Tietosuojaselosteen julkaisupäivämäärä 25.10.2022.

1.    Rekisterinpitäjä

Espoon Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
PL 202 (Tekniikantie 15), 02070 Espoon kaupunki 

2.    Rekisterin nimi

Raskausajan diabetes -digihoitopolkurekisteri

3.    Rekisterin vastuuhenkilö

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
Osoite: Espoon kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden toimiala, PL 202, 02070 Espoon kaupunki 
Puh. +358 9 81621 (vaihde)

4.    Rekisterin yhteyshenkilö

Äitiysneuvolan osastonhoitajat
Osoite: Espoon kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden toimiala, PL 217, 02070 Espoon kaupunki
Puh. +358 9 81621 (vaihde)

5.    Tietosuojavastaava

Espoon kaupungin tietosuojavastaava
Osoite: PL 12, 02070 Espoon kaupunki
Puh. +358 9 81621 (vaihde)
Sähköpostiosoite: tietosuoja@espoo.fi

6.    Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään? 

Tämä tietosuojaseloste koskee Terveyskylän Omapolku-palvelukanavan ja digihoitopolkutoimintojen käyttöä Espoon neuvolatoiminnassa. Potilaiden henkilötietoja käsitellään perusterveydenhuollon hoidon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Tietoja käsitellään raskausdiabeteksen digihoitopolkuun tai siihen liitännäiseen asiakashallintajärjestelmään liittyvissä tehtävissä. Terveyskylän Omapolku-palvelukanavan ja digihoitopolkutoimintojen kautta potilaat saavat tukea ja hoitoa raskausajan diabetekseen potilaan hoitopolkua täydentävän sähköisen käyttöliittymän kautta 24.10.2022-31.3.2024 välisenä aikana toteutettavan käyttöjakson ajan.

Espoo käsittelee potilaiden henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • potilaan tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen järjestäminen, suunnittelu, toteutus, seuranta, neuvonta ja laadunvalvonta
 • sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalvelujen toteuttaminen (mm. laskutus, sovellustuki)
 • sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan suunnittelu, tilastointi, seuranta ja arviointi toisiolaissa tai muualla lainsäädännössä säädetyllä tavalla sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtaminen toisiolaissa säädetyllä tavalla ja
 • tieteellinen tutkimus toisiolaissa säädetyllä tavalla erillisten Espoon tai Findatan päätösten perusteella. 

7.    Mikä on henkilötietojen käsittelyperuste?

Henkilötietojen käsittely perustuu Espoon kaupungin velvollisuuteen tarjota perusterveydenhuollon palveluja esimerkiksi kuntalaisilleen. Terveydenhuollon palvelujen järjestäminen edellyttää potilaiden henkilötietojen käsittelyä. Käsittely on tarpeen Espoon lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Potilasta koskevia henkilötietoja käsitellään neuvolapalvelujen järjestämiseksi ja toteuttamiseksi sekä raskausajan diabetekseen liittyvän hoidon järjestämiseksi ja tarjoamiseksi.

Keskeinen lainsäädäntö:

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (etenkin 6 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 9 artiklan 2 kohdan h alakohta)
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019, toisiolaki)
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (784/2021)
 • Asetus potilasasiakirjoista (94/2022)
 • Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
 • Kansanterveyslaki 3 luku (66/1972)
 • Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011)
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
 • Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007)
 • Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 2 luku (1030/1999)
 • Hallintolaki (434/2003)

8.    Mitä tietoja käsitellään?

Potilaskäyttäjien osalta voidaan tallentaa ja käsitellä seuraavia tietoja: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, potilasryhmäkohtaisesti tarkoituksenmukaiset terveys- ja hyvinvointitiedot (esimerkiksi oireseuranta- tai ravitsemustiedot ja verensokeriarvot), ajanvaraus- ja käyntitiedot sekä muut potilaan omaehtoisesti (esimerkiksi verkkoviestien tai päiväkirjatoiminallisuuksien kautta) tarjoamat tiedot.

Tietojen julkisuus ja salassapidettävyys:

Tiedot ovat salassa pidettäviä.

Salassapidon perusteet:

Potilassuhdetta koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä viranomaisen toiminnasta julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 13 §:n ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 17 §:n nojalla.

9.    Mistä tiedot saadaan?

Henkilötiedot saadaan suoraan rekisteröidyiltä sekä heitä hoitavilta ammattilaisilta. Rekisteröidyiltä kerätään nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tarkoituksenmukaisia terveys- ja hyvinvointitietoja kuten verensokeriarvoseurannan tuloksia sekä ruokailu- ja oirepäiväkirjatietoja. Lisäksi rekisteröidyt voivat omaehtoisesti tarjota muita terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tietoja esimerkiksi verkkoviestien kautta. 

Suomi.fi-tunnistautumisen kautta väestötietojärjestelmästä haetaan keskilaajan tietosisällön mukaiset tiedot (rekisteröidyn pankkitunnistautumisen jälkeen). Keskilaaja tietosisältö sisältää henkilötunnuksen, viralliset nimet, asuinpaikkatiedot, turvakieltotiedot sekä mahdollisesti sähköisen asiointitunnuksen ja sähköpostiosoitetiedon.

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat:

 • potilaan, huoltajan, edunvalvojan tai omaisen antamat tarpeelliset terveystiedot
 • työntekijän havaintoihin ja tutkimukseen perustuvat potilaan hoitoon liittyvät tiedot
 • potilaan tai tämän laillisen edustajan suostumuksella tai lain perusteella saadut tiedot sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yksiköiltä tai työntekijöiltä, kuten sosiaalityöltä, lastensuojelulta, varhaiskasvatukselta, lastenneuvolalta, kouluterveydenhuollolta, koulun opettajilta ja erityisopettajilta, koulupsykologeilta ja -kuraattoreilta.

Terveydenhuollon palveluissa potilaalla on oikeus kieltää sairaanhoitopiirin (HUS) alueen kunnallisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tietojen luovutus sairaanhoitopiirin alueella. Tietojen luovutus valtakunnallisen potilastiedon arkiston kautta toisille terveydenhuollon toimijoille perustuu potilaan tai tämän laillisen edustajan antamaan suostumukseen.

Espoon oikeus saada potilasta koskevia tietoja voi perustua myös muuhun lainsäädäntöön.

10.    Luovutetaanko tai siirretäänkö tietoja kaupungin ulkopuolelle?

Tiedot ovat siltä osin Terveyskylä-ratkaisua tuottavan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja sen alihankkijoiden käytettävissä, kun se on välttämätöntä digihoitopolkuihin liittyvissä tukitehtävissä tai teknisissä ylläpitotehtävissä.

Espoo voi luovuttaa potilasta koskevia tietoja potilaan tai tämän laillisen edustajan nimenomaisella suostumuksella. Espoolla on velvollisuus lainsäädännön perusteella luovuttaa potilasta koskevia tietoja mm. toisille viranomaisille. Espoossa varmistetaan ennen tietojen luovuttamista, että tietojen pyytäjällä on oikeus saada lainsäädännön perusteella pyytämänsä tiedot.

Lisäksi Espoo luovuttaa palveluntuottajille (mm. ostopalveluissa) potilasta koskevia tietoja, jos se on välttämätöntä potilaan terveydenhuollon palvelun tuottamiseksi. Espoo luovuttaa potilasta koskevia tietoja lainsäädännön perusteella myös valvontaviranomaiselle (mm. AVI, EOA).

Potilasta koskevia tietoja luovutetaan Findatalle toisiolain perusteella tieteellistä tutkimusta, tilastointia, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, opetusta, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjausta ja -valvontaa sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävää varten. Lisäksi Espoo luovuttaa toisiolain perusteella potilasta koskevia tietoja hakijalle tieteellistä tutkimusta, tilastointia, opetusta, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjausta ja -valvontaa sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävää varten silloin, kun hakemus kohdistuu ainoastaan Espoon aineistoon. Espoo voi luovuttaa potilasta koskevia tietoja toisiolain mukaisesti Espoon sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamista varten.

11.    Siirretäänkö tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle?

Potilasta koskevia tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Esimerkiksi Espoon käyttämien asiakas- ja potilastietojärjestelmien konesalit sijaitsevat EU- tai ETA-maissa.

Espoo siirtää potilasta koskevia tietoja EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle mm. lain perusteella käytävässä viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa. Espoo siirtää potilasta koskevia tietoja EU ja ETA-maiden ulkopuolelle vain, jos vastaanottavan maan on komission päätöksellä katsottu varmistavan riittävän tietosuojan tason tai siirto toteutetaan EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679) mainittuja muita asianmukaisia suojatoimia soveltaen.

12.    Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Käytön päättyessä 31.3.2024 Espoon kaupunki tekee Terveyskylä-projektin toimittajalle Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS) kirjallisen tukipyynnön, jolla valtuuttaa HUS:in poistamaan käyttöön osallistuneiden tiedot Terveyskylän asiakashallintajärjestelmästä sekä digihoitopolkusovelluksesta. HUS poistaa tiedot 15 vuorokauden kuluessa pyynnöstä. Lain mukaan säilytettäväksi potilastiedoksi katsottavat tiedot viedään Espoon potilastietojärjestelmään ja niiden osalta noudatetaan alla mainittuja potilastietojen säilytysaikoja sekä -perusteita.

Henkilötietojen käsittelijä- ja käyttäjälokitus tehdään potilastietojen käyttöön liittyvien sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Lokitiedot säilytetään vähintään laissa määrätyn ajan.

Potilastietojen säilytysajat: 

 • potilasasiakirjat: pääsääntöisesti 120 vuotta potilaan syntymästä tai 12 vuotta potilaan kuolemasta (ennen 1.5.1999 kertyneet tai ennen 1.5.1999 menehtyneitä potilaita koskevat potilasasiakirjat: pääsääntöisesti 100 vuotta syntymästä tai 20 vuotta kuolemasta)
 • 18. ja 28. päivänä syntyneiden potilasasiakirjat: pysyvästi
 • valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon siirretyt ja tallennetut tietoaineistot: pysyvästi tositteita lukuun ottamatta ja
 • asiakasmaksuihin liittyvä aineisto: 10 vuotta.

Perusteet säilytysajoille ovat seuraavat:

 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)
 • Arkistolaitoksen päätös 16.2.2009 (AL/14372/07.01.01.03.01/2008): Potilasasiakirjojen pysyvä säilytys 2009
 • Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä osa 2. Terveydenhuollon asiakirjat. 14.4.1989 ISBN 951-861-419-9.
 • Arkistolaitoksen päätös 3.9.2001 KA 158/43/01: Pysyvästi säilytettävät kunnallisen tuki- ja ylläpitotehtävien asiakirjat ja 
 • Kuntaliitto: Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Taloushallinto 2

13.    Miten tietoja suojataan?

Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Espoon hyvinvoinnin ja terveyden toimialan käyttämät laitteet ja ohjelmistot on suojattu ja varmistettu kaupungin tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Espoon järjestelmät vaativat salasanan vaihdettavaksi määräajoin. 

Työntekijöiden potilasta koskevien henkilötietojen käsittely perustuu potilassuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Käyttöoikeudet Terveyskylä-ratkaisuun annetaan rajatusti vain niille ammattilaisille, joille se on välttämätöntä joko hoidon tarjoamiseksi tai digihoitopolkuun tai asiakashallintajärjestelmään liittyvien tukitehtävien tai teknisten ylläpitotehtävien suorittamiseksi. Esimiehet päättävät käyttöoikeuksien myöntämisestä ja poistamisesta. Espoo passivoi käyttöoikeudet työntekijän työsuhteen päättyessä. Työntekijöiden käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin, ja Espoo valvoo niiden käyttöä lokitietojen kautta, eli jokaisesta henkilötietojen käsittelyn kerrasta ja käsittelijästä jää lokimerkintä. Jokainen työntekijä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitositoumuksen. Potilasta koskevia tietoja käsittelevillä työntekijöillä on lakisääteinen vaitiolovelvollisuus. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu palvelussuhteen päättymisen jälkeenkin. Käsittelyssä noudatetaan arkaluonteisten terveystietojen käsittelyn protokollia ja prosesseja. Tietoja käsittelevät henkilöt on koulutettu ja ohjeistettu käsittelemään henkilötietoja erityisellä huolellisuudella ja mahdollisimman turvallisesti.

Palvelun ylläpitoon käytettyjä palveluita, palvelimia ja ohjelmistoja päivitetään säännöllisesti, ja palvelun laajuuteen kuuluvien laitteiden ja ohjelmistojen haavoittuvuuksia ja tietoturvapoikkeamia seurataan aktiivisesti. Terveyskylä-ratkaisun toimittava ja päätukikäyttäjille teknisen tuen tarjoava HUS Tietohallinto on sertifioinut ja noudattaa ISO9001, ISO27001 ja ISO13485 -laatujärjestelmiä.

14.    Rekisteröidyn oikeudet

Tarkempi ohjeistus tietosuoja-asetuksen mukaisten tietopyyntöjen osoittamisesta Espoon verkkosivuilla.

14.1. Miten voin tarkastaa tietoni?

Rekisteröidyllä, eli potilaalla, tai tämän laillisella edustajalla on oikeus saada tieto siitä, käsitteleekö Espoo potilasta koskevia henkilötietoja. Jos Espoo käsittelee potilasta koskevia henkilötietoja, on potilaalla tai tämän laillisella edustajalla oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Pääsääntöisesti potilas voi hakea terveydenhuollon palveluja koskevat potilastietonsa OmaKannasta. Vastaanotolla työntekijä voi pyynnöstä tulostaa potilaalle vain sen käyntikerran kirjaukset. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietojen tarkastusoikeus ja käyntikerran kirjausten luovuttaminen ovat eri asioita. Edunvalvoja voi tarkistaa päämiehensä tiedot, jos tarkastusoikeuden käyttö sisältyy edunvalvonnasta annettuun päätökseen. Edunvalvojan tulee toimittaa rekisteritietojen tarkastuspyynnön yhteydessä kopio edunvalvontapäätöksestä. 

Myös edunvalvontavaltuutetulla on oikeus tarkistaa edunvalvottavan tiedot, jos tarkastusoikeuden käyttö sisältyy edunvalvontavaltuutukseen. Digi- ja väestötietoviraston tai maistraatin on tullut vahvistaa edunvalvontavaltuutus. Edunvalvontavaltuutetun tulee toimittaa rekisteritietojen tarkastuspyynnön yhteydessä kopio edunvalvontavaltuutuksesta sekä Digi- ja väestötietoviraston tai maistraatin edunvalvontavaltuutuksen vahvistamispäätöksestä.

Ulkopuolisella (eli muilla kuin potilaalla tai tämän laillisella edustajalla) ei ole tarkastusoikeutta, vaikka häntä koskevia henkilötietoja voi olla tallennettuna potilasta koskeviin henkilötietoihin. Potilas tai tämän laillinen edustaja voi tehdä tarkastuspyynnön henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai postin kautta lähetettävällä asiakirjalla tai käymällä kirjaamossa tai asiointipisteessä. Espoo on laatinut pyyntöä varten lomakkeen, jota potilas tai tämän laillinen edustaja voi käyttää tietoja pyytäessään. Lomakkeen saa sosiaali- ja terveystoimen toimintayksiköistä, ja se löytyy Espoon internet-sivuilta

Mikäli potilas tai tämän laillinen edustaja haluaa tehdä rekisteritietojen tarkastuspyynnön vapaamuotoisella asiakirjalla, tulee potilaan tai tämän laillisen edustajan kirjata pyyntöön, mitkä henkilötiedot halutaan tarkastaa, halutaanko tarkastaa kaikki henkilötiedot vai tiedot tietyltä ajanjaksolta, pyytäjän nimi ja henkilötunnus sekä pyytäjän yhteystiedot. Mikäli pyytäjä pyytää muita kuin omia henkilötietojaan tarkastettavaksi, tulee pyyntöön kirjata sen henkilön nimi ja henkilötunnus, jonka tietoja pyydetään. Mikäli potilas tai tämän laillinen edustaja lähettää pyynnön postitse, pyyntö osoitetaan: Espoon kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden toimiala, Tietopyynnöt, PL 2550, 02070 Espoon kaupunki. Espoo tarkastaa pyytäjän henkilöllisyyden kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta, jos potilas tai tämän laillinen edustaja toimittaa rekisteritietojen tarkastuspyynnön henkilökohtaisesti toimintayksikköön, kirjaamoon tai asiointipisteeseen.

Espoo toimittaa tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Espoo voi tarvittaessa jatkaa määräaikaa enintään kahdella kuukaudella. Espoo ottaa huomioon määräajan jatkamisessa pyyntöjen monimutkaisuuden ja määrän. Espoo ilmoittaa tietojen pyytäjälle määräajan pidentämisestä ja määräajan pidentämisen syyt kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Espoo ilmoittaa kieltäytymisestä viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta. Espoo luovuttaa pääsääntöisesti pyydetyt tiedot potilaan tämän laillisen edustajan väestötietojärjestelmän mukaiseen osoitteeseen. 

EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa, tietosuojalaissa ja kansallisessa erityislainsäädännössä on säädetty niistä tilanteista, jolloin rekisterinpitäjä voi jättää luovuttamatta potilaan tai tämän laillisen edustajan pyytämät tiedot. Jos Espoo ei luovuta potilaalle tai tämän lailliselle edustajalle pyydettyjä tietoja, Espoo ilmoittaa viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta tietojen pyytäjälle syyt tietojen luovuttamatta jättämiselle ja kertoo potilaan tai tämän laillisen edustajan mahdollisuudesta tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 

Omien tietojen pyytäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Jos potilaan tai tämän laillisen edustajan pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, Espoo voi joko periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai kieltäytyä luovuttamasta pyydettyjä tietoja.

14.2. Milloin voin vaatia tietojeni oikaisemista?

Rekisteröidyllä, eli potilaalla, tai tämän laillisella edustajalla on oikeus vaatia, että Espoo oikaisee ilman aiheetonta viivytystä potilasta koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Potilaalla tai tämän laillisella edustajalla on oikeus saada täydennetyiksi puutteelliset tiedot. Espoo tekee muutokset siten, että rekistereihin jää näkyviin tiedot tehdystä korjauksesta, tekijästä ja korjauspäivämäärästä ja niin, että alkuperäinen merkintä on mahdollista nähdä jälkikäteen. Espoolla on velvollisuus ilmoittaa tietojen oikaisusta niille vastaanottajille, joille Espoo on luovuttanut potilasta koskevia tietoja. Espoolla ei ole ilmoittamisvelvollisuutta, jos ilmoittaminen on mahdotonta taikka vaatii kohtuutonta vaivaa.

Espoo toteuttaa pyynnön ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Espoo voi tarvittaessa jatkaa määräaikaa enintään kahdella kuukaudella. Espoo ottaa huomioon määräajan jatkamisessa pyyntöjen monimutkaisuuden ja määrän. Espoo ilmoittaa tietojen pyytäjälle määräajan pidentämisestä ja määräajan pidentämisen syyt kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Espoo ilmoittaa kieltäytymisestä viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta.

Potilas tai tämän laillinen edustaja voi tehdä pyynnön henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai postin kautta lähetettävällä asiakirjalla tai käymällä kirjaamossa tai asiointipisteessä. Pyyntöä varten on laadittu lomake, jota potilas tai tämän laillinen edustaja voi käyttää pyytäessään potilasta koskevien henkilötietojen oikaisua. Lomakkeen saa Espoon hyvinvoinnin ja terveyden toimialan toimintayksiköistä, ja se löytyy Espoon internet-sivuilta Asiakkaan ja potilaan tiedonsaantioikeudet. Mikäli potilas tai tämän laillinen edustaja haluaa tehdä pyynnön vapaamuotoisella asiakirjalla, tulee potilaan tai tämän laillisen edustajan kirjata pyyntöön oikaistavat tiedot sanatarkasti, ehdotettavat muutokset sanatarkasti, perustelut ehdotetuille muutoksille, pyytäjän nimi ja henkilötunnus sekä pyytäjän yhteystiedot. Mikäli pyytäjä pyytää muiden kuin omien henkilötietojen oikaisua, tulee pyyntöön kirjata sen henkilön nimi ja henkilötunnus, jonka tietoja pyydetään oikaistavaksi. Mikäli potilas tai tämän laillinen edustaja lähettää pyynnön postitse, pyyntö osoitetaan: Espoon kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden toimiala, Tietopyynnöt, PL 217, 02070 Espoon kaupunki. Espoo tarkastaa pyytäjän henkilöllisyyden kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta, jos potilas tai tämän laillinen edustaja toimittaa pyynnön henkilökohtaisesti toimintayksikköön, kirjaamoon tai asiointipisteeseen.

Jollei Espoo hyväksy potilaan tai tämän laillisen edustajan vaatimusta tiedon oikaisemista, Espoo ilmoittaa asiasta kirjallisesti potilaalle tai tämän lailliselle edustajalle. Espoo kertoo samalla ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja ohjeistaa potilaan tai tämän laillisen edustajan mahdollisuudesta tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. Espoo voi korjata potilastietoja myös täydentämällä niitä potilaan tai tämän laillisen edustajan näkemyksellä asiasta.

14.3. Milloin voin vaatia tietojeni poistamista?

Potilaalla tai tämän laillisella edustajalla on oikeus saada poistettua potilasta koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät. Potilaalla tai tämän laillisella edustajalla ei ole pääsääntöisesti oikeutta saada potilasta koskevia henkilötietoja poistettua terveydenhuollossa, koska Espoolla on lakisääteinen velvollisuus käsitellä tietoja (mm. kirjaamisvelvollisuus ja arkistointivelvollisuus). Potilaan tai tämän laillisen edustajan oikeus saada poistettua potilasta koskevia henkilötietoja on lähinnä silloin, kun tiedot ovat jo alun perin olleet tarpeettomia niiden käyttötarkoituksen kannalta. Espoolla on velvollisuus ilmoittaa tietojen poistosta niille vastaanottajille, joille Espoo on luovuttanut potilasta koskevia tietoja. Espoolla ei ole ilmoittamisvelvollisuutta, jos ilmoittaminen on mahdotonta taikka vaatii kohtuutonta vaivaa. Potilas tai tämän laillinen edustaja voi lähettää vaatimukset tietojen poistamisesta osoitteeseen Espoon kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden toimiala, Tietopyynnöt, PL 2550, 02070 Espoon kaupunki.

14.4. Milloin voin vaatia tietojeni käsittelyn rajoittamista?

Potilaalla tai tämän laillisella edustajalla on oikeus vaatia Espoota rajoittamaan potilasta koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos potilas tai tämän laillinen edustaja kiistää potilasta koskevien henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin Espoon on pääsääntöisesti rajoitettava potilasta koskevien henkilötietojen käsittelyä siihen saakka, kunnes Espoo on varmistanut henkilötietojen paikkansapitävyyden. Rajoittamisvelvollisuuteen on säädetty tietosuoja-asetuksessa tiettyjä poikkeuksia, joiden perusteella Espoo voi käsitellä potilaan rajoituksen alaisia henkilötietoja tietyissä tilanteissa. Espoon on ilmoitettava potilaalle tai tämän lailliselle edustajalle rajoituksen poistamisesta ennen rajoituksen poistamista. Potilas tai tämän laillinen edustaja voi lähettää vaatimukset tietojen käsittelyn rajoittamisesta osoitteeseen Espoon kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden toimiala, Tietopyynnöt, PL 2550, 02070 Espoon kaupunki.

14.5. Valituksen tekeminen

Potilaalla tai tämän laillisella edustajalla on oikeus tehdä Suomessa valitus tietosuojavaltuutetulle, jos potilas tai tämän laillinen edustaja katsoo, että Espoo ei noudata tietosuojalainsäädäntöä käsitellessään potilasta koskevia henkilötietoja. Tarkempi ohjeistus valituksen tekemiseen löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuilta(ulkoinen linkki). Valitusoikeus tietosuojavaltuutetulle ei rajoita muita potilaan tai tämän laillisen edustajan käytössä olevia hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.