Kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintaohje

1 § Toiminta-ajatus: Kaupunkisuunnittelukeskuksen tehtävänä on huolehtia alueiden käytön suunnittelusta ja luoda kaavoituksen kautta edellytykset viihtyisälle, toimivalle ja turvalliselle asuin- ja elinympäristölle. Tavoitteena on tuottaa kaupungin kehityksen turvaavia yleiskaavoja ja asemakaavoja sekä niihin liittyviä kehittämis- ja liikennesuunnitelmia.

2 § Organisaatio ja johtaminen

Kaupunkisuunnittelukeskusta johtaa kaupunkisuunnittelujohtaja.

Kaupunkisuunnittelujohtajan tehtävänä on vastata kaupunkisuunnittelukeskuksen

1. toiminnasta, taloudesta, henkilöstövoimavarasta, hankinnoista sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnasta asetettujen tavoitteiden mukaisesti,
2. palvelualueiden tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen valvonnasta,
3. toiminnan ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä,
4. tiedonhallinnasta, sopimusten hallinnasta, sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja tietosuojasta,
5. prosessien kaupunkitasoisesta yhteen toimivuudesta ja kaupungin yhteisten toimintamallien noudattamisesta,
6. sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä ja viestinnästä.

Kaupunkisuunnittelukeskus jakautuu seuraaviin palvelualueisiin:

1. asemakaavoitus, jota johtaa asemakaavapäällikkö
2. yleiskaavoitus, jota johtaa yleiskaavapäällikkö
3. liikennesuunnittelu, jota johtaa liikennesuunnittelupäällikkö
4. palvelut- ja kehittäminen, jota johtaa kehittämispäällikkö

Palvelualueen esimiehen tehtävänä on vastata

1. palvelualueen toiminnasta, taloudesta, henkilöstövoimavarasta, hankinnoista sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnasta asetettujen tavoitteiden mukaisesti,
2. alaisensa toiminnan tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen valvonnasta,
3. palvelualueen toiminnan ojauksesta, seurannasta ja kehittämisestä,
4. palvelualueen työn tehokkaasta organisoinnista ja toimivasta työn johtamisesta,
5. palvelualueen prosessien yhteen toimivuudesta tulosyksikössä ja kaupunkitasoisesti sekä kaupungin yhteisten toimintamallien noudattamisesta,
6. palvelualueen sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä ja viestinnästä.

3 § Kaupunkisuunnittelukeskuksen palvelualueiden tehtävät

Asemakaavoituksen palvelualueen tehtävänä on

1. vastata asemakaavoituksesta ja siihen liittyvistä muista kaavoitustehtävistä,
2. vastata osa-alueitten kehittämissuunnitelmien valmistelusta,
3. vastata kortteli- ja lähiympäristösuunnitelmien valmistelusta

Yleiskaavoituksen palvelualueen tehtävänä on

1. vastata yleiskaavojen ja osayleiskaavojen valmistelusta,
2. osallistua maankäytön suunnittelun seudulliseen yhteistyöhön

Liikennesuunnittelun palvelualueen tehtävänä on

1. vastata asema- ja yleiskaavoituksen liikennesuunnittelusta ja -selvityksistä,
2. vastata liikenteen talouden ja ympäristövaikutusten selvittämisestä ja arvioinnista,
3. vastata liikenteen tutkimuksista ja ennusteista,
4. vastata liikennejärjestelmän suunnittelusta,
5. osallistua seutuyhteistyöhön liikenteen alalla

Palvelut ja kehittäminen -palvelualueen tehtävänä on vastata keskuksen palveluiden ja kehittämisen koordinoinnista.

4 § Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa

Kaupunkisuunnittelujohtaja ottaa johtamansa organisaation henkilöstön.

Kotimaan virka- ja työmatkoista päättää hallinnollinen esimies. Ulkomaan virka- ja työmatkoista päättää toimialajohtaja.

Hallinnollinen esimies päättää myös virka- ja työvapaista, vuosilomasta sekä sairauslomista ja tilapäisistä lakisääteisistä vapaista.

Palvelualueen päällikön määräämä lähiesimies päättää kuitenkin alaisensa henkilöstön sairauslomista, tilapäisistä hoitovapaista ja vuosilomista.

5 § Ratkaisuvalta hankinta-asioissa

Kaupunkisuunnittelujohtaja päättää toimialueensa tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan veroton arvo alittaa 500 000 euroa.

Palvelualueen päällikkö päättää toimialueensa tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan veroton arvo alittaa 50 000 euroa.

Tilauspäätösoikeus on viranhaltijalla, jolla on hankintavaltuus. Lisäksi tilauspäätösoikeus on toimialajohtajan menojen hyväksyjiksi määräämillä määrärahojen rajoissa.

6 § Muu ratkaisuvalta

Vahingonkorvaukset

Kaupunkisuunnittelujohtaja päättää vahingonkorvauksen tai vastaavan hyvityksen myöntämisestä silloin, kun kaupunki on kaupunkisuunnittelukeskusta koskevassa asiassa korvausvelvollinen tai vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi ja korvauksen määrä on alle 10 000 euroa.

Maksuhelpotukset ja -lykkäykset

Kaupunkisuunnittelujohtaja päättää yksittäistapauksessa helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä kaupunkisuunnittelukeskukselle tulevan maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta.

7 § Kaupunkisuunnittelukeskuksen asiakirjojen allekirjoittaminen

Sopimukset allekirjoittaa päätöksen tehnyt viranhaltija.

Muut asiakirjat:

1. koko kaupunkisuunnittelukeskusta koskevat asiakirjat allekirjoittaa kaupunkisuunnittelujohtaja,

2. palvelualuetta koskevat asiakirjat allekirjoittaa palvelualueen päällikkö.