Hankintasääntö

Hankintasääntö hallintosäännön mukaan.

1 § Hankinnoissa noudatettavat määräykset

Espoon kaupungin, sen liikelaitosten ja kaupunkikonserniin kuuluvien hankintayksiköiden hankinnoissa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain ja sitä täydentävien säädösten, kuntalain ja hallintolain lisäksi Espoon kaupungin taloussääntöä, hankintasääntöä, sisäisen valvonnan yleisohjetta sekä hankintaohjetta.

2 § Määritelmät

Hankintaohjeella tarkoitetaan hankintaohjetta, jossa määritellään hankintaprosessiin osallistuvien osapuolten vastuut ja roolit.

Hankintavaltuudella tarkoitetaan viranhaltijalle annettua toimivaltaa tehdä hankintapäätöksiä tavarahankinnoista, palveluhankinnoista tai urakkahankinnoista toimintaohjeissa erikseen määritellyissä rajoissa.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennusurakoilla ja suunnittelukilpailuilla tarkoitetaan rakennustuotannon ja kunnossapidon suunnittelu- ja urakkahankintoja ja rakentamisprosessiin liittyviä hankintoja ja arkkitehtikilpailuja.

Tilauspäätösoikeudella tarkoitetaan oikeutta päättää tilauksen tekemisestä sopimustoimittajalta.

Yhteisellä hankinnalla tarkoitetaan hankintaa, jossa hankintasopimuksen mukaisia tilauspäätöksiä tehdään kahdella tai useammalla toimialalla.

Yhteishankinnalla tarkoitetaan hankintayksiköiden sopimaa yksittäisen hankinnan toteuttamista yhdessä, pääkaupunkiseudun yhteishankinnoista tehdyn sopimuksen mukaista hankintaa tai yhteishankintayksikön kilpailuttamaa hankintaa.

ICT-palveluilla tarkoitetaan ICT-tuotannon, -kehittämisen ja -konsultoinnin palveluja, ICT-ratkaisujen ja -teknologioiden toimittamista ja ICT-käyttöoikeuksien sekä ICT-laitteiden ja tarvikkeiden toimittamista.

3 § Kaupunginhallituksen, lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien ohjaus- ja toimivalta hankinta-asioissa

Kaupunginhallitus hyväksyy palvelujen järjestämiseen liittyvät hankintojen strategiset linjaukset sekä päättää hankkeiden toteuttamisesta muulla kuin kaupungin omaan taseeseen tulevalla toteutustavalla.

Kaupunginhallitus hyväksyy hankintaohjeen.

Lautakunnat ja liikelaitosten johtokunnat päättävät toimialueellaan kuntalaispalvelujen järjestämistavasta Espoo-tarinan mukaisesti sekä toimialueensa hankintoja ohjaavista periaatteista.

4 § Hankintavaltuudet Espoon kaupungin yhteisissä hankinnoissa, yhteishankinnoissa sekä ICT-palvelujen hankinnoissa

Kaupunginjohtaja päättää yhteisistä hankinnoista, yhteishankinnoista sekä kaupungin ICT-palvelujen hankinnoista. Kaupunginjohtaja voi siirtää toimivaltaansa toimintaohjeessa.

Kaupunginjohtaja ratkaisee tulkinnanvaraisessa tilanteessa, mitkä hankinnat kuuluvat yhteisten hankintojen piiriin.

5 § Hankintavaltuus konsernihallinnon, elinvoiman tulosalueen ja toimialojen hankinnoissa

Kaupunginjohtaja päättää konsernihallinnon, elinvoiman tulosalueen, sisäisen tarkastuksen yksikön ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen palveluiden ja tavaroiden hankinnasta. 

Kaupunginjohtaja voi siirtää toimivaltaansa toimintaohjeessa.

Toimialajohtaja päättää toimialallaan palveluiden ja tavaroiden hankinnasta. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja päättää lisäksi kaupunkiympäristön toimialan rakennusurakoihin sekä suunnittelukilpailuihin liittyvistä hankinnoista. Toimialajohtaja voi siirtää toimivaltaansa toimintaohjeissa.

Tilauspäätösoikeuksista määrätään toimintaohjeissa.

6 § Hankinta-asiakirjojen allekirjoittaminen

Hankintapäätöksen tekevä viranhaltija hyväksyy tarjouspyyntöasiakirjat ja niihin mahdollisesti tehtävät tarkennukset.

Rakennustuotannon ja kunnossapidon suunnittelu- ja urakkahankintojen ja rakentamisprosessiin liittyvien hankintojen tarjouspyyntöasiakirjat ja niihin mahdollisesti tehtävät tarkennukset allekirjoittaa hankinnasta päättävä viranhaltija.

Hankintasopimuksen allekirjoittaa hankintapäätöksen tehnyt viranhaltija tai määräämänsä.

7 § Edustaminen hankinta-asioissa markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Hankintalakimies tai hankintajohtajan valtuuttama henkilö edustaa kaupunkia julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Lakiasiainjohtajalla on kuitenkin yksittäistapauksessa oikeus määrätä, kuka edustaa kaupunkia edellä mainituissa asioissa.