Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen toimintaohje

1 § Toiminta-ajatus: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen perustehtävänä on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia sekä tuottaa ensihoitopalveluja. Onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua tehtävänä on pelastaa ihmiset, turvata tärkeät toiminnot ja rajoittaa onnettomuuden seurauksia.

2 § Organisaatio ja johtaminen

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitosta johtaa pelastusjohtaja.

Pelastusjohtajan tehtävänä on vastata pelastuslaitoksen
1. toiminnasta, taloudesta, henkilöstövoimavarasta, hankinnoista sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnasta asetettujen tavoitteiden mukaisesti,
2. palvelualueiden tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen valvonnasta,
3. toiminnan ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä,
4. tiedonhallinnasta, sopimusten hallinnasta, sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja tietosuojasta,
5. prosessien kaupunkitasoisesta yhteentoimivuudesta ja kaupungin yhteisten toimintamallien noudattamisesta
6. sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä ja viestinnästä.

Pelastuslaitos jakautuu seuraaviin palvelualueisiin
1. palvelutuotanto, jota johtaa palvelutuotannosta vastaava pelastuspäällikkö
2. tukipalvelut, jota johtaa tukipalvelupäällikkö
3. onnettomuuksien ehkäisy, jota johtaa riskienhallintapäällikkö
4. pelastustoiminta, jota johtaa pelastustoiminnan prosessista vastaava pelastuspäällikkö
5. ensihoito, jota johtaa ensihoitopäällikkö
6. Henkilöstö ja kehittäminen, jota johtaa henkilöstöpäällikkö.

Palvelualueen päällikön tehtävänä on vastata
1. palvelualueen toiminnasta, taloudesta, henkilöstövoimavarasta, hankinnoista sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnasta asetettujen tavoitteiden mukaisesti
2. alaistensa toiminnan tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen valvonnasta,
3. palvelualueen toiminnan ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä,
4. palvelualueen työn tehokkaasta organisoinnista ja toimivasta työn johtamisesta,
5. palvelualueen prosessien yhteentoimivuudesta liikelaitoksessa ja kaupunkitasoisesti sekä kaupungin yhteisten toimintamallien noudattamisesta,
6. palvelualueen sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä ja viestinnästä.

Palvelutuotanto jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin
1. läntinen palveluyksikkö,
2. itäinen palveluyksikkö,
3. pohjoinen palveluyksikkö.
Palveluyksikköä johtaa palveluyksikön päällikkö.

Tukipalvelut jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin
1. tekninen yksikkö,
2. tilanneyksikkö.
Palveluyksikköä johtaa palveluyksikön päällikkö.

3 § Palvelualueiden tehtävät

Palvelutuotanto -palvelualueen tehtävänä on pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen ja vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti
1. vastata Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen onnettomuuksien ehkäisytoimenpiteiden toteuttamisesta,
2. vastata väestönsuojelun valmiudesta ja muusta pelastustoimen varautumisesta,
3. vastata pelastustoiminnan tehtävien suorittamisesta,
4. vastata sopimusten mukaisten ensihoitopalvelujen tuottamisesta,
5. osallistua pelastuslaitoksen toimintojen kehittämiseen ja ohjaamiseen,
6. huolehtia toiminnassaan tarvittavien rekisterien ylläpidosta.

Onnettomuuksien ehkäisy -palvelualueen tehtävänä on
1. ohjata ja kehittää pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisytoimintaa,
2. johtaa pelastustoimen lainsäädännön mukaisia valvontatoimenpiteitä, palotarkastustoimintaa sekä muita onnettomuuksien ehkäisytehtäviä,
3. johtaa muun lainsäädännön mukaisia pelastusviranomaiselle määrättyjä valvonta- ja tarkastustehtäviä,
4. valvoa osaltaan turvallisuutta ja pelastusvalmiutta koskevien säännösten ja määräysten noudattamista sekä antaa pelastustointa koskevaa koulutusta, opastusta ja neuvontaa,
5. huolehtia osaltaan pelastustoimen valmiuden suunnittelusta ja ylläpidosta,
6. huolehtia toiminnassaan tarvittavien rekisterien ylläpidosta.

Pelastustoiminta -palvelualueen tehtävänä on
1. ohjata ja kehittää pelastustoimintaa,
2. johtaa pelastustoiminnan valmiutta, suunnittelua ja arviointia,
3. päättää pelastustoiminnan vaatimista päivystys- ja varallaolojärjestelyistä ja pelastustoimen alueen jakamisesta päivystysalueisiin,
4. valvoa pelastustoiminnan sopimuksia,
5. huolehtia osaltaan väestönsuojelusta, onnettomuuksien ehkäisystä, turvallisuusviestinnästä ja turvallisuuskoulutuksesta,
6. huolehtia toiminnassaan tarvittavien rekisterien ylläpidosta.

Ensihoito -palvelualueen tehtävänä on
1. ohjata ja kehittää pelastuslaitoksen tarjoamia ensihoitopalveluita
2. johtaa pelastuslaitoksen ensihoitopalvelujen valmiutta, suunnittelua ja arviointia,
3. päättää pelastuslaitoksen ensihoitotoiminnan vaatimista päivystys- ja varallaolojärjestelyistä,
4. valvoa pelastuslaitoksen ensihoitotoiminnan sopimuksia,
5. huolehtia osaltaan väestönsuojelusta, onnettomuuksien ehkäisystä, turvallisuusviestinnästä ja turvallisuuskoulutuksesta,
6. huolehtia toiminnassaan tarvittavien rekisterien ylläpidosta.

Tukipalvelut -palvelualueen tehtävänä on
1. tuottaa tai hankkia pelastuslaitoksen tarvitsemat tukipalvelut,
2. vastata osaltaan pelastuslaitoksen talousohjaukseen, toiminnan ja talouden yhteensovittamiseen ja seurantaan tarvittavista tukipalveluista, sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta,
3. huolehtia osaltaan palvelutasopäätöksen, talousarvion, taloussuunnitelman ja toimintasuunnitelmien valmistelusta ja toteutumisen seurannasta,
4. huolehtia pelastuslaitoksen tietohallinnosta,
5. vastata pelastuslaitoksen johtokeskuksen ja tilannekeskuksen toimintakyvystä,
6. vastata pelastuslaitoksen tarvitsemista kaluston ja kiinteistöjen ylläpito- ja kunnossapitopalveluista,
7. vastata pelastuslaitoksen ulkoiseen ja sisäiseen viestintään tarvittavista järjestelyistä,
8. valmistella ja valvoa pelastustoimen sopimuksia,
9. vastata pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien kiinteistöasioiden koordinoinnista,
10. huolehtia pelastuslaitoksen tieto- ja toimitilaturvallisuuteen tarvittavista järjestelyistä,
11. huolehtia toiminnassaan tarvittavien rekisterien ylläpidosta.

Henkilöstö ja kehittäminen -palvelualueen tehtävänä on
1. tuottaa tai hankkia pelastuslaitoksen tarvitsemat henkilöstöhallinnon palvelut sekä pelastuslaitoksen talous- ja yleishallinnon palvelut,
2. vastata toimintaprosessien ja projektien hallintaan tarvittavista järjestelyistä,
3. vastata jatkuvuuden hallinnan koordinoinnista ja kehittämisestä sekä kuntien varautumisen tukemiseen tarvittavista palveluista,
4. vastata pelastuslaitoksen henkilöstövoimavarojen hallinnan ja työhyvinvoinnin sekä organisaatio- ja työturvallisuuden tarvitsemista järjestelyistä,
5. vastata osaltaan pelastuslaitoksen johtokunnan ja neuvottelukunnan tarvitsemista palveluista,
6. huolehtia pelastuslaitoksen asiakirjojen ja tietoaineistojen hallinnasta sekä arkistoinnista,
7. huolehtia toiminnassaan tarvittavien rekisterien ylläpidosta.

4 § Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa

Henkilöstön ottaminen
Pelastusjohtaja ottaa pelastuslaitoksen henkilöstön.

Avoimen viran määräaikainen hoitaminen, viransijaisuus ja määräaikainen työsuhde

Avoimen viran määräaikaisen hoitajan, viransijaisen sekä määräaikaiseen työsuhteeseen tulevan alaisensa henkilöstön ottaa palveluyksikön päällikkö.

Virka- ja työvapaat, virka- ja työmatkat, koulutukseen määrääminen ja vuosilomat

Virka- ja työvapaan sekä vuosiloman myöntää ja koulutukseen määrää:
1. pelastusjohtaja välittömästi alaisuudessaan olevalle henkilöstölle
2. palvelualueen päällikkö välittömästi alaisuudessaan olevalle henkilöstölle,
3. palveluyksikön päällikkö alaiselleen henkilöstölle.

Paloaseman palomestari, viestimestari ja kalustomestari myöntää alaiselleen henkilöstölle sairauden perusteella myönnettävän virkavapauden tai työloman.

Kotimaan virka- ja työmatkoista päättää hallinnollinen esimies. Ulkomaan virka- ja työmatkoista päättää kaupunginjohtaja.

Pelastusjohtaja päättää alaisensa henkilöstön työsuorituksen arviointiin perustuvasta henkilökohtaisen palkanosan tarkistuksesta sekä puhelimen käyttöedusta ja henkilöstöetuuksista.

Pelastusjohtaja tai päivystävä päällikkö voi kiireellisissä tapauksissa päättää ulkomaan virka- tai työmatkasta tai myöntää virka- ja työvapaan kansainvälisiin kriisinhallinta- tai asiantuntijatehtäviin lähteville henkilöille.

5 § Ratkaisuvalta hankinta-asioissa

Pelastusjohtaja päättää pelastuslaitoksen tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan arvonlisäveroton arvo alittaa 500 000 euroa.

Palvelualueen päällikkö päättää pelastuslaitoksen tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan veroton arvo alittaa 60 000 euroa.

Palveluyksikön päällikkö päättää pelastuslaitoksen tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan arvonlisäveroton arvo alittaa 30 000 euroa.

Tilauspäätösoikeus on viranhaltijalla, jolla on hankintavaltuus. Lisäksi tilauspäätösoikeus on pelastusjohtajan menojen hyväksyjiksi määräämillä määrärahojen rajoissa.

6 § Muu ratkaisuvalta

Vahingonkorvauksen maksamisesta päättää
1. pelastusjohtaja, kun korvauksen määrä on alle 50 000 euroa,
2. Palvelualueen päällikkö, kun korvauksen määrä on enintään 8 000 euroa,
3. Palveluyksikön päällikkö, kun korvauksen määrä on enintään 2 000 euroa.

Lisäksi pelastusjohtaja päättää:
1. pelastuslaitoksen polttoainekorttien käyttöönotosta,
2. pelastuslaitoksen ajoneuvojen, työkoneiden ja -laitteiden käyttö- ja huoltoleasingsopimuksista sekä
3. pelastuslaitoksen irtaimen omaisuuden luovuttamisesta, jos omaisuuden käypä arvo ei ylitä 100 000 euroa.
4. hakea alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen puolesta valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen puhevaltaa.