Terveyspalvelujen tulosyksikön toimintaohje

1 § Toiminta-ajatus: Terveyspalvelujen tulosyksikön tehtävänä on vastata asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, perusterveydenhuollosta ja kaupungin hoidettavaksi kuuluvasta erikoissairaanhoidosta. Terveyspalvelujen tulosyksikön tehtävänä on vastata myös erikoissairaanhoidon ja terveyspalvelujen tulosyksikön välisen yhteistyön kehittämisestä.

2 § Organisaatio ja johtaminen

Tulosyksikköä johtaa terveyspalvelujen johtaja

Tulosyksikön johtajan tehtävänä on vastata tulosyksikön

1. toiminnasta, taloudesta, henkilöstövoimavarasta, hankinnoista sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnasta asetettujen tavoitteiden mukaisesti,
2. palvelualueiden tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen valvonnasta,
3. toiminnan ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä,
4. tiedonhallinnasta, sopimusten hallinnasta, sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja tietosuojasta,
5. prosessien kaupunkitasoisesta yhteentoimivuudesta ja kaupungin yhteisten toimintamallien noudattamisesta,
6. sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä ja viestinnästä.

Terveyspalvelujen tulosyksikkö jakautuu seuraaviin palvelualueisiin

1. Terveysasematoiminta (sisältää terveysasemat), jota johtaa johtava ylilääkäri
2. Avokuntoutuspalvelut, jota johtaa ylilääkäri
3. Suun terveydenhuolto, jota johtaa johtava ylihammaslääkäri
4. Mielenterveys- ja päihdepalvelut, jota johtaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö ja

Palvelualueen esimiehen tehtävänä on vastata

1. palvelualueen toiminnasta, taloudesta, henkilöstövoimavarasta, hankinnoista sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnasta asetettujen tavoitteiden mukaisesti,
2. alaisensa toiminnan tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen valvonnasta,
3. palvelualueen toiminnan ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä,
4. palvelualueen työn tehokkaasta organisoinnista ja toimivasta työn johtamisesta,
5. palvelualueen prosessien yhteentoimivuudesta tulosyksikössä ja kaupunkitasoisesti sekä kaupungin yhteisten toimintamallien noudattamisesta,
6. palvelualueen sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä ja viestinnästä.

Palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin

Terveysasematoiminta -palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:

1. Leppävaaran palveluyksikkö, jota johtaa palveluyksikön ylilääkäri,
2. Tapiolan palveluyksikkö, jota johtaa palveluyksikön ylilääkäri,
3. Matinkylän palveluyksikkö, jota johtaa palveluyksikön päällikkö,
4. Espoonlahden palveluyksikkö, jota johtaa palveluyksikön ylilääkäri,
5. Espoon keskuksen palveluyksikkö, jota johtaa palveluyksikön ylilääkäri ja
6. Asiakaspalvelukeskus, jota johtaa päällikkö

Avokuntoutuspalvelut -palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:

1. Avofysioterapia, jota johtaa avofysioterapian osastonhoitaja
2. Kuntoutussuunnittelu ja terapiat, jota johtaa johtava kuntoutussuunnittelija

Suun terveydenhuolto -palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:

1. Pohjoinen palveluyksikkö, jota johtaa palvelupäällikkö
2. Eteläinen palveluyksikkö, jota johtaa palvelupäällikkö
3. Päivystys, jota johtaa ylihammaslääkäri
4. Asiakaspalvelukeskus, jota johtaa palvelupäällikkö
5. Oikominen ja laajennetun perushoidon yksikkö, jota johtaa ylihammaslääkäri

Mielenterveys- ja päihdepalvelut -palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:

1. Avopalvelut, jota johtaa palvelupäällikkö
2. Erityispalvelut, jota johtaa palvelupäällikkö

3 § Tulosyksikön ja sen palvelualueiden tehtävät

Terveysasematoiminta -palvelualueen tehtävänä on vastata:

1. avosairaanhoidon vastaanottopalveluista,
2. mielenterveys- ja päihdepalvelujen lääkäripalveluista,
3. äitiys- ja lastenneuvoloiden lääkäripalveluista,
4. kouluterveydenhuollon lääkäripalveluista siltä osin kuin ne eivät kuule perhe- ja sosiaalipalveluille,
5. virka-ajan ulkopuolisen päivystystoiminnan koordinoinnista osaltaan

Avokuntoutuspalvelut -palvelualueen tehtävänä on vastata:

1.vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutussuunnitelmien ja lausuntojen tekemisestä Kelalle ja vakuutusyhtiöille somaattisista syistä tarvittavassa kuntoutuksessa alle 65-vuotiaille aikuisille sekä kehitysvammaisille lapsille.
2. perusterveydenhuollon fysioterapiasta kaikille kotona asuville espoolaisille
3. perusterveydenhuollon toiminta- ja puheterapiasta kotona asuville espoolaisille aikuisille

Suun terveydenhuolto -palvelualueen tehtävänä on vastata:

1. ehkäisevistä suun terveydenhuollon palveluista sekä hammashoidosta ja
2. suun terveydenhuollon päivystyksestä

Mielenterveys- ja päihdepalvelut -palvelualueen tehtävänä on vastata nuorten ja aikuisten:

1. mielenterveys- ja päihdehoidosta ja kuntoutuksesta, sekä
2. asumispalveluista ja asumisen tukipalveluista siltä osin kuin ne eivät kuulu perhe- ja sosiaalipalveluille tai vanhusten palveluille

4 § Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa

Tulosyksikön johtaja ottaa johtamansa organisaation henkilöstön.

Kotimaan virka- ja työmatkoista päättää hallinnollinen esimies. Ulkomaan virka- ja työmatkoista päättää toimialajohtaja.

1. Henkilöstön ottaminen ja päätöksenteko henkilöstöasioissa:
Tulosyksikön johtaja päättää tulosyksikkönsä henkilöstön ottamisesta, virka- ja työvapaista sekä vuosilomista jäljempänä mainituin poikkeuksin.

2. Määräaikaiseen palvelussuhteeseen ottaminen, sekä virka- ja työvapaista, vuosilomasta ja sairauslomasta päättäminen

Terveysasematoiminta

Johtava ylilääkäri, ylilääkäri, päällikkö, apulaisylilääkäri ja osastonhoitaja päättävät alaisensa henkilöstön osalta.

Avokuntoutuspalvelut

Ylilääkäri, johtava kuntoutussuunnittelija ja osastonhoitaja päättävät alaisensa henkilöstön osalta.

Suun terveydenhuolto

Johtava ylihammaslääkäri, ylihammaslääkäri, palvelupäällikkö, vastaava hammaslääkäri, osastonhoitaja ja palveluesimies päättävät alaisensa henkilöstön osalta.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö, palvelupäällikkö, palveluesimies, johtava sosiaalityöntekijä ja osastonhoitaja päättävät alaisensa henkilöstön osalta.

Lähiesimiehen ratkaisuvalta eräissä asioissa

Tulosyksikön johtajan lähiesimieheksi nimeämä henkilö päättää alaisensa henkilöstön osalta sairauslomista, vuosilomista ja tilapäisistä hoitovapaista.

5 § Ratkaisuvalta hankinta-asioissa

Tulosyksikön johtaja päättää tulosyksikkönsä tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan arvonlisäveroton arvo alittaa 500 000 euroa.
Palvelualueen päällikkö päättää palvelualueensa tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan arvonlisäveroton arvo alittaa 50 000 euroa.

Tilauspäätösoikeus on viranhaltijalla, jolla on hankintavaltuus. Lisäksi tilauspäätösoikeus on perusturvajohtajan menojen hyväksyjiksi määräämillä määrärahojen rajoissa.

6 § Tulosyksikön asiakirjojen allekirjoittaminen

Tulosyksikön johtaja allekirjoittaa tulosyksikköä ja useampia palvelualueita koskevat asiakirjat. Palvelualueen päällikkö allekirjoittaa palvelualuettaan koskevat asiakirjat