Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 9.6.2021. Voimaan 1.8.2021. Muutettu: Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.5.2022. Voimaan 1.8.2022.

Kasvun ja oppimisen lautakunta on siirtänyt Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 4 luvun 17 §:n 15 kohdan perusteella ratkaisuvaltaansa viranhaltijoille seuraavasti:

1 § Toisen asteen koulutuksen johtaja

Toisen asteen koulutuksen johtaja päättää lukion opetuksen järjestämispaikasta lukion rakennuksen korjauksen ajaksi hätäväistötapauksissa, jos päätös tulee tehdä ennen seuraavaa lautakunnan kokousta.

2 § Koulutuspalvelupäällikkö

Koulutuspalvelupäällikkö päättää

1) lukiolain 29 §:n mukaisesta oppilaan opiskelun poikkeavasta järjestämisestä
2) lukion opiskelijan oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä oppivelvollisuuslain 7 §:ssä säädetyissä tilanteissa, ellei päätösvaltaa ole määrätty rehtorille 3 §:ssä
3) oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä, jos oppivelvollinen, jonka asuinkunta on Espoo, ei ole minkään koulutuksen järjestäjän opiskelija
4) oppivelvollisuuslain 15 §:n mukaisesta opiskelupaikan osoittamisesta oppivelvolliselle, jos oppivelvollinen ei ole aloittanut oppivelvollisuuslain 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa
5) oppivelvollisuuslain 16 §:n mukaisesta koulutuksen maksuttomuuden pidentämisestä ja tarvittaessa evää oikeuden maksuttomaan koulutukseen, ellei päätösvaltaa ole määrätty rehtorille 3 §:ssä
6) tarvittaessa majoitus- ja matkakorvausten myöntämisestä oppivelvollisuuslain 19-21 §:n mukaisesti
7) lukion esityksestä yksittäisen koulupäivän vaihtamisesta vapaapäiväksi ja vastaavan lauantaityöpäivän tekemisestä.

3 § Lukion rehtori

Sen lisäksi mitä lukiolaissa ja -asetuksessa sekä ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa on säädetty rehtorin tehtäväksi, rehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta on:

1) johtaa oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman, opiskeluhuoltosuunnitelman ja niihin liittyvien suunnitelmien sekä lukuvuosisuunnitelman, toimintasuunnitelman ja järjestyssääntöjen valmistelua.
2) arvioida lukion opetus- ja kasvatustyötä yhteistyössä henkilökunnan, johtokunnan ja opiskelijoiden kanssa.
3) hyväksyä lukion asianomaisia opettajia kuultuaan lukiossa käytettävät oppimateriaalit sekä valvoa, että käytettävä oppimateriaali on opetussuunnitelman perusteiden mukaista.
4) ilmoittaa lukiokoulutuksen opiskelijoille ja opiskelijoiksi pyrkiville lukion opetussuunnitelman sekä siihen liittyvän lukuvuosisuunnitelman keskeisistä asioista
5) vastata tarvittavien valvontojen järjestämisestä työpäivän aikana.
6) allekirjoittaa päättötodistuksen ja erotodistuksen
7) valmistella oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma yhteistyössä henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa.
8) vastata siitä, että määräaikaisen erottamisen tai opiskeluoikeuden pidättämisen ajaksi opiskelijalle laaditaan suunnitelma oppivelvollisuuden suorittamisesta oppivelvollisuuslain 8 §:n mukaisesti.
9) vastata oppivelvollisuuden suorittamisen ohjauksesta ja valvonnasta, jos oppivelvollinen suorittaa lukio-opintoja lukiolain 36 §:n mukaisena erityisenä tutkintona opetukseen osallistumatta oppivelvollisuuslain 12 §:n mukaisesti.

3.2 Rehtori päättää

1) yhteishaussa lukioon valittavista opiskelijoista lukioonottokokouksen tekemän päätösehdotuksen pohjalta
2) yhteishaun peruutuspaikoille ja sen jälkeen otettavista lukion opiskelijoista
3) lukion opiskelijan muualla tai aiemmin suoritettujen opintojen ja/tai muutoin hankitun osaamisen tunnustamisesta arvioinnin pohjalta
4) luvan antamisesta opiskelijalle suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta
5) lukion suoritusajan pidentämisestä
6) lukion opiskelijan oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä määräaikaisesti oppivelvollisuuslain 7 §:ssä säädetyissä tilanteissa sekä koulutuksen maksuttomuuden pidentämisestä oppivelvollisuuslain 16 §:n mukaisesti
7) opiskelijan opiskeluoikeuden väliaikaisesta keskeyttämisestä lukiolain 23 §:ssä säädetyissä tilanteissa
8) lukion opiskelijan katsomisesta eronneeksi lukiosta lukiolain 24 §:n ja oppivelvollisuuslain 13 §:ssä säädetyissä tilanteissa
9) muun kuin oppivelvollisen lukion opiskelijan erottamisesta enintään kahden viikon ajaksi
10) lukiolain 41 §:ssä tarkoitetun kirjallisen varoituksen antamisesta opiskelijalle
11) lukiolain 16 §:ssä tarkoitetusta uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetuksesta, milloin opiskelija hakee muuhun kuin oman tunnustuksensa mukaiseen uskonnonopetukseen tai kun opiskelijan hakemuksen mukaista opetusta ei voida toteuttaa
12) poissaololuvan antamisesta opiskelijalle yli viiden koulupäivän ajaksi
13) rajoittaa oikeutta seurata opetusta.

4 § Lukion ryhmänohjaaja

Lukion ryhmänohjaaja

1) seuraa omalta osaltaan opetusryhmänsä opiskelijoiden opintojen edistymistä sekä ilmoittaa rehtorille ja oppivelvollisen huoltajalle ja muulle lailliselle edustajalle, jos oppivelvollinen ei suorita opintojaan opiskelusuunnitelmansa mukaisesti
2) antaa opiskelijalle poissaololuvan enintään viiden koulupäivän ajaksi.