Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen toimintaohje

1 § Toiminta-ajatus: Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen toiminta-ajatuksena on omalta osaltaan vastata edellytysten luomisesta toimivan, viihtyisän, ekologisesti kestävän sekä terveellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön varmistamiseksi.

2 § Organisaatio ja johtaminen

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskusta johtaa ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja.

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtajan tehtävänä on vastata ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen

1. toiminnasta, taloudesta, henkilöstövoimavarasta, hankinnoista sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnasta asetettujen tavoitteiden mukaisesti,
2. palvelualueiden tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen valvonnasta,
3. toiminnan ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä,
4. tiedonhallinnasta, sopimusten hallinnasta, sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja tietosuojasta,
5. prosessien kaupunkitasoisesta yhteen toimivuudesta ja kaupungin yhteisten toimintamallien noudattamisesta,
6. sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä ja viestinnästä.

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus jakautuu seuraaviin palvelualueisiin

1. Ympäristönsuojelu, jota johtaa ympäristöjohtaja
2. Ympäristöterveydenhuolto, jota johtaa johtava kaupungineläinlääkäri
3. Rakennusvalvonta, jota johtaa rakennusvalvontajohtaja

Lisäksi ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksessa on tukipalvelut palveluyksikkö, jonka esimiehenä toimii rakennuslakimies.

Palvelualueen esimiehen tehtävänä on vastata

1. palvelualueen toiminnasta, taloudesta, henkilöstövoimavarasta, hankinnoista sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnasta asetettujen tavoitteiden mukaisesti,
2. alaisensa toiminnan tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen valvonnasta,
3. palvelualueen toiminnan ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä,
4. palvelualueen työn tehokkaasta organisoinnista ja toimivasta työn johtamisesta,
5. palvelualueen prosessien yhteen toimivuudesta tulosyksikössä ja kaupunkitasoisesti sekä kaupungin yhteisten toimintamallien noudattamisesta,
6. palvelualueen sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä ja viestinnästä.

Ympäristönsuojelun palvelualue jakautuu seuraavin palveluyksiköihin:

1. Ympäristövalvonta, jonka esimiehenä toimii valvontapäällikkö
2. Luonto- ja ympäristötieto, jonka esimiehenä toimii ympäristötietopäällikkö,
3. Villa Elfvikin luontotalo, jonka esimiehenä toimii luontotalon johtaja.

Ympäristöterveydenhuollon palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:

1. Eläinlääkintähuolto, jonka esimiehenä toimii johtava kaupungineläinlääkäri
2. Elintarvikevalvonta, jonka esimiehenä toimii hygieenikkoeläinlääkäri
3. Terveydensuojeluvalvonta, jonka esimiehenä toimii johtava terveystarkastaja

Rakennusvalvonnan palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:

1. Rakentamisen luvat palveluyksikkö, jonka esimiehenä toimii rakennuslupapäällikkö
2. Rakennustekninen palveluyksikkö, jonka esimiehenä toimii rakennepäällikkö

3 § Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen palvelualueiden ja yksiköiden tehtävät

Tukipalvelut palveluyksikkö vastaa:

1. asiakaspalvelusta, toimistopalveluista, laskutuksesta, ympäristö- ja rakennuslautakunnan sihteeripalveluista sekä viestinnästä osaltaan
2. lupa- ja valvontaprosesseihin sisältyvistä assistentti-, tiedonhallinta-, rekisteri-, arkisto- ja ylläpitotehtävistä ja rakennusrasite- ja kiinteistöjen yhteisjärjestelypäätöksistä,
3. rakennusvalvontaprosessiin sisältyvästä rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapidon ja hoidon valvonnasta.
4. oikeudellisista palveluista ja lausuntojen valmistelusta omalta osaltaan.

Ympäristönsuojelun palvelualueen ja sen yksiköiden tehtävät

Ympäristönsuojelun palvelualue toimii asiantuntijana ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista, luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjä koskevissa asioissa. Palvelualue ehkäisee ympäristön pilaantumista ja tarjoaa Villa Elfvikin luontotalon ympäristökasvatuspalveluja.

Ympäristönsuojelun palvelualueen palveluyksiköiden tehtävät

Ympäristövalvonta valvoo ympäristönsuojelulainsäädännön noudattamista. Se valmistelee ympäristö- ja maa-aineslupia, käsittelee ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisia ilmoituksia sekä vesiasioita. Se myös seuraa kunnan melutilannetta ja meluntorjuntatoimenpiteitä.

Luonto- ja ympäristötieto edistää ja seuraa ilmastotavoitteiden ja maankäytön ympäristötavoitteiden toteutumista, luonnon monimuotoisuutta ja virkistyskäyttöä sekä ekosysteemipalveluja. Se edistää vesiensuojelua ja vesienkunnostushankkeita, valmistelee vesilain ja vesihuoltolain mukaisia asioita sekä huolehtii kaupungin ympäristöteemaisista paikkatietoaineistoista.

Villa Elfvikin luontotalo edistää kestävää elämäntapaa ja ympäristökasvatusta, ylläpitää pysyvää ja vaihtuvia näyttelyjä, järjestää luontokoulupäiviä ja luontoretkiä sekä, tarjoaa tiloja luonto- ja ympäristöaiheisille tilaisuuksille ja yksityiskäyttöön.

Ympäristöterveydenhuollon palvelualueen ja sen yksiköiden tehtävät

Ympäristöterveydenhuollon palvelualueen tehtävänä on vastata kunnalle lainsäädännössä määrätyistä terveydensuojelulain, elintarvikelain, eläinlääkintähuoltolain, tupakkalain sekä lääkelain mukaisista tehtävistä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen muodostamalla, Espoon seudun ympäristöterveys -yhteistoiminta-alueella.

Ympäristöterveydenhuollon palvelualueen yksiköiden tehtävät

Eläinlääkintähuolto vastaa eläinten terveyden- ja hyvinvoinnin valvontaan liittyvistä tehtävistä, sekä kunnallisten eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä.

Elintarvikevalvonta vastaa kunnalle määrätyistä, elintarviketurvallisuuteen ja osaltaan tupakkavalvontaan liittyvistä tehtävistä.

Terveydensuojeluvalvonta vastaa kunnalle määrätyistä, terveydensuojeluun ja osaltaan tupakkavalvontaan liittyvistä tehtävistä.

Rakennusvalvonnan palvelualueen ja sen yksiköiden tehtävät

Rakennusvalvonnan palvelualue valvoo rakennustoimintaa yleisen edun kannalta ja huolehtii osaltaan siitä, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään.

Rakennusvalvonnan palvelualue vastaa

1. kaavojen noudattamisen valvonnasta,
2. rakennetun ympäristön kaupunkikuvan ohjauksesta ja valvonnasta,
3. rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä,
4. lain tarkoittamasta rakennustyön viranomaisvalvonnasta,
5. rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta sekä
6. rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvien lausuntojen valmistelusta omalta osaltaan.

Rakentamisen luvat palveluyksikkö vastaa erityisesti

1. kaavojen tulkinnasta,
2. rakentamisen lupien ennakko-ohjauksesta ja luvanvaraisuuden arvioinnista,
3. rakentamisen lupien kaupunkikuvallisesta arvioinnista,
4. rakentamisen lupien rakennussuunnittelun ja pääsuunnittelun ohjauksesta ja valvonnasta sekä rakennus- ja pääsuunnittelijoiden kelpoisuuden arvioinnista,
5. rakentamisen lupien käsittelemisestä, luvan myöntämisen edellytysten arvioimisesta ja lupapäätösten valmistelusta,
6. rakentamisen lupien lupapäätöksistä, lupamääräyksistä ja aloittamisoikeudesta ratkaisuvaltansa puitteissa sekä
7. kokoontumistiloja koskevista päätöksistä ja vähäisistä poikkeamisista.

Rakennustekninen palveluyksikkö vastaa erityisesti

1. rakentamisen lupien rakennusteknisestä ennakko-ohjauksesta osaltaan,
2. rakentamisen rakennusteknisten lupien käsittelemisestä, lupapäätösten valmistelusta ja lupapäätöksistä ratkaisuvaltansa puitteissa,
3. luvanvaraisen rakennustyön teknisen toteutuksen ohjauksesta ja valvonnasta,
4. rakentamisen lupien erityissuunnittelun ohjauksesta ja valvonnasta sekä erityissuunnittelijoiden kelpoisuuden arvioinnista ja erityissuunnitelmien vastaanottamisesta,
5. rakennustyön vastaavia työnjohtajia ja erityisalan työnjohtajia koskevien hakemusten ja ilmoitusten käsittelemisestä sekä niihin liittyvistä päätöksistä,
6. rakentamisen lupiin liittyvien lupamääräysten noudattamisen valvonnasta sekä
7. rakennustyön aloituskokouksista ja rakennustyöhön liittyvien viranomaiskatselmusten toimittamisesta.

Maankäyttö ja rakennuslain 21 §:n mukaisina rakennustarkastajina toimivat rakennusvalvontajohtaja, rakennuslupapäällikkö ja rakennepäällikkö.

4 § Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa

Tulosyksikön johtaja ottaa johtamansa organisaation henkilöstön.

Kotimaan virka- ja työmatkoista päättää hallinnollinen esimies. Ulkomaan virka- ja työmatkoista päättää toimialajohtaja.

Hallinnollinen esimies päättää virka- ja työvapaista.

Lähiesimies päättää alaisensa henkilöstön osalta sairauslomista, tilapäisistä hoitovapaista ja vuosilomista.

5 § Ratkaisuvalta hankinta-asioissa

Tulosyksikön johtaja päättää toimialueensa tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan veroton arvo alittaa 300 000 euroa.

Palvelualueen esimies päättää toimialueensa tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan veroton arvo alittaa 30 000 euroa.

Palveluyksikön esimies päättää toimialueensa tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan veroton arvo alittaa 9 000 euroa.

Tilauspäätösoikeus on viranhaltijalla, jolla on hankintavaltuus. Lisäksi tilauspäätösoikeus on toimialajohtajan menojen hyväksyjiksi määräämillä määrärahojen rajoissa.

6 § Muu ratkaisuvalta

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja päättää vahingonkorvauksen tai vastaavan hyvityksen myöntämisestä silloin, kun kaupunki on korvausvelvollinen tai vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi ympäristö- ja rakennuslautakunnan tehtäväalueella ja korvausmäärä on enintään 50 000 euroa.

Tulosyksikön johtaja päättää koko tulosyksikön tai usean palvelualueen toimintaan liittyvistä sopimuksista.

7 § Tulosyksikön asiakirjojen allekirjoittaminen

Koko tulosyksikköä tai useaa palvelualuetta koskevat asiakirjat allekirjoittaa tulosyksikön johtaja. Palvelualueen esimies allekirjoittaa koko palvelualuetta tai useampaa yksikköä koskevat asiakirjat. Yksikön asiakirjat allekirjoittaa yksikön toiminnasta vastuussa oleva esimies.