Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön toimintaohje

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja 8.6.2022. Voimaan 1.8.2022.

1 § Toiminta-ajatus

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö vastaa korkeatasoisten ja alueellisesti yhdenvertaisten varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisestä (päiväkoti, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus) sekä niiden kehittämisestä. Varhaiskasvatuspalvelut sisältävät myös esiopetuksen, varhaiskasvatuksen palvelusetelin sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen. Tulosyksikkö toimii yhteistyössä ruotsinkielisten sivistyspalvelujen ja perusopetuksen kanssa.

2 § Organisaatio ja johtaminen

Tulosyksikköä johtaa varhaiskasvatuksen johtaja.

Tulosyksikön johtajan tehtävänä on vastata tulosyksikön

 1. toiminnasta, taloudesta, henkilöstövoimavarasta, hankinnoista sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnasta asetettujen tavoitteiden mukaisesti,
 2. palvelualueiden tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen valvonnasta,
 3. toiminnan ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä,
 4. tiedonhallinnasta, sopimusten hallinnasta, sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja tietosuojasta,
 5. prosessien kaupunkitasoisesta yhteen toimivuudesta ja kaupungin yhteisten toimintamallien noudattamisesta,

sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä ja viestinnästä.

Tulosyksikkö jakautuu seuraaviin palvelualueisiin:

 1. Kehittämisen palvelualue, jonka päällikkönä toimii varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö
 2. Espoon keskuksen pohjoinen varhaiskasvatus, jonka päällikkönä toimii varhaiskasvatuksen aluepäällikkö
 3. Espoon keskuksen eteläinen varhaiskasvatus, jonka päällikkönä toimii varhaiskasvatuksen aluepäällikkö
 4. Leppävaaran itäinen varhaiskasvatus, jonka päällikkönä toimii varhaiskasvatuksen aluepäällikkö
 5. Leppävaaran läntinen varhaiskasvatus, jonka päällikkönä toimii varhaiskasvatuksen aluepäällikkö
 6. Espoonlahden varhaiskasvatus, jonka päällikkönä toimii varhaiskasvatuksen aluepäällikkö
 7. Matinkylä-Olarin varhaiskasvatus, jonka päällikkönä toimii varhaiskasvatuksen aluepäällikkö
 8. Tapiolan varhaiskasvatus, jonka päällikkönä toimii varhaiskasvatuksen aluepäällikkö

Palvelualueen esimiehen tehtävänä on vastata

 1. palvelualueen toiminnasta, taloudesta, henkilöstövoimavarasta, hankinnoista sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnasta asetettujen tavoitteiden mukaisesti,
 2. alaisensa toiminnan tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen valvonnasta,
 3. palvelualueen toiminnan ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä,
 4. palvelualueen työn tehokkaasta organisoinnista ja toimivasta työn johtamisesta,
 5. palvelualueen prosessien yhteentoimivuudesta tulosyksikössä ja kaupunkitasoisesti sekä kaupungin yhteisten toimintamallien noudattamisesta,
 6. palvelualueen sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä ja viestinnästä.

Varhaiskasvatuksen palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin

1. päiväkodit, jonka päällikkönä toimii varhaiskasvatusyksikön johtaja
2. ryhmäperhepäiväkodit, jonka päällikkönä toimii varhaiskasvatusyksikön johtaja tai päivähoidon ohjaaja
3. perhepäivähoitajat, jonka päällikkönä toimii varhaiskasvatusyksikön johtaja tai päivähoidon ohjaaja
4. asukaspuistot, jonka päällikkönä toimii varhaiskasvatusyksikön johtaja tai päivähoidon ohjaaja
5. kerhot, jonka päällikkönä toimii varhaiskasvatusyksikön johtaja tai päivähoidon ohjaaja

Kehittämisen palvelualue jakautuu seuraavaan palveluyksikköön

1. palveluohjauksen palveluyksikkö, jonka päällikkönä toimii johtava palveluohjaaja

3 § Tulosyksikön ja sen palvelualueiden

Tulosyksikön tehtävä on vastata

 1. suomenkielisten varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisestä sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä,
 2. suomenkielisen varhaiskasvatuksen sisällöllisestä kehittämisestä,
 3. palveluohjauksen ja lasten varhaiskasvatukseen sijoittamisen prosesseista,
 4. suomenkielisen esiopetuksen koordinoinnista, toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä sekä tulosyksikön järjestämästä esiopetuksesta ja 6-vuotiaiden lasten perusopetukseen valmistavasta opetuksesta,
 5. esiopetuksen oppilaaksioton järjestämisestä,
 6. esiopetuksen opetussuunnitelmien kuntakohtaisista linjauksista sekä tukea, seurata ja arvioida opetussuunnitelmatyötä,
 7. suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelman, kuntakohtaisten linjausten sekä suomenkielisen esiopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman laadinnasta,
 8. yksityisen hoidon ja lasten kotihoidon tuista sekä varhaiskasvatuksen palvelusetelistä ja niiden kehittämisestä,
 9. yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta,
 10. oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa opetuksen järjestäjän velvollisuudeksi säädetyistä tehtävistä esiopetuksen ja valmistavan opetuksen osalta,
 11. esiopetuksen oppilaiden tarvitseman kolmiportaisen tuen järjestämisestä,
 12. osaltaan eheiden oppimispolkujen toteutumisesta toimialalla,
 13. tarvittavan tuen järjestämisestä varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle.

Palvelualueiden tehtävänä on omalta osaltaan toteuttaa em. tehtäviä sekä johtaa palveluyksiköiden työtä.

Lisäksi kehittämisen palvelualueen tehtävänä on vastata

1. osaltaan tulosyksikön tukipalveluista,
2. tulosyksikköä koskevien valtionosuuksien ja -avustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen valmistelusta.

4 § Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa

4.1 Vakituisen henkilöstön ottaminen

Tulosyksikön johtaja ottaa tulosyksikkönsä vakituisen henkilöstön kuitenkin niin, että

- varhaiskasvatuksen aluepäällikkö ottaa johtamansa alueen vakituisen henkilöstön lukuun ottamatta varhaiskasvatusyksikön johtajaa, päivähoidon ohjaajaa ja varhaiskasvatuksen asiantuntijaa,

- varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö ottaa johtamansa alueen vakituisen henkilöstön lukuun ottamatta varhaiskasvatuksen asiantuntijaa, digikehittämisasiantuntijaa ja erityissuunnittelijaa.

4.2 Määräaikaisen henkilöstön ottaminen

Tulosyksikön johtaja ottaa välittömässä alaisuudessaan olevan määräaikaisen henkilöstön.

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö ottaa välittömässä alaisuudessaan olevan määräaikaisen henkilöstön. 

Varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö ottaa johtamansa alueen määräaikaisen henkilöstön.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja ja päivähoidon ohjaaja ottaa välittömässä alaisuudessaan olevan määräaikaisen henkilöstön.

4.3 Virka- ja työvapaista, virka- ja työmatkoista, koulutuksista, matkalaskuista, sairauslomista ja vuosilomista päättäminen

Tulosyksikön johtaja päättää tulosyksikön ulkomaan virka- ja työmatkoista.

Tulosyksikön johtaja päättää välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön kotimaan virka- ja työmatkoista, virka- ja työvapaista, koulutuksista, sairauslomista ja vuosilomista.

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön kotimaan virka- ja työmatkoista, virka- ja työvapaista, koulutuksista, sairauslomista ja vuosilomista.

Varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö päättää välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön kotimaan virka- ja työmatkoista, virka- ja työvapaista, koulutuksista, sairauslomista ja vuosilomista.

Kehittämispäällikön lähiesimieheksi nimeämä henkilö päättää alaisuudessaan olevan henkilöstön sairauslomista, vuosilomista ja tilapäisistä hoitovapaista.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja ja päivähoidon ohjaaja päättää välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön kotimaan virka- ja työmatkoista, virka- ja työvapaista, koulutuksista, sairauslomista ja vuosilomista.

Johtava palveluohjaaja päättää välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön kotimaan virka- ja työmatkoista, virka- ja työvapaista, koulutuksista, sairauslomista ja vuosilomista.

5 § Ratkaisuvalta hankinta-asioissa

Tulosyksikön johtaja päättää toimialueensa tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan arvonlisäveroton arvo alittaa 500 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen aluepäälliköt ja varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö päättävät palvelualueensa tai -yksikkönsä tehtäväkenttään kuuluvista tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan arvonlisäveroton arvo alittaa 50 000 euroa.

Tilauspäätösoikeus on viranhaltijalla, jolla on hankintavaltuus. Lisäksi tilauspäätösoikeus on toimialajohtajan menojen hyväksyjiksi määräämillä määrärahojen rajoissa.

6 § Muu ratkaisuvalta

Tulosyksikön johtaja

1.  päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä tulosyksikköä koskevan muun kuin varhaiskasvatusta koskevan maksun, korvauksen tai saatavan osalta sekä saatavien (mukaan lukien pakkoperintään siirretyt saatavat) perinnästä luopumisesta,
2. päättää vahingonkorvauksen tai hyvityksen myöntämisestä silloin, kun kaupunki on tulosyksikköä koskevassa asiassa korvausvelvollinen tai vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi ja korvaussumma on enintään 2 000 euroa,
3. päättää nettobudjetoitujen ostopalvelupäiväkotien tilinpäätöksen ylijäämän takaisinperimisestä ja alijäämän hyvittämisestä sekä ostopalvelupäiväkodeille myönnettävistä lisämäärärahoista,
4. päättää kaikista tulosyksikköä koskevista sopimuksista ja sitoumuksista,
5. . päättää hakea kaupungin puolesta tulosyksikköään koskevat valtionosuudet ja -avustukset määrältään enintään 300 000 euroa sekä käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa,
6. päättää tulosyksikölle osoitetun lahjoituksen vastaanottamisesta,
7. päättää tulosyksikön irtaimen omaisuuden luovuttamisesta, jos omaisuuden käypä arvo ei ylitä 10 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö päättää luvan myöntämisestä varhaiskasvatusta koskevien tutkimusten suorittamiseen.

Varhaiskasvatusyksikön johtajan ja päivähoidon ohjaajan tehtävänä on

1. vastata johtamansa varhaiskasvatusyksikön toiminnasta ja budjetista,
2. seurata johtamansa varhaiskasvatusyksikön käytössä olevan, kaupungin hallinnoiman tilan ja kiinteistön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä ilmoittaa havaitsemistaan puutteista asianosaiseen kaupungin yksikköön.

7 § Asiakirjojen allekirjoittaminen

Tulosyksikön johtaja allekirjoittaa tulosyksikköä koskevat asiakirjat.

Kehittämisen palvelualueen päällikkö allekirjoittaa palvelualuettaan koskevat asiakirjat.

Varhaiskasvatuksen palvelualueen päällikkö allekirjoittaa palvelualuettaan koskevat asiakirjat