Valtuustoaloite Nevanlinna Suomenojan linnustonseurannasta vuosittain

27.4.2020 Valtuustoaloite Suomenojan linnustonseurannasta vuosittain

Suomenojan lintukosteikon läheisyyteen on nousemassa yli 10 000 asukkaan kaupunkikeskus. Pitkäkestoisella rakentamisella ja uudella asutuksella on tehtyjen luontoselvitysten perusteella haitallisia vaikutuksia lintukosteikkoon.

Näiden haitallisten linnustovaikutusten vähentämiseksi valtuusto on päättänyt Finnoon keskuksen asemakaavan hyväksymisen yhteydessä 10.12.2018 lieventämistoimista, joilla haittoja voidaan vähentää, mutta ei poistaa. Valtuusto hyväksyi samassa yhteydessä yksimielisesti toivomukseni, joka ei kuitenkaan ole toteutunut: "Valtuusto toivoo, että kaupunki varmistaisi Suomenojan lintukosteikon linnuston pitkäaikaisen vuosittaisen seurannan, jotta ympäristössä tapahtuvan rakentamisen mahdolliset negatiiviset linnustovaikutukset huomattaisiin ajoissa ja niihin voitaisiin reagoida."

On täysin mahdollista, että Suomen merkittävimpiin kuuluvan lintukosteikon linnustoarvot kärsivät merkittävästi, kun rakentaminen ympäröi kosteikkoa yhä tiiviimmin.

Selvitys Suomenojan pesimälinnustosta pitää tehdä vuosittain, jotta muutoksiin on mahdollista reagoida ennen kuin on liian myöhästä. Hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan linnustoselvitys tehdään kolmen vuoden välein, mikä on liian harvoin.

Suomenojan lintukosteikon avainlaji on naurulokki (uhanalaisuus: vaarantunut), jonka pesimäkolonian tuomaan turvaan luottavat esimerkiksi mustakurkku-uikku (erittäin uhanalainen), nokikana (erittäin uhanalainen), liejukana (vaarantunut) ja punasotka (äärimmäisen uhanalainen). Viime vuosien aikana on nähty selviä merkkejä siitä, että naurulokkien määrä Suomenojalla on vähentynyt selvästi.

Vuonna 2019 kosteikolla oli silmämääräisesti arvioituna dramaattisesti vähemmän naurulokkeja kuin aikaisempina vuosina, jolloin huippulukemat ovat olleet peräti 4000 pesivää paria. Tänä keväänä Suomenojan naurulokkien määrä näyttää olevan yhtä vähäinen kuin viime vuonna. Tarkkoja lukuja ei tiedetä, sillä linnustoseurantaa ei ole toteutettu joka vuosi.

Esitän valtuustoaloitteena, että kaupunki alkaa toteuttaa Suomenojan lintukosteikon pitkäaikaista linnustonseurantaa vuodesta 2021 alkaen vuosittain, valtuusto aiemmin yksimielisesti hyväksymän toivomuksen mukaisesti.

Risto Nevanlinna Espoossa, 27.4.2020

Muut allekirjoittajat:
Johanna Karimäki
Tiina Pursula
Ekim Özdemir
Tiina Elo
Henna Partanen
Fred Granberg
Pinja Nieminen
Noora Koponen
Mikki Kauste
Diana Råman
Rauli Virtanen
Kari Uotila
Kaarina Järvenpää
Sirpa Hertell
Saara Hyrkkö
Helka Hosia
Juhani Kähärä