Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö hallintosäännön mukaan.

1 §

Luottamushenkilöille suoritetaan kaupungin luottamustehtävien hoitamisesta palkkiota, ansionmenetyksen ja matkakustannusten korvausta sekä korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, päivärahaa sekä ateria- ja majoittumiskorvausta tämän säännön mukaisesti.

2 §

Alla mainitut puheenjohtajat ja jäsenet saavat seuraavan suuruiset palkkiot kokoukselta:

valtuuston puheenjohtaja

420 euroa

valtuuston jäsenet

355 euroa

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

420 euroa

kaupunginhallituksen jäsenet

355 euroa

kaupunginhallituksen konsernijaoston, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston ja tila- ja asuntojaoston puheenjohtaja

420 euroa

kaupunginhallituksen konsernijaoston, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston ja

tila- ja asuntojaoston jäsenet

355 euroa

valtuuston neuvottelutoimikunnan jäsenet

355 euroa

tarkastuslautakunnan, kasvun ja oppimisen lautakunnanhyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan, svenska rum ‑lautakunnan, teknisen lautakunnan sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet

240 euroa

poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjausryhmien puheenjohtajat

305 euroa

poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjausryhmien jäsenet

240 euroa

vanhusneuvoston puheenjohtaja

305 euroa

vanhusneuvoston jäsenet

185 euroa

vammaisneuvoston puheenjohtaja

305 euroa

vammaisneuvoston jäsenet

185 euroa

nuorisovaltuuston puheenjohtaja

305 euroa

nuorisovaltuuston jäsenet

185 euroa

Kokouksiksi katsotaan myös kaupunginhallituksen ja sen jaostojen sekä lautakuntien ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan iltakoulut ja seminaarit, joiden kokouspalkkio on puolet ao. toimielimen varsinaisen kokouksen kokouspalkkiosta. Lautakuntien ja johtokunnan jäsenille maksetaan kuitenkin kokouspalkkiota enintään kahdesta iltakoulusta tai seminaarista vuodessa.

Pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmän sekä Helsingin seudun yhteistyökokouksen jäsenen kokouspalkkio on samansuuruinen kuin kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio.

Edellä tässä pykälässä mainittuja puheenjohtajia ja jäseniä lukuun ottamatta on kaupungin toimielinten puheenjohtajien palkkio 305 euroa ja jäsenten palkkio 185 euroa kokoukselta.

Valtuuston seminaariin osallistuvalle valtuuston puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan valtuuston kokouspalkkion suuruinen palkkio edellyttäen, että luottamushenkilö on ollut tilaisuudessa läsnä vähintään kaksi kolmasosaa seminaarin kestosta. Valtuuston kyselytilaisuuteen osallistuvalle valtuuston puheenjohtajalle maksetaan 305 euroa ja jäsenelle 185 euroa.

Kaupungin koulujen ja lukioiden johtokuntien oppilas- ja opiskelijaedustajalle maksetaan palkkiota 100 euroa kokoukselta.

Nuorisovaltuuston edustajalle valtuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien sekä kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaostossa 100 euroa kokoukselta.

Espoon edustajalle Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnassa maksetaan palkkiota 185 euroa kokoukselta.

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien sekä vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja jäsenten sekä vaalitoimitsijoiden palkkioista määrätään 7 §:ssä.

Toimielimen jäsenelle maksetaan kokouspalkkio edellyttäen, että jäsen on ollut kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa toimielimen kokousajasta tai vähintään kaksi tuntia, ellei poissaolo perustu siihen, että jäsen on ollut esteellinen ottamaan osaa asian käsittelyyn. Tämä määräys ei kuitenkaan koske varajäsentä, joka kutsutaan kokoukseen varsinaisen jäsenen sijaan.

Mikäli sama toimielin joko kokonaisuudessaan tai osastona taikka jaostona kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia.

3 §

Milloin varapuheenjohtaja tai määrättyä kokousta varten valittu puheenjohtaja toimii puheenjohtajana vähintään puolet kokouksen kestoajasta, hänellä on oikeus saada puheenjohtajan kokouspalkkio.

4 §

Osallistuessaan kaupunginhallituksen kokouksiin valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat saavat kokoukselta saman palkkion kuin kaupunginhallituksen jäsenet.

Osallistuessaan valtuuston kokouksiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja jäsenet saavat samansuuruisen kokouspalkkion kuin valtuuston jäsen.

Osallistuessaan kaupunginhallituksen edustajana muun elimen kokoukseen kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja jäsen saa saman kokouspalkkion kuin asianomaisen elimen jäsen.

Ollessaan kutsuttuna tai määrättynä läsnä kaupungin elimen kokouksessa, muutoin kuin jäsenenä tai vakinaiseksi määrättynä edustajana, luottamushenkilö saa saman palkkion kuin asianomaisen elimen jäsen.

Kaupungin edustajille Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokouksessa maksetaan sama kokouspalkkio kuin valtuuston jäsenille. 

Edellä 1-4 momenteissa mainituille luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkio toimielimen kokoukselta edellyttäen, että luottamushenkilö on ollut kokouksessa läsnä vähintään kaksi kolmasosaa toimielimen kokousajasta tai vähintään kaksi tuntia.

5 §

Kaupunginhallituksen jäsenet, paitsi puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä valtuuston neuvottelutoimikunnan jäsenet saavat vuosipalkkiota 5 920 euroa. Lisäksi pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmän jäsenet saavat vuosipalkkiota, joka on puolet kaupunginhallituksen jäsenten vuosipalkkiosta. Tarkastuslautakunnan jäsenet saavat vuosipalkkiota 2 960 euroa.

Alla mainittujen hallintoelinten puheenjohtajat saavat tämän säännön 2 §:ssä mainittujen kokouspalkkioiden lisäksi kokousten ulkopuolella suorittamistaan puheenjohtajalle kuuluvista tehtävistä seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:

valtuuston puheenjohtaja

9 470 euroa

valtuuston varapuheenjohtaja

6 510 euroa

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

9 470 euroa

kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja

7 695 euroa

kaupunginhallituksen konsernijaoston, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston sekä tila- ja asuntojaoston puheenjohtaja

3 555 euroa

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

5 920 euroa

tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

4 145 euroa

hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan puheenjohtaja 

5 920 euroa

hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan varapuheenjohtaja

3 555 euroa

hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan yksilöasioiden jaoston puheenjohtaja

3 555 euroa

kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja 

5 920 euroa

kasvun ja oppimisen lautakunnan varapuheenjohtaja

3 555 euroa

kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston puheenjohtaja

3 555 euroa

svenska rum ‑lautakunnan puheenjohtaja

5 920 euroa

svenska rum ‑lautakunnan varapuheenjohtaja

3 550 euroa

kulttuurilautakunnan puheenjohtaja

3 550 euroa

liikuntalautakunnan puheenjohtaja

3 550 euroa

teknisen lautakunnan puheenjohtaja

5 920 euroa

teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja

3 550 euroa

kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja

5 920 euroa

kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja

3 550 euroa

ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja

5 920 euroa

ympäristö- ja rakennuslautakunnan varapuheenjohtaja

3 550 euroa

pelastuslaitoksen johtokunnan puheenjohtaja

3 550 euroa

poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjausryhmien puheenjohtajat

5 920 euroa

poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjausryhmien varapuheenjohtajat

3 550 euroa

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle vaalivuonna maksettavan vuosipalkkion määrä on 4 735 euroa vaaleilta. Presidentinvaalin osalta korvaus kattaa myös mahdollisen toisen presidentinvaalin.

Milloin tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut neljä kuukautta, jonka jälkeiseltä ajalta varapuheenjohtajalla tai varajäsenellä on oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.

Milloin tässä pykälässä mainittu toimielin aloittaa toimintansa tai lakkautetaan kesken toimikauden, on sen puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.

Varapuheenjohtajalle tai varajäsenelle tuleva suhteellinen osuus edellä tarkoitetuista vuosipalkkioista lasketaan kalenteripäivien mukaan.

6 §

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi hoitaa tehtäväänsä päätoimisesti tai osa-aikaisesti ja varapuheenjohtaja osa-aikaisesti, jolloin päätoimisuus tai osa-aikaisuus kestää koko kaupunginhallituksen toimikauden.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan toimiessa päätoimisesti palkka on 5 500 euroa kuukaudessa. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan toimiessa osa-aikaisesti palkka on 2 900 euroa kuukaudessa ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan 2 400 euroa kuukaudessa. Toimittaessa kokopäiväisesti tai osapäiväisesti ei ole oikeutta vuosipalkkioon.

7 §

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio on 355 euroa ja jäsenen palkkio 240 euroa kokoukselta. Vaalipäivänä ja kunnallisvaaleissa lisäksi äänten tarkastuslaskennan toimittamispäivänä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkio on 595 euroa ja jäsenen palkkio 355 euroa.

Vaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio on 240 euroa ja jäsenen palkkio 185 euroa järjestäytymiskokouksesta. Vaalipäivänä vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkio on 510 euroa ja vaalilautakunnan jäsenen palkkio 345 euroa.

Lisäksi vaalipäivänä vaalilautakunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja varajäsenelle maksetaan äänten laskennasta 165 euroa.

Laitosäänestystä toimittavan vaalitoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkio on 560 euroa ja jäsenen palkkio 305 euroa toimituspäivältä.

Mitä tämän säännön 2 §:ssä on määrätty kokousajoista, koskee myös tässä pykälässä mainittuja palkkioita.

8 §

Luottamushenkilö, joka kaupunginhallituksen tai lautakunnan määräämänä, muussa kuin tässä säännössä tarkoitetussa kokouksessa tai toimituksessa edustaa määräyksen antanutta toimielintä, saa määräyksen antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkion ja kokouksen puheenjohtajana toimiessaan määräyksen antaneen toimielimen puheenjohtajan kokouspalkkion suuruisen toimituspalkkion, jollei kaupunginhallitus tai lautakunta erityisessä tapauksessa toisin määrää.

9 §

Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta luottamustoimesta aiheutuvasta ansionmenetyksestä kultakin alkavalta tunnilta. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 42 euroa.

Saadakseen korvausta ansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on käytävä myös ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää riittävä selvitys ansionmenetyksestään. Selvitys on esitettävä kirjallisena.

Edellä 2. ja 3. momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 10 euroa tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimien vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. Ansionmenetyskorvausta maksetaan ilman erillistä selvitystä enintään 7,5 tunnilta vuorokaudessa.

Lapsenhoitokorvausta suoritetaan pääsääntöisesti enintään kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa ja korvauksen enimmäismäärä on 20 euroa tunnilta.

Mitä 1 - 4 momentissa on määrätty, noudatettakoon soveltuvin osin, jos luottamushenkilöllä on luottamustoimen vuoksi ollut muita sellaisia kustannuksia kuin kuntalain 82 §:n 1 momentin 2. kohdassa tarkoitetaan.

Edellä 1 - 4 momenteissa tarkoitettuja ansionmenetyksen korvauksia on haettava kaupungin tähän tarkoitukseen laatimalla lomakkeella tai kaupungin osoittamalla muulla tavalla.

10 §

Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta noudatetaan soveltuvin osin voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevia määräyksiä.

Toisella paikkakunnalla opiskelevalle tai ase- tai siviilipalveluvelvollisuutta suorittavalle tai toisella paikkakunnalla Suomessa työkomennuksella olevalle valtuuston, kaupunginhallituksen, lautakunnan tai muun toimielimen jäsenelle korvataan matkat maksutositteita vastaan opiskelija-, varusmies- tms. alennukset huomioon ottaen käytettäessä junaa, linja-autoa tai laivaa. Päivärahoja tai matkoja ulkomailta ei makseta.

Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. Edellä mainittu kahden kuukauden määräaika ei kuitenkaan ole esteenä myös tätä vanhemman laskun hyväksymiselle, mikäli laskun perusteet on riittävästi selvitetty.

11 §

Luottamushenkilöille korvataan kodin ja kokouspaikan väliset matkakustannukset. Nämä kustannukset tulee ilmoittaa toimikauden alussa ennakolta, jolloin ne suoritetaan tämän ilmoituksen mukaan.

Mikäli matkakustannukset poikkeavat toimikauden alussa ilmoitetusta, luottamushenkilöiden tulee ilmoittaa matkakustannustensa poikkeama perusteluineen.

12 §

Tässä säännössä mainitut korvaukset ja kokouspalkkiot maksetaan maksukautta seuraavan kuukauden viimeiseen päivään mennessä. Vuosipalkkiot maksetaan neljännesvuosittain.

Kaupunginhallitus voi kuitenkin harkintansa mukaan päättää tässä säännössä mainittujen korvausten ja palkkioiden maksamisajankohdasta joidenkin hallintoelinten osalta edellä mainituin edellytyksin toisin.

13 §

Luottamushenkilön vaatimuksen häneltä evätyn luottamustoimisuhteeseen perustuvan palkkion tai korvauksen suorittamisesta ratkaisee kaupunginhallitus.