Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 9.6.2021, Voimaan 1.8.2021. Muutettu: Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.5.2022. Voimaan 1.8.2022

Kasvun ja oppimisen lautakunta on siirtänyt Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 4 luvun 17 §:n 15 kohdan perusteella ratkaisuvaltaansa viranhaltijoille seuraavasti:

1 § Perusopetuksen johtaja

Perusopetuksen johtaja päättää

1) korvauksen maksamisesta perusopetuslain 34 §:n mukaisen koulutapaturman ja perusopetuslain 48 d §:n mukaisen iltapäivätoiminnassa sattuneen tapaturman osalta, jos vakuutus ei ole korvausta suorittanut.
2) lähikoulun osoittamisesta perusopetuksen ja suomenkielisen opetuksen järjestämän esiopetuksen oppilaalle, jos lähikoulu poikkeuksellisesti osoitetaan toisesta kunnasta.
3) kaupungin puolesta oppilaspaikan hakemisesta toisen opetuksen järjestäjän oppilaitoksesta espoolaiselle oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös.
4) opetuksen järjestämispaikasta peruskoulun rakennuksen korjauksen ajaksi hätäväistötapauksissa, jos päätös tulee tehdä ennen seuraavaa lautakunnan kokousta
5) perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustusta saavan palveluntuottajan valinnasta
6) yksiköistä, joissa perusopetuksen iltapäivätoiminta järjestetään kaupungin omana toimintana
7) oppilasmäärien muutoksista aiheutuvat tarkennukset lautakunnan tekemään lukuvuosittaiseen oppilaspaikkapäätökseen.

2 § Perusopetuksen aluepäällikkö

Perusopetuksen aluepäällikkö päättää

1) perusopetuslain 17 §:n mukaisen erityisen tuen järjestämisestä oppilaalle silloin, kun oppilaan opetus toteutetaan ko. alueella yleisopetuksen ryhmässä tai erityisluokassa, sekä oppilaalle, joka osallistuu suomenkielisen perusopetuksen järjestämään esiopetukseen. Mikäli huoltaja vastustaa erityistä tukea, päätöksen tekee asianomainen lautakunta.
2) peruskoulujen oppilaiden sekä suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön järjestämän esiopetuksen oppilaiden perusopetuslain 32 §:n mukaisten koulukuljetusten ja matka-avustusten myöntämisestä
3) lapsen ottamisesta pidennettyyn oppivelvollisuuteen oppivelvollisuuslain 2 §:n mukaisesti
4) perusopetuslain 27 §:n mukaisen luvan antamisesta lapselle aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin.
5) oppilaan ottamisesta perusopetusasetuksen 9 a-b §:n tarkoittamaan joustavan perusopetuksen toimintaan, mikäli päätösvaltaa ei ole jäljempänä määrätty rehtorille/koulunjohtajalle
6) perusopetuslain 18 §:n mukaisista oppilaan erityisistä opetusjärjestelyistä
7) perusopetuksen oppilaan oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä oppivelvollisuuslain 7 §:ssä säädetyissä tilanteissa
8) perusopetusasetuksen 5 §:n mukaisesta oppilaan vapauttamisesta osallistua opetukseen tai ohjattuun toimintaan.
9) peruskoulun esityksestä yksittäisen koulupäivän vaihtamisesta vapaapäiväksi ja vastaavan lauantaityöpäivän tekemisestä.
10) luvan antamisesta koulunkäynnin jatkamiseksi, jos oppilas ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää lukuvuoden päättyessä sinä kalenterivuonna, jona oppilas täyttää 17 vuotta
11) oppilaan eronneeksi katsomisesta perusopetuslain 46 a §:ssä säädetyssä tilanteessa.

Lisäksi Keski- ja Pohjois-Espoon alueen aluepäällikkö päättää oppilaan ottamisesta sairaalakoulun oppilaspaikalle.

3 § Hallintopalvelujen päällikkö

Hallintopalvelujen päällikkö päättää lastensuojelulain nojalla sijoitettujen tai huostaan otettujen oppilaiden koulunkäyntiin liittyvien kustannusten korvaamisesta toiselle kunnalle.

4 § Opetuksen tuen päällikkö

Opetuksen tuen päällikkö päättää

1) maksusitoumuksen antamisesta espoolaisen oppilaan koulunkäynnille tai tuki- tai muulle jaksolle osallistumiseksi toisen opetuksen järjestäjän oppilaitoksessa, mukaan lukien koulumatkaetuuden ja opetukseen osallistumisen edellyttämät tukipalvelut
2) perusopetuslain 48 b §:n tarkoittaman iltapäivätoiminnan lapsivalinnoista sekä lapsen iltapäivätoiminnan toiminta-ajan muutoksista
3) avustuksen myöntämisestä perusopetuksen iltapäivätoiminnan palveluntuottajille
4) perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta
5) perusopetuslain 31 §:n mukaisista eduista kuten apuvälineiden, tulkitsemis- ja avustajapalvelujen myöntämisestä oppilaalle, ellei päätöstä ole tehty erityisen tuen päätöksen yhteydessä
6) loma-ajan hoidon ja aamu- ja/tai iltapäivähoidon toimintapaikan osoittamisesta oppilaalle, jolla on vammaispalvelu- tai kehitysvammalain mukainen päätös oikeudesta kyseisiin palveluihin.

5 § Monikulttuuristen opetuspalvelujen päällikkö

Monikulttuuristen opetuspalvelujen päällikkö päättää
1) oman äidinkielen opetusryhmien ja vähemmistöuskontojen opetusryhmien muodostamisesta
2) oppilaan ottamisesta maahanmuuttajien määräaikaisen opetuksen piiriin
3) oppilaan opetuksen järjestämispaikan osoittamisesta maahanmuuttajien määräaikaisen opetuksen ryhmästä
4) oppilaan ottamisesta perusopetukseen valmistavaan opetukseen
5) opetuksen järjestämispaikan osoittamisesta oppilaalle perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmästä
6) oman äidinkielen opetuksessa käytettävän oppimateriaalin hyväksymisestä.

6 § Peruskoulun rehtori/koulunjohtaja

Rehtorin tehtävistä säädetään perusopetuslaissa ja -asetuksessa. Rehtorilla/koulunjohtajalla on säädetyn lisäksi jäljempänä määritellyt tehtävät ja ratkaisuvalta.

6.1 § Rehtorin/koulunjohtajan tehtävät

Rehtorin/koulunjohtajan tehtävänä on
1) johtaa oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman, opiskeluhuoltosuunnitelman ja niihin liittyvien suunnitelmien sekä lukuvuosisuunnitelman, toimintasuunnitelman ja järjestyssääntöjen valmistelua.
2) arvioida peruskoulun opetus- ja kasvatustyötä yhteistyössä henkilökunnan, johtokunnan ja oppilaiden kanssa.
3) vastata siitä, että koulun oppilaalle, jolle annetaan tehostettua tukea, laaditaan oppimissuunnitelma ja että suunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa.
4) hyväksyä koulun asianomaisia opettajia kuultuaan koulussa käytettävät oppimateriaalit sekä valvoa, että käytettävä oppimateriaali on opetussuunnitelman perusteiden mukaista.
5) ilmoittaa perusopetuksen oppilaille ja huoltajille koulun opetussuunnitelman sekä siihen liittyvän lukuvuosisuunnitelman keskeisistä asioista.
6) vastata valvontojen järjestämisestä koulupäivän aikana.
7) allekirjoittaa päättötodistuksen ja erotodistuksen.
8) valmistella oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma yhteistyössä henkilökunnan ja oppilaiden kanssa.
9) vastata siitä, että koulun oppilaasta laaditaan tarvittaessa pedagoginen selvitys oppilaan erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi.
10) vastata siitä, että koulun oppilaalle, jolle on tehty perusopetuslain 17 §:n mukainen erityisen tuen päätös, laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) ja että suunnitelmaa tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa.
11) huolehtia tarvittaessa oppilaan arvioinnin järjestämisestä toiselle tai sitä ylemmälle vuosiluokalle tulevalle peruskoulun oppilaalle, ellei oppilaalla ole todistusta edellisen vuosiluokan oppimäärän suorittamisesta.
12) ohjata oppilasta hakemaan tarvitsemiaan opiskeluhuollon palveluita, jos oppilas on saanut kirjallisen varoituksen, hänet on määräajaksi erotettu tai jos oppilaalta on evätty oikeus opetukseen jäljellä olevan työpäivän ajaksi
13) järjestää perusopetuksesta määräajaksi erotetulle oppilaalle opetuksen, joka estää oppilaan jäämisen jälkeen vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä ja huolehtii, että oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma (=oppimissuunnitelma), jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan
14) vastata siitä, että oppivelvollista oppilasta ohjataan hakeutumaan perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ja että hakeutumista valvotaan.

Lisäksi Martinkallion koulun rehtorin tehtävänä on vastata oppivelvollisen edistymisen valvonnasta, jos oppivelvollinen ei osallistu perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn opetukseen, sekä ohjata oppivelvollista hakeutumaan perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen.

6.2. Rehtorin/koulunjohtajan ratkaisuvalta

Rehtori/koulunjohtaja päättää
1) koulunsa osoittamisesta perusopetuslain 6 §:n mukaiseksi lähikouluksi
2) oppilaan ottamisesta kouluunsa yleisopetuksen ryhmään toissijaisena hakijana perusopetuslain 28 §:n nojalla
3) oppilaan ottamisesta perusopetuslain 28 §:n nojalla painotettuun opetukseen, kielikylpyopetukseen, kaksikieliseen opetukseen, englanninkieliseen opetukseen ja montessoriopetukseen
4) koulunsa oppilaan ottamisesta perusopetusasetuksen 9 a-b §:n tarkoittamaan joustavan perusopetuksen toimintaan, kun opetus järjestetään oppilaan omassa koulussa työelämäpainotteisena teppo-opetuksena
5) oppilaalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta perusopetuslain 36 §:n mukaisesti
6)julkisen liikenteen matkakortin myöntämisestä koulunsa oppilaalle
7)oppilaan valinnaisen oppiaineen vaihtamisesta ja A2-kielen keskeyttämisestä sekä päättää oppilaan valinnaisesta oppiaineesta silloin, kun huoltajat eivät suorita valintaa annetussa määräajassa tai kun huoltajien valitseman valinnaisen oppiaineen opetusta ei voida järjestää
8) perusopetuksen tulosyksikkö
9) perusopetuslain 13 §:ssä tarkoitetusta uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetuksesta, milloin oppilas hakee muuhun kuin oman tunnustuksensa mukaiseen uskonnonopetukseen tai kun oppilaan hakemuksen mukaista opetusta ei voida toteuttaa
10) perusopetuslain 13 §:ssä tarkoitetusta uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetuksesta, milloin oppilas hakee muuhun kuin oman tunnustuksensa mukaiseen uskonnonopetukseen tai kun oppilaan hakemuksen mukaista opetusta ei voida toteuttaa
11) poissaololuvan antamisesta oppilaalle yli viiden koulupäivän ajaksi

7 § Luokanopettaja/luokanvalvoja

Luokanopettaja, jolla on opetettavanaan oma luokka, ja luokanvalvoja
1) seuraa omalta osaltaan luokkansa/opetusryhmänsä oppilaiden opintojen edistymistä
2) seuraa perusopetuksen oppilaiden poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle
3) antaa oppilaalle luvan koulusta poissaoloon enintään viiden koulupäivän ajaksi