Vanhusten palvelujen tulosyksikön toimintaohje

1 § Toiminta-ajatus: Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on vastata kotihoito-, sairaala- ja pitkäaikaishoitopalveluista sekä keskitetystä palveluohjauksesta ja iäkkäiden ennaltaehkäisevistä toiminnoista osaltaan.

2 § Organisaatio ja johtaminen

Tulosyksikköä johtaa vanhusten palvelujen johtaja

Tulosyksikön johtajan tehtävänä on vastata tulosyksikön

1. toiminnasta, taloudesta, henkilöstövoimavarasta, hankinnoista sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnasta asetettujen tavoitteiden mukaisesti,
2. palvelualueiden tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen valvonnasta,
3. toiminnan ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä,
4. tiedonhallinnasta, sopimusten hallinnasta, sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja tietosuojasta,
5. prosessien kaupunkitasoisesta yhteentoimivuudesta ja kaupungin yhteisten toimintamallien noudattamisesta,
6. sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä ja viestinnästä.

Vanhusten palvelujen tulosyksikkö jakautuu seuraaviin palvelualueisiin

1. Seniorineuvonta ja palveluohjaus, jota johtaa asiakasohjauspäällikkö,
2. Kotihoito, jota johtaa kotihoidon päällikkö,
3. Pitkäaikaishoito, jota johtaa pitkäaikaishoitopäällikkö ja
4. Espoon sairaala, jota johtaa johtava ylilääkäri.

Palvelualueen esimiehen tehtävänä on vastata

1. palvelualueen toiminnasta, taloudesta, henkilöstövoimavarasta, hankinnoista sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnasta asetettujen tavoitteiden mukaisesti,
2. alaisensa toiminnan tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen valvonnasta,
3. palvelualueen toiminnan ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä,
4. palvelualueen työn tehokkaasta organisoinnista ja toimivasta työn johtamisesta,
5. palvelualueen prosessien yhteentoimivuudesta tulosyksikössä ja kaupunkitasoisesti sekä kaupungin yhteisten toimintamallien noudattamisesta,
6. palvelualueen sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä ja viestinnästä.

Palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin

Seniorineuvonta ja palveluohjaus -palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin

1. Neuvonta ja ennakoivat palvelut -osaamistiimi, jota johtaa asiakkuuspäällikkö,
2. Yleinen palveluohjaus -osaamistiimi, jota johtaa asiakkuuspäällikkö,
3. Omaishoidon palveluohjaus -osaamistiimi, jota johtaa asiakkuuspäällikkö,
4. Muistisairaiden palveluohjaus -osaamistiimi, jota johtaa asiakkuuspäällikkö,
5. Asumisen palveluohjaus ja sosiaalityö -osaamistiimi, jota johtaa johtava sosiaalityöntekijä
6. Palvelukeskus- ja päivätoiminnan palvelutiimi, jota johtaa palvelupäällikkö

Kotihoito -palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:

1. Leppävaaran kotihoito, jota johtaa aluevastaava
2. Tapiolan kotihoito, jota johtaa aluevastaava
3. Matinkylä-Olarin kotihoito, jota johtaa aluevastaava
4. Espoonlahden kotihoito ja tuettu senioriasuminen, jota johtaa aluevastaava
5. Espoon keskuksen kotihoito, jota johtaa aluevastaava
6. Resurssipooli, jota johtaa palveluesimies
7. Kotikuntoutus, jota johtaa palveluesimies
8. Ostopalveluyksikkö, jota johtaa palvelupäällikkö

Espoon sairaala jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:

1. Osastotoiminnot, jota johtaa päällikkö
2. Polikliiniset ja kotiin vietävät palvelut, jota johtaa päällikkö
3. Resurssikeskus, jota johtaa palvelupäällikkö
4. Keskitetty palveluohjaus -yksikkö, jota johtaa johtava ylilääkäri

Pitkäaikaishoito -palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:

1. ostetut palvelut, jota johtaa palvelupäällikkö
2. Leppävaaran ja Kauklahden elä ja asu -seniorikeskukset sekä palveluasuminen, joita johtaa aluepäällikkö
3. Resurssipalvelut, joita johtaa aluepäällikkö,
4. Taavin ja Viherlaakson muistipalvelukeskukset, Espoonlahden hoivakoti sekä Auroranmäen arviointi- ja kuntoutusyksikkö, joita johtaa palvelupäällikkö.

3 § Tulosyksikön ja sen palvelualueiden tehtävät

Seniorineuvonta ja palveluohjaus -palvelualueen tehtävänä on vastata:

1. ikääntyneen väestön neuvonnasta ja ohjauksesta,
2. ennakoivien palvelujen tuottamisesta ja koordinoinnista,
3. iäkkäiden palvelutarpeen selvittämisestä,
4. laaja-alaisesta palveluohjauksesta,
5. sosiaalihuoltolain mukaisten vanhusten palvelujen ja kuljetuspalvelujen päätöksenteosta,
6. täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä vanhusten palvelujen tulosyksikön asiakkaille,
7. 65 vuotta täyttäneiden omaishoidon tuen päätöksenteosta ja palveluohjauksesta,
8. palvelukeskustoiminnasta sekä iäkkäiden päivätoiminnasta

Kotihoito -palvelualueen tehtävänä on vastata:

1. kotisairaanhoidosta ja lapsiperheiden kotipalvelua lukuun ottamatta kotipalvelusta sekä kotihoidon tukipalveluista,
2. tuetusta senioriasumisesta

Espoon sairaala -palvelualueen tehtävänä on vastata:

1. Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen asukkaiden perusterveydenhuoltoon
kuuluvasta ympärivuorokautisesta sairaalahoidosta,
2. geriatrisesta ja muusta poliklinikasta, kotisairaalatoiminnasta, Liikkuvasta sairaalasta ja Kotiutustiimistä ja
3. vanhusten palveluiden tulosyksikön muille palvelualueille tarjottavista
lääkäripalveluista

Pitkäaikaishoito -palvelualueen tehtävänä on vastata:

1. sosiaalihuoltolain mukaisesta ympärivuorokautisesta laitoshoidosta,
2. sosiaalihuoltolain mukaisesta lyhyt- ja pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta
3. sosiaalihuoltolain mukaisesta palveluasumisesta
4. vanhusten palvelujen tulosyksikölle osoitetusta muusta keskitetysti järjestettävästä asumispalvelusta ja
5. muistipalvelukeskusten päivätoiminnan tuottamisesta

4 § Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa

Tulosyksikön johtaja ottaa johtamansa organisaation henkilöstön.

Kotimaan virka- ja työmatkoista päättää hallinnollinen esimies. Ulkomaan virka- ja työmatkoista päättää toimialajohtaja.

1. Henkilöstön ottaminen ja päätöksenteko henkilöstöasioissa:
Tulosyksikön johtaja päättää tulosyksikkönsä henkilöstön ottamisesta, virka- ja työvapaista sekä vuosilomista jäljempänä mainituin poikkeuksin.

2. Määräaikaiseen palvelussuhteeseen ottaminen, sekä virka- ja työvapaista, vuosilomasta ja sairauslomasta päättäminen
Seniorineuvonta ja palveluohjaus

Asiakasohjauspäällikkö, johtava sosiaalityötekijä, asiakkuuspäälliköt ja palvelupäällikkö päättävät alaisensa henkilökunnan osalta.

Kotihoito

Kotihoidon päällikkö, kotihoidon aluevastaavat, palveluesimiehet ja palvelupäällikkö päättävät alaisensa henkilöstön osalta.

Espoon sairaala

Espoon sairaalan johtava ylilääkäri, ylilääkäri, päällikkö, palvelupäällikkö ja osastonhoitaja päättävät alaisensa henkilöstön osalta.

Pitkäaikaishoito

Pitkäaikaishoidon päällikkö, palvelupäälliköt, pitkäaikaishoidon aluepäällikkö ja palveluesimiehet  päättävät alaisensa henkilöstön osalta.

Lähiesimiehen ratkaisuvalta eräissä asioissa

Tulosyksikön johtajan lähiesimieheksi nimeämä henkilö päättää alaisensa henkilöstön osalta sairauslomista, vuosilomista ja tilapäisistä hoitovapaista.

5 § Ratkaisuvalta hankinta-asioissa

Tulosyksikön johtaja päättää toimialueensa tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan veroton arvo alittaa 500 000 euroa.

Palvelualueen päällikkö päättää toimialueensa tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan veroton arvo alittaa 50 000 euroa.

Tilauspäätösoikeus on viranhaltijalla, jolla on hankintavaltuus. Lisäksi tilauspäätösoikeus on toimialajohtajan menojen hyväksyjiksi määräämillä määrärahojen rajoissa.

6 § Tulosyksikön asiakirjojen allekirjoittaminen

Tulosyksikön johtaja allekirjoittaa tulosyksikköä ja useampia palvelualueita koskevat asiakirjat. Palvelualueen päällikkö allekirjoittaa palvelualuettaan koskevat asiakirjat