Valtuustoaloite Elo ja Nevanlinna niittylajien elinympäristöjen lisäämiseksi

17.8.2020 Valtuustoaloite niittylajien elinympäristöjen lisäämiseksi

Niityt ovat kasvi- ja hyönteislajistoltaan usein hyvin monimuotoisia ja niiden lajistoon kuuluu useita uhanalaisia lajeja. Kaikki perinnebiotooppien luontotyypit ovat Suomessa uhanalaisia ja maamme uhanalaisista lajeista 31 prosenttia eli elää ensisijaisesti perinnebiotoopeilla.

Samaan aikaan erityisesti pölyttäjähyönteisten vähentyminen on huolestuttanut maailmanlaajuisesti. Valmisteilla olevan kansallisen pölyttäjästrategian tavoitteena on ehkäistä ja pysäyttää pölyttäjähyönteisten monimuotoisuuden ja määrän väheneminen, kääntää kehityssuunta myönteiseksi ja siten turvata pölyttäjien tuomien ekosysteemipalvelujen jatkuminen Suomessa.

Niittylajien uhanalaistumisen myötä kaupunkialueiden niittyjen ja muiden avoimien biotooppien merkitys luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden ylläpitäjinä on kasvanut. Alkuperäisten vaalittavien perinneympäristöjen lisäksi voidaan luoda uusia niittylajeille sopivia elinympäristöjä.

Tienpientareet ja meluvallit voivat toimia merkittävinä elinympäristöinä uhanalaistuville perinneympäristöjen lajeille. Uusia niittyjen perustamiseen sopivia kohteita voivat olla myös rakennusten ja rakenteiden katot, joissa olosuhteet ovat usein suotuisat paahteisuutta suosiville keto- ja niittykasveille. Luonnonmukaisten hulevesiaiheiden suunnittelussa voidaan hyödyntää kosteikko ja rantakasveja ja luoda näin tulvaniittyjen kaltaisia biotooppeja. Nurmena hoidettavien alueiden korvaaminen vähemmän hoitoa tarvitsevilla niityillä tuo myös kustannussäästöjä.

Espoo-tarinassa valtuustokauden tavoitteeksi on asetettu, että kaupungin kasvaessa huolehditaan luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilymisestä. Tämän tavoitteen toteutuminen edellyttää monimuotoisten niittylajien elinympäristöjen vahvistamista eri puolilla kaupunkia, huomiota on kiinnitettävä myös luonto- ja niittyalueiden kytkeytyneisyyden parantamiseen.

Kaupunkitekniikan keskuksessa on parhaillaan käynnissä Niittyjen ja avointenalueiden ohjelma. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Niittyjen ja avointenalueiden ohjelmassa sekä muussa työssä luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi:

  • lisätään merkittävästi niittylajistolle sopivien biotooppien määrää, monimuotoisuutta ja kytkeytyneisyyttä
  • otetaan käyttöön laajasti eri toimenpiteitä niittyjen määrän kasvattamiseksi ja niittylajiston elinympäristöjen monipuolistamiseksi
  • niittyjen sekä niittylajiston määrän asetetaan mitattavat määrälliset ja laadulliset tavoitteet, joita seurataan 

17.8.2020 Tiina Elo ja Risto Nevanlinna

Noora Koponen
Pinja Nieminen
Helka Hosia
Mikki Kauste
Rauli Virtanen
Aulikki Pentikäinen
Tiina Pursula
Inka Hopsu
Sirpa Hertell
Johanna Karimäki
Ulla Palomäki
Bo Lönnqvist
Juhani Kähärä
Kari Uotila
Ekim Özdemir
Henna Partanen
Mari Anthoni
Habiba Ali
Christina Gestrin
Jaana Jalonen
Päivi Raunu
Saara Hyrkkö
Jyrki Kasvi
Sara Saramäki