Tietosuojaselosteen julkaisupäivämäärä: 6.8.2019.
Päivitetty 30.4.2021

1. Rekisterinpitäjä

Espoon kaupunki.

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Logistiikkajohtaja.

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Asiakasvastaava. Sähköposti: kulkukeskus@espoo.fi

4. Tietosuojavastaava

Espoon kaupungin tietosuojavastaava

Osoite: PL 12, 02070 Espoon kaupunki
Puh. +358 9 81621 (vaihde)
Sähköpostiosoite: tietosuoja@espoo.fi

5. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

Viestintärekisterin kautta välitetään sähköisiä tiedotteita, esim. uutiskirjeitä Kulkukeskuksesta kiinnostuneille ja tiedotteita sopimustoimittajille sekä kehittäjäasiakkaille. Uutiskirjeet ja tiedotteet voivat sisältää lyhyitä kyselyitä Kulkukeskuksen toimintaan liittyen.

Sähköisten tiedotteiden kautta voidaan myös välittää palveluntuottajille palveluun liittyvää materiaalia.

Kehittäjäasiakkaiden tietoja käytetään asiakastilaisuuksien järjestämiseen. Kehittäjäasiakkailta kerättyä tietoa kuljetuspalveluiden käyttöperusteesta käytetään, jotta voidaan huomioida tasapuolisesti eri vammaisryhmien osallistuminen asiakastilaisuuksiin.

6. Mikä on henkilötietojen käsittelyperuste?

  • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
  • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 b-kohta: Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä

7. Mitä tietoja käsitellään?

Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kielivalinta, asiakasryhmä, asuinkunta, ikä, syntymävuosi, yrityksen nimi, palveluosa-alue ja kehittäjäasiakkaiden peruste kuljetuspalvelun käyttöön.

8. Mistä tiedot saadaan?

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, kun asiakas täyttää uutiskirjeen tilauslomakkeen tai ilmoittautuu kehittäjäasiakkaaksi. Sopimustoimittajien tiedot saadaan sopimuksista sopimussuhteen perusteella.

9. Luovutetaanko tai siirretäänkö tietoja kaupungin ulkopuolelle?

Tietoja ei luovuteta Espoon kaupungin ulkopuolelle.

10. Siirretäänkö tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle?

 Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilattu uutiskirje ilmestyy tai henkilö poistuu sähköpostilistalta tai sähköpostiosoitteesta tulee toistuvasti virheilmoitus. Kehittäjäasiakkaiden tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö tai henkilön kotikunta on mukana kehittäjäasiakasverkostossa tai kehittäjäasiakasverkosto on toiminnassa. Sopimustoimittajien tietoja säilytetään sopimussuhteen voimassaoloajan.

12. Miten tietoja suojataan?

Dedikoidut palvelimet Suomessa. Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja asianmukaisesti suojattuna ulkopuolisilta palomuurein ja teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joilla on oikeus käsitellä tietoja työtehtäviensä vuoksi. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkempi ohjeistus tietosuoja-asetuksen mukaisten tietopyyntöjen osoittamisesta: https://www.espoo.fi/fi-FI/Asioi_verkossa/Tietosuoja/Asiakkaiden_oikeudet

13.1. Miten voin tarkastaa tietoni?

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä.

Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyn pyynnöt ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat maksuttomia. Kuitenkin jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

13.2. Milloin voin vaatia tietojeni oikaisemista?

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme.

13.3. Milloin voin vaatia tietojeni poistamista

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä tietyin edellytyksin. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole. jos lakisääteisen velvoitteen noudattaminen edellyttää tietojen käsittelyä tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Näissä tapauksissa henkilötiedot hävitetään vasta laissa säädetyn määräajan jälkeen.

13.4. Milloin voin vaatia tietojeni käsittelyn rajoittamista?

Jos sinusta kerätyt eivät pidä paikkaansa, voit vaatia rajoittamaan asiakastietojesi käsittelyä, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

13.5. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista. Voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon: www.tietosuoja.fi.