Espoon seudun ympäristöterveyden taksa

Kaupunginhallitus 29.11.2021, voimaan 1.1.2022

1 § Soveltamisala

Tätä taksaa sovelletaan

A) Elintarvikelaissa (297/2021) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat (73 §):

1) 10 ja 13 §:ssä tarkoitettujen rekisteröintiä koskevien ilmoitusten sekä 9 ja 11 §:ssä tarkoitettujen hyväksymistä koskevien hakemusten ja ilmoitusten käsittelyä;
2) kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvää 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimintaa koskevaa tarkastusta ja näytteiden tutkimista, valvontasuunnitelmaan perustuva näytteenotto sen sijaa sisältyy vuosittain perittävään valvonnan perusmaksuun;
3) 40 §:n 1 momentissa tarkoitetun kehotuksen noudattamisen valvomiseksi tehtyä tarkastusta;
4) Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievän toimijan 51 §:n 1 momentissa tarkoitettua valvontaa sekä mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettua vientitodistusta;
5) eläinperäisten elintarvikkeiden Euroopan unionin sisämarkkinakaupan erityisehtojen valvontaa; sekä
6) elintarvikesäännösten noudattamatta jättämiseen perustuvien elintarvikelain 9 luvussa tarkoitettujen hallinnollisten pakkokeinojen ja sanktioiden noudattamisen valvomiseksi tehtyjä tarkastuksia.

Rekisteröidyn alkutuotannon suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksista ei peritä maksuja. Hyväksytyiltä itujen alkutuotantopaikoilta peritään suoriteperusteiset maksut 73 §:n 1 ja 2 mukaan. Jos rekisteröityyn alkutuotantoon tehdään uusintatarkastus laiminlyönnin johdosta, tarkastuksesta peritään maksu. Valvonnan perusmaksusta vapautetut kyläkaupat ja yleishyödylliset yhteisöt harjoittavat pääsääntöisesti rekisteröityä elintarviketoimintaa ja kuuluvat suunnitelmallisen, riskiperusteisen valvonnan piiriin. Vaikka näiltä toimijoilta ei peritä valvonnan vuosittaista perusmaksua, niiltä peritään 73 §:ssä säädetyt suoriteperusteiset maksut.

Kunta perii lisäksi maksun muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä tarkastuksista ja tutkimuksista sellaisena, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2017/625 (virallista valvontaa koskeva valvonta-asetus) 79-85 artikloissa säädetään.

B) Terveydensuojelulaissa (763/1994) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

1) terveydensuojelulain 13 ja 18 a §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten käsittelystä, 18 §:ssä tarkoitetun hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelystä sekä mainituissa pykälissä tarkoitettuihin toimintoihin kohdistuvista 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista ja asiakirjatarkastuksista sekä ilmoituksen johdosta terveydensuojelulain 51 §:n nojalla tehtäviä päätöksiä;
2) 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten ja 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa;
3) 1 kohdassa tarkoitettuihin toimintoihin kohdistuvista mittauksista, näytteenotoista, tutkimuksista ja selvityksistä, jotka liittyvät terveyshaittojen selvittämiseen tai haitan poistamisen varmistamiseen
4) 20 §:n mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä sekä talousveden laadun valvonnasta ja tarkkailusta
5) 29 §:ssä edellytettyä uimaveden säännöllistä valvontaa;
6) 6 §:n 4 momentissa tarkoitetusta tarkastuksesta (laivatarkastukset) ja todistuksen myöntämisestä;
7) terveydensuojelulain 13 §:n ja 18 a §:n mukaisen ilmoituksen ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisen hakemuksen vireilläolosta kuulemisesta ja päätöksestä ilmoittamisesta aiheutuvia kuluja;

Kunnalla on lisäksi oikeus periä hyväksymänsä taksan mukainen maksu:

8) sellaisesta asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritetusta tarkastuksesta, asiakirjatarkastuksesta, mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä, joka liittyy 26 §:ssä tarkoitettujen terveyshaittojen selvittämiseen tai niiden poistamisen varmistamiseen, kiinteistön omistajalta tai haltijalta taikka muulta, jonka vastuulla terveyshaitta 27 §:n nojalla on; viranomaisen ensimmäinen tarkastus asunnon terveyshaittaepäilyn selvittämiseksi ja siihen liittyvä jatkotutkimustarpeen määrittely on kuitenkin maksuton;
9) kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 §:n 4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta.
10) ruumiiden kuljettamisesta tehdyssä sopimuksessa (SopS 13/1989) tarkoitettuihin ruumiin siirtoihin liittyvistä toimenpiteistä sekä 43 §:n nojalla annetun asetuksen mukaisesta valvontakäynnistä tai tarkastuksesta.
11) säteilylain (859/2018) 173 §:ssä tarkoitetuista solariumlaitteiden tarkastuksista.
12) muusta kuin 1-4 kohdassa tarkoitetusta tarkastuksesta ja asiakirjatarkastuksesta sekä mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä, joka liittyy terveyshaittojen selvittämiseen tai haitan poistamisen varmistamiseen. Jos mittaukset, näytteenotot, tutkimukset ja selvitykset voidaan teettää myös ulkopuolisella, kyseessä on arvonlisäverollinen maksu.

C) Tupakkalain (549/ 2016) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka koskevat

1) 44 §:ssä tarkoitetun myyntiluvan myöntämistä;
2) 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsittelyä;
3) 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä;
4) 79 §:ssä tarkoitetun asunto-osakeyhtiön tupakointikieltohakemuksen käsittelyä;
5) 91 §:ssä tarkoitetun myyntiluvan vuotuista valvontamaksua.

D) Lääkelaissa (395/1987) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka koskevat

1) 54a §:ssä tarkoitetun nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämistä;
2) 54c §:ssä tarkoitettuja valvontatoimenpiteitä.

E) Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009)

1) Kotieläimen omistajalta voidaan periä maksu eläinlääkärin vastaanotolla kustannusten kattamiseksi maksu, § 21.

2 § Maksujen määräytymisperusteet

2.1 Maksut perustuvat valvonnasta, tarkastuksesta, näytteenotosta ja näytetulosten käsittelystä viranomaiselle aiheutuneiden keskimääräisten kokonaiskustannusten määrään sekä tupakkalakiin.

2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korot ja poistot sekä osuus hallintokustannuksista. Valvontahenkilöstön matkoista aiheutuneet kustannukset peritään maksullisissa tarkastuksissa kaikilta kohteilta samansuuruisina, keskimääräisen 0,5 tunnin matka-ajan mukaisena käyntimaksuna. Asian valmistelusta aiheutuvat kustannukset ja keskimääräiset matkakustannukset voidaan periä harkinnan mukaan siinä tapauksessa, mikäli tarkastusta ei saada suoritettua ennakolta ilmoittamattomasta ja toiminnanharjoittajasta/toimijasta johtuvasta syystä. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 60 euroa.

2.3 Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden kustannusten mukaan.

2.4 Maksut peritään liitteenä olevien maksutaulukoiden mukaisesti.

2.5 Viranomaisen suorittaman erillisen näytteenoton hinta on 60 euroa. Tarkastusten yhteydessä tehtävästä näytteenotosta ei peritä erillistä maksua. Elintarvikevalvonnan suunnitelmallinen näytteenotto ei ole erikseen maksullista, vaan se sisältyy valvonnan vuosittaiseen perusmaksuun.

3 § Käsittely ja hyväksymismaksut

3.1 Käsittely- tai hyväksymismaksun määräämisen yleisenä perusteena on käsittely- tai hyväksymismenettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn käytetyn työajan perusteella, käytössä olevien maksutaulukoiden mukaisesti. Elintarvikelain mukaisen huoneistoilmoituksen ja terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoituksen käsittelyyn sisältyy ilmoitusta koskevien tietojen tarkistaminen, tietojen siirtäminen viranomaisen valvontatietojärjestelmään, alustava riskinarviointi sekä todistuksen lähettäminen toimijalle. Elintarvikelain ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisten laitosten hyväksymismaksun perusteena käytettyyn työaikaan luetaan huoneiston käyttöönottotarkastus, asiakirjojen tarkastus, hakemuksen käsittely sekä hyväksymispäätös. Tupakkalain 79 §:n mukaisen asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelyyn käytettyyn työaikaan luetaan asiakirjojen tarkastus, hakemuksen käsittely sekä asianosaisten kuuleminen ja kieltopäätöksen valmistelu. Hakemuksen käsittelyaikaan perustuvan käsittelymaksun lisäksi peritään kuulemiseen ja päätöksestä ilmoittamiseen liittyvät kustannukset kuten postitus- ja ilmoituskulut.

3.2 Hyväksymismaksua sovelletaan myös elintarvikelain mukaiseen ehdolliseen hyväksymispäätökseen. Ensimmäisestä ehdollisesta hyväksymisestä peritään uuden toiminnan maksu ja seuraavista toiminnan olennaisen muutoksen maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

3.3 Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen sekä toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ilmoittamiseen.

3.4 Elintarvikelain mukaisen toiminnan osalta maksu peritään lisäksi toiminnan lopettamista koskevan ilmoituksen käsittelystä.

3.5 Terveydensuojelulain mukaisen toiminnan keskeyttämistä ja päättymistä koskevien ilmoitusten käsittely on kuitenkin maksutonta;

4 § Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten maksut

4.1 Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta, näytteenotosta ja näytteiden käsittelystä peritään valvontamaksu, joka koostuu keskimääräiseen matka-aikaan perustuvasta käyntimaksusta sekä tarkastukseen käytetystä ajasta. Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastuspöytäkirjan kirjoittaminen. Tarkastus voi myös olla asiakirjatarkastus, tai puhelimitse tai etäyhteydellä suoritettu tarkastus tai haastattelu. Tällöin kiinteästä valvontamaksusta vähennetään käyntimaksu (30 €). Seurantatarkastukset, jotka tehdään valvontasuunnitelman perusteella tehdyillä tarkastuksilla annettujen toimenpidekehotusten noudattamisen valvomiseksi, katsotaan jatkoksi suunnitelmalliselle tarkastukselle, jolloin myös niistä peritään valvontamaksu käytetyn ajan mukaisesti, kuitenkin vähintään yhden tunnin työajan hinta. Tarkastuksen sisältö sekä valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä työaika määritellään Espoon seudun ympäristöterveyden valvontasuunnitelmassa.

Kohteen tarkastustiheys määräytyy riskinarvioinnin perusteella, pohjautuen Espoon seudun ympäristöterveyden valvontasuunnitelmaan. Jos elintarvikehuoneistossa on useita eri toimintoja, määräytyy tarkastustiheys ja maksu riskialtteimman toiminnan mukaan.

Toiselle paikkakunnalle rekisteröityneen toimijan tarkastus yksikön valvonta-alueella (liikkuva elintarvikehuoneisto) laskutetaan liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

4.2 Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista useista viralliseen valvontaan kuuluvista toimista peritään yksi yhdistetty maksu. Jos kohteessa suoritetaan samalla tarkastuskäynnillä useamman ympäristöterveydenhuollon lain mukainen tarkastus, peritään maksu pääasiallisen tarkastuksen perusteella ja siihen lisätään lisämaksuna 50 % muiden samanaikaisten tarkastusten maksuista. Tarkastuspöytäkirjaan kirjataan lainsäädäntö, jonka mukaista valvontaa tarkastuskäynti sisältää.

4.3 Valvontasuunnitelmaan merkityistä tupakkatuotteiden vähittäismyyntipaikkojen tarkastuksista ei peritä erillistä maksua. Tupakkatuotteiden, nikotiinivalmisteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynnin ja tukkumyynnin vuosittaiset valvontamaksut kattavat kaikki suunnitelmalliset tarkastukset.

4.4 Eläimistä saatava elintarvikkeita käsittelevien laitosten valvonnasta peritään virallista valvontaa koskevan valvonta-asetuksen (2017/625) mukainen maksu. Jos maksusta ei ole säädetty valvonta-asetuksessa tai valvonta-asetuksen vähimmäismaksu ei kata valvonnasta aiheutuneita kustannuksia, peritään maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti käytetyn työajan perusteella.

4.5 Talousvettä toimittavilta laitoksilta perittävä tarkastusmaksu sisältää tarkastuksiin käytettävän ajan lisäksi maksun toimenpiteistä, jotka liittyvät talousveden laadun valvontaan ja tarkkailuun.

5 § Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut

5.1 Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta peritään erillinen maksu siltä osin, kun vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa. Maksu määräytyy tarkastuksiin kuluneen ajan perusteella.

5.2 Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 55-61 sekä 66 §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden kustannusten perusteella.

5.3 Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta sellaisena kuin valvonta-asetuksen 79-85 artikloissa säädetään. Tähän ryhmään kuuluvat myös toiminnanharjoittajan pyynnöstä tehtävät tarkastukset ja valvontasuunnitelman ulkopuoliset tarkastukset, jotka tehdään epäkohtien korjaamisen varmistamiseksi. Epäilyilmoitukseen perustuvista tarkastuksista ei kuitenkaan peritä maksua, ellei kyse ole säädösten noudattamatta jättämisen vuoksi tehtävästä uusintatarkastuksesta. Lisäksi maksu peritään säännösten noudattamatta jättämisen johdosta aiheutumista muista toimienpiteistä, kuten elintarvike-erien merkitsemisestä tai hävityksestä toimijalle annetun kiellon johdosta.

5.4 Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

6 § Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävät maksut

6.1 Terveydensuojelulain 26 §:n mukaisen terveyshaitan selvittämiseksi tai haitan poistamisen varmistamiseksi tehdystä tarkastuksesta, mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä peritään kustannusten mukainen maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

6.2 Terveyshaitan selvittämiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton

7 § Tupakkalain ja lääkelain mukainen myyntilupamaksu ja vuosittainen valvontamaksu

7.1 Tupakkatuotteiden, nikotiinivalmisteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksen käsittelystä sekä nikotiininesteiden vähittäismyyntiilmoituksen ja tukkumyynti-ilmoituksen käsittelystä ja näiden vuotuisesta valvonnasta peritään maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

Vähemmän kuin 6 kuukautta kestävästä määräaikaisesta tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvasta on vuosittaisen valvontamaksun suuruus 50 % muutoin perittävästä maksusta. Vuosittaisen valvontamaksun suuruus riippuu myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärästä. Tupakkatuotteista, nikotiininesteistä ja nikotiinivalmisteista peritään kustakin vuosittainen valvontamaksu.

7.2 Toimijasta johtuvasta myyntiluvan muutoksesta ja/tai luvan uudelleen lähetyksestä peritään käytetyn työajan mukainen maksu, kuitenkin vähintään puolen työtunnin hinta.

8 § Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa

8.1 Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta tai ilmoituksen tai hakemuksen käsittelystä, maksu voidaan määrätä enintään 50 % 4 § mukaista maksua suurempana tai pienempänä.

8.2 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa asian luonne ja merkitys huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan hakemuksen perusteella erityisistä syistä periä taksan mukaista maksua alhaisempi maksu tai maksu voidaan jättää perimättä. Ilmoituksen tai hakemuksen käsittelymaksun tulee kuitenkin tällöinkin olla pääsääntöisesti vähintään 50 % siitä maksusta, joka muutoin perittäisiin.

8.3 Jos valvontakohteen kanssa etukäteen sovittua tai valvontaviranomaisen tiettynä aikana tehtäväksi määräämää tarkastusta tai näytteenottoa ei valvontakohteesta johtuvasta syystä voida tehdä, eikä sovittua tarkastus- tai näytteenottoaikaa ole peruttu ennen tarkastusta, peritään valvontakohteelta tarkastus- tai näytteenottomaksuna 90 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos valvontakohteella on ollut hyväksyttävä syy tapahtuneelle ja kirjallinen selvitys syystä toimitetaan 14 päivän kuluessa tapahtuneesta.

8.4 Valvontamaksun muutoksesta tai ilmoituksen ja hakemuksen käsittelystä perittävän maksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättää se lautakunta tai se viranhaltija, jolle pääasiasta päättäminen on siirretty.

8.5 Maksullisista viranomaistehtävistä, joille ei ole erikseen määritelty hintaa tässä maksutaksassa, peritään kustannuksia vastaava maksu tehtävään käytetyn työajan mukaisesti.

9 § Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen

9.1 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa taikka asian käsittely kunnan viranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään maksu käsittelyyn käytetyn työajan perusteella.

10 § Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen

10.1 Hakemuksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, maksu määräytyy käsittelyyn käytetyn työajan perusteella.

10.2 Jos hakemus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.

11 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu

11.1 Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen käsiteltäväksi, vähennetään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta valvontaviranomaisen päätöksestä on peritty.

11.2 Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen johdosta, että hakija ei ole ollut hakemansa hyväksymispäätöksen tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.

12 § Maksun suorittaminen ja periminen

12.1 Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta lukuun ottamatta tupakkalain mukaisten tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntipaikkojen ja tupakointikieltojen ja -rajoitusten tarkastuksia sekä lääkelain mukaisten nikotiinikorvausvalmisteiden myyntipaikkojen tarkastuksia.

12.2 Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta.

12.3 Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n tarkoittaman korkokannan mukaan. Viivästyskoron sijasta peritään viiden euron suuruinen viivästysmaksu, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.

12.4 Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) säädetään.

12.5 Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikkojen vuosittainen valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain. Maksun määräytymispäivä on ensimmäisenä vuonna myyntiluvan myöntämispäivä ja sitä seuraavina vuosina tammikuun 1. päivä. Mikäli hakemuksessa ilmoitettu toiminnan aloittamisajankohta on 1.7.-31.12., veloitetaan valvontamaksu jokaiselta toimintakuukaudelta, 42 €/kk. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikkojen vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa. Maksuja ei palauteta.

12.6 Lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan vuosittainen valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain. Maksun määräytymispäivä on ensimmäisenä vuonna myyntiluvan myöntämispäivä ja sitä seuraavina vuosina tammikuun 1. päivä. Maksuja ei palauteta.

13 § Muutoksenhaku

13.1 Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan tai taksaan perustuvaan maksuun tyytymätön voi tehdä maksusta verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) 9 §:ssä tarkoitetun perustevalituksen. Lasku on maksettava perustevalituksen tekemisestä huolimatta laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. Perustevalituksen voi tehdä sillä perusteella, että julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti. Perustevalitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta, jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu.

14 § Voimaantulo

14.1 Maksut määräytyvät päätös- tai käsittely päivämääränä voimassa olevan taksan perusteella

14.2. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikkoja sekä tukkumyyntipaikkoja koskevan vuosittaisen valvontamaksun suuruus määräytyy maksun tarkistushetkellä voimassa olevan taksan perusteella.

14.3 Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2022.

15 § Valvonnan perusmaksu, elintarvikelaki (297/2021) ja terveydensuojelulaki (763/1994)

15.1 Edellä mainittujen maksujen lisäksi kunta perii elintarvikelaissa (297/2021, 72 §) säädettyä valvonnan vuosittaista perusmaksua 150 euroa suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevalta valvontakohteelta, joka harjoittaa:

1) itujen alkutuotantoa 9 §:ssä tarkoitetussa hyväksytyssä itujen alkutuotantopaikassa;
2) 10 §:ssä tarkoitettua rekisteröityä elintarviketoimintaa;
3) elintarviketoimintaa 11 §:ssä tarkoitetussa hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa;
4) 13 §:ssä tarkoitettua rekisteröityä elintarvikekontaktimateriaalitoimintaa.

Valvonnan perusmaksua ei peritä yleishyödylliseltä yhteisöltä eikä kyläkaupalta. Valvonnan perusmaksua ei peritä myöskään toimijalta, joka harjoittaa eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 1 artiklan 3 kohdan e alakohdassa ja 10 artiklassa sekä lihantuotantoa koskevan virallisen valvonnan suorittamista sekä elävien simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 12 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua toimintaa.

Jos toimijan yhdessä toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää useita 72 §:n 1 momentissa tarkoitettuja toimintoja, valvonnan perusmaksu peritään vain yhden kerran.

Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, joka lisätään kesken kalenterivuotta suunnitelmallisen valvonnan piiriin, ei peritä valvonnan perusmaksua kyseiseltä kalenterivuodelta. Jos toimija tekee ilmoituksen toiminnan lopettamisesta kesken kalenterivuotta, valvonnan perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta.

15.2. Edellä mainittujen maksujen lisäksi kunta perii terveydensuojelulaissa (763/1994, 50 §) säädettyä valvonnan vuosittaista perusmaksua 150 euroa lain liitteessä luetellun toimipaikan tai toiminnon toiminnanharjoittajalta.

Jos toiminnanharjoittajan yhdessä toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää useita 50 §:n 1 momentissa tarkoitettuja toimintoja, valvonnan perusmaksu peritään vuosittain vain yhden kerran.

Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, jonka toiminnan aloittamisesta tehdään ilmoitus kesken kalenterivuoden, ei peritä valvonnan perusmaksua kyseiseltä kalenterivuodelta. Jos toiminnanharjoittaja tekee kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoituksen toiminnan lopettamisesta, valvonnan perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta.

ELINTARVIKEVALVONTA

Ilmoituksen käsittelymaksu
- toiminnan aloittaminen ja laajentaminen*
145 €
Ilmoituksen käsittelymaksu
- toiminnan lopettaminen, keskeyttäminen tai pienentäminen**
60 €
Suunnitelmallinen tarkastusKiinteä maksu tai käytetyn ajan perusteella
(60 € / h+ käyntimaksu 30 €)
SeurantatarkastusKäytetyn ajan perusteella (60 € / h + käyntimaksu 30 €)
Riskiluokka ja tarkastustiheys määräytyvät Espoon seudun ympäristöterveyden voimassa olevan valvontasuunnitelman mukaisesti. 
REKISTERÖITY ELINTARVIKETOIMINTA   
RiskiluokkaEsimerkkejä toiminnoista, jotka voivat kuulua kyseiseen riskiluokkaantarkastustiheys/ vuositarkastus-
maksu (€)
Elintarvikkeiden tarjoilu   
0pubi (jossa ei ruokatarjoilua)vain aloitustarkastus120
1pieni kahvila tai jakelukeittiö0,35150
2pizzeria, pikaruokapaikka, jakelukeittiö, pieni valmistuskeittiö0,5210
3ruokaravintola, pitopalvelu, valmistuskeittiö1210
4suuri ravintola tai valmistuskeittiö2210
5laitos- ja keskuskeittiöt, valmistusta riskiryhmille3270
Elintarvikkeiden myynti   
0pienimuotoinen ravintolisien myynti esim. kuntosalillavain aloitustarkastus120
1kioski, pieni myymälä, apteekki0,35150
2pieni myymälä0,5210
3keskisuuri myymälä, jossa elintarvikkeiden käsittelyä1210
4suurmyymälä, joissa elintarvikkeiden käsittelyä tai keskisuuri myymälä, jossa riskeiltään merkittävää elintarvikkeiden käsittelyä2270
Elintarvikkeiden teollinen valmistus   
1pienimuotoinen virvoitusjuomien valmistus, kasvisten pakkaaminen0,35150
2kahvin paahtaminen, marjojen pakastaminen, ruoka- ja kahvileipien valmistus0,5180
3jäätelön ja hillojen valmistus, kasvisten pilkkominen ja raasteiden valmistus, einesten valmistus, konditoriatoiminta1210
4vastaava toiminta kuin 3, mutta laajempi2270
5hyvin laajamuotoinen kasvisten käsittely, einesten valmistaminen3300
6laaja toiminta, lastenruokien, kliinisten ravintovalmisteiden ja täyssäilykkeiden valmistus4330
Elintarvikkeiden varastointi, kuljetukset ja maahantuonti (sisämarkkinoilta tai kolmansista maista)   
1pienimuotoinen kuljetus- ja varastointitoiminta sekä maahantuonti0,35150
2laaja kuljetus- ja varastointitoiminta tai salmonellaerityistakuutuotteiden pienimuotoinen maahantuonti0,5210
3laaja maahantuonti ja lämpötilasäädeltyjen elintarvikkeiden varastointi tai keskisuuri salmonellaerityistakuutuotteiden maahantuonti1270
4ravintolisien ja salmonellaerityistakuutuotteiden laajamittainen maahantuonti2300
5erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden laajamittainen maahantuonti3330
Sisämarkkinatuonnin tarkastus muun suunnitelmallisen tarkastuksen yhteydessä  60
Elintarvikekontaktimateriaalit   
1vähäinen kontaktimateriaalitoiminta0,35180
2vähäinen kontaktimateriaalitoiminta0,5210
3laaja kontaktimateriaalitoiminta1270
Muu elintarvikealan toiminta   
1lahtivaja, jäähileasema0,35150
2erittäin pienimuotoinen siipikarjan ja kanin teurastus tilalla tai laitosmainen toiminta ilmoitetussa huoneistossa***0,5180
3vastaava kuin 3, mutta hieman laajempi1240

 

* Toimijan tulee ilmoittaa toiminnan aloittamisesta ja toiminnan olennaisesta muuttumisesta valvontaviranomaiselle. Tällaisia ilmoituksia ovat esim. uuden toiminnan aloittaminen, toimijan vaihtuminen, sisämarkkinatuonnin tai muun uuden toiminnan aloittaminen, toiminnan olennainen laajentaminen, uusien toimitilojen käyttöönotto. **Toimijan tulee ilmoittaa toiminnan lopettamisesta, keskeyttämisestä ja toiminnan olennaisesta pienentymisestä valvontaviranomaiselle. ***Laitosmainen toiminta ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa tarkoittaa valtioneuvoston asetuksen 1258/2011 4 §:n mukaista toimintaa.

HYVÄKSYTYT ELINTARVIKEHUONEISTOT (laitokset ja itujen tuotanto)

Säännöllisen valvonnan maksut   Hakemuksen käsittelymaksut (€) 
RiskiluokkaEsimerkkejä toiminnoista, jotka voivat kuulua kyseiseen riskiluokkaantarkastustiheys/ vuositarkastus-maksu (€)Uusi toimintaToiminnan muutos
3lihan ja kalan pakastaminen, leikkaamotoiminta ja raakalihavalmisteiden valmistus, kalan lajittelu ja perkaaminen, tuotanto alle 10 000kg/vuosi1240700350
4liha- ja kala-ala sama kuin 3, mutta tuotanto 10-100 000kg/vuosi, maitovalmisteiden valmistus alle 100 000kg/vuosi tai munatuotteiden valmistus 10 000-10milj.kg/vuosi2270800400
5täyssäilykkeiden ja vakuumiin pakattujen tuotteiden valmistus, tuotanto alle 10 000 kg / vuosi, suurkeittiö3270800400
6leikkaamotoiminta ja raakalihavalmisteiden valmistus, kalan fileointi ja perkaaminen, tuotanto 100 000-1milj.kg/vuosi tai
lihavalmisteiden ja jalostettujen kalastustuotteiden valmistus, tuotanto 10-100 000kg/vuosi tai munatuotteiden valmistus yli 10milj.kg/vuosi
43001000500
7lihavalmisteiden ja jalostettujen kalastustuotteiden valmistus, tuotanto 100 000-1milj.kg/vuosi tai maitotuotteiden valmistus, tuotanto yli 100 000kg/vuosi63001000500
8lihavalmisteiden ja jalostettujen kalastustuotteiden valmistus, tuotanto 1-10 milj.kg/vuosi tai täyssäilykkeiden ja vakuumiin pakattujen tuotteiden valmistus, tuotanto 100 000-1milj.kg/vuosi83001000500
9lihavalmisteiden ja jalostettujen kalastustuotteiden valmistus, tuotanto yli 10 milj.kg/vuosi tai täyssäilykkeiden ja vakuumiin pakattujen tuotteiden valmistus, tuotanto 1-10milj.kg/vuosi103001600800
10täyssäilykkeiden ja vakuumiin pakattujen tuotteiden valmistus, tuotanto yli 10 milj.kg / vuosi123001900950
 Varastolaitos1-4240500300
AlkutuotantoItujen tuotanto1210500300

 

Sisämarkkinatuonnin tarkastus muun suunnitelmallisen tarkastuksen yhteydessä 60€.

Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien toimenpiteiden valvontaKäytetyn ajan perusteella 60 €/h ja
lisäksi käyntimaksu 30 €
Taksan kohdan 5.3 mukaiset tarkastuksetKäytetyn ajan perusteella 60 €/h ja
lisäksi käyntimaksu 30 €
Tutkimusmaksut 
Näytteenotto viranomaisen suorittamana60 € / kohde (sis. käyntimaksun)
LaboratoriotutkimuksetKustannusten mukaan
Elintarvikkeiden vientitodistukset 
Venäjän vientitodistus (asiakirjojen tarkastus, todistuksen kirjoittaminen, erillinen vientitodistusasiakirja)50 € / kpl
Muut vientitodistukset50 € / kpl (sis. postituksen)
Ostajamaan edellyttämä Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvike-
huoneistojen tavanomaista kattavampi valvonta
Käytetyn ajan perusteella 60 €/h ja
lisäksi käyntimaksu 30 €
Vientitodistuksen turvapaperipohja20 €/kpl
Turvapaperille laaditun todistuksen mitätöinti25 €
Vientierän tai vientilastauksen tarkastus kohteessa60 €/h ja lisäksi käyntimaksu 30 €

 

TERVEYDENSUOJELUVALVONTA

ILMOITUKSEN VARAINEN TOIMINTA 
Ilmoituksen käsittelymaksu, Toimijan tulee ilmoittaa toiminnan aloittamisesta ja toiminnan olennaisesta
muuttamisesta valvontaviranomaiselle. Tällaisia ilmoituksia ovat esim. uuden toiminnan aloittaminen, toimijan vaihtuminen, toiminnan laajentaminen, uusien toimitilojen käyttöönotto. Toiminnan lopettamisesta tai
toiminnan pienentämisestä tehtävästä ilmoituksesta ei veloiteta ilmoitusmaksua.
145 €
Tavanomaista suurempaa työmäärää edellyttävissä tilanteissa ilmoituksen käsittelymaksu peritään käytetyn työajan
perusteella 60 €/h
 
SUUNNITELMALLINEN VALVONTA JA MÄÄRÄYSTEN VALVONTA 
Suunnitelmallinen tarkastusKiinteä maksu tai käytetyn ajan
perusteella 60 € / h + käyntimaksu 30 €
SeurantatarkastusKäytetyn ajan perusteella 60 € / h +
käyntimaksu 30 €
Julkinen majoitushuoneisto tai vastaavaTarkastus
huoneita < 10180 €
huoneita 10 – 50240 €
huoneita > 50300 €
Yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna 
saunoja 1 - 2150 €
saunoja ≥ 3210 €
Yleinen uima-allastila tai uimaranta 
uimahalli, uimala, kylpylä ≤ 2 allasta240 €
uimahalli, uimala, kylpylä 3 – 5 allasta350 €
uimahalli, uimala, kylpylä > 5 allasta460 €
muu yleinen allastila210 €
yleinen uimaranta240 €
pieni yleinen uimaranta150 €
talviuintipaikka150 €
Koulu ja oppilaitos, päiväkoti, kerho, nuorisotila, sisäleikkipuisto, leirikeskus,
lastensuojeluyksikkö, vanhainkoti, muu sosiaalialan yksikkö
 
< 200 m2210 €
200 – 2000 m2390 €
> 2000 m2450 €
Kauneushoitola tai muu ihonkäsittelypaikka, solarium, tatuointiliike 
asiakaspaikkoja ≤ 3210 €
asiakaspaikkoja > 3390 €
Julkinen kuntosali tai liikuntatila 
≤ 300 m2210 €
> 300 m2330 €
Muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua
käyttäjälle terveyshaittaa
Käytetyn ajan perusteella
60 €/h ja lisäksi käyntimaksu 30 €
Hautausmaa, hautapaikkaKäytetyn ajan perusteella
60 €/h ja lisäksi käyntimaksu 30 €
TALOUSVETTÄ TOIMITTAVAT LAITOKSET  
VesilaitosIlmoitusten ja
hakemusten
käsittelymaksut
Tarkastus
≥ 5 000 käyttäjää tai yli 1 000 m3Käytetyn ajan
perusteella 60 €/h
Käytetyn ajan perusteella
60 €/h ja lisäksi käyntimaksu 30 €
5 000 käyttäjää tai alle 1 000 m3 muu asetuksen
1352/2015 mukainen kohde
Käytetyn ajan
perusteella 60 €/h
Käytetyn ajan perusteella
60 €/h ja lisäksi käyntimaksu 30 €
< 50 käyttäjää tai alle 10 m3 muu asetuksen
401/2001 mukainen kohde
Käytetyn ajan
perusteella 60 €/h
Käytetyn ajan perusteella
60 €/h ja lisäksi käyntimaksu 30 €
NÄYTTEENOTTO- JA TUTKIMUSMAKSUT 
Näytteenotto viranomaisen suorittamana60 €
talousvesi; uimavesi (yleinen uima-allastila, yleinen uimaranta, pieni yleinen uimaranta);
muut (liittyen edellä mainittujen ilmoitusten/hakemusten/tarkastusten perusteella,
annettujen määräysten valvontaan, paitsi jos sisältyvät asunnossa tai muussa
oleskelutilassa suoritettujen toimenpiteiden maksuihin)
 
Näytteenotto muun kuin viranomaisen suorittamanaKustannusten mukaan
LaboratoriotutkimuksetKustannusten mukaan
ASUNNOSSA TAI MUUSSA OLESKELUTILASSA SUORITETTUJEN TOIMENPITEIDEN MAKSUT 
Terveydensuojelulain 26 §:n mukaisen terveyshaitan selvittämiseksi tai
haitan poistamisen varmistamiseksi tehty tarkastus
Käytetyn ajan perusteella 60 €/h ja
lisäksi käyntimaksu 30 €
Alustava melumittaus
· tavanomaista suurempaa työmäärää vaativat
yöaikaiset mittaukset
240 € + alv
480 € + alv
Ulkopuolisella asiantuntijalla tai laboratoriolla teetettävät tutkimukset ja
mittaukset sekä laboratorioanalyysit
Kustannusten mukaan

 

TUPAKKA- JA LÄÄKELAIN MUKAINEN VALVONTA

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemusten sekä nikotiininesiteiden
vähittäismyynti-ilmoituksen ja tukkumyynti-ilmoituksen käsittelymaksu
 
Tupakkatuotteiden ja/tai nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemus220 €
Nikotiininesteiden vähittäismyyntiä koskeva ilmoitus100 €
Tukkumyynti-ilmoitus100 €
Tupakointikiellot ja rajoitukset 
Asuntoyhteisön tupakointikieltohakemuksen käsittely * 
1 - 29 asuntoa720 €
30 - 100 asuntoa870 €
yli 100 asuntoa1020 €
*Lisäksi kuulemiseen ja päätöksestä ilmoittamiseen liittyvät muut kulut kustannusten mukaan 
Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja tukkujen vuosittainen valvontamaksu 
Myyntipaikan kukin tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden myyntipiste500 €
Tukkumyyntipaikan kukin myyntipiste500 €
Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemuksen käsittelymaksu 
Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikka100 €
Nikotiinivalmisteiden vuosittainen valvontamaksu 
Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikka100 €
Eläinlääkintähuollon maksutaksa / Kaupungineläinlääkärin vastaanotolla asiakkailta
perittävä klinikkamaksu (eläinlääkintähuoltolaki 765/2009 § 21)
  
käynti /asiakas *alv 24%yhteensä
12,10 €2,90 €15 €
* Klinikkamaksua ei peritä, mikäli potilas tuodaan saman sairauden johdosta kontrolli- tai uusintakäynnille kahden viikon kuluessa edellisestä käynnistä.  
Muu ympäristöterveydenhuollon valvontaIlmoitusten ja
hakemusten
käsittelymaksut
Suunnitelmallinen
valvonta ja
määräysten valvonta
Sellaiset toiminnot, joita ei ole erikseen taulukoissa lueteltuKäytetyn ajan perusteella
60 €/h
Käytetyn ajan perusteella
60 €/h ja lisäksi
käyntimaksu 30 €