Kaupunkitekniikan keskuksen toimintaohje

1 § Toiminta-ajatus: Kaupunkitekniikan keskuksen tulosyksikön tehtävänä on turvata ja järjestää Espoon kaupunkirakenteen kehittyminen ja kunnossapito. Tulosyksikkö vastaa yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta, maanmittaus- ja kartastotoimen sekä geotekniikan palveluista sekä tehtäväalueeseen kuuluvista lakisääteisistä viranomaistehtävistä.

2 § Organisaatio ja johtaminen

Tulosyksikköä johtaa kaupunkitekniikan johtaja.

Kaupunkitekniikan johtajan tehtävänä on vastata

1. toiminnasta, taloudesta, henkilöstövoimavarasta, hankinnoista sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnasta asetettujen tavoitteiden mukaisesti,
2. palvelualueiden tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen valvonnasta,
3. toiminnan ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä,
4. tiedonhallinnasta, sopimusten hallinnasta, sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja tietosuojasta,
5. prosessien kaupunkitasoisesta yhteen toimivuudesta ja kaupungin yhteisten toimintamallien noudattamisesta,
6. sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä ja viestinnästä.

Tulosyksikkö jakautuu seuraaviin palvelualueisiin:

1. investoinnit, jota johtaa katupäällikkö,
2. infrapalvelut, jota johtaa infrapalvelupäällikkö,
3. kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut, jota johtaa kaupungingeodeetti ja
4. hallinto, jota johtaa hallintopäällikkö.

Kaupunkitekniikan keskuksen johtajan alaisuudessa on lisäksi kaupunkitekniikan keskuksen valmiussuunnittelusta ja turvallisuusasioiden koordinoinnista vastaava kehittämispäällikkö.

Palvelualueen esimiehen tehtävänä on vastata

1. palvelualueen toiminnasta, taloudesta, henkilöstövoimavarasta, hankinnoista sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnasta asetettujen tavoitteiden mukaisesti,
2. alaisensa toiminnan tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen valvonnasta,
3. palvelualueen toiminnan ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä,
4. palvelualueen työn tehokkaasta organisoinnista ja toimivasta työn johtamisesta,
5. palvelualueen prosessien yhteen toimivuudesta tulosyksikössä ja kaupunkitasoisesti sekä kaupungin yhteisten toimintamallien noudattamisesta,
6. palvelualueen sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä ja viestinnästä.

Palvelualueet jakautuvat seuraaviin palveluyksiköihin:

Investoinnit palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:

1. ohjelmointi, jota johtaa investointipäällikkö
2. suunnittelu, jota johtaa suunnittelupäällikkö
3. rakentaminen, jota johtaa rakennuspäällikkö.

Infrapalvelut -palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:

1. katukunnossapito, jota johtaa katutuotantopäällikkö
2. viherkunnossapito, jota johtaa vihertuotantopäällikkö
3. kaupunkiliikenne, jota johtaa kaupunkiliikennepäällikkö
4. alueiden käytön hallinta, jota johtaa lupapäällikkö.

Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalveluiden palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:

1. paikkatieto, jota johtaa kiinteistöinsinööri
2. kiinteistönmuodostus, jota johtaa apulaiskaupungingeodeetti
3. maastomittaukset, jota johtaa kiinteistöinsinööri
4. geotekniikka, jota johtaa geotekniikkapäällikkö.

Hallinnon palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:

1. hallinto ja asiakaspalvelu, jota johtaa hallintopäällikkö
2. viranomaistehtävät, jota johtaa lakimies (vakanssinumero 521334).

3 § Tulosyksikön, sen palvelualueiden ja -yksiköiden tehtävät

Kaupunkitekniikan keskuksen tehtävänä on huolehtia kunnallisteknisistä palveluista, maanmittaus- ja kartastotoimesta sekä geotekniikkapalveluista.

3.1 Investoinnit palvelualueen tehtävät:

1. hallinnoi osaltaan katu- ja viheralueita sekä vastaa omaisuudenhallinnan järjestelmistä ja niiden kehittämisestä,
2. ohjelmoi kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinnit ja järjestää niiden talousseurannan,
3. vastaa yleisten alueiden hankkeiden suunnittelusta ja rakentamisesta,
4. vastaa erillisiin sopimuksiin perustuen eri yhteistyötahojen kanssa kaupungin aloitteesta tehtävien hankkeiden suunnittelusta ja rakentamisesta ja
5. hoitaa ylijäämämaiden vastaanoton ja siirrettyjen ajoneuvojen varaston tehtävät.

3.1.1 Ohjelmointi –palveluyksikön tehtävät:

Yksikköä johtaa investointipäällikkö.

Yksikön tehtävänä on:

1. huolehtia investoinnit – palvelualueen talouden hallinnasta ja kehittämisestä sekä investointien ohjelmoinnista ja
2. huolehtia kunnallistekniikan suunnitelma-arkistosta, vastata omaisuudenhallinnan järjestelmistä ja suunnitelma-/toteutumatiedon tallentamisesta järjestelmään sekä investoinnit - palvelualueen ICT-ympäristöstä sekä vastata näiden kehittämisestä.

3.1.2 Suunnittelu -palveluyksikön tehtävät:

1. huolehtia yleisten alueiden suunnittelusta ja
2. huolehtia katualueiden haltuunotoista sekä tarpeellisien lupien ja käyttöoikeuksien hankkimisesta ennen töiden aloittamista.

3.1.3 Rakentaminen -palveluyksikön tehtävät:

1. toteuttaa kaupunkitekniikan keskuksen vastuulle kuuluvat hankkeet omalla rakentamisorganisaatiolla ja urakkamuotoisesti,
2. huolehtia urakoiden valmistelusta ja kilpailuttamisesta ja
3. järjestää maanvastaanottopaikan sekä siirrettyjen ajoneuvojen varastointialueen aluerakentaminen sekä vastaanottotoiminta.

3.2 Infrapalvelut -palvelualueen tehtävät:

1. hallinnoi osaltaan kaupungin yleisiä alueita,
2. vastaa fyysisen infraomaisuuden hallinnasta, infranpidosta, kaupungin liikenteenhallinnasta ja liikenteenohjauksesta, yleisten alueiden ulkovalaistuksesta sekä lumen vastaanottopaikoista,
3. vastaa yleisille alueille sijoitettavien rakenteiden ja laitteiden sekä tilapäisten liikennejärjestelyiden lupa-asioista ja valvonnasta ja
4. vastaa kunnossapito- ja hoitoluokituksista sekä kadunpitopäätöksistä.

3.2.1 Katukunnossapito -palveluyksikön tehtävät:

1. kaupungin vastuulla olevien katualueiden kunnossapito ja
2. katualueilla sijaitsevien liikenteenohjauslaitteiden, kalusteiden ja varusteiden kunnossapito ja
3. kaupungin rakentamien katujen ja olemassa olevien katujen päällystämisestä ja merkinnöistä huolehtiminen.

3.2.2 Viherkunnossapito -palveluyksikön tehtävät:

1. kaupungin kunnossapidossa olevien viheralueiden kunnossapito ja metsien hoito ja
2. viheralueilla sijaitsevien kalusteiden ja varusteiden kunnossapito sekä kaupunginpuutarhan toimintojen järjestäminen.

3.2.3 Kaupunkiliikenne palveluyksikön tehtävät:

1. tukea toimialaa kaupungin joukkoliikenteen talouden ohjauksessa ja seurannassa,
2. huolehtia osaltaan kaupungin HSL-yhteistyöstä,
3. huolehtia kaupungin kaupunkipyöräjärjestelmästä,
4. huolehtia kaupungin katu- ja viheralueilla liikenteenohjaussuunnitelmien laatimisesta ja liikenteenhallinnan kehittämisestä sekä liikennevalojen ja kaupungin kunnossapitämien muuttuvien liikennemerkkien kunnossapidosta ja
5. huolehtia kaupungin katu- ja viheralueiden ulkovalaistuksesta.

3.2.4 Alueiden käytön hallinta -palveluyksikön tehtävät:

1. yleisillä alueilla tehtävien töiden, tilapäisten liikennejärjestelyjen ja sijoitettavien rakenteiden lupa-asioiden hoito sekä valvonta ja
2. katukorkeusilmoitusten, johtotietoselvitysten ja lupalausuntojen käsittely.

3.3 Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalveluiden palvelualueen tehtävät:

1. vastaa mittaus- ja kartastotoimesta sekä peruspaikkatietoaineistojen ylläpidosta kaupungin alueella,
2. huolehtii asemakaava-alueen kiinteistönmuodostustehtävistä sekä muista kaupunkimittaukseen liittyvistä viranomaistehtävistä ja
3. huolehtii maa- ja kallioperää koskevien tutkimustietojen keruusta ja niihin liittyvästä tietopalvelusta sekä toimii asiantuntijana maa- ja kallioperään sekä pohja- ja kalliorakentamiseen liittyvissä asioissa.

3.3.1 Paikkatieto-palveluyksikön tehtävät:

1. ylläpitää fyysisen ympäristön paikkatietoaineistoja,
2. huolehtia paikkatietoaineistoihin liittyvistä tietopalveluista, aineiston jakelusta ja aineistoon perustuvien erikoistuotteiden valmistuksesta ja
3. valmistella paikkatietoaineistojen käyttöä koskevat sopimukset ja luvat sekä toimia asiantuntijana paikkatietoaineistojen käyttöä koskevissa kysymyksissä.

3.3.2 Kiinteistömuodostus -palveluyksikön tehtävät:

1. huolehtia asemakaavalaskennasta ja tonttijakoehdotusten laadinnasta,
2. ylläpitää valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää ja suorittaa kiinteistötoimitukset asemakaava-alueilla ja
3. huolehtia kaavoitustilanteen seurannasta, rakennustunnusten antamisesta, osoitenumeroinnista, kiinteistötietojen toimittamisesta verottajalle sekä kaupunkimittauksen tuotteiden ja palvelujen laskuttamisesta, kirjanpidosta ja asiakaspalvelutehtävistä.

3.3.3 Maastomittaukset -palveluyksikön tehtävät:

1. huolehtia geodeettisen runkoverkon ylläpidosta ja
2. huolehtia karttatuotantoon liittyvistä ilmakuvauksista, uudiskartoituksista ja täydennysmittauksista, kiinteistönmuodostukseen liittyvistä maastotöistä, kiinteistöinsinöörille kuuluvista rakennusvalvontatehtävistä ja maanalaisten johtojen johtotietopalvelusta.

3.3.4 Geotekniikka -palveluyksikön tehtävät:

1. huolehtia geoteknisten ja geologisten tutkimustietojen ja pohjavesipintojen sekä rakenteiden painumamittausten kokoamisesta ja tallentamisesta sekä tietokantojen ja kartastojen ylläpidosta,
2. huolehtia kaupungin kaavoitusta, maaomaisuutta, suunnittelua, rakentamista ja rakentamisen valvontaa hoitaville viranomaisille annettavasta asiantuntija-avusta sekä kuntalaisille annettavasta neuvonnasta maa- ja kallioperään, pohjaveteen, radoniin sekä pohjarakentamiseen liittyvissä kysymyksissä ja
3. huolehtia kaupungin rakennuskohteiden maa- ja kallioperätutkimuksista sekä geoteknisten suunnitelmien laatimisesta ja tarkastamisesta.

3.4. Hallinnon palvelualueen tehtävät:

Palvelualueen tehtävänä on huolehtia hallintoon ja kunnalliseen pysäköinninvalvontaan liittyvistä tehtävistä, asiakaspalvelusta, vahingonkorvausasioista sekä kaupunkitekniikan keskuksen lakiasioista.

3.4.1 Hallinto ja asiakaspalvelu -palveluyksikön tehtävät:

1. huolehtia kaupunkitekniikan keskuksen ja teknisen lautakunnan yhteisistä hallintotehtävistä ja
2. huolehtia teknisen ja ympäristötoimen keskitetyn asiakaspalvelun toiminnasta.

3.4.2 Viranomaistehtävät -palveluyksikön tehtävät:

1. huolehtia pysäköinninvalvonnasta poliisipäällikön linjausten mukaisesti,
2. huolehtia ajoneuvojen siirtämistä koskevaan lakiin liittyvistä tehtävistä ja
3. huolehtia kaupunkitekniikan keskuksen laki- ja vahingonkorvausasioista.

4 § Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa

Kaupunkitekniikan johtaja ottaa kaupunkitekniikan keskuksen henkilöstön.

Kaupunkitekniikan johtaja päättää kaupunkitekniikan keskuksen palvelualueiden ja yksiköiden päälliköiden avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja viransijaisen sekä kaupunkitekniikan johtajan sihteerin toimen määräaikaisen hoitajan.

Palvelualueen päällikkö päättää palvelualueensa avoimen viran määräaikaisen hoitajan, viransijaisen ja määräaikaisen työsuhteisen henkilön ottamisesta lukuun ottamatta yllä mainittuja kaupunkitekniikan johtajan päätösvaltaan kuuluvia tehtävänimikkeitä.

Kotimaan virka- ja työmatkoista päättää hallinnollinen esimies. Ulkomaan virka- ja työmatkoista päättää toimialajohtaja.

Hallinnollinen esimies päättää myös virka- ja työvapaista, vuosilomasta sekä sairauslomista ja tilapäisistä lakisääteisistä vapaista.

Palvelualueen päällikön määräämä lähiesimies päättää kuitenkin alaisensa henkilöstön sairauslomista, tilapäisistä hoitovapaista ja vuosilomista.

5 § Ratkaisuvalta hankinta-asioissa

Kaupunkitekniikan johtaja päättää

1. rakennusurakoista, kun hankinnan veroton arvo on enintään 5 000 000 euroa,

2. tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan veroton arvo on enintään 1 500 000 euroa

Palvelualueen päällikkö päättää toimialueensa tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan veroton arvo alittaa 100 000 euroa ja rakennusurakoista, kun hankinnan veroton arvo alittaa 250 000 euroa.

Yksikön päällikkö päättää toimialueensa tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan veroton arvo alittaa 50 000 euroa ja rakennusurakoista, kun hankinnan veroton arvo alittaa 100 000 euroa.

Tilauspäätösoikeus on viranhaltijalla, jolla on hankintavaltuus. Lisäksi tilauspäätösoikeus on kaupunkiympäristön toimialajohtajan menojen hyväksyjiksi määräämillä määrärahojen rajoissa.

6 § Muu ratkaisuvalta

6.1 Irtaimen omaisuuden luovuttaminen

Kaupunkitekniikan johtaja päättää tulosyksikön irtaimen omaisuuden luovuttamisesta, jos omaisuuden käypä arvo ei ylitä 500.000 euroa.

Kaupunkitekniikan johtaja voi delegoida alaiselleen palvelualueen päällikölle päätösvaltaa palvelualueelle kuuluvan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta parhaaseen saavutettavaan markkinahintaan, jos omaisuuden käypä arvo ei ylitä 100.000 euroa.

6.2 Maksuhelpotukset ja -lykkäykset

Kaupunkitekniikan johtaja päättää yksittäistapauksessa helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä tulosyksikölle tulevan maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta.

Kunnallisella pysäköinninvalvojalla on oikeus päättää pysäköintivirhemaksua koskevaan lakiin ja ajoneuvojen siirtämistä koskevaan lakiin liittyvistä oikaisuvaatimuksista, maksuvapautuksista sekä maksuajan pidennyksistä.

Kaupungingeodeetti päättää yksittäistapauksessa helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä palvelualueelle tulevan maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta.

6.3 Vahingonkorvaus tai muu vastaava hyvitys

Kaupunkitekniikan johtaja päättää vahingonkorvauksen tai vastaavan hyvityksen myöntämisestä silloin, kun tulosyksikkö on korvausvelvollinen tai vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi ja korvauksen määrä on enintään 100 000 euroa.

Lakimies päättää vahingonkorvauksen tai vastaavan hyvityksen myöntämisestä silloin, kun tulosyksikkö on korvausvelvollinen tai vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi ja korvauksen määrä on enintään 10 000 euroa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 108 §:n tarkoittamien kunnalle siirtyvällä alueella sijaitsevien rakennusten, puiden, istutusten ja laitteiden korvaamisesta on määrätty teknisen ja ympäristötoimen toimialan johtosäännössä.

6.4 Sopimuksista päättäminen

Kaupunkitekniikan johtaja päättää koko tulosyksikön toimintaan liittyvistä sopimuksista.

Palvelualueen päällikkö päättää muista palvelualueensa toimintaan liittyvistä sopimuksista.

7 § Tulosyksikön asiakirjojen allekirjoittaminen

Sopimukset allekirjoittaa päätöksen tehnyt viranhaltija.

Muut asiakirjat:

1. koko tulosyksikköä ja useampaa palvelualuetta koskevat asiakirjat allekirjoittaa kaupunkitekniikan johtaja,
2. palvelualueensa useampaa yksikköä koskevat asiakirjat allekirjoittaa palvelualueen päällikkö ja
3. yksikköä koskevat asiakirjat allekirjoittaa yksikön päällikkö, ellei yksikön päällikkö toisin määrää.