Tietosuojaseloste Espoon kaupunki Espoon kaupunginkirjastossa lapsille ja nuorille järjestettävän toiminnan yhteydessä

Henkilötietoja kerätään vain kirjaston toimintaan liittyviä välttämättömiä tarpeita varten.

Julkaistu 31.5.2021

1. Rekisterinpitäjä

Espoon kaupunki.

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Lasten ja nuorten palveluista vastaava kirjastopalvelupäällikkö.

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Lasten ja nuorten palveluista vastaava kirjastopalvelupäällikkö.

4. Tietosuojavastaava

Espoon kaupungin tietosuojavastaava

Osoite: PL 12, 02070 Espoon kaupunki

Puh. +358 9 81621 (vaihde)

Sähköpostiosoite: tietosuoja@espoo.fi

5. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietoja kerätään vain kirjaston toimintaan liittyviä välttämättömiä tarpeita varten. Toimintoja voivat olla esim. kilpailut, joissa on palkintoja, tai toiminnan yhteydessä syntyvät tuotokset, joiden esille panoon pyydetään erillinen lupa (alaikäisiltä huoltajan lupa). Tietoja voidaan käyttää yhteydenpitoon, esim. kilpailun tuloksista ilmoittamiseen. Tiedot tuhotaan, kun niitä ei enää tarvita.

6. Mikä on henkilötietojen käsittelyperuste?

Määritä EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste.

Poista ei-soveltuvat käsittelyperusteet alla olevasta listasta.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

7. Mitä tietoja käsitellään?

Tietoja kerätään vain toimintaan vapaaehtoisesti osallistuvilta ja heidän suostumuksellaan. Kerättäviä tietoja ovat: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asuinalue, ikä, koulu- tai oppilaitos tai päiväkoti TAI jotkin näistä tiedoista. Kerääviä tietoja ovat vain kunkin toiminnan kannalta välttämättömät tiedot.

TIETOJEN JULKISUUS JA SALASSAPIDETTÄVYYS: tiedot ovat julkisia vain, jos kilpailun kuvauksessa näin kerrotaan. Yleensä julkista tietoa ovat vain kilpailujen voittajat tai esille laitettavien töiden tekijät.

8. Mistä tiedot saadaan?

Tiedot saadaan suoraan rekisteröidyiltä. Tietojen antaminen on vapaaehtoista.

9. Luovutetaanko tai siirretäänkö tietoja kaupungin ulkopuolelle?

Tietoja ei luovuteta kaupungin ulkopuolelle.

10. Siirretäänkö tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

11. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin toiminnan näkökulmasta on tarpeellista.

12. Miten tietoja suojataan?

Tietoja säilytetään Espoon kaupungin hallinnoimissa digitaalisissa säilytyspaikoissa.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkempi ohjeistus tietosuoja-asetuksen mukaisten tietopyyntöjen osoittamisesta: Tietosuoja/Asiakkaiden_oikeudet

13.1 Miten voin tarkastaa tietoni?

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä.

Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyn pyynnöt ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat maksuttomia. Kuitenkin jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

13.2. Milloin voin vaatia tietojeni oikaisemista?

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme.

13.3 Milloin voin vaatia tietojeni poistamista

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä tietyin edellytyksin. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole. jos lakisääteisen velvoitteen noudattaminen edellyttää tietojen käsittelyä tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Näissä tapauksissa henkilötiedot hävitetään vasta laissa säädetyn määräajan jälkeen.

13.4 Milloin voin vaatia tietojeni käsittelyn rajoittamista?

Jos sinusta kerätyt tiedot eivät pidä paikkaansa, voit vaatia rajoittamaan asiakastietojesi käsittelyä, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

13.5 Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista. Voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon: www.tietosuoja.fi(ulkoinen linkki).