisessa kiinnitetään huomiota oman tekstin tyyliin. Kurssisuoritukseen kuuluu suomalaisen klassikkoteoksen lukeminen ja kirjallisuusesseen kirjoittaminen. Kurssin aikana kerrataan kielenhuollon perusasiat ja kielen rakenteissa keskitytään lauseenvastikkeiden muodostamiseen ja käyttöön. 

S26 Nykykulttuuri ja kertomukset

Kurssilla tarkastellaan suomalaista nykykulttuuria, kuten nykykirjallisuutta ja elokuvaa. Lisäksi hyödynnetään myös muuta ajankohtaista kulttuuritarjontaa ja tehdään siihen liittyen erilaisia suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Suoritukseen kuuluu suomalaista nykykirjallisuutta edustavan teoksen lukeminen, ryhmäkeskusteluun osallistuminen sekä arvostelun kirjoittaminen. Kurssin aikana aloitetaan ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen kertaamalla kaikki kokeen tehtävätyypit ja tekemällä niihin liittyen erilaisia harjoituksia. Kieliopissa kerrataan verbi- ja nominityypit ja harjoitellaan lauseenvastikkeita.

S27 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

Kurssilla sy­ven­netään ja moni­puo­lis­tetaan puhe- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja sekä ke­hit­etään ky­ky­ä en­na­koi­da, mu­kaut­taa ja ar­vi­oi­da omaa vies­tin­tää eri­lai­sis­sa vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa. Erilaisten tehtävien avulla opitaan ar­vi­oi­maan puhe- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen mer­ki­tys­tä ih­mis­suh­teis­sa, opis­ke­lus­sa ja työ­e­lä­mäs­sä. Käytännön harjoitusten avulla opiskellaan tavoitteellista ryhmäkeskustelua, yksilöpuheenvuoron pitämistä sekä erilaisia työelämän viestintätilanteita. Opis­ke­li­jal­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus osal­lis­tua toi­sen as­teen puhe­vies­tin­tä­tai­to­jen päät­tö­ko­kee­seen eli Puh­vi-ko­kee­seen.

Kurssi suoritetaan yhdessä ÄI7-kurssin kanssa.

S28 Kirjoittamistaitojen syventäminen

Kurssilla valmistaudutaan S2-ylioppilaskokeen kirjoittamisen osioon. Kurssin aikana tuotetaan erilaisia tekstilajeja edustavia lyhyitä tekstejä ja harjoitellaan esseen suunnittelua, kirjoittamista ja viimeistelyä. Kirjoittamisen tueksi opiskelija perehtyy ajankohtaiseen kulttuuriin, median aiheisiin sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kurssin aikana kerrataan kielenhuoltoa ja opiskellaan kielen rakenteita osallistujien tarpeiden mukaan.

S29 Lukutaitojen syventäminen

Kurssilla valmistaudutaan S2-ylioppilaskokeen kuullun ja luetun ymmärtämisen osioihin. Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee. Kurssin aikana tehdään runsaasti kuullun ja luetun ymmärtämisen harjoituksia ja kiinnitetään huomiota yo-kokeen tehtävien vastaustekniikkaan.

S2-oppimäärää opiskeleva opiskelija voi osallistua myös äidinkielen ja kirjallisuuden koulukohtaisille kursseille ÄI10 ja ÄI11 . Näistä kursseista on mahdollista saada S2-kurssin kurssisuoritus

Ruotsi A- ja B1-oppimäärä

RUA01 Ruotsinkielinen maailmani

Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita. Harjoitellaan mielipiteen ilmaisua ja keskustelutaitoa. Kurssin aiheina on hyvinvointi, tyyli, asuminen, ihmissuhteet ja matkustaminen.

RUA02 Ihminen verkoitoissa

Kurssilla harjoitellaan toimintaa eri vuorovaikutustilanteissa pohjoismaisessa kontekstissa. Syvennetään keskustelun ja (toisen) kuuntelemisen taitoa. Jatketaan mielipiteen muotoilun harjoittelua. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä aiheita.

RUA03 Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia ottaen huomioon niille tyypillinen kieli. Aihepiireinä ovat kulttuuriset ilmiöt ja ruotsinkieliset mediat.

RUA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa. Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin. Pohditaan vastuita ja toimintamahdollisuuksia yhteiskuntana kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja kansalaisvaikuttamista.

RUA05 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla syvennytään tekstin tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Harjoitellaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

RUA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla tarkastellaan kielitaidon merkitystä työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita tarvitaan jatko-opinnoissa ja työelämässä. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin sekä lisäksi laajempia talousilmiöitä.

RUA07 Kestävä elämäntapa

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä. Kurssilla jatketaan pakollisten kurssien teemojen käsittelyä kestävän elämäntavan näkökulmasta.

RUA08 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti ja taitoa ymmärtää puhuttua kieltä. Harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista ja puhumisen sujuvuutta.

RUA09 Kertauskurssi

Kurssi valmentaa ruotsin sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Kurssilla käytetään erilaisia harjoittelumateriaaleja, kerrataan rakenteita monipuolisesti ja ohjataan opiskelijoita sanaston laajentamiseen. Kurssille voi osallistua, kun pakolliset kurssit on suoritettu.

RUA11 Kuuntele ja lue ruotsia

Kurs­sil­la har­joi­tel­laan eri­lai­sia kuul­lun ja lu­e­tun ym­mär­tä­mi­sen teh­tä­viä ja pää­pai­no on yli­op­pi­las­ko­keen teh­tä­vä­tyy­peis­sä. Kurs­si on tar­koi­tet­tu sekä A- että B-ruot­sin opis­ke­li­joil­le eriy­te­tys­ti. Tä­män kurs­sin voi va­li­ta pa­kol­lis­ten kurs­sien jäl­keen ja se on te­ho­kas­ta val­men­tau­tu­mis­ta yli­op­pi­las­ko­kee­seen. Ta­voit­tee­na on op­pia ym­mär­tä­mään pa­rem­min sekä kuun­nel­tua että lu­et­tua ruot­sin kiel­tä ja tu­tus­tua yli­op­pi­las­ko­keen eri­lai­siin teh­tä­vä­tyyp­pei­hin sekä har­joi­tel­la nii­hin vas­taa­mis­ta.

B1-ruotsi

RUB11 Minun ruotsini

Kurssilla arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja ja asetetaan tavoitteita ruotsin opiskeluun. Kurssilla pohditaan ruotsin kielen merkitystä arkipäivän vuorovaikutustilanteissa. Aihepiireinä ovat minä ja perhe, harrastukset, urheilu, musiikki ja tietotekniikka.

RUB12 Hyvinvointi ja ihmissuhteet

Kurssilla harjoitellaan keskustelutaitoja ja mielipiteen ilmaisua. Kurssin aihepiirejä ovat hyvinvointi, pukeutuminen, asuminen, ihmissuhteet ja matkustaminen.

RUB13 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin. 

RUB14 Monenlaiset elinympäristömme

Kurssilla jatketaan erilaisten tekstilajien tulkinnan ja tuottamisen vahvistamista. Aihepiireinä ovat julkkikset, monikulttuurisuus, armeija ja siviilipalvelu, ympäristö, hyväntekeväisyys ja uutiset.

RUB15 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi

Kurssilla harjoitellaan työnhaussa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Teemoina ovat opiskelu, yrittäjyys ja työ. Pohditaan tulevaisuudensuunnitelmia ja mahdollisuuksia opiskella ruotsin kielellä sekä perehdytään ruotsin kielen merkitykseen työelämässä.

RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti ja taitoa ymmärtää puhuttua kieltä. Harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista ja puhumisen sujuvuutta.

RUB17 Kestävä elämäntapa

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssilla käsitellään erilaisia tekstilajien tekstejä ja jatketaan pakollisten kurssien teemojen käsittelyä kestävän elämäntavan näkökulmasta.

RUB18 Kertauskurssi

Kurssi valmentaa ruotsin sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Kurssilla käytetään erilaisia harjoittelumateriaaleja ja kerrataan ruotsin kielen rakenteita monipuolisesti. Kurssille voi osallistua, kun pakolliset kurssit on suoritettu.

RU3111 Kuuntele ja lue ruotsia

Kurs­sil­la har­joi­tel­laan eri­lai­sia kuul­lun ja lu­e­tun ym­mär­tä­mi­sen teh­tä­viä ja pää­pai­no on yli­op­pi­las­ko­keen teh­tä­vä­tyy­peis­sä. Kurs­si on tar­koi­tet­tu sekä A- että B-ruot­sin opis­ke­li­joil­le eriy­te­tys­ti. Tä­män kurs­sin voi va­li­ta pa­kol­lis­ten kurs­sien jäl­keen ja se on te­ho­kas­ta val­men­tau­tu­mis­ta yli­op­pi­las­ko­kee­seen. Ta­voit­tee­na on op­pia ym­mär­tä­mään pa­rem­min sekä kuun­nel­tua että lu­et­tua ruot­sin kiel­tä ja tu­tus­tua yli­op­pi­las­ko­keen eri­lai­siin teh­tä­vä­tyyp­pei­hin sekä har­joi­tel­la nii­hin vas­taa­mis­ta.

Englanti A-oppimäärä

ENA1 Kieli ja maailmani

Kurssilla kartoitetaan oman kielitaidon osaamista ja kerrataan kielen rakenteiden perusteita. Kielenkäyttöä harjoitellaan arkipäiväisissä tilanteissa, jotka liittyvät esimerkiksi opiskeluun ja vapaa-aikaan. Kansainvälisyys kulkee mukana kurssin teemoissa, koska englanti on lingua franca eli maailmankieli. 

ENA2 Ihminen verkostoissa

Kurssilla kerrataan ja syvennetään kielen perusrakenteita ja harjoitellaan suullista esitystä teknologiaa hyödyntäen. Kurssilla käsitellään erilaisia teemoja, kuten urheilua ja matkailua ja niihin liittyen tehdään suullisia ja kirjallisia tehtäviä. 

ENA3 Kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla syvennetään luku- kirjoitus- ja keskustelutaitoa. Kurssilla käsitellään erilaisia kulttuuriin ja mediaan liittyviä aiheita. Keskeisenä tehtävänä kurssilla on lukea englanninkielinen romaani ja oppia keskustelemaan ja kirjoittamaan kirjallisuudesta käyttäen kaunokirjallisuuden peruskäsitteitä. 

ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa. Aktiivisen kansalaisen näkökulmasta tutustutaan yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin. Kurssilla harjoitellaan vaikuttavaa viestintää esimerkiksi puheen, väittelyn tai argumentoivan esseen muodossa. 

ENA5 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla syvennetään tekstin ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja. Kurssilla harjoitellaan monimutkaisempia kielen rakenteita ja tutustutaan tieteen ja teknologian sanastoon. Pohditaan tulevaisuuden näkymiä eri tieteenalojen näkökulmista.

ENA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla tutustutaan eri tekstilajeihin ja harjoitellaan muodollisen tekstin tuottamista esimerkiksi jatko-opintoja ja työelämää varten. Käsitellään talousasioita sekä henkilökohtaisesta näkökulmasta että laajempana ilmiönä. 

ENA7 Kestävä elämäntapa

Kurssilla käsitellään ympäristön ja kestävän elämäntavan teemoja. Kurssilla luetaan sanastollisesti haastavia tekstejä ja harjoitellaan kirjoittamaan yhä tavoiteellisemmin. Kurssilla käsitellään aiheita, jotka ovat tärkeitä ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa. 

ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään suullista kielitaitoa monenlaisissa tilanteissa. Tehtävät harjaannuttavat sekä peruskielitaitoa että antavat haasteita myös myös edistyneille englannin kielen taitajille. Kurssilla muun muassa keskustellaan viestintätyyleistä eri maissa, harjoitellaan ääntämistä ja pidetään suullinen esitys ryhmälle. Kurssin lopuksi pidetään suullisen kielitaidon koe, josta saa suullisen kielitaidon todistuksen. 

ENA9 Kertauskurssi

Kurssilla valmistaudutaan englannin ylioppilaskirjoituksiin. Kurssilla kerrataan englannin kielen rakenteita monipuolisesti, ja opiskelijoita ohjataan sanaston laajentamiseen. Kurssille on erittäin suositeltavaa osallistua, jos aikoo kirjoittaa englannin.

ENA11 Skilled reader and writer

Kurs­sil­la lu­e­taan koh­de­kie­len kir­jal­li­suut­ta ja eri­lai­sia teks­te­jä, joi­ta ana­ly­soi­daan ja jois­ta ha­e­taan ins­pi­raa­ti­o­ta omiin teks­tei­hin. Kurs­sin ta­voit­tee­na on saada entistä pa­rem­mat kir­jal­li­set tai­dot eng­lan­nin kie­les­sä. Kurs­si so­pii opis­ke­li­joil­le, jot­ka ha­lu­a­vat ke­hit­tyä kir­joit­ta­ji­na ja pa­ran­taa teks­ti­a­na­lyy­si­tai­to­jaan.

Espanja, saksa ja ranska B3-kielet

B31 Tutustutaan toisiimme ja vieraaseen kieleen

Kurssilla tutustutaan uuteen kieleen. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmaisuja.

B32 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymään erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa.

B33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Harjoitellaan jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyviä tilanteita.

B34 Monenlaista elämää

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien eroihin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan kirjallista viestintää.

B35 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan keskustelemista ja kuuntelemista eri vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan mielipiteen muotoilemista ja neuvottelutaitoa arkipäivisin asioihin. Tutustutaan hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin.

B36 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin.

B37 Opiskelu työ ja tulevaisuus

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä tulevaisuudensuunnitelmiin.

B38 Yhteinen maapallomme

Kurssilla kerrataan kielitaitoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirejä ovat muun muassa luonto, erilaiset asuinympäristöt ja kestävä elämäntapa.

Matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

Matematiikka, pitkä oppimäärä

MAY01 Luvut ja lukujonot (matematiikan yhteinen opintokokonaisuus)

Kurssilla opiskellaan lukujen peruslaskutoimituksia, yhtälöitä, epäyhtälöitä, potensseja, juuria, logaritmejä, eksponenttifunktiota ja prosenttilaskentaa. Opitaan, mitä ovat aritmeettinen ja geometrinen lukujono, sekä lasketaan niiden summia. Kurssin aikana opiskelija tekee valinnan pitkän ja lyhyen matematiikan välillä.

MAA02 Polynomifunktiot ja -yhtälöt

Kurssilla perehdytään polynomilaskentaan ja muistikaavojen hyödyntämiseen sievennystehtävissä. Opitaan ratkaisemaan toisen ja korkeamman asteen polynomi- ja epäyhtölöitä sekä selvittämään niiden ratkaisujen lukumääriä. Opitaan jakamaan polynomeja tekijöihin. 

MAA03 Geometria

Kerrataan Pythagoraan lause ja suorakulmaisen kolmion trigonometria sekä kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus. Kurssilla opitaan sini- ja kosinilause, ympyrän osien ja ympyrään liittyvien suorien geometriaa sekä kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskemista. 

MAA04 Vektorit 

Kurssilla perehdytään vektoreihin, niiden perusominaisuuksiin ja laskutoimituksiin. Vektoreiden avulla tutkitaan kuvioiden ominaisuuksia, opitaan laskemaan etäisyyksiä sekä kulmia kaksi- ja kolmiulotteisessa avaruudessa. 

MAA05 Analyyttinen geometria

Kurssilla tutkitaan erilaisten pistejoukkojen suoria, ympyröitä ja paraabeleja. Tutkitaan niihin liittyviä keskeisiä ominaisuuksia kuten yhdensuuntaisuutta, kohtisuoruutta, pisteen etäisyyttä suorasta, käyrien leikkauspisteiden ja tangenttien määrittämistä. Ratkaistaan itseisarvo- ja epäyhtälöitä sekä yhtälöryhmiä.

MAA06 Derivaatta

Kurssilla perehdytään rationaaliyhtälöihin ja -epäyhtälöihin, funktion raja-arvoon, jatkuvuuteen ja polynomifunktion derivaattaan. Derivaatan avulla tutkitaan polynomifunktion kulkua, määritetään ääriarvoja sekä määritetään suurimpia ja pienimpiä arvoja soveltavissa tehtävissä.

MAA07 Trigonometriset funktiot

Kurssilla perehdytään trigonometristen funktioiden ominaisuuksiin, yhtälöihin ja derivaattaan. Ratkaistaan ääriarvotehtäviä ja mallinnetaan jaksollisia ilmiöitä.

MAA08 Juuri- ja logaritmifunktiot

Kurssilla perehdytään mm. juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuuksiin ja yhtälöiden ratkaisemiseen. Opitaan niiden derivaatat ja ratkaistaan ääriarvotehtäviä.

MAA09 Integraalilaskenta

Kurssilla perehdytään integraaliin, määrättyyn integraaliin sekä pinta-alan ja tilavuuden laskemiseen. 

MAA10 Todennäköisyys ja tilastot

Kurssilla tutkitaan erilaisia tilastollisia jakaumia (diskreetti ja jatkuva), niiden tunnuslukuja, klassista ja tilastollista todennäköisyyttä, kombinatoriikkaa, todennäköisyyksien laskusääntöjä, todennäköisyysjakaumia, odotusarvoa ja normaalijakaumaa.

MAA11 Lukuteoria ja todistaminen

Kurssilla perehdytään kokonaislukujen jaollisuuteen, jakoyhtälöihin, kongruenssiin ja rekursioon. Opitaan ratkaisemaan Diofantoksen yhtälöitä. Opitaan formalisoimaan lauseita ja määrittämään niiden totuusarvoja logiikan sääntöjen ja totuustaulun avulla. Opitaan erilaisia todistusmenetelmiä kuten suora ja epäsuora todistus.

MAA12 Algoritmit matematiikassa

Kurssilla tutkitaan polynomien jaollisuutta ja tutustutaan kompleksilukuihin. Opitaan etsimään yhtälöille likimääräisiä ratkaisuja mm. Newtonin menetelmällä. Tutkitaan muutosnopeutta erotusosamäärän ja keskeisdifferenssin avulla. Lasketaan määrättyjä integraaleja ja pinta-aloja mm. puolisuunnikassäännöllä ja Simpsonin säännöllä. 

MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi

Kurssilla tarkastellaan differentiaali- ja integraalilaskennan keskeisiä käsitteitä aiempaa tarkemmin, syvällisemmin ja laajemmin. Käydään läpi erilaisia äärettömyystilanteita. Tutkitaan jatkuvia todennäköisyysjakaumia integroinnin avulla sekä äärettömiä lukujonoja ja sarjoja.

MAA14 Kertauskurssi

Valmentaudutaan yo-kir­joi­tuk­siin. Syvennetään ja yhdistellään aiemmilla kursseilla opittuja taitoja ja harjoitellaan niitä monipuolisesti. Kurssilla opiskelija käyttää Mafynetti-ohjelmaa asettamalla siinä omat tavoitteensa ja etenemällä sen mukaisesti omaan tahtiin opettajan avustuksella. Kurssin lopussa tehdään pitkän matematiikan preliminäärikoe. Arvioidaan numeroarvosanalla.

Matematiikka, lyhyt oppimäärä

MAY1 Luvut ja lukujonot (matematiikan yhteinen opintokokonaisuus)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija pohtii matematiikan merkitystä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Hän kertaa lukualueet, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskennan periaatteet. Hän vahvistaa ymmärrystään funktion käsitteestä ja ymmärtää lukujonon käsitteen sekä sen muodostuksen. Opiskelija osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kuvaajan ja lukujonojen tutkimisessa.

MAB2 Polynomifunktiot ja -yhtälöt

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän ongelmien ratkaisemisessa ja ymmärtää lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden ja toisen asteen polynomifunktion käsitteet. Kurssilla vahvistetaan yhtälöiden ratkaisemisen taitoja ja opitaan ratkaisemaan toisen asteen yhtälöitä.

MAB3 Geometria

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista sekä vahvistaa tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden piirtämisen taitoja. Hän oppii ratkaisemaan käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen. Kurssilla harjoitellaan myös apuvälineiden käyttöä kuvioiden ja kappaleiden tutkimisessa.

MAB4 Matemaattisia malleja

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii näkemään oikean elämän ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia sekä kuvaamaan niitä matemaattisilla malleilla. Hän tottuu arvioimaan mallien käyttökelpoisuutta ja tutustuu ennusteiden tekemiseen mallien pohjalta.

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tottuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja. Hän arvioi erilaisia regressiomalleja esim. taulukkolaskentaohjelman avulla ja tekee ennusteita mallien avulla. Opiskelija perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin ja oppii käyttämään teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa.

MAB6 Talousmatematiikka

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää prosenttilaskennantaitojaan, ymmärtää talouselämässä käytettyjä käsitteitä ja kehittää matemaattisia valmiuksiaan oman taloutensa suunnitteluun. Hän vahvistaa laskennallista pohjaansa yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun sekä soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn.

MAB7 Matemaattinen analyysi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin. Hän ymmärtää derivaatan käsitteen muutosnopeuden mittana ja osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla. Hän osaa määrittää sovellusten yhteydessä polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon.

MAB8 Tilastot ja todennäköisyys II

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa ja monipuolistaa tilastojen käsittelytaitojaan. Hän osaa määrittää tilastollisia tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä jatkuvien jakaumien avulla teknisiä apuvälineitä hyödyntäen.

MAB9 Kertauskurssi

Kertauskurssilla kerrataan lukion oppimäärän keskeiset sisällöt ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Kurssilla käydään läpi kokoavia tehtäviä ja ylioppilastehtäviä. Viimeistellään myös taitoja suorittaa matematiikan sähköinen ylioppilaskoe.

Biologia

BI1 Elämä ja evoluutio

Elämä ja evoluutio -kurssilla perehdytään eliöiden keskeisimpiin piirteisiin ja elämän kannalta välttämättömiin ilmiöihin. Evoluutiomekanismit, niiden merkityksen ymmärtäminen ja evoluution vaiheet ovat merkittävässä osassa kurssia. Ennen kaikkea kurssi on sukellus luonnontieteelliseen ajattelutapaan, havainnointiin ja biologian tapaan hankkia tietoa. Näitä harjoitellaan myös pienimuotoisia kurssitöitä tekemällä.

BI2 Ekologia ja ympäristö

Ekologia ja ympäristö -kurs­silla opiskellaan eko­lo­gi­an pe­rus­tei­ta sekä ihmistoiminnan vaikutusta luontoon. Luonnon toimintaa tarkastellaan eri tasoilla, mikä luo pohjan ekologisten ympäristöongelmien syiden ja seurausten ymmärtämiselle. Lisäksi tavoitteena on oppia ymmärtämään biodiversiteetin merkitys, ja sen kutistumisen mahdolliset seuraukset, sekä luonnonsuojelun tärkeä rooli koko biosfäärille. Kurs­sil­la retkeillään ja teh­dään pie­ni­muo­toi­nen eko­lo­gi­aa tai ym­pä­ris­tön ti­laa kos­ke­va tut­ki­mus tai ke­hit­tä­mis­pro­jek­ti.

BI3 Solu ja perinnöllisyys

Kurssilla opiskellaan luonnon toimintoja solutasolla. Solun keskeiset rakenteet ja toiminnot aina solujen aineenvaihdunnasta energiatalouteen ja DNA:n rakenteesta solun toimintaa ohjaavien geenien luentaan käydään kurssilla läpi. Lisäksi opiskellaan solunjakautuminen, DNA:n periytyminen sekä perinnöllisyyden perusteet. Kokeellisuus on opiskelun tärkeä osa laboratoriotöiden muodossa.

BI4 Ihmisen biologia

Ihmisbiologian kurssilla pe­reh­dy­tään ih­mi­sen ana­to­mi­aan ja fy­si­o­lo­gi­aan. Kurssilla on tarkoituksena saada kokonaisymmärrys kehon toiminnasta, ja kaikki ihmisen keskeiset elintoiminnot käydään läpi kurssilla. Näitä ovat kehon säätelyyn, aineenvaihduntaan, liikkumiseen, lisääntymiseen ja puolustukseen liittyvien elimistöjen sekä aistien toiminta. Kurssin työskentelytavat ovat kokeellisia ja monipuolisia pitäen sisällään esimerkiksi preparointia sekä erilaisia kehon mittauksia ja testejä.

BI5 Biologian sovellukset

Kurs­silla perehdytään siihen, miten biologista tietoa sovelletaan ihmisen hyödyksi. Erityisesti tarkastellaan biologisen tutkimuksen merkitystä tu­le­vai­suu­den on­gel­mien rat­kai­se­mi­ses­sa kestävän kehityksen mukaisesti. Kurs­sil­la tutustutaan mikrobiologiaan ja mikrobien monipuoliseen käyttöön biotekniikassa. Lisäksi perehdytään geenitekniikan menetelmiin ja niiden käyttöön biotieteitä soveltavilla aloilla eli ravinnontuotannossa ja elintarviketeollisuudessa, lää­ke­tie­tees­sä sekä eri teollisuuden aloilla kuten tekstiili- ja pesuaineteollisuudessa. Kurssilla tehdään useita kokeellisia laboratoriotöitä mm. mikrobeilla, sekä päästään kokeilemaan geenitekniikan menetelmiä.

BI6 Biologiaa tutkien

Biologian tutkimuskurs­sil­la teh­dään kokeellisia töitä eri biotieteiden aloilta. Näin opi­taan luon­non­tie­teel­li­siä ha­vain­noin­ti- ja ana­ly­soin­ti­tai­to­ja, bi­o­lo­gis­ten tut­ki­mus­ten suun­nit­te­lua ja to­teu­tus­ta sekä tu­los­ten ra­por­toin­tia työ­se­los­tus­ten muo­dos­sa. Kurs­sitöissä tut­ki­taan eli­öi­den ra­ken­tei­ta ja elin­toi­min­to­ja, kasvatetaan kasveja ja mikrobeja, tehdään solun toimintaan liittyviä kokeita sekä ekologisia tut­ki­muk­sia. Ohjelmaan kuuluvat myös vierailut koulun ulkopuolelle yliopistolle, yrityksiin tai luontoon. Kurssi tukee opiskelijoiden valmistautumista ylioppilaskirjoituksiin.

BI7 Kertauskurssi

Kurs­sil­la val­mis­tau­du­taan bi­o­lo­gi­an yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin. Sen aikana käydään tiivistetysti läpi biologian pakollisten ja syventävien kurssien tärkeimmät sisällöt, ja harjoitellaan ylioppilaskoetehtäviin vastaamista.

BI9 Itämeren ekologiaa

Itä­me­ren eko­lo­gi­aa -kurs­si on kenttäkurssi, jolla opiskellaan biologiaa kentällä eli luonnossa. Kurssilla pe­reh­dy­tään Itä­me­ren omi­nai­suuk­siin ja eli­ös­töön oma­koh­tai­ses­ti tut­ki­mal­la, ja se pi­de­tään bi­o­lo­gi­sel­la ase­mal­la kol­men päi­vän mit­tai­se­na in­ten­sii­vi­kurs­si­na. Opis­ke­li­jat pää­se­vät tu­tus­tu­maan ja käyt­tä­mään eri­lai­sia meri­e­ko­lo­gi­an tut­ki­mus­vä­li­nei­tä ja me­ne­tel­miä niin luon­nos­sa kuin la­bo­ra­to­ri­os­sa­kin. Kurs­si­lai­set ot­ta­vat näyt­tei­tä ran­noil­ta ja ve­des­tä eri­lai­sin menetelmin ja ana­ly­soi­vat nii­tä niin ulko­ilma­olo­suh­teis­sa kuin la­bo­ra­to­ri­os­sa­kin. Kurs­sin ai­ka­na opis­ke­li­jat myös ko­ko­a­vat tu­lok­sen­sa ja esit­te­le­vät ne muul­le ryh­mäl­le postereina tai tut­ki­mus­se­mi­naa­ris­sa.

BI10 Geenitekniikan kurssi

Geenitekniikan kurssilla opis­ke­li­ja pää­see ko­kei­le­maan gee­ni­tek­nii­kan pe­rus­me­ne­tel­miä, sekä tu­tus­tu­maan alan luomiin mahdollisuuksiin, tut­ki­mus­lai­tok­siin ja tut­ki­muk­seen. Kurs­si jär­jes­te­tään yh­teis­kurs­si­na mui­den Es­poon lu­ki­oi­den kans­sa, ja se pi­de­tään Ota­nie­mes­sä Aal­to Juniorissa 5. jaksossa 8. palkissa. Kurs­si­ker­to­ja on noin seit­se­mä­n, ja ne kestävät 3–3,5 h kerrallaan. Kurs­sil­la mm. eris­te­tään ja puhdistetaan DNA:ta oikeilla laboratoriomenetelmillä, monistetaan DNA:ta PCR:llä, aje­taan DNA-elektroforeesigeelejä, ja teh­dään gee­nin­siir­to­ja. Kurs­si on valittavissa Espoon yhteistarjottimella.

Maantiede

GE1 Maailma muutoksessa

Kurs­silla perehdytään muuttuvaan maailmaan ja erilaisiin paikallisiin ja globaaleihin ympäristöriskeihin. Kurs­sin ai­ka­na seu­ra­taan ajan­koh­tais­uu­ti­soin­tia eri puo­lil­ta maa­il­maa ja hah­mo­te­taan glo­baa­le­ja ris­ki­a­lu­ei­ta sekä luon­non­ris­kien, ym­pä­ris­tö­ris­kien että ih­mis­kun­nan ris­kien kan­nal­ta. Kurs­si kä­sit­te­lee myös eri puo­lil­la maa­il­maa ta­pah­tu­vaa myön­teis­tä ke­hi­tys­tä ja mah­dol­li­suuk­sia hil­li­tä, va­rau­tua, en­na­koi­da sekä so­peu­tua ris­kei­hin. Kes­kei­siä näkö­kul­mia ovat eko­so­si­aa­li­nen kes­tä­vyys, kier­to­ta­lous ja glo­baa­lit ke­hi­tys­ky­sy­myk­set.

GE2 Sininen planeetta

Kurs­sil­la tar­kas­tel­laan luon­non­maan­tie­teen il­mi­öi­tä ja sy­ven­ne­tään ilma-, vesi- ja kivi­ke­hän ra­ken­teen ja toi­min­nan tun­te­mus­ta. Erityisesti kurssilla perehdytään luon­nos­sa ta­pah­tu­viin pro­ses­seihin ja nii­hin liit­ty­viin syy-seu­raus­suh­teisiin. Kurs­sil­la harjoitellaan geomedian käyttöä eli mm. karttojen, diagrammien ja taulukoiden laatimista sekä tulkintaa. Geo­me­di­an avulla opetellaan myös tul­kit­se­maan luon­non­mai­se­mia ja nii­den syn­tyä. Kurs­si pe­reh­dyt­tää luon­non­maan­tie­teel­li­sen tie­don käyt­töön yh­teis­kun­nas­sa ja arki­e­lä­mäs­sä.

GE3 Yhteinen maailma

Kurs­sil­la tar­kas­tel­laan ih­mis­maan­tie­teen il­mi­öi­tä ja sy­ven­ne­tään ih­mis­toi­min­nan alu­eel­lis­ten piir­tei­den tun­te­mus­ta. Keskeiset aiheet ovat väestönkasvu, väestön sijoittuminen sekä muuttoliikkeet sekä luonnonvarojen käyttö seurauksineen. Kurs­sil­la harjoitellaan geomedian käyttöä eli mm. karttojen, diagrammien ja taulukoiden laatimista sekä tulkintaa. Geo­me­di­an avulla opetellaan myös tul­kit­se­maan ih­mis­toi­min­nan jä­sen­ty­mis­tä maa­pal­lol­la. Kurs­si pe­reh­dyt­tää ih­mis­maan­tie­teel­li­sen tie­don käyt­töön yh­teis­kun­nas­sa ja arki­e­lä­mäs­sä.

GE4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta

Kurssilla syvennetään osaamista geomediasta eli kartoista, diagrammeista taulukoista, paikkatiedosta ja niiden käytöstä. Ai­em­mil­la kurs­seil­la han­kit­tu­ja maan­tie­teel­lis­iä tie­to­ja ja tai­to­ja sovelletaan käyttöön tutkielman tai esitelmän laatimisessa tai vaihtoehtoisesti osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­pro­jek­tin to­teut­ta­mi­ses­sa. Kes­kei­siä näkö­kul­mia kurs­sil­la ovat osal­lis­tu­va suun­nit­te­lu, maa­il­man­laa­jui­set ke­hi­tys­tren­dit ja geo­me­di­an käyt­tö tut­ki­muk­ses­sa ja vai­kut­ta­mi­ses­sa.

GE6 Kertauskurssi

Maantieteen kertauskurssi tukee opiskelijaa valmistautumaan maantieteen ylioppilaskirjoituksiin. Kurssilla käydään tiivistetysti läpi maantieteen pakollisten ja syventävien kurssien tärkeimmät sisällöt ja harjoitellaan digitaalisia valmiuksia sekä ylioppilaskoetehtäviin vastaamista.

Fysiikka

FY1 Fysiikka luonnontieteenä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaan ja sen opiskelua kohtaan. Hän ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita. Hän tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja jäsentää käsitystään luonnon perusrakenteista. Hän osaa käyttää liikeilmiöiden käsitteitä jokapäiväisen elämän ilmiöissä.

FY2 Lämpö

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää lämpöilmiöiden käsitteitä jokapäiväisen elämän ilmiöissä. Hän osaa tutkia termodynaamiseen tilaan ja olomuodon muutoksiin liittyviä ilmiöitä sekä syventää ymmärrystään energiasta fysiikan keskeisenä käsitteenä.

FY3 Sähkö

Krssin tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää sähköön liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän ilmiöissä. Hän harjaantuu matemaattisessa mallintamisessa ja suureyhtälöiden käyttämisessä. Hän osaa tutkia kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä ja osaa tehdä sähköopin perusmittauksia.

FY4 Voima ja liike

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää ja soveltaa voiman ja liikkeen käsitteitä jokapäiväisen elämän ilmiöissä. Hän ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa ja osaa tutkia kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä. Hän harjaantuu graafisten esitysten käyttämisessä ja tuottamisessa.

FY5 Jaksollinen liike ja aallot

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää jaksollisen liikkeen ja aaltojen käsitteitä jokapäiväisen elämän ilmiöissä. Hän perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä ja ääntä. Hän osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä.

FY6 Sähkömagnetismi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää ja soveltaa sähkömagnetismiin ja valoon liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän ilmiöissä. Hän kykenee käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa ja harjaantuu ilmaisemaan itseään fysiikalle ominaisilla tavoilla.

FY7 Aine ja säteily

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää aineen ja säteilyn käsitteitä jokapäiväisen elämän ilmiöissä. Hän osaa syventää kokonaiskuvaa fysiikasta aineen ja maailmankaikkeuden rakennetta selittävänä tieteenä.

FY8 Kertauskurssi

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka aikovat kirjoittaa fysiikan yo-kirjoituksissa. Kurssilla nivotaan yhteen fysiikan oppimäärä.

FY10 Fysiikan työkurssi

Kurs­sil­la ope­tel­laan em­pii­ri­sen tut­ki­mus­työn te­ke­mis­tä fy­sii­kas­sa. Kes­kei­siä si­säl­tö­jä ovat luon­non­tie­teel­li­sen me­to­din omak­su­mi­nen. Tä­hän pääs­tään te­ke­mäl­lä jo­kai­ses­ta teh­dys­tä työs­tä kat­ta­va työ­se­los­tus fy­si­kan tut­ki­muk­sen pe­rin­tei­tä nou­dat­ta­en. Kurs­sil­la teh­dään 6-10 työ­tä, jois­sa to­den­ne­taan ope­tet­ta­vien kurs­sien pe­rus­teet ko­keel­li­ses­ti. Kurs­si so­pii kai­kil­le, jot­ka ha­lu­a­vat ym­mär­tää fy­sii­kan tut­ki­muk­sen pe­rus­teet. Kurssia suositellaan kaikille, jotka aikovat kirjoittaa fysiikan yo-kirjoituksissa.

Cern-tiedeleiri

Val­ta­kun­nal­li­sen CERN-tie­de­o­pe­tus­ver­kos­ton toi­min­nan tar­koi­tuk­se­na on lu­ki­oi­den tie­de­o­pis­ke­lun ke­hit­tä­mi­nen. Kai­taan lu­ki­o­lai­set voi­vat osal­lis­tua tie­de­lei­ril­le, joka jär­jes­te­tään Sveit­sis­sä CER­Nis­sä. Tie­de­lei­rin ta­voit­tee­na on an­taa kuva sii­tä, mi­ten nyky­fy­sii­kan te­o­ri­at muo­tou­tu­vat yh­des­sä te­o­ree­ti­koi­den ja ko­keel­li­sen fyy­si­koi­den yh­teis­toi­min­nan tu­lok­se­na sekä tu­tus­tua mo­der­nin fy­sii­kan il­mi­öi­hin. Kurs­sil­la teh­dään myös tut­kiel­ma jos­ta­kin mo­der­niin fy­siik­kaan liit­ty­väs­tä ai­hees­ta.

Kemia

KE1 Kemiaa kaikkialla

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaan ja sen opiskelua kohtaan. Hän osaa käyttää ja soveltaa tietoa aineiden ominaisuuksista jokapäiväisen elämän ilmiöissä ja osaa tutkia kokeellisesti eri malleja. Hän ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja osaa käyttää ominaisuuksien päättelyssä aineen rakenteen malleja, jaksollista järjestelmää ja tietolähteitä.

KE2 Ihmisen ja elinympäristön kemia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää ja soveltaa orgaanisiin yhdisteisiin ja ainemäärään liittyviä käsitteitä. Hän osaa tutkia kokeellisesti orgaanisiin yhdisteisiin, ainemäärään ja pitoisuuteen liittyviä ilmiöitä. Hän ymmärtää, kuinka kemiallinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta.

KE3 Reaktiot ja energia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa tutkia kokeellisesti ja eri malleja käyttäen reaktioihin liittyviä ilmiöitä ja ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merkityksen kemiassa.

KE4 Materiaalit ja teknologia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen materiaaleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä. Hän harjaantuu ilmaisemaan itseään kemialle ominaisilla tavoilla ja analysoimaan eri tietolähteiden argumentointia.

KE5 Reaktiot ja tasapaino

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen reaktioihin ja kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä. Hän osaa käyttää laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä.

KE6 Kertauskurssi

Kurssi on tarkoitettu kemian yo-kokeeseen valmistautuville. Kurssilla kerrataan lukion kemian koko oppimäärä ja valmistetaan opiskelijaa kemian yo-koetta varten. Kurs­si on erit­täin suo­si­tel­ta­va niil­le, jot­ka ai­ko­vat kir­joit­taa ke­mi­an yo-kir­joi­tuk­sis­sa. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE7 Kemian työkurssi

Kurssilla vahvistetaan kemian laboratoriotyöskentelytaitoja ja kemian ymmärrystä tekemällä kokeellisia töitä kemian eri osa-alueilta. Kurs­sin ai­ka­na py­ri­tään te­ke­mään korkeakouluyhteistyötä vierailemalla yliopistojen lukiolaisille suunnatuissa laboratorioissa. Kurs­si on erit­täin suo­si­tel­ta­va niil­le, jot­ka ai­ko­vat kir­joit­taa ke­mi­an yo-kir­joi­tuk­sis­sa. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE8 Orgaaninen kemia

Kurs­sil­la vah­vis­te­taan ja sy­ven­ne­tään orgaa­ni­sen ke­mi­an osaa­mis­ta. Kurs­si on erit­täin suo­si­tel­ta­va niil­le, jot­ka ai­ko­vat kir­joit­taa ke­mi­an yo-kir­joi­tuk­sis­sa. Arvioidaan arvosanalla.

Filosofia

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija muodostaa käsityksen filosofian luonteesta ja menetelmistä tutustumalla filosofisiin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin. Hän oppii arvioimaan väitteiden totuutta ja harjaantuu esittämään ja vaatimaan erilaisille mielipiteille ja väitteille perusteluja. Hän tuntee ja oppii soveltamaan filosofian työtapoja kuten oletusten kyseenalaistamista, käsitteiden luokittelua ja määrittelemistä. Hän tuntee perustavia tieto-opillisia erotteluja ja osaa eritellä ja arvioida kriittisesti tiedollisia uskomuksia.

FI2 Etiikka

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin sekä ympäristöfilosofian perusteisiin. Hän hahmottaa normatiivisen väitteiden luonteen, suhteen kuvaileviin väitteisiin ja osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta. Hän osaa perustella moraalin velvoittavuuden ja soveltaa moraaliin filosofisia käsite-erotteluja ja johdonmukaisia perusteluita.

FI3 Yhteiskuntafilosofia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin, suuntauksiin ja perusnäkemyksiin. Hän oppii käyttämään filosofisia käsitteitä yhteiskunnallisen toiminnan jäsentämiseen ja omien yhteiskunnallisten ratkaisujensa perustelemiseen. Hän oppii erittelemään oikeudenmukaisuutta, vallankäyttöä ja työnjakoa yhteiskunnan toiminnassa sekä arvioimaan yhteiskunnallisen järjestyksen rakentumista. Kurssi soveltuu erityisesti kaikille historian ja yhteiskuntaopin yo-kokeen kirjoittaville.

FI4 Tieto, tiede ja todellisuus

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa filosofisia, tieteisiin ja arkielämään perustuvia käsityksiä todellisuuden rakenteesta. Hän osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita totuudesta, tiedosta ja tieteestä. Hän osaa eritellä tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja selittämisen luonnetta.

FI5 Kertauskurssi

Kertauskurssi on tarkoitettu niille, jotka aikovat kirjoittaa filosofian yo-kirjoituksissa. Kurssilla kerrataan filosofian oppimäärä ja pyritään huomioimaan opiskelijoiden toiveet sisältöalueista. Kurssilla järjestetään myös mahdollinen vierailu Nuorten Filosofiatapahtumaan.

FI6 Filosofian opintopiiri

Kurs­si to­teu­te­taan niin sa­no­tun fe­no­me­no­lo­gi­sen fi­lo­so­fi­an hen­ges­sä, jos­sa tar­koi­tuk­se­na on läh­teä liik­keel­le opis­ke­li­joi­ta as­kar­rut­ta­vis­ta fi­lo­so­fi­sis­ta ky­sy­myk­sis­tä. Kurs­sin ai­ka­na opis­ke­li­ja pe­reh­tyy tar­kem­min jo­hon­kin fi­lo­so­fi­an osa-alu­ee­seen tai ajat­te­li­jaan ja te­kee kiin­nos­tuk­sen­sa koh­tees­ta se­mi­naa­ri­tyyp­pi­sen tut­kiel­man.

Psykologia

PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen

Psykologian opiskelu on haastavaa ja mielenkiintoista. Kurssilla tutustutaan psykologiaan tieteenä ja tieteellisen ajattelun peruspiirteisiin.Tutkimuskohteena on ihminen ja hänen mielensä, psyyke, jonka toiminnan perusta on aivoissa. Kurssin keskeisiä kysymyksiä ovat, mitä psykologia on, millaista on psykologinen tutkimus, mistä psyyke koostuu ja miten eri aivoalueet yhdessä vaikuttavat psyyken toimintaan.   

PS2 Kehittyvä ihminen

Kurssi on kuin lahja niille, jotka ovat kiinnostuneita omasta psyykkisesta kehityshistoriastaan. Kurssilla tutustutaan psyykkisen kehityksen tutkimukseen ja tutkimuksellisen tiedon arviointiin ja opitaan myös erittelemään kehitykseen vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutusta. Opiskelija saa mahdollisuuden perehtyä lapsuus-, nuoruus- ja aikuisiän psykologiaan ja niihin liittyvään teoria- ja tutkimustietoon. Jokainen tekee kurssilla oman portfolion kehityksestään ja voi syventää tietämystään kiinnostuksensa kohteena olevasta kehityspsykologisesta teemasta. 

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen

Kurssi on neuro- ja kognitiivista psykologiaa. Alkupuolella kurssia tutustutaan eri aivoalueisiin psyykkisten toimintojen ohjaajana unohtamatta hormoneja ja välittäjäaineita. Toinen osa kurssia on kognitiivista psykologiaa, jossa tutustutaan aistimiseen, tarkkaavaisuuteen, havaitsemiseen, ajatteluun, muistiin, kieleen ja luovuuteen. Vaikeita aiheita käsitellään hyvin käytännönläheisten esimerkkien avulla, mikä helpottaa asioiden ymmärtämistä. Opiskelijat toimivat aktiivisesti kurssilla omien kiinnostuskohteidensa mukaisesti. 

PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

Kurssi on tunnepsykologiaa, joka käsittelee tunteita ja mielenterveyttä käsittelevää tutkimusta. Näkökulma on tunteiden merkityksessä psyykkisen tasapainon, mielenterveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä. Kurssilla tutustutaan myös mielenterveyden häiriöihin, niiden syntymekanismien selittämiseen ja hoitoon. Opiskelumenetelmät ovat opiskelijoita aktivoivia.

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

Kurssi on persoonallisuuspsykologiaa ja käsittelee persoonallisuuden käsitteen laaja-alaisuutta; persoonallisuuden piirteitä, älykkyyttä, temperamenttia ja lahjakkuutta sekä genetiikan ja ympäristön yhteistyötä persoonallisuuden muovautumisessa ja kehityksessä. Kurssi yhdistelee aikaisemmilla kursseilla opittuja tietoja kokonaisuuksiksi. 

PS6 Sosiaalipsykologia

Sanotaan, että ihminen on sosiaalinen eläin. Kysymyksessä on sosiaalipsykologian kurssi. So­si­aa­li­psy­ko­lo­gia on psy­ko­lo­gi­as­ta eril­li­nen tie­de, jol­la on omat tut­ki­mus­a­lu­een­sa ja tut­ki­mus­me­ne­tel­män­sä. Kurs­sil­la käsitellään muunmuassa sosiaalista kognitiota, sosialisaatiota, konformistisuutta, ryhmiä, rooleja, stereotypioita, rooliristiriitoja, asenteita, etnosentrisyyttä, attraktiota, aggression selitystapoja ja tietenkin sekä verbaalista ja nonverbaalista viestintää. Näiden lisäksi käsitellään myös ajankohtaisia sosiaalipsykologisia aiheita ja perehdytään kulttuurien välisten erojen syiden selittämiseen. Kurssilla käytetään monenlaisia lähteitä ja materiaaleja sekä erityyppisiä opetusmenetelmiä.

PS7 Mediapsykologia

Me­di­a­psy­ko­lo­gia on psy­ko­lo­gi­an so­vel­lus­ala. Se tut­kii me­di­an psy­ko­lo­gi­sia vai­ku­tuk­sia me­di­an käyt­tä­jään ja nii­tä yk­si­lö- ja per­soo­nal­li­suus­psy­ko­lo­gi­sia te­ki­jöi­tä, jot­ka saa­vat me­di­an käyt­tä­jät puo­les­taan va­lit­se­maan juu­ri tie­tyn­lai­sia me­di­a­si­säl­tö­jä Kurs­sil­la läh­tö­koh­ta­na on opis­ke­li­ja itse ja hä­nen me­di­a­va­lin­tan­sa ja va­lin­toi­hin liit­ty­vät me­di­a­mo­tii­vit. Mo­tii­vien li­säk­si kes­kei­siä tee­mo­ja ovat me­di­a­e­si­tys­ten vai­kut­ta­mis­kei­not, me­dia iden­ti­teet­tien, ima­go­jen ja brän­dien luo­ja­na, sa­mais­tu­mi­sen ja mal­lin­ta­mi­sen vä­li­nee­nä ja media tun­ne­myl­ly­nä. Myös me­di­aan liit­ty­vät ad­dik­ti­ot ja nii­den vai­ku­tus ai­vo­jen toi­min­taan ja kog­ni­tii­vi­siin toi­min­toi­hin kuu­lu­vat si­säl­töi­hin, sa­moin so­si­aa­li­seen me­di­aan liit­ty­vät niin yh­tei­sö- kuin yk­si­lö­psy­ko­lo­gi­set­kin ky­sy­myk­set. 

PS8 Kertauskurssi

Kurs­si, joka on tar­koi­tet­tu niille, jotka aikovat osallistua psykologian yo-kir­joi­tuk­siin. Kurssilla har­joi­tel­laan hy­vien vas­taus­ten ra­ken­ta­mis­ta ja tu­tus­tu­taan edel­lis­ten vuo­sien yo-ky­sy­myk­siin ja etsitään vastauksia opiskelijoita pohdituttaviin kysymyksiin.

PS9 Positiivinen psykologia

Po­si­tii­vi­nen psy­ko­lo­gia on hy­vin­voin­nin ja mie­len ehey­den tie­teel­lis­tä tut­ki­mus­ta. Kurs­si tu­tus­tut­taa opis­ke­li­jan po­si­tii­vi­seen psy­ko­lo­gi­aan, sen tut­ki­mus­a­lu­ei­siin, nii­den tie­teel­li­seen tut­ki­muk­seen ja tut­ki­muk­sis­ta saa­tui­hin tu­lok­siin. Ta­voit­tee­na on tar­jo­ta opis­ke­li­jal­le it­sel­leen­kin ra­ken­nus­ai­nei­ta mie­lek­kään elä­män ra­ken­ta­mi­seen, itse­tun­te­muk­seen, omien voi­ma­va­ro­jen tun­nis­ta­mi­seen ja sel­viy­ty­mi­seen. Kurs­sin jäl­keen opis­ke­li­ja tun­tee mm. Se­lig­man­nin, Martelan, Vail­lan­tin, Pe­ters­so­nin, Oja­sen ja mui­den po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an edus­ta­jien te­ke­mää tut­ki­mus­ta ja ky­ke­nee kriit­ti­ses­ti ar­vi­oi­maan sitä. Kurs­sil­la tut­ki­taan itse­tun­te­mus­ta, vuo­ro­vai­ku­tus- ja sel­viy­ty­mis­tai­to­ja, jot­ka ovat hy­vän elä­män pe­rus­tai­to­ja. Mind­ful­nes­siin ja flow-ti­laan tu­tus­tu­taan rau­hoit­tu­mi­sen, ren­tou­tu­mi­sen, sy­vän kes­kit­ty­mi­sen ja stres­sin pois­ton näkö­kul­mas­ta. Elä­mäs­sä sel­vi­ä­mi­ses­sä aut­ta­vat vah­vuu­det ja hy­veet, joi­ta koh­ti jo­kai­nen meis­tä voi ke­hit­tyä. Op­ti­mis­mi, toi­vo, roh­keus, re­hel­li­syys, sit­keys ja on­nel­li­suu­den ko­ke­mus ovat po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an tut­ki­mus­a­lu­ei­ta. Kurs­sil­la käy­te­tään toi­min­nal­lis­ta pe­da­go­giik­kaa, pienimuo­tois­ta pro­jek­ti­työs­ken­te­lyä ja opet­ta­ja­joh­tois­ta työs­ken­te­lyä.

Historia

HI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

Kurssi on historian johdantokurssi. Sen teemoina ovat talous-, väestö- ja sosiaalihistoria. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ihmisen, luonnon ja yhteiskunnan välisen riippuvuussuhteen sekä eurooppalaisten kulttuuripiirien, yhteiskuntien ja globaalin talouden järjestelmän muodostumisen prosessit. Kurssilla perehdytään historiallisen tiedon tuottamiseen sekä lähdekritiikkiin.

HI2 Kansainväliset suhteet

Kurssin teemana on kansainvälinen politiikka 1800-luvun lopulta nykypäiviin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hallitsee kansainvälisen politiikan peruskäsitteistön ja osaa hyödyntää monipuolisia tietolähteitä ja tunnistaa propagandaa ja historian käyttöä poliittisiin tarkoituksiin eri aikoina. Hän osaa analysoida kansainvälisten yhteistyörakennelmien sekä vastakkainasettelujen syitä ja vaikutuksia ja ymmärtämään nykyistä maailmanpolitiikkaa historian avulla.

HI3 Itsenäisen Suomen historia

Kurssin teemana on suomalaisen yhteiskunnan kehitys 1860-luvulta ja itsenäinen Suomen valtio. Tavoitteena on, että opiskelija tuntee suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan kehitystä ja osaa pohtia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Hän hallitsee suomalaisen yhteiskunnan keskeiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset ja niiden merkityksen 1860-luvulta nykypäivään. Hän osaa suhteuttaa Suomen valtiollisen kehityksen maailmanpoliittiseen taustaan.

HI4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

Kurssi on kulttuuri- ja aatehistorian kurssi. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee eurooppalaisen kulttuuriperinnön antiikin Kreikasta nykypäiviin ja ymmärtää Euroopan kulttuuriin vaikuttaneita tekijöitä. Hän osaa eritellä tieteen saavutusten merkitystä ja eri aikakausien maailmankuvia.

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi

Kurssin teemana on Suomen historia ennen 1860-lukua. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee suomalaista kulttuuriperintöä ja hahmottaa Suomen historialliset kehityslinjat ja niiden yhteydet Itämeren alueeseen. Hän tuntee Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen. Hän osaa arvioida suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin.

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat

Kurssi on kulttuurien kohtaamisen ja ulkoeurooppalaisten alueiden historian kurssi. Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee kulttuurintutkimuksen peruskäsitteitä ja erilaisia tapoja jakaa maailma kulttuurialueisiin. Hän ymmärtää tarkastelemansa kulttuuripiirin historiallisen kehityksen ja sen arvojen moninaisuuden. Hän osaa analysoida esim. taiteissa ja uskonnoissa esiintyviä kulttuurisia arvoja ja käytäntöjä.

HI7 Kertauskurssi

Kertauskurssi on tarkoitettu niille, jotka aikovat kirjoittaa historian yo-kirjoituksissa. Kurssilla perehdytään historian kokeeseen ylioppilaskirjoituksissa, kerrataan pakollisten ja syventävien historian kurssien sisällöt ja harjoitellaan koevastausten laadintaa. Kurssin opiskelijoiden toiveet pyritään huomioimaan kurssin sisältöjen ja toimintatapojen suunnittelussa.

HI8 Eurooppalainen kaupunkitila ja muistamisen kulttuuri

Kurs­sil­la pe­reh­dy­tään eu­roop­pa­lai­seen kult­tuu­riin ja his­to­ri­aan, eri­tyi­ses­ti his­to­ri­a­po­li­tiik­kaan ja muis­ta­mi­sen kult­tuu­riin esi­merk­ki­kau­pun­gin kaut­ta. Esi­merk­ki­kau­pun­ke­ja voi­vat olla mm. Ber­lii­ni, Pie­ta­ri, Roo­ma, Dan­zig tai Lyy­pek­ki. Kurs­si voi­daan jär­jes­tää nor­maa­li­na kurs­si­na tai olo­suh­tei­den sen mah­dol­lis­ta­es­sa mat­ka­kurs­si­na. Kurssilla tutustutaan siihen, min­kä­lai­sia si­säl­tö­jä kau­pun­ki­ti­lal­le, ra­ken­nuk­sil­le ja mu­se­o­ko­ko­el­mil­le on muo­dos­tu­nut ja minkälaisia museokokoelmia kaupungissa on. 

Yhteiskuntaoppi

YH1 Suomalainen yhteiskunta

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet ja tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot sekä kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta. Hän pystyy tarkastelemaan yhteiskuntaa ja sen kehitystä erilaisista näkökulmista. Hän tuntee hyvinvointi- ja oikeusvaltion perusteet ja pystyy vertailemaan erilaisia hyvinvointimalleja muualla maailmassa. Hän kykenee arvioida kriittisesti yhteiskunnallista tietoa, päätöksiä ja niiden vaikutuksia.

YH2 Taloustieto

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa tehdä taloudellisia päätöksiä, hallita omaa talouttaan ja tarkastella taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta. Hän ymmärtää työnteon ja yrittäjyyden merkityksen taloudessa ja yhteiskunnassa. Hän tuntee kansantalouden perusteet, keskeiset käsitteet ja teoriat. Hän osaa arvioida kriittisesti taloutta koskevassa keskustelussa esitettyjä perusteluita sekä tarkastella talouspoliittisia ratkaisuja.

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa Euroopan unionin toimintaa ja osaa hankkia sitä koskevaa tietoa. Hän ymmärtää vaikutusmahdollisuutensa ja osaa eritellä Euroopan yhdentymisen tarjoamia etuja ja haittoja. Hän osaa arvioida globalisoitumisen vaikutuksia oman elämänsä ja Suomen taloudellisen ja poliittisen järjestelmän kannalta. Hän osaa eritellä kansalaisten turvallisuuteen ja kansainväliseen turvallisuusympäristöön liittyviä uusia uhkia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.

YH4 Kansalaisen lakitieto

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hallitsee perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja sen periaatteista. Hän tuntee Suomen tuomioistuinlaitoksen ja kansalaisen kannalta merkittävät kansainväliset tuomioistuimet. Hän osaa arvioida oikeutensa, etunsa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana. Hän osaa etsiä ja käyttää keskeisiä oikeudellisen tiedon lähteitä ja kykenee mahdollisesti soveltamaan lakitiedossa hankittuja tietoja ja taitoja omassa elämässään.

YH5 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ajankohtaiset ilmiöt

Kurs­si kä­sit­te­lee yh­teis­kun­nal­li­sta vai­kut­ta­mi­sta ja ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Kurssilla huomioidaan eri­lai­set kan­sa­lais­vai­kut­ta­mi­sen muo­dot kuten po­liit­ti­set puo­lu­eet, ay-lii­ke ja ym­pä­ris­tö­jär­jes­töt. Kurs­sil­la hyö­dyn­ne­tään yh­teis­työ­tä lukion ulko­puo­lis­ten ta­ho­jen kans­sa ja ko­keil­laan moni­puo­li­sia työ­ta­po­ja. Kurs­sin ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja muo­dos­taa ku­van yh­teis­kun­nal­li­sen vai­kut­ta­mi­sen moni­puo­li­ses­ta ken­täs­tä ja sen yh­teyk­sis­tä ajan­koh­tai­siin il­mi­öi­hin. Hä­nel­le tar­jo­taan kei­no­ja ja esi­merk­ki­ta­pauk­sia osal­lis­tua itse yh­teis­kun­nal­li­seen vai­kut­ta­mi­seen

YH6 Nuori yrittäjyys

Nuo­ri yrit­tä­jyys -kurssi on yrityskoulutuksen johdantokurssi. Sen aihepiirinä on yrittäminen ja yritykset. Kurssilainen perehtyy aiheeseen Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) verkkokurssien avulla sekä työstämällä omaa harjoitusyrityssuunnitelmaa. Kurssilla hyö­dyn­ne­tään vie­rai­lui­ta kou­luun ja kou­lus­ta sekä moni­puo­li­sia op­iskelume­ne­tel­miä ja säh­köi­siä op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jä.

YH7 Kertauskurssi

Kertauskurssi on tarkoitettu niille, jotka aikovat kirjoittaa yhteiskuntaopin yo-kirjoituksissa. Kurssin tavoitteena on kerrata yhteiskuntaopin oppimäärä ja antaa välineitä lukusuunnitelman tekemiseen. Kurssilaisten toiveet kurssin sisältöjen suhteen pyritään huomioimaan kurssisuunnitelmassa.

YH8 Sijoittamisen perusteet

Kurs­sin ta­voit­tee­na on tu­tus­tut­taa opis­ke­li­jat osa­ke­mark­ki­noi­den toi­min­taan. Opis­ke­li­jal­le muo­dos­tuu kuva osa­ke­mark­ki­noi­den mer­ki­tyk­ses­tä yri­tys­ten, si­joit­ta­jien ja yh­teis­kun­nan näkö­kul­mas­ta. Li­säk­si opis­ke­li­ja op­pii yri­tys­a­na­lyy­sin pe­rus­teet ja yri­tys­a­na­lyy­sin mer­ki­tyk­sen yri­tys­ten lii­ke­toi­min­nan ja tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta. Ta­voit­tee­na on myös tu­tus­tut­taa opis­ke­li­jat osa­ke­a­na­lyy­ti­kon työ­hön yh­teis­työ­kump­pa­nei­den kaut­ta. Kurs­sil­la tar­kas­tel­laan si­joi­tus­mark­ki­noi­den toi­min­taa. Omai­suus­luo­kis­ta tu­tus­tu­taan en­nen kaik­kea osa­ke­mark­ki­noi­hin. Pää­pai­no on Hel­sin­gin pörs­sin pää­lis­tal­la ole­vat ko­ti­mai­set yh­ti­öt. Kurs­sil­la har­joi­tel­laan yri­tys­a­na­lyy­sin te­ke­mis­tä ja konk­reet­ti­ses­ti ak­tii­vis­ta yh­ti­ö­va­lin­taa. Sa­mal­la pei­la­taan yri­tys­ten toi­min­taa myös ym­pä­röi­vään yh­teis­kun­taan.

Uskonto ja elämänkatsomustieto

UE1 Uskonto ilmiönä - kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

Kurssilla tutustutaan uskontotieteen näkökulmasta uskontoon maailmanlaajuisena ilmiönä ja keskitytään Lähi-idän uskontoihin juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin sekä niiden yhteisiin juuriin, piirteisiin, sisäiseen moninaisuuteen ja vaikutukseen yhteiskunnassa ja eri kulttuureissa. Kurssilla käytetään monimuotoisia, opiskelijoiden omaan aktiivisuuteen painottuvia opetusmenetelmiä.

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko

Kurssilla tutustutaan kristinuskon ja eri kirkkokuntien syntyyn sekä kristinuskon ilmenemismuotojen moninaisuuteen eri puolilla maailmaa.Kristinuskoa tarkastellaan niin valtiollisesta, poliittisesta kuin sosiaalisestakin näkökulmasta, unohtamatta kristinuskon erilaisia kulttuurisia vaikutuksia. Kurssilla käytetään monimuotoisia, opiskelijoiden omaan aktiivisuuteen painottuvia opetusmenetelmiä.

UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Kurssilla tutustutaan Aasian ja Kaukoidän uskontoihin; Intian,Kiinan ja Japanin uskontokulttuureihin ja niiden lisäksi alkuperäiskansojen uskontoihin.Opiskelija saa mahdollisuuden syventää tietämystään yhden uskonnon erityisalueelta kiinnostuksensa pohjalta. Kurssilla on monimuotoisia opiskelumenetelmiä, osaksi myös seminaari - ja projektityyppistä työskentelyä. Mahdollisuus vierailuihin ja vierailijoihin.

UE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa ja siitä tehtyyn tutkimukseen. Suomalaisen uskonnollisuuden syntyvaiheet, kehitys, ajankohtaiset trendit ja keskustelu nykytilanteesta sekä yhteiskunnallis-kulttuurinen näkökulma ovat keskiössä. Kurssilla on seminaari - ja projektityyppistä työskentelyä tavallisten opiskelumenetelmien lisänä. Mahdollisuus vierailijoihin ja vierailuhin.

UE5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Kurssilla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen näkökulmiin ja menetelmiin erilaisilla uskontotutkimuksen alueilla.Pohditaan yhdessä kaikissa uskonnoissa ilmenevää uskonnon ja taiteen suhdetta ja uskontojen vaikutusta taiteen kehitykseen. Tutustutaan uskonnolliseen symboliikkaan ja siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa käsitellään uskonnollisia teemoja ja hyödynnetään uskonnollista symboliikkaa. Monipuolisia, opiskelijan omaa aktiviteettia painottavia opiskelumenetelmiä.

UE6 Uskonnot ja media

Kurssin tutustutaan uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa ja uskontoa käsitteleviin mediaesityksiin (artikkeleihin, mainoksiin, elokuviin, valokuviin, podcasteihin…) ja arvioidaan kriittisesti ja vertaillen medioiden välittämää viestiä uskonnoista.Tuotetaan itse uskontoihin liittyvää mediasisältöä ja laaditaan oma media-analyysi.

UE7 Kertauskurssi

Kertauskurssi uskonnon ylioppilaskokeeseen osallistujille.Kurssilla kirjoitetaan ja pohditaan opiskelijoiden omia kysymyksiä.

Elämänkatsomustieto

ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen tieto

Kurssi on elämänkatsomustiedon ensimmäinen kurssi, jonka sisältönä on yksilön elämänkatsomuksen sisältö ja sen muodostuminen. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ja soveltaa maailmankatsomuksellisia käsitteitä ja hahmottaa niiden välisiä yhteyksiä. Hän ymmärtää, miten yksilölliset ja yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat maailmankatsomuksen muotoutumiseen ja hän osaa eritellä omaa maailmankatsomustaan.

ET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä

Kurssin sisältönä on hyvä elämä. Kurssilla hyvää elämää tarkastellaan sitä koskevien käsitysten sekä moraalin ja etiikan sekä ihmiskäsitysten avulla. Kurssin tavoitteena on se, että opiskelija osaa eritellä, miten ihmiskäsitykset ja -ihanteet johtavat erilaisiin vastauksiin ihmiselämän kysymyksistä. Hän tutustuu erilaisiin käsityksiin hyvästä elämästä ja osaa arvioida niiden taustalla olevia maailmankatsomuksellisia perusteita.

ET3 Yksilö ja yhteisö

Aktiivinen kansalaisuus, demokratiataidot, asiallinen ja dialoginen keskustelu ja perusteleminen, yhteisöllisyys. Sosialisaatio mikro- ja makroympäristöissä, vaikuttaminen ja valta, maailmankansalaisen kysymykset kuluttamisesta ihmisoikeuksiin, yhteiskunnan tutkiminen, tulevaisuustutkimus ja utopiat sekä dystopiat.

ET4 Kulttuurit katsomusten muovaajina

Kurssilla rakennetaan ja syvennetään katsomuksellisen ajattelun ja perustelun taitoja sekä taitoa ymmärtää ympäröiviä kulttuureja. Samalla pyritään muistamaan kulttuuristen essentialististen selitysten rajat. Opiskelija oivaltaa kulttuurin ja kulttuurien merkityksen oman katsomuksensa osaselittäjänä ja oman elämänsä merkityksiä tuovana voimavarana. Kulttuuriteoriat, kulttuurin synty, kulttuuria selittävät tieteet, saamelaisuus ja alkuperäiskansat, vähemmistökulttuurit, maailmanperintö, rasismin ja yhdenvertaisuuden historia, kulttuurin lajit ja moninaisuus

ET5 Katsomusten maailma

Kurssilla tutustutaan maailmanuskontojen ja maallisten katsomusten tapoihin selittää maailmaa. Myös niin uskonnollisia kuin tieteellisiäkin näkemyksiä uskontojen synnystä ja historioista tarkastellaan. Tavoitteena on ymmärtää erilaisten maailmankatsomusten selitystapoja sekä myyttisen ajattelun luonnetta.

ET6 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus

Elämänkatsomustiedon kuudennella kurssilla tutkitaan ihmisyyttä menneen ja tulevan valossa. Monitieteinen lähestymistapa auttaa ymmärtämään suuria katsomuksellisia murroksia, teknologisen kehityksen merkitystä ja yhteiskunnan sekä kulttuurien rakentumista. Tulevaisuusteema sisältää näkökulmia niin oman kuin koko planeetan tulevaisuuteen varautumisesta ja sen aktiivisesta rakentamisesta. Kurssi syventää ja kokoaa aiempien ET-kurssien teemoja ja valmistaa ylioppilaskirjoituksiin sekä tukee oman maailmankatsomuksen kehittymistä ja kypsymistä.

Terveystieto

TE1 Terveyden perusteet

Kurssin tavoitteena on arjen terveysosaamisen syventäminen. Opiskelija ymmärtää fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä ja osaa arvioida niiden toteutumista ja merkitystä omassa elämäntavassaan. Hän osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa. Hän tunnistaa ja ymmärtää terveyttä ja sairauksia sekä terveystottumuksia selittäviä teorioita. Hän soveltaa itsehoitoon liittyviä toimintamalleja ja -tapoja ja tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien merkityksen.

TE2 Ihminen, ympäristö ja terveys

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa ja arvioi perimän ja ympäristötekijöiden vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn. Hän tunnistaa elämänkulkuun ja kehitykseen liittyviä tapahtumia ja osaa esitellä erilaisia toimintatapoja ja selviytymisen keinoja. Hän osaa soveltaa terveysosaamistaan terveyttä, sairautta ja turvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Hän osaa arvioida sosiaalisen tuen ja vuorovaikutuksen merkitystä terveydelle, esitellä mielenterveyteen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä ja mekanismeja. Hän osaa perustella ja arvioida elämäntapaan, kulttuuriin ja ympäristöön liittyvien valintojen merkitystä terveydelle. Hän osaa analysoida turvallisuuteen ja väkivallan ehkäisyyn liittyviä tekijöitä ja ymmärtää henkilökohtaisten rajojen kunnioittamisen ja suojelemisen.

TE3 Terveyttä tutkimassa

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa kuvata ja analysoida yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja yhteiskuntapolitiikan muutoksia ja kehitystä väestön terveyteen. Hän osaa arvioida terveyteen ja terveyden eriarvoisuuteen vaikuttavia tekijöitä Suomessa ja muualla maailmassa. Hän osaa hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja suunnitella pienimuotoisia terveystutkimuksia. Hän perehtyy tieteellisen tutkimuksen mahdollisuuksiin terveyden edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Hän osaa pohtia terveyteen ja sairauteen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tunnistaa keskeisiä globaaleja terveyskysymyksiä.

TE5 Kertauskurssi

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka aikovat kirjoittaa terveystiedon yo-kirjoituksissa. Kurssilla kerrataan lukion terveystiedon oppimäärä ja tutustutaan yo-kokeen tehtävätyyppeihin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija soveltaa monipuolisesti tietämystään.

Liikunta

LI1 Energiaa liikunnasta

Kurs­sin kes­kei­siä si­säl­tö­jä ovat lii­kun­nal­lis­ten pe­rus­tai­to­jen so­vel­ta­mi­nen ja fyy­sis­ten omi­nai­suuk­sien har­joit­ta­mi­nen eri lii­kun­ta­teh­tä­vis­sä, -muo­dois­sa ja -la­jeis­sa opis­ke­lu­ym­pä­ris­tön mah­dol­li­suuk­sia moni­puo­li­ses­ti käyt­tä­en.

LI2 Aktiivinen elämäntapa

Kurs­sin kes­kei­siä si­säl­tö­jä ovat fyy­sis­ten omi­nai­suuk­sien ar­vi­oin­ti, hen­gi­tys- ja ve­ren­kier­to­e­li­mis­töä kuor­mit­ta­va lii­kun­ta, li­has­kun­to­har­joit­te­lu ja ke­hon­huol­to. Opis­ke­li­jat oh­ja­taan ha­vain­noi­maan ar­ki­sia toi­min­ta­ta­po­jaan ja va­lin­to­jaan fyy­si­sen ak­tii­vi­suu­den ja ter­vey­den näkö­kul­mis­ta. Opis­ke­li­jat saa­vat oh­jaus­ta ja pa­lau­tet­ta lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van ja fyy­si­ses­ti ak­tii­vi­sen ar­jen to­teut­ta­mi­seen.

LI3 Terveyttä liikkuen

Kurssilla sy­ven­ne­tään fyy­si­seen toi­min­ta­ky­kyyn liit­ty­viä tai­to­ja ja tie­to­ja. Kurs­sin ta­voit­tee­na on oman sään­nöl­li­sen lii­kun­nan edis­tä­mi­nen ja uu­sien lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sien löy­tä­mi­nen sekä li­sä­tä opis­ke­li­joi­den opis­ke­lu­vi­reyt­tä ren­tout­ta­vien ja elä­myk­sel­lis­ten lii­kun­ta­ko­ke­mus­ten kaut­ta. Kurs­sin ai­ka­na tu­tus­tu­taan eri­lai­siin lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­siin ja teh­dään yh­teis­työ­tä lähi­a­lu­ei­den eri seu­ro­jen kans­sa. La­jei­na mm. jou­si­am­mun­ta, miek­kai­lu ja boul­de­roin­ti.

LI4 Yhdessä liikkuen

Kurs­sil­la opis­kel­laan ta­val­li­sim­mat suo­ma­lai­set lava­tans­sit kuten vals­si, tan­go, fok­si, ja fus­ku. Tans­sien al­keet ope­tel­laan pa­ria vaih­ta­en. Kurs­si so­vel­tuu val­mis­ta­vak­si tai täy­den­tä­väk­si kurs­sik­si van­ho­jen­tans­si­kurs­sil­le. Kurs­sil­la voi­daan teh­dä oma tans­si van­ho­jen päi­vä­nä esitettä­väk­si.

LI5 Hyvinvointia liikkuen

Kurs­sil­la sy­ven­ne­tään eri­tyi­ses­ti psyyk­ki­sen toi­min­ta­ky­vyn osa-alu­een tai­to­ja ja tie­to­ja. Kurs­sin ta­voit­tee­na on tu­kea opis­ke­li­jan jak­sa­mis­ta ja li­sä­tä opis­ke­lu­vi­reyt­tä ren­tout­ta­vien lii­kun­ta­ko­ke­mus­ten kaut­ta. Moni­puo­li­set lii­kun­ta­teh­tä­vät mah­dol­lis­ta­vat osal­li­suu­den, lii­kun­nal­li­sen pä­te­vyy­den ja ke­hol­li­sen il­mai­sun ko­ke­muk­sia. Kurs­sil­la tu­tus­tu­taan kun­to­sali­har­joit­te­luun sekä ke­hon­huol­lon har­joit­te­lun eri mah­dol­li­suuk­siin. Ke­hon­huol­los­sa tu­tus­tu­taan mm. pi­la­tek­seen, joo­gaan, ren­tou­tuk­seen ja ve­nyt­te­lyyn.

LI6 Palloilukurssi

Kurs­sil­la edis­te­tään opis­ke­li­joi­den yh­tei­siä lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia. Kurs­sil­la pe­la­taan tut­tu­ja jouk­ku­e­pe­le­jä ja ke­hi­te­tään peli­tai­to­ja. Si­säl­tö­jen tar­ken­ta­mi­nen ta­pah­tuu yh­des­sä opis­ke­li­joi­den kans­sa. La­jei­na voi­vat olla esi­mer­kik­si jal­ka­pal­lo, pesä­pal­lo, kori­pal­lo, len­to­pal­lo, sali­ban­dy, jää­pe­lit jne.

LI7 Vanhat tanssit

Kurs­sil­la har­joi­tel­laan eri­lai­sia seu­ra- ja van­ho­jen­tans­se­ja esi­tys­ko­ko­nai­suu­dek­si, joka esi­te­tään ylei­söl­le kou­lun Wan­ho­jen päi­vä­nä mah­dol­li­sen or­kes­te­rin sä­es­tyk­sel­lä.

LI8 Laskettelukurssi

Kurs­sil­la opis­ke­li­ja saa elä­myk­siä tal­vi­lii­kun­nan eri mah­dol­li­suuk­sis­ta (lau­tai­lu, las­ket­te­lu, hiih­to, te­le­mark, cros­si, no­peus­las­ku yms). Kurs­sin ai­ka­na käy­dään läpi lii­kun­nan vai­ku­tuk­sis­ta ylei­seen hy­vin­voin­tiin sekä ter­vey­teen. Tämä kurs­si to­teut­taa myös osal­taan Kai­taan lu­ki­on Liikkuva opiskelu -hen­keä. Tär­ke­ä­nä osa­na kurs­sia on yh­tei­söl­li­syy­den ke­hit­tä­mi­nen ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot. Kurs­sil­la on mah­dol­li­suus myös hyö­dyn­tää Ru­kan mui­ta ak­ti­vi­teet­te­ja esim. koi­ra­val­jak­ko­a­je­lu. Opis­ke­li­ja mak­saa kurs­sin mat­ka-, ma­joi­tus- ja ruo­kai­lu­kus­tan­nuk­set (noin 300-400 eu­roa).

LI11 Stressin hallinta

Kurssin aihepiirejä ovat mm. mie­len­ter­veys, hy­vin­voin­ti, ke­hon ja mie­len yh­teys, omat vah­vuu­det, sel­viy­ty­mi­nen, tun­tei­den hal­lin­ta, te­ra­peut­ti­set lä­hes­ty­mis­ta­vat, flow, tie­toi­suus stres­saa­vis­ta te­ki­jöis­tä, stressinhallinta ja pa­lau­tu­mi­nen stres­sis­tä, uni ja sen mer­ki­tys sekä lii­kun­nan avul­la ren­tou­tu­mi­nen. Ope­tel­laan ren­tou­tu­maan ja rau­hoit­tu­maan sekä opet­te­le­maan läs­nä­oloa het­kes­sä. Li­säk­si tu­tus­tu­taan stres­sin­hal­lin­ta ja -pa­lau­tu­mis­kei­noi­hin. Näi­hin ta­voit­tei­siin py­rim­me mm. joo­gan, pi­la­tek­sen ja mind­ful­ne­ssin avul­la, ke­hit­tä­mäl­lä hen­gi­tys­tek­niik­kaam­me sekä har­joit­te­le­mal­la rau­hoit­tu­mis­ta, ren­tou­tu­mis­ta ja het­kes­sä ole­mis­ta. Ta­voit­tee­na on li­säk­si tul­la osak­si ryh­mää ja toi­min­nal­lis­ten har­joi­tus­ten avul­la oi­val­taa yh­tei­siä huo­len­ai­hei­ta ja ja­ka­mis­ta.

LD04 Liikunnan lukiodiplomi

Lii­kun­nan lu­ki­o­dip­lo­min suo­rit­ta­mal­la opis­ke­li­ja osoit­taa omien lii­kun­nal­lis­ten val­miuk­sien­sa ta­son val­ta­kun­nal­li­sen lii­kun­ta­dip­lo­min kri­tee­rein. En­nen lu­ki­o­dip­lo­min suo­ri­tus­ta on ol­ta­va suo­ri­tet­tu­na nel­jä lu­ki­on lii­kun­ta­kurs­sia. Lii­kun­nan lu­ki­o­dip­lo­mi on lu­ki­on toi­min­taa ja sii­tä saa­ta­va lu­ki­o­dip­lo­mi­to­dis­tus on lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen lii­te.

Lu­ki­on lii­kun­ta­dip­lo­min suo­rit­ta­mi­nen on osoi­tus opis­ke­li­jan eri­tyis­o­saa­mi­ses­ta sekä lii­kun­nal­li­sis­ta ky­vyis­tä. Lii­kun­ta­dip­lo­mi koos­tuu seu­raa­vis­ta osa-alu­eis­ta:

1) Lii­kun­ta­ky­kyi­syys mi­ta­taan eril­li­sil­lä fyy­si­sen toi­min­ta­ky­syn Move! -mit­taus­o­si­oil­la.

2) Lii­kun­ta­tie­dot: Lii­kun­nan tut­kiel­mas­sa opis­ke­li­ja poh­tii koko­nais­val­tai­ses­ti omaa suh­det­taan lii­kun­taan ja lii­kun­nan mer­ki­tys­tä elä­mäs­sään.

3) Har­ras­tu­nei­suus tai eri­tyis­o­saa­mi­nen: Täs­sä osa-alu­ees­sa opis­ke­li­ja voi va­li­ta suo­rit­ta­mis­ta­vak­seen vaih­to­eh­toi­ses­ti joko har­ras­tu­nei­suu­den tai eri­tyis­o­saa­mi­sen. Har­ras­tu­nei­suu­del­la tar­koi­te­taan opis­ke­li­jan lu­ki­o­ai­kais­ta moni­puo­lis­ta ja pit­kä­jän­teis­tä lii­kun­nan har­ras­ta­mis­ta. Eri­tyis­o­saa­mi­sen tai­dot ar­vi­oi­daan opis­ke­li­jan an­ta­man näy­tön pe­rus­teel­la hä­nen va­lit­se­mas­saan lii­kun­ta­muo­dos­sa ja ur­hei­lu­la­jis­sa.

4) Yh­teis­työ­tai­dot: Ar­vi­oin­nin koh­tee­na ovat opis­ke­li­jan yh­teis­työ- ja työs­ken­te­ly­tai­dot.

5) Port­fo­lio: Opis­ke­li­ja ko­ko­aa ai­kai­sem­pien osi­oi­den ko­ko­nai­suu­det port­fo­li­ok­si ja ku­vaa sa­mas­sa yh­tey­des­sä myös osal­lis­tu­mis­taan kou­lun lii­kun­ta­toi­min­taan.

Kuvataide

KU1 Kuvat ja kulttuurit

Tutkitaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin kuvastoja, sisältöjä, ilmiöitä, prosesseja ja toimintatapoja. Opiskelija käyttää kuvataiteen keinoja kuvailmaisussaan tehden omakohtaisia ratkaisuja sekä tarkastelee eri aikoina tuotettua taidetta ja visuaaliseen kulttuuriin liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä. Hän tarkastelee erilaisia kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista käyttäen erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä.

KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää taiteen merkityksen erilaisissa ympäristöissä ja niiden suunnittelussa. Opiskelija tutkii ympäristön kuvakulttuurien yhteyksiä omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön ja tarkastelee rakennettuja ja luonnon ympäristöjä kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta. Hän käyttää arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen sisältöjä ja toimintatapoja kuvallisen tuottamisen lähtökohtana. 

KU3 Osallisena mediassa

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää visuaalisuuden merkityksen eri mediaympäristöissä, mediaviestinnässä sekä mediaesitysten suunnittelussa. Hän tarkastelee ja tulkitsee median ilmiöitä kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta. Hän käyttää median sisältöjä ja toimintatapoja kuvallisen tuottamisen lähtökohtana sekä osallistuu ja vaikuttaa mediaympäristöihin visuaalisuutta käyttäen.

KU4 Taiteen monet maailmat

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tarkastelee eri aikoina ja eri ympäristöissä tuotettua kuvataidetta. Hän soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä. Hän tutkii taiteen sisältöjen, ilmiöiden ja toimintatapojen yhteyksiä ympäristöön sekä tarkastelee kuvailmaisussaan omaa elinympäristöään ja yhteiskuntaan liittyviä ilmiöitä.

KU5 Nykytaide

Kurs­sil­la tar­kas­tel­laan nyky­tai­teen taus­tal­la ole­via il­mi­öi­tä ja tai­de­kä­si­tyk­siä sekä tai­teen ja kult­tuu­rin vä­lis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Et­si­tään oma­koh­tai­sia työ­ta­po­ja ja har­joi­tel­laan pro­ses­sin­o­mais­ta työs­ken­te­lyä ja sen do­ku­men­toin­tia ja esit­tämistä. Teh­dään nyky­tai­tee­seen liit­ty­viä näyt­te­ly­käyn­te­jä ja omia nyky­tai­teen kei­noin to­teu­tet­tuja työ­pro­jek­teja. Opis­ke­li­ja va­lit­see työ­pro­jek­tiin­sa it­sel­le so­pi­van tek­nii­kan ja to­teu­tus­ta­van.

KU6 Painetaan kuvia

Kurssilla opis­ke­li­ja saa pe­rus­tie­dot tek­nii­kois­ta, joil­la voi luo­da, siir­tää, pai­naa tai ve­dos­taa ku­via eri­lais­ten apu­ai­nei­den, kaa­vi­oi­den ja pai­no­laat­to­jen avul­la. Kurs­sin alus­sa ko­keil­laan tek­nii­koi­ta pie­ni­muo­tois­ten töi­den muo­dos­sa. Kurs­sin lo­pus­sa opis­ke­li­ja suun­nit­te­lee ja to­teut­taa kurs­sin päät­tö­työn va­lit­se­mal­laan tek­nii­kal­la. Teos voi olla kan­kaal­le pai­net­tu tai siir­ret­ty, syvä- tai koho­pai­no­työ tai eri­lai­sil­la mo­no­ty­pi­a­tek­nii­koil­la to­teu­tet­tu.

KU7 Valokuvaus

Pe­reh­dy­tään ka­me­ran toi­min­taan, valo­kuva­il­mai­suun ja ku­vien tul­kin­taan. Opi­taan di­gi­taa­li­sen valo­ku­van sää­tö­ta­po­ja ja ku­van­kä­sit­te­lyä Pho­tos­hop-oh­jel­mal­la. Tarkastellaan ja analysoidaan erilaisia valokuvia ja tehdään opiskelijalle läheisiin aiheisiin liittyviä valokuvaustehtäviä.

KU8 Keramiikka

Opis­kel­laan sa­ven kä­sit­te­lyn pe­rus­tek­nii­kat, ma­te­ri­aa­liin liit­ty­vät tek­ni­set ratkaisut ja keramiikan kes­kei­set ko­ris­te­lu­me­ne­tel­mät. Ma­te­ri­aa­lei­na käytetään ma­ta­lan pol­ton puna- ja val­ko­sa­via, mus­ta­savea, en­go­be­vä­rejä, läpinäkyvää la­si­tetta ja vä­ril­li­siä si­vel­lin­la­sit­teita. Ta­voit­tee­na on hallita kol­mi­u­lot­teis­et isohkot rakenteet ja työvaiheet. Työt pol­te­taan ke­ra­miik­ka­uu­nis­sa.

KU9 Kuvataiteen projektityökurssi 

Kurssin keskeisenä sisältönä on taide ympäristössämme ja taiteen ajankohtaiset ilmiöt. Kurssilla toteutetaan taideprojekti, jonka teema on vuosittain vaihtuva. Projekti suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä oman työryhmän, kurssin muiden opiskelijoiden ja mahdollisesti koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Työskentelyssä korostuvat osallistuminen, prosessin dokumentointi, työvaiheiden arviointi sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen.   

KU11 Digitaalinen kuvailmaisu

Opis­kel­laan di­gi­taa­li­sen ku­van pe­rus­kä­sit­teet. Ku­vien luon­ti ja muun­te­le­mi­nen Pho­tos­hop ku­van­kä­sit­te­ly­oh­jel­mal­la. Si­säl­tö­nä mm. käyt­tö­liit­ty­män osien hal­lin­ta, di­gi­taa­lis­ten ku­vien vä­rien muun­te­lu ja kor­jai­lu, työ­ka­lu­jen omi­nai­suu­det, ta­so­jen avul­la työs­ken­te­ly, eri­lai­set kuva­ti­lat, tie­dos­to- ja tal­len­nus­muo­dot ja nii­den käyt­tö. Ope­tel­laan myös eri­lai­sia ku­vien siir­to-, tu­los­tus- ja tal­len­nus­ta­po­ja.

KU14 Piirtämisen taito

Kurs­sin ta­voit­tee­na on ke­hit­tää sekä kuva­ker­ron­nan, että piir­tä­mi­sen tai­toa. Har­joi­tel­laan muo­don, mit­ta­suh­tei­den ja pers­pek­tii­vin ku­vaa­mis­ta­po­ja sekä tut­ki­taan eri piir­ti­mien ja pa­pe­ri­laa­tu­jen il­mai­sul­li­sia mah­dol­li­suuk­sia. Toteutetaan mielikuvituksen käyttöön ja havaintojen tekoon perustuvia tehtäviä ja harjoitellaan ih­mi­sen piir­tä­mis­tä.

KU15 Maalaus

Kurssilla saa­daan tie­toa öljy- ja ak­ryy­li­vä­rien se­koit­ta­mi­ses­ta, maa­laus­ma­te­ri­aa­leis­ta ja -vä­li­neis­tä sekä sy­ven­ne­tään väri­opin tie­tout­ta. Opi­taan öljy­väri­maa­lauk­sen perusteet ja seka­tek­nii­kat. Har­joi­tel­laan maa­laa­mi­sen si­säl­löl­lis­ten ja il­mai­sul­lis­ten mer­ki­tys­ten luo­mis­ta ja tar­kas­tel­laan maa­laus­tai­det­ta oman työn ideoinnin ja oman maalausil­mai­sun ke­hit­tä­mi­sen näkö­kul­mas­ta.

KU16 3D-mallinnus ja -tulostus

Kurs­sil­la opis­kel­laan 3D-tu­los­ta­mi­ses­sa tar­vit­ta­via mal­lin­ta­mis­oh­jel­mia. Tu­tus­tum­me or­gaa­ni­seen ja ge­o­met­ri­seen suun­nit­te­luun. Kurssilla käytetään mm. Sculpt­ris- ja Tin­ker­cad-ohjelmia. Ko­kei­lem­me mal­lien tu­los­ta­mis­ta ja moni­mut­kai­sem­pien mal­lien tu­los­ta­mi­seen käy­täm­me 3D-tu­los­tus­pal­ve­lua. Har­joit­te­lem­me myös 3D-tie­dos­to­jen jat­ko­työs­töä Pho­tos­ho­pis­sa.

KU18 Kuvataiteen lopputyökurssi

Kurs­sin ai­ka­na teh­dään opin­näy­te­työ opiskelijan it­sen­sä va­lit­se­mal­ta visuaalisen kulttuurin alu­eel­ta. Lopputyö koos­tuu opis­ke­li­jan ide­oi­mas­ta tai­teel­li­ses­ta tuo­tok­ses­ta ja sii­hen liit­ty­väs­tä työ­pro­ses­sia ku­vaa­vas­ta port­fo­li­os­ta. Port­fo­lio si­säl­tää ta­voit­tei­den aset­te­lua, luon­nok­sia, ku­val­lis-kir­jal­li­sen pro­ses­sin­ku­vauk­sen sekä työ­ko­ko­nai­suu­den itse­ar­vi­oin­nin. Opis­ke­li­ja osoit­taa tai­teen tun­te­mus­taan port­fo­li­os­sa. Opis­ke­li­jal­la on ol­ta­va vä­hin­tään nel­jä kuva­tai­de­kurs­sia suo­ri­tet­tu­na en­nen lop­pu­työ­tä. Kurssille ilmoittautuneille pidetään infotilaisuus ensimmäisessä jaksossa.

LD02 Kuvataiteen lukiodiplomikurssi

Kurssin ai­ka­na teh­dään val­ta­kun­nal­lis­ten oh­jei­den ja teh­tä­vän­an­to­jen mu­kai­nen opin­näy­te­työ. Lukiodip­lo­mi koos­tuu teoksesta sekä port­fo­li­os­ta, jossa opis­ke­li­ja ku­vaa ja ar­vi­oi työ­pro­ses­si­aan ja osoit­taa kuvatai­teen tun­te­mus­taan. Työn ar­vi­oi­vat oh­jaa­va opet­ta­ja ja ulko­puo­li­nen ar­vi­oi­ja. Työn ul­koi­nen ar­vi­oin­ti koh­dis­tuu port­fo­li­oon ja te­ok­seen sekä nii­den muo­dos­ta­maan ko­ko­nai­suu­teen. Kurs­si ar­vi­oi­daan arvo­sa­noil­la 4-10 ja sen suo­rit­ta­mi­ses­ta saa val­ta­kun­nal­li­sen lu­ki­o­dip­lo­mi­to­dis­tuk­sen. Päät­tö­to­dis­tuk­ses­sa kurs­si ar­vi­oi­daan suo­ri­tus­mer­kin­näl­lä. Opis­ke­li­jal­la täy­tyy olla vä­hin­tään nel­jä kuva­tai­de­kurs­sia suo­ri­tet­tu­na en­nen kurs­sil­le il­moit­tau­tu­mis­ta. Li­säk­si kurs­sin al­ka­es­sa on ol­ta­va alus­ta­vat työ­suun­ni­tel­mat. Kurssille ilmoittautuneille pidetään infotilaisuus ensimmäisessä jaksossa. Tulevan lukukauden teh­tä­vä­vaih­to­eh­dot ja oh­jeis­tus ovat näh­tä­vil­lä edellisen ke­vät­luku­kau­den lo­pus­sa osoit­tees­sa: https://www.oph.fi/fi/kou­lu­tus-ja-tut­kin­not/kuva­tai­teen-lu­ki­o­dip­lo­mi(ulkoinen linkki).

Musiikki

MU1 Musiikki ja minä

Kurs­sin ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja löy­tää omat ta­pan­sa toi­mia mu­sii­kin alu­eel­la. Osal­lis­tu­mal­la mu­sii­kil­li­seen toi­min­taan hän saa ko­ke­muk­sia mu­si­soin­nis­ta, sy­ven­tää omaa osaa­mis­taan ja poh­tii ase­maan­sa mu­sii­kin kuun­te­li­ja­na, tul­kit­si­ja­na, te­ki­jä­nä ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­jen käyt­tä­jä­nä. Oma­koh­tai­sen mu­siik­ki­suh­teen kaut­ta opis­ke­li­ja ym­mär­tää mu­sii­kin mer­ki­tyk­siä elä­mäs­sä ja ih­mis­ten vä­li­ses­sä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa. Kurs­sil­la tu­tus­tu­taan opis­ke­li­joi­den omaan ja muu­hun pai­kal­li­seen mu­siik­ki­toi­min­taan.Opis­ke­li­ja ke­hit­tää ää­nen­käyt­tö­ään ja soit­to­tai­to­aan mu­sii­kil­li­sen ajat­te­lun ja il­mai­sun vä­li­nee­nä.Kurs­sil­la sy­ven­ne­tään mu­sii­kin ja mu­siik­ki­kä­sit­tei­den tun­te­mus­ta käy­tän­nön mu­si­soin­nin avul­la. Opis­ke­li­ja op­pii tark­kai­le­maan ääni­ym­pä­ris­tö­ään ja pe­reh­tyy kuu­lon­huol­toon.

MU2 Moniääninen Suomi

Kurs­sin ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja op­pii tun­te­maan suo­ma­lais­ta mu­siik­kia ja vah­vis­taa omaa kult­tuu­ris­ta iden­ti­teet­ti­ään. Opis­ke­li­ja tut­kii eri­lai­sia Suo­mes­sa esiin­ty­viä mu­siik­ki­kult­tuu­re­ja sekä op­pii ym­mär­tä­mään nii­den taus­ta­te­ki­jöi­tä, ke­hi­tys­tä ja olen­nai­sia piir­tei­tä. Kurs­sin to­teut­ta­mi­ses­sa ote­taan myös huo­mi­oon, että suo­ma­lai­set mu­siik­ki­kult­tuu­rit ovat osa eu­roop­pa­lais­ta ja glo­baa­lia mu­siik­ki­maa­il­maa. Opis­ke­lus­sa käy­te­tään moni­puo­li­sia työ­ta­po­ja, eri­tyi­ses­ti mu­si­soin­tia ja kuun­te­lua. Mu­si­soi­ta­es­sa kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta oman tai­teel­li­sen il­mai­sun sekä kuun­te­lu- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen ke­hit­tä­mi­seen. Mu­siik­ki­oh­jel­mis­toon va­li­taan eri mu­sii­kin­la­je­ja po­pu­laa­ri- ja tai­de­mu­sii­kis­ta pe­rin­ne­mu­siik­kiin.

MU3 Ovet auki musiikille

Kurs­sin ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja op­pii tun­te­maan it­sel­leen uu­sia mu­sii­kin­la­je­ja, mu­siik­ki­tyy­le­jä ja -kult­tuu­re­ja sekä ym­mär­tää mu­sii­kin kult­tuu­ri­si­don­nai­suut­ta. Hän tar­kas­te­lee eri mu­siik­ki­kult­tuu­rien käy­tän­tö­jen sa­man­kal­tai­suut­ta tai eri­lai­suut­ta ja op­pii ym­mär­tä­mään, mi­ten jo­kai­nen kult­tuu­ri mää­rit­te­lee itse oman kä­si­tyk­sen­sä mu­sii­kis­ta. Kurs­sil­la tu­tus­tu­taan sy­väl­li­ses­ti joi­hin­kin mu­sii­kin­la­jei­hin tai mu­siik­ki­kult­tuu­rei­hin. Opis­ke­li­ja ke­hit­tää mu­si­soin­ti­tai­to­jaan sekä tai­to­jaan hank­kia ja kä­si­tel­lä tie­toa. Kurs­sin voi suo­rit­taa myös pro­jek­ti­na.

MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa

Kurs­sin ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja tu­tus­tuu mu­sii­kin käyt­töön ja vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­siin eri tai­de­muo­dois­sa, tie­to- ja vies­tin­tä­ym­pä­ris­töis­sä sekä yh­teis­kun­nas­sa. Opis­ke­li­ja tut­kii mu­sii­kin yh­teyt­tä teks­tiin, ku­vaan ja liik­kee­seen ja pe­reh­tyy tar­kem­min mu­sii­kin käyt­tö­ta­poi­hin esi­mer­kik­si elo­ku­vas­sa, näyt­tä­möl­lä, jouk­ko­vies­ti­mis­sä tai verk­ko­ym­pä­ris­töis­sä muu­ta­man ra­ja­tun näyt­teen avul­la. Si­säl­tö­jen tar­kas­te­lus­sa pai­not­tuu pyr­ki­mys ko­ko­nai­suuk­sien ym­mär­tä­mi­seen. Mu­sii­kin vai­kut­ta­vuut­ta tut­ki­taan ana­ly­soi­mal­la ole­mas­sa ole­vaa ma­te­ri­aa­lia tai tuot­ta­mal­la sitä itse. Kurs­sin voi suo­rit­taa myös tai­tei­den­vä­li­se­nä tai moni­a­lai­se­na pro­jek­ti­na.

MU5 Bändisoitto

Kurs­sin ta­voit­tee­na on ke­hit­tää, moni­puo­lis­taa ja sy­ven­tää opis­ke­li­jan soit­to- ja lau­lu­il­mai­sua sekä yh­teis­mu­si­soin­ti­tai­to­ja. Po­pu­laa­ri­mu­sii­kin kes­kei­siin vai­hei­siin tu­tus­tu­taan soit­ta­en yh­des­sä op­pi­lai­den kiin­nos­tuk­sen sekä tai­to­ta­son mu­kaan mää­rit­ty­viä kap­pa­lei­ta eri aika­kausilta. Kurs­sin alus­sa on ly­hyt joh­dan­to myös bän­di­soit­ti­mien pe­rus­soit­to­tek­niik­kaan, er­go­no­mi­aan ja mik­saus­lait­tei­den sekä vah­vis­ti­mien käyt­töön. Huo­mi­o­ta kiin­ni­te­tään myös lau­lu­tek­niik­kaan eri­tyi­ses­ti bän­di­soit­to­ym­pä­ris­tös­sä. Kurs­sil­le osal­lis­tu­mi­sek­si ei vaa­di­ta ai­kai­sem­paa soit­to­tai­toa.

Opinto-ohjaus

OP1 Minä opiskelijana

Kurssilla perehdytään lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen ja ylioppilastutkintoon. Edellisten lisäksi tutustutaan jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyviin tietolähteisiin ja hakujärjestelmiin. Opiskelija harjaantuu lukiossa vaadittaviin opiskelutaitoihin sekä omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden kartoittamiseen.

OP2 Jatko-opinnot ja työelämä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kehittää jatko-opintovalintojensa tueksi itsetuntemustaan sekä elämänsuunnittelu ja -hallintataitojaan. Opiskelija perehtyy jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta keskeisiin asioihin ja tutustuu toisen ja korkea-asteen koulutusvaihtoehtoihin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kurssilla tehdään vierailuja ja järjestetään vierailijoita opiskelijoiden tarpeiden mukaan (mm. Ammattien aamu). Kurssin lopuksi tehdään jatko-opintosuunnitelma.

OP3 Tutor-kurssi

Tutorkurssilla opiskelijat kouluttautuvat ryhmän ohjaajiksi ja pääsevät vaikuttamaan koulun opiskeluilmapiiriin ja lisäämään koulun yhteisöllisyyttä. Koulutuksessa keskitytään itsevarmuuden kehittämiseen sekä harjoitellaan vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Tutorin keskeisimpiä tehtäviä on osallistuminen lukion aloittavien opiskelijoiden ryhmäyttäminen ja lukio-opintojen esitteleminen peruskoululaisille. Kurssille hakeudutaan hakemuksella ensimmäisen vuosikurssin syksyn aikana.

 

Tietotekniikka

EO1 Digikansalaisen perustaidot

Kurs­sil­la ke­hi­te­tään opis­ke­li­joi­den tie­to­tek­ni­siä val­miuk­sia ja eri­lai­s­ten di­gi­taa­lis­ten op­pi­mis­a­lus­to­jen käyt­töä lu­kio-opin­to­ja var­ten. Opis­ke­li­ja op­pii hyö­dyn­tä­mään omaa pää­te­lai­tet­taan opis­ke­lus­sa ja oman työn­sä or­ga­ni­soin­nin vä­li­nee­nä. Kurs­si vah­vis­taa työ­e­lä­mäs­sä tar­vit­ta­via työ­e­lä­män tai­to­ja sekä di­gi­taa­li­seen kan­sa­lai­suu­teen kuu­lu­vaa osaa­mis­ta. Tek­nis­käy­tän­nöl­li­siin tai­toi­hin kuu­luu oman pää­te­lait­teen hal­lin­ta oh­jel­mis­toi­neen sekä verk­ko­työs­ken­te­lyn peri­aat­teet. Tie­to­yh­teis­kun­ta­tai­toi­hin kuu­luu in­for­maa­ti­on haku­tai­dot ja te­ki­jän­oi­keu­det. Li­säk­si kes­ki­ös­sä ovat di­gi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den tur­val­li­nen käyt­tö sekä yk­si­tyi­syy­den ja hen­ki­lö­koh­tais­ten tie­to­jen suo­jaa­mi­nen ver­kos­sa. Tie­to­yh­teis­kun­nan tär­kei­tä tai­to­ja ovat myös er­go­no­mia ja hy­vin­voin­ti. Kurs­si ar­vi­oi­daan suo­ri­tet­tu / hy­lät­ty -mer­kin­näl­lä.

Teema- ja yhteistyökurssit

TO1 Monitieteinen ajattelu

Intia

urssilla tutustutaan intialaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja luontoon monitieteisesti kieli- ja kirjallisuusaineiden sekä yhteiskunta- ja luonnontieteiden näkökulmista. Tietoa hankitaan tekemällä, kokemalla, lukemalla ja tutkimalla. Oppimista vahvistetaan jakamalla opittua muille sekä kurssin että koko lukion tasolla.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tutustuu Intiaan maana ja saa perustiedot intialaisesta yhteiskunnasta, kulttuurista ja ympäristöstä
  • hahmottaa yhteiskuntajärjestelmän, ympäristön sekä kulttuurin välisiä yhteyksiä ja vaikutuksia toisiinsa
  • osallistuu monipuoliseen tiedonhankintaprosessiin, jossa hankittua tietoa prosessoidaan ja välitetään myös muille.

Keskeiset sisällöt

  • Tutustutaan tekemällä ja kokemalla intialaiseen ruokakulttuuriin, kirjallisuuteen, elokuvaan ja tanssiin.
  • Opitaan yhteistoiminnallisen oppimisen keinoin perustiedot intialaisesta yhteiskunnasta: poliittisesta järjestelmästä, koululaitoksesta, väestöstä, elinkeinoista terveydenhuollosta, kielistä ja uskonnoista.
  • Perehdytään Intian luontoon sekä ympäristön tilaan ja sitä uhkaaviin tekijöihin niin perinteisen tiedonhankinnan keinoin kuin paikkatietojärjestelmiä apuna käyttäen.
  • Tuotetaan koko lukiolle tilaisuus tutustua intialaiseen kulttuuriin esimerkiksi yhteisenä teemapäivänä.

Kurssin arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla 4–10. Kurssiarvosana muodostuu sekä kurssilla tehtyjen kirjallisten ja suullisten tehtävien että tavoitteellisen ja aktiivisen osallistumisen arvioinnista, joista kaikista opiskelija saa kurssin opettajilta kirjallisen palautteen. Kurssin lopussa tehdään itsearviointi, jossa opiskelija reflektoi ja arvioi osallistumistaan työskentelyyn sekä työskentelynsä tuloksia.

Opiskelijan arvioinnissa voidaan painottaa jotain kurssin osa-aluetta (tiedon tuottaminen, luova ja kokemuksellinen työskentely, tavoitteellinen ja aktiivinen osallistuminen), mutta kurssisuorituksen saaminen vaatii näyttöä kaikilta osa-alueilta.

TO1 LUMA-tietokirjasukellus

Kurssilla tutustutaan itsenäisesti matematiikan ja luonnontieteiden tietokirjallisuuteen. Tavoitteena on perehtyä tieteenalojen itseä kiinnostaviin aiheisiin ja lisätä lukuintoa.

Kurssi suoritetaan itsenäisenä opiskeluna Google Classroom-alustalla. Ole yhteydessä yhteen seuraavien aineiden opettajista: biologia, fysiikka, kemia ja matematiikka, päästäksesi tutustumaan eri aineiden kirjalistoihin ja suoritusohjeisiin. 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.