Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksikön toimintaohje

1 § Toiminta-ajatus: Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksikön tehtävänä on vastata lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveyden ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämisestä sekä lapsiperheiden, aikuisten ja vammaisten henkilöiden sosiaalipalveluista.

2 § Organisaatio ja johtaminen

Tulosyksikköä johtaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja.

Tulosyksikön johtajan tehtävänä on vastata tulosyksikön

1. toiminnasta, taloudesta, henkilöstövoimavarasta, hankinnoista sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnasta asetettujen tavoitteiden mukaisesti,
2. palvelualueiden tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen valvonnasta,
3. toiminnan ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä,
4. tiedonhallinnasta, sopimusten hallinnasta, sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja tietosuojasta,
5. prosessien kaupunkitasoisesta yhteentoimivuudesta ja kaupungin yhteisten toimintamallien noudattamisesta,
6. sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä ja viestinnästä.

Tulosyksikkö jakautuu seuraaviin palvelualueisiin
1. Terveydenhoito, jota johtaa terveydenhoidon päällikkö
2. Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut, jota johtaa hyvinvointipalvelujen
päällikkö
3. Lapsiperheiden erityispalvelut, jota johtaa perheiden erityispalvelujen
päällikkö
4. Aikuisten sosiaalipalvelut, jota johtaa aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö
5. Vammaispalvelut, jota johtaa vammaispalvelujen päällikkö

Palvelualueen esimiehen tehtävänä on vastata
1. palvelualueen toiminnasta, taloudesta, henkilöstövoimavarasta, hankinnoista, sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnasta asetettujen tavoitteiden mukaisesti,
2. alaisensa toiminnan tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen valvonnasta,
3. palvelualueen toiminnan ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä,
4. palvelualueen työn tehokkaasta organisoinnista ja toimivasta työn johtamisesta,
5. palvelualueen prosessien yhteentoimivuudesta tulosyksikössä ja kaupunkitasoisesti sekä kaupungin yhteisten toimintamallien noudattamisesta,
6. palvelualueen sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä ja viestinnästä.

Terveydenhoito jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin
1. Äitiys- ja lastenneuvola, jota johtaa päällikkö
2. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, jota johtaa päällikkö
3. Ennaltaehkäisevät lääkäripalvelut, jota johtaa ylilääkäri

Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut -palvelualue jakautuu seuraaviin
palveluyksiköihin:
1. Perheneuvolapalvelut, jota johtaa perheneuvolapalvelujen päällikkö
2. Lasten kuntoutuspalvelut, jota johtaa lasten kuntoutuspalvelujen päällikkö
3. Perheoikeudellisten palvelujen yksikkö, jota johtaa perheoikeudellisten
asioiden päällikkö
4. Perhesosiaalityön yksikkö, jota johtaa perhesosiaalityön päällikkö

Lapsiperheiden erityispalvelut -palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:
1. Lastensuojelun sosiaalityö, jota johtaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö
2. Lastensuojelun erityispalvelut, jota johtaa erityispalvelujen päällikkö
3. Lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö, jota johtaa päällikkö
4. Lastenpsykiatrisen yksikön lääkäripalvelut, jota johtaa ylilääkäri

Aikuisten sosiaalipalvelut -palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:
1. Aikuissosiaalityön yksikkö, jota johtaa aikuissosiaalityön päällikkö
2. Länsi-Uusimaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen yksikkö, jota johtaa päällikkö
3. Maahanmuuttajapalvelujen yksikkö, jota johtaa palvelupäällikkö
4. Omatila, jota johtaa sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö
5. Asumisen tuen palveluiden yksikkö, jota johtaa palvelupäällikkö

Vammaispalvelut -palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:
1. Vammaisten asumispalvelut sekä työ- ja päivätoiminta, jota johtaa palvelupäällikkö
2. Vammaissosiaalityön yksikkö, jota johtaa vammaisten sosiaalityön päällikkö

3 § Tulosyksikön ja sen palvelualueiden tehtävät

Terveydenhoito -palvelualueen tehtävänä on vastata:
1. äitiys- ja lastenneuvolapalveluista,
2. koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta,
3. Ennaltaehkäisevän terveydenhoidon lääkäripalveluista siltä osin kuin ne eivät kuulu terveyspalveluille

Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut -palvelualueen tehtävänä on vastata:
1. Kasvatus- ja perheneuvonnasta sekä perheasioiden sovittelusta
2. lasten puhe- ja toimintaterapiasta ja alle kouluikäisten lasten psykologipalveluista
3. lapsiperheiden sosiaalipalveluista sosiaalihuoltolain mukaisesti
4. perheoikeudellisista palveluista, johon kuuluu lastenvalvojatyö,
tuomioistuimelle annettavat lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat
selvitykset ja tapaamispaikkatoiminta sekä eroauttaminen

Lapsiperheiden erityispalvelut -palvelualueen tehtävänä on vastata:
1. lapsiperheiden sosiaalipalveluista lastensuojelulain mukaisesti
2. lastensuojelun erityispalveluista, joihin sisältyvät lasten sijaishuolto ja
nuorten jälkihuolto
3. lastenpsykiatrisesta konsultaatiosta, arviosta ja hoidosta

Aikuisten sosiaalipalvelut -palvelualueen tehtävänä on vastata:
1. aikuissosiaalityöstä,
2. täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä,
3. sosiaalisesta luototuksesta,
4. pakolais- ja maahanmuuttajapalveluista sekä
5. sosiaali- ja kriisipäivystyksestä.
6. lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisypalveluista
7. asumisen tuen palveluista

Vammaispalvelut -palvelualueen tehtävänä on vastata:
1. vammaissosiaalityöstä,
2. alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuesta,
3. sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisista
palveluista ja tukitoimista vammaisille henkilöille

4 § Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa

Tulosyksikön johtaja ottaa johtamansa organisaation henkilöstön.

Kotimaan virka- ja työmatkoista päättää hallinnollinen esimies. Ulkomaan virka- ja työmatkoista päättää toimialajohtaja.

1. Henkilöstön ottaminen ja päätöksenteko henkilöstöasioissa
Tulosyksikön johtaja päättää tulosyksikkönsä henkilöstön ottamisesta, virka- ja
työvapaan myöntämisestä ja vuosilomista jäljempänä mainituin poikkeuksin.

2. Määräaikaiseen palvelussuhteeseen ottaminen, sekä virka- ja
työvapaista, vuosilomasta ja sairauslomasta päättäminen

Terveydenhoito
Terveydenhoidon päällikkö, ylilääkäri, osastonhoitaja ja päällikkö päättävät alaisensa
henkilöstön osalta.

Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut
Hyvinvointipalvelujen päällikkö, perheneuvolapalvelujen päällikkö, lasten
kuntoutuspalvelujen päällikkö, perhesosiaalityön päällikkö, perheoikeudellisten
asioiden päällikkö, johtava psykologi, johtava perheneuvoja, palveluesimies, ja
johtava sosiaalityöntekijä, johtava sosiaaliohjaaja ja johtava lastenvalvoja päättävät alaisensa henkilöstön osalta.

Lapsiperheiden erityispalvelut
Perheiden erityispalvelujen päällikkö, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö,
erityispalvelujen päällikkö, palveluesimies, päällikkö, ylilääkäri ja johtava
sosiaalityöntekijä päättävät alaisensa henkilöstön osalta.

Aikuisten sosiaalipalvelut
Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö, aikuissosiaalityön päällikkö,
palvelupäällikkö, päällikkö, palveluesimies, johtava sosiaalityöntekijä ja
toimistopalveluesimies päättävät alaisensa henkilöstön osalta.

Vammaispalvelut
Vammaispalvelujen päällikkö, palvelupäällikkö ja vammaisten sosiaalityön
päällikkö, johtava sosiaalityöntekijä ja palveluesimies päättävät alaisensa
henkilöstön osalta.

Lähiesimiehen ratkaisuvalta eräissä asioissa
Tulosyksikön johtajan lähiesimieheksi nimeämä henkilö päättää alaisensa
henkilöstön osalta sairauslomista, vuosilomista ja tilapäisistä hoitovapaista

5 § Ratkaisuvalta hankinta-asioissa

Tulosyksikön johtaja päättää toimialueensa tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan veroton arvo alittaa 500 000 euroa.

Palvelualueen päällikkö päättää toimialueensa tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan veroton arvo alittaa 50 000 euroa.

Tilauspäätösoikeus on viranhaltijalla, jolla on hankintavaltuus. Lisäksi tilauspäätösoikeus on toimialajohtajan menojen hyväksyjiksi määräämillä määrärahojen rajoissa.

6 § Tulosyksikön asiakirjojen allekirjoittaminen

Tulosyksikön johtaja allekirjoittaa tulosyksikköä ja useampia palvelualueita
koskevat asiakirjat. Palvelualueen päällikkö allekirjoittaa palvelualuettaan koskevat asiakirjat.