Ympäristö- ja rakennuslautakunnan delegoima toimivalta ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 7.10.2021, Voimaan 14.10.2021. Ympäristö- ja rakennuslautakunta on hallintosäännön I. osan 4. luvun 25 §:n nojalla siirtänyt toimivaltaansa seuraavasti:

I Ympäristönsuojelu 

1 § Ympäristöjohtaja päättää hallintosäännössä delegoidun toimivallan lisäksi 

1) seurantaa ja tarkkailua koskevan suunnitelman hyväksymisestä (ympäristönsuojelulaki (jäljempänä YSL) 64 §) 

2) luvan tai ilmoituspäätöksen raukeamisesta (YSL 88 ja 115 e §) 

3) ympäristölupaa tai ilmoituspäätöstä selventävän kirjallisen lausuman antamisesta (YSL 92 ja 115 e §) 

4) koeluontoista toimintaa koskevista päätöksistä ja lausunnoista (YSL 119 ja 122 §) 

5) ympäristönsuojelulaissa tarkoitetun viranhaltijan väliaikaisen määräyksen antamisesta kiireellisessä tapauksessa (YSL 182 §)  

6) poikkeuksista Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä, jotka koskevat talousjätevesien käsittelyvaatimuksia ja käytöstä poistetun öljy- ym. kemikaalisäiliön poistamista maaperästä (YSL 202 §, ympäristönsuojelumääräysten 2, 5 ja 11 §)

7) vesilaissa tarkoitetun toiminnan keskeyttämismääräyksen antamisesta (vesilaki 14:11) 

8) jätelaissa tarkoitetun määräyksen antamisesta kiireellisessä tapauksessa (jätelaki 126 §) 

9) maastoliikennelain ja vesiliikennelain mukaisista kilpailu- ja harjoitusluvista (maastoliikennelaki 30 §, vesiliikennelaki 106 §) 

10) vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamisesta (vesihuoltolaki 11 ja 17 c §) 

11) maa-ainesluvan siirtämisestä ja siihen liittyvästä vakuudesta (maa-aineslaki 13 a §) 

12) maa-ainesten ottamisen keskeyttämisestä (maa-aineslaki 15 §) 

13) vähäisestä poikkeamisesta maa-aineslupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta tai annetuista lupamääräyksistä (maa-aineslaki 16 §) 

14) ilmoituksen tekemisestä esitutkintaviranomaiselle ympäristönsuojelulain, jätelain, vesilain, vesihuoltolain, maastoliikennelain ja maa-aineslain mukaisissa asioissa  

15) viranhaltijoista, joilla on tiedonsaanti- ja tarkastusoikeudet, tämä oikeus on myös ympäristöjohtajalla (vesilaki 14:3, jätelaki 122 ja 123 §, ympäristönsuojelulaki 172 §, maa-aineslaki 14 §). 

2 § Valvontapäällikkö päättää  

1) melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäistä toimintaa koskevista päätöksistä ja lausunnoista (YSL 118 ja 122 §) 

2) poikkeuksellisia tilanteita koskevista päätöksistä ja lausunnoista muussa kuin luvanvaraisessa, ilmoituksenvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa (YSL 120 ja 122 §) 

II Rakennusvalvonta 

1 § Rakennusvalvontajohtaja, rakennuslupapäällikkö, rakennepäällikkö, kaupunkikuva-arkkitehti, lupa-arkkitehdit, lupavalmistelijat, lupainsinöörit, rakenneinsinöörit, lvi-insinöörit ja valvontatarkastaja hallintosäännössä delegoidun toimivallan lisäksi 

1) arvioi suunnittelijan kelpoisuuden ja tekee pyydettäessä maankäyttö- ja rakennuslain (jäljempänä MRL) 120 f §:n mukaisen päätöksen suunnittelijan kelpoisuudesta toimia kyseisessä suunnittelutehtävässä 

2) hyväksyy vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan (MRL 122, 122a – 122 f §) 

3) päättää luvan tai hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (MRL 143.2 §)  

4) myöntää oikeuden rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta kerrosalaltaan enintään 2000 m2 suuruiselle rakennushankkeelle (MRL 144.1 §) 

5) määrää ja toimittaa viranomaiskatselmuksen (MRL 150 §)  

6) määrää rakennustyön aikana haittojen välttämiseksi tarpeellisista toimenpiteistä (maankäyttö- ja rakennusasetus (jäljempänä MRA) 83 §)  

7) edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvältä erillistä laadunvarmistusselvitystä toimenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi (MRL 121 a §) 

8) sallii hakemuksesta asiantuntijatarkastuksen (MRL 150 b §)  

9) määrää ulkopuolisen tarkastuksen ja vaatii tarvittaessa lausunnon (MRL 150 c §) 

10) määrää erityismenettelystä rakennushankkeessa (MRL 150 d §) 

11) antaa suostumuksen tai myöntää luvan suunnitelmasta poikkeamiseen rakennustyön aikana (MRL 150 e §) 

12) antaa luvan rakennuttajavalvontaan ja vastaanottaa ilmoituksen valvontasuunnitelman muutoksesta (MRL 151, MRL 151 a ja MRA 78 §)  

13) toimittaa loppukatselmuksen ja osittaisen loppukatselmuksen ja laatii siitä pöytäkirjan (MRL 153 ja MRL 153 a §) 

14) toteaa, että todistus suorituskyvyttömyysvakuudesta on toimitettu ja tekee sen puuttumisesta ilmoituksen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (MRL 153 b §) 

15) päättää vähäisen poikkeamisen myöntämisestä rakennusluvan yhteydessä (MRL 175 §) 

16) myöntää rakennusluvan tilapäiselle rakennukselle (MRL 176 §) 

17) määrää rakennustyön keskeyttämisestä (MRL 180.1 §)  

18) seuraa rakennustuotteiden käyttämistä ja ilmoittaa tarpeen mukaan CE-merkinnän käyttämisessä havaituista epäkohdista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (MRL 181.4§)  

19) oikeus valvontatehtävän hoitamiseksi päästä rakennuskohteeseen ja suorittaa siinä tarkastuksia ja tutkimuksia (MRL 183 §) 

20) päättää kokoontumistilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärästä ja tarvittavista varotoimenpiteistä (MRA 54.1 §) 

21) myöntää poikkeamisen väestönsuojaa koskevista vaatimuksista ja myöntää rakentamisvelvoitetta koskevan lykkäyksen (Pelastuslaki 71.4 ja 75.2 §) 

22) suorittaa rakennusaikaisen katselmuksen yli 1000 m3 suuruisen palavien nesteiden säiliön perustuksille (Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä 49 §)  

23) määrää postilaatikon paikan yksittäistapauksessa (Postilaki 44 §) 

2 § Lakimies ja rakennuslakimies  

1) päättää rakennusrasitteen perustamisesta, poistamisesta ja muuttamisesta (MRL 158, 159 ja 160 §) 

2) päättää kiinteistöjen yhteisjärjestelystä (MRL 164 §) 

3) määrää rakennustyön keskeyttämisestä (MRL 180.1 §) 

4) on oikeus valvontatehtävän hoitamiseksi päästä rakennuskohteeseen ja suorittaa siinä tarkastuksia ja tutkimuksia (MRL 183 §) 

5) määrää postilaatikon paikan yksittäistapauksessa (Postilaki 44 §)  

III Ympäristöterveydenhuolto 

1 § Johtava kaupungineläinlääkäri päättää  

Elintarvikelaki: 

1) eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen mukaisen elintarvikehuoneiston hyväksyminen ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista (11 §) 

2) itujen alkutuotantopaikan hyväksyminen (9 §) 

3) elintarvikemääräysten vastaisuuden poistamiseksi annettavat määräykset (55 §) 

4) väliaikaisen kiellon määrääminen asian tai epäkohdan korjaamisen ajaksi em. tapauksessa (56 §) 

5) elintarvikkeen tai elintarvikekontaktimateriaalin markkinoilta poistaminen ja yleinen tiedottaminen (57§) 

6) välitöntä terveysvaaraa aiheuttavan tai aiheuttavaksi epäilyn elintarvikkeen haltuun ottaminen (58 §) 

7) elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös (59 §) 

8) harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 5 §:ssä tarkoitetun velvoitteidenhoitoselvityksen pyytäminen toimijasta Harmaan talouden selvitysyksiköstä (7§) 

9) tarkastus- ja läsnäolo-oikeuden käyttäminen (40 §) 

10) valvontaa varten tarvittavien näytteiden ottaminen (41 §) 

11) tiedonsaantioikeuden käyttäminen (43 §) 

12) tietojenluovutusoikeuden käyttäminen (44 §) 

13) elintarvikkeiden elintarvikemääräysten mukaisuutta koskevien vientitodistusten antaminen toimijan pyynnöstä (51 §) 

14) elintarvikevalvonnan seuraamusmaksun määrääminen (67 §) 

Terveydensuojelulaki: 

15) talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen (18 §) 

16) talousvettä toimittavan laitoksen riskinarvioinnin hyväksyminen (20 §) 

17) talousveden käyttöä koskevat määräykset (20 §) 

18) talousvettä koskevien tarkkailuvelvoitteiden asettaminen (20 §) 

19) velvoitteen antaminen asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvän terveyshaitan poistamiseksi (27 §) 

20) uimaveden käyttökielto (29.2 §) 

21) käymälän rakentamismääräys yleiselle alueelle (30 §) 

22) vahinkoeläinten hävittäminen (31 §) 

23) määräyksen antaminen asukkaan tahdon vastaiseen asunnontarkastukseen (Terveydensuojelulaki 46.2 §) 

24) terveydensuojelua koskevat määräykset (51.1 § 1) 

25) henkilömäärän rajoittaminen asunnossa tai oleskelutilassa (Terveydensuojeluasetus 16 §) 

26) haudatun ruumiin siirtämistä koskevan päätöksen tekeminen (Terveydensuojeluasetus 42 §) 

Tupakkalaki: 

27) vähittäismyyntiluvan myöntäminen (44, 45, 95 §) 

28) tupakkalain säännösten ja määräysten vastaisen toiminnan kieltäminen määräajaksi tai pysyvästi (96 §, 97 § 1 ja 2 momentti) 

29) tupakointikiellon määrääminen asuntoyhteisöön (79 §) 

Lääkelaki: 

30) nikotiinikorvaushoito valmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntäminen, toiminnan kieltäminen ja myyntiluvan peruuttaminen (54a - 54d §) 

 

2 § Hygieenikkoeläinlääkäri päättää 

Elintarvikelaki: 

1) harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 5 §:ssä tarkoitetun velvoitteidenhoitoselvityksen pyytäminen toimijasta Harmaan talouden selvitysyksiköstä (7§). 

2) tarkastus- ja läsnäolo-oikeuden käyttäminen (40 §) 

3) valvontaa varten tarvittavien näytteiden ottaminen (41 §) 

4) tiedonsaantioikeuden käyttäminen (43 §) 

5) tietojenluovutusoikeuden käyttäminen (44 §) 

6) elintarvikkeiden elintarvikemääräysten mukaisuutta koskevien vientitodistusten antaminen toimijan pyynnöstä (51 §) 

7) elintarvikevalvonnan seuraamusmaksun määrääminen (67 §) 

3 § Valvontaeläinlääkäri päättää 

Elintarvikelaki: 

1) tarkastus- ja läsnäolo-oikeuden käyttäminen (40 §) 

2) valvontaa varten tarvittavien näytteiden ottaminen (41 §) 

3) tiedonsaantioikeuden käyttäminen (43 §) 

4) tietojenluovutusoikeuden käyttäminen (44 §) 

5) elintarvikkeiden elintarvikemääräysten mukaisuutta koskevien vientitodistusten antaminen toimijan pyynnöstä (51 §) 

4 § Terveystarkastaja päättää 

Elintarvikelaki: 

1) tarkastus- ja läsnäolo-oikeuden käyttäminen (40 §) 

2) valvontaa varten tarvittavien näytteiden ottaminen (41 §) 

3) tiedonsaantioikeuden käyttäminen (43 §) 

4) tietojenluovutusoikeuden käyttäminen (44 §) 

Tupakkalaki: 

5) vähittäismyyntiluvan myöntäminen (44, 45, 95 §) 

IV Lausuntojen antaminen ja muutoksenhaku 

1 § Tulosyksikön johtaja päättää koko tulosyksikköä tai useaa palvelualuetta koskevista lausunnoista seuraavissa asioissa 

1) lausunnon tai vastaavan kannanoton antamisesta muutoksenhakuviranomaiselle lautakunnan päätöksestä tehdyn valituksen johdosta, mikäli esittelijä ei ole jättänyt päätöksestä eriävää mielipidettä 

2) lausunnon tai vastaavan kannanoton antamisesta muutoksenhakuviranomaiselle toisen viranomaisen päätöksestä tehdyn valituksen johdosta 

3) lainsäädäntöhankkeisiin liittyvistä lausunnoista 

4) muista kuin valtion lupaviranomaiselle annettavista ympäristönsuojelulain 42 §:ssä tarkoitetuista lausunnoista, ellei jäljempänä toisin mainita 

5) ympäristönsuojelulain 64 ja 65 §:ssä sekä vesilain 3 luvun 11 §:ssä tarkoitettujen suunnitelmien ja tarkkailumääräysten muutoksia koskevista lausunnoista, ellei samalla ole kyse myös muusta luvan muuttamisesta 

6) valtion lupaviranomaiselle annettavista lausunnoista ympäristönsuojelulain 80 §:n mukaisesta ympäristöluvan tarkistamisesta uusien päätelmien vuoksi, ellei samalla ole kyse myös muusta luvan muuttamisesta 

7) ympäristönsuojeluviranomaiselle annettavista ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaisia poikkeuksellisia tilanteita koskevista lausunnoista luvanvaraisessa, ilmoituksenvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa 

8) muista kuin edellä mainituista lausunnoista tai vastaavista kannanotoista kiireellisessä tapauksessa, ellei puheenjohtaja kutsu kokousta koolle käsittelemään asiaa 

9) muutoksen hakemisesta päätökseen kiireellisessä tapauksessa, ellei puheenjohtaja kutsu kokousta koolle käsittelemään asiaa 

2 § Ympäristöjohtaja, rakennusvalvontajohtaja ja johtava kaupungineläinlääkäri päättävät omaa palvelualuettaan koskevista edellä 1 §:ssä luetelluista asioista. Johtava kaupungineläinlääkäri päättää myös muista kuin periaatteellisesti merkittävistä vain omaa palvelualuettaan koskevista lausunnoista.