Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Kaupunginhallitus 29.11.2021, voimaan 1.1.2022.

1 § Soveltamisala

Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009), jätelain (646/2011), maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 161 a §:n, maa-aineslain (555/1981), maastoliikennelain (1710/1995) ja vesiliikennelain (782/2019) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä peritään käsittelymaksu tässä taksassa esitettyjen perusteiden mukaisesti. 

2 § Maksujen määräytymisperusteet

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.

Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen yhteiskustannuksista. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat lisäksi asianosaisten kuulemisesta sekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 61 euroa tunnilta.

Maa-aineslain mukaisen hakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta maksu määräytyy hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan lupaa kohti liitteen mukaisesti. Maa-ainesten ottamisen valvontamaksu määräytyy edellisenä vuonna toteutuneen ottomäärän mukaan vuosittain liitteen mukaisesti. Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään otettavaksi sallitun maa-aineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää).

Maa-aineslain 4 a §:ssä ja ympäristönsuojelulain 47 a §:ssä tarkoitetun maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelyn sekä yhteisen luvan valvonnasta aiheutuvien kustannusten perimiseen sovelletaan liitteessä mainittuja maa-aineslain mukaisia maksuja.

3 § Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut  

Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut on esitetty liitteenä olevassa maksutaulukossa.

4 § Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut

Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut:

a) lausunto kaupungin ulkopuoliselta viranomaiselta erillisen laskun mukaisesti tai vähintään 100 euroa lausunnolta,
b) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti,
c) ympäristönsuojeluasetuksen 13.2 §:ssä tarkoitetun kuulemistilaisuuden tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut sekä 100 euroa tilaisuudelta ja
d) jos lupahakemus tai ilmoitus koskee sellaista toimintaa, jonka laajuuden ja ympäristövaikutusten vuoksi hakemuksen vireilläoloa koskeva kuulutus ja tiedotus päätöksestä on julkaistava lehdissä, veloitetaan lisäksi ilmoituskulut.

5 § Maksun alentaminen

Jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi, voidaan käsittelymaksu määrätä 50 % 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.

Toiminnan olennaista muuttamista tai lupapäätöksen uudistamista koskevan hakemuksen sekä ilmoituksen uudistamisen käsittelymaksu on 50 % liitteessä mainitusta maksusta. Maa-ainesluvan muutoksesta peritään liitteessä mainitun maa-ainesluvan muutoksen mukainen maksu siltä osin kuin se koskee voimassa olevan ottamisluvan mukaista aluetta ja ylittää aikaisemmassa luvassa otettavaksi myönnetyn maa-ainesmäärän. Jos aikaisemman luvan mukainen ottamisalue ylitetään, hakemuksen käsittelystä peritään uuden luvan mukainen maksu.

Jos kysymys on luvan, ilmoituspäätöksen tai muun päätöksen teknisluonteisesta muuttamisesta tai määräysten vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on huomattavasti keskimääräistä pienempi, maksun suuruus on 20 % liitteen mukaisesta maksusta.

Jos luvan tai ilmoituspäätöksen tarkoittamalla laitoksella tai toiminnalla on käytössä varmennettu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä tai muu vastaava järjestelmä taikka energiansäästösopimus, joiden voidaan katsoa vähentävän tarvetta selvittää toimintaa tai antaa tarkkailua ja seurantaa koskevia määräyksiä, voidaan käsittelystä perittävää maksua alentaa 20 %.

Ympäristönsuojelulain 41 §:ssä tarkoitetun lupa-asian käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että perusmaksultaan kalliimman toiminnan lupamaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 % näiden toimintojen maksusta.

Jätelain 144 a §:ssä ja ympäristönsuojelulain 206 §:ssä tarkoitetun mikroyrityksen tarkastuksesta perittävästä maksusta vähennetään 30 % taulukon mukaisesta maksusta. Myös luonnolliselta henkilöltä, joka ei harjoita taloudellista toimintaa, peritään maksu 30 % :lla vähennettynä taulukon mukaisesta maksusta.

Jos maa-ainesta ei jonakin vuotena luvan voimassaolon aikana oteta lainkaan, ei valvontamaksua peritä kyseiseltä vuodelta. Jos lupa on voimassa vain osan vuotta, peritään kyseiseltä vuodelta vain vastaava osuus vuotuisesta valvontamaksusta.

Käsittelymaksua Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta ei peritä, jos samasta asiasta peritään talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamista koskeva maksu.

Jos tarkastettava laitos tai toiminta kuuluu sekä ympäristönsuojelulain että jätelain mukaiseen suunnitelmalliseen valvontaan, peritään tarkastuksesta ainoastaan ympäristönsuojelulain mukainen valvontamaksu.

6 § Maksun kohtuullistaminen tai määrääminen poikkeustapauksissa

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian luonne ja merkitys huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan hakemuksesta periä erityisistä syistä taksan mukaista maksua alhaisempi maksu. Maksun tulee kuitenkin kattaa viranomaiselle aiheutuneet  4 §:n mukaiset kustannukset ja sen tulee olla suuruudeltaan vähintään 50 % siitä maksusta, joka asian käsittelystä muuten perittäisiin.

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn laajuus ja työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun, voidaan erityistapauksissa käsittelymaksu periä 3 §:n mukaisista maksuista poiketen myös asian käsittelyajan perusteella lasketun omakustannusarvon ja muiden asian käsittelystä aiheutuneiden erilliskustannusten perusteella. Tällöin maksun määräämiseen tulee liittää laskelmaperuste maksulle sekä erittely muista erilliskustannuksista.

7 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen

Jos hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian käsittely kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin asian käsittelemiseksi, peritään 3 §:n mukaisesta maksusta 50 % ja muut asian käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti.

8 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen

Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Jos hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perustetta, voidaan maksu määrätä 50 % 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.

Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.

Jos ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus on tehty aiheettomasti, ei ilmoituksen käsittelystä peritä maksua.

9 § Vakuuspäätöksen maksu

Jos luvan hakija jättää ympäristönsuojelulain 199 §:n tai maa-aineslain 21 §:n mukaisen vakuuden, peritään vakuusasian erillisestä käsittelystä maksu, joka on 20 % lupaa koskevasta perusmaksusta.

10 § Päätöksen palauttaminen

Jos ympäristönsuojeluviranomaisen päätös valituksen johdosta palautetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, määrätään uudesta käsittelystä perittävä maksu 3-4 §:n mukaisesti. Perittävästä määrästä vähennetään tällöin kunnalle saman asian käsittelystä aikaisemmin suoritettu maksu. Jos 4 §:ssä mainittu menettelyn osa on ollut tarpeeton, palautetaan maksu tältä osin.

11 § Lupapäätöksen kumoaminen

Jos lupa kumotaan sen vuoksi, ettei luvan hakija ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.

12 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen

Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestä määrää ympäristö- ja rakennuslautakunta tai se viranhaltija, jolle pääasiasta päättäminen on siirretty.

13 § Maksun suorittaminen ja periminen

Maksu on suoritettava, kun päätös on annettu tai maksun perusteena oleva viranomaistoimenpide on suoritettu.  

Maa-aineslain mukainen valvontamaksu on suoritettava vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä.

14 § Voimaantulo

Tämä taksa on voimassa 1.1.2022 alkaen.

Maksu määräytyy sen taksan mukaan, joka on voimassa hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian vireilletulopäivänä. Valvontatarkastusten osalta maksu peritään sen taksan mukaan, joka on voimassa tarkastuspäivänä. Maksun palauttamisen osalta noudatetaan sitä taksaa, joka oli voimassa silloin, kun maksu määrättiin.

LIITE: ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUTAULUKKO 1.1.2022

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kiinteähintaiset julkisoikeudelliset maksut ympäristönsuojelulain, vesilain, merenkulun ympäristönsuojelulain, jätelain, maankäyttö- ja rakennuslain 161 a §:n, maa-aineslain, maastoliikennelain ja vesiliikennelain mukaisten asioiden käsittelystä  
Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSL 27 ja 28 §)euroa

Metsäteollisuus

Puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos 3500

Metalliteollisuus

Metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista menetelmää käyttäen 3960

Energian tuotanto

Energiantuotantolaitos 4380

Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely

 

Puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos 2500
Nestemäisten polttoaineiden jakeluasema taikka muu polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto 2500
Kivihiilivarasto 2500
Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta
Orgaanisia liuottimia käyttävä laitos 3800

Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto

Kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta 2500
Murskaamo tai kalkkikiven jauhatus 3800

Mineraalituotteiden valmistus

Kevytsoratehdas 2500
Keramiikka- tai posliinitehdas 3960

Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely

Tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesula 1400

Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus

Teurastamo 2500
Lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 2500
Kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos 2500
Jäätelötehdas tai juustomeijeri 2500
Pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos 2500
Perunan tai juuresten käsittely- tai jalostuslaitos 2500
Vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa tai muita kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos 2500
Eineksiä valmistava laitos 2500
Makeistehdas 2500
Panimo, siiderin ja viinin valmistus käymisteitse tai muu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos 2500
Mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo 2500
Rehuja tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos 2500

Eläinsuojat

Turkistarha 2040

Liikenne

Lentopaikka 3500
Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 3640

Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely

Maankaatopaikka 3500
Pilaantumattoman maa-aines-, betoni- tai tiilijätteen tai muun pysyvän jätteen tai asfalttijätteen muu käsittely kuin kaatopaikkakäsittely 3500
Kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen varastointipaikka tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikka 3500

Autopurkamo 3500
Ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittely 3500
Muu jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai loppukäsittely 3500
Jätevesien johtaminen maahan, ojaan tai noroon, kun jätevesien määrä on

asukasvastineluvultaan alle 10

asukasvastineluvultaan 10–49

asukasvastineluvultaan 50–99

 

535

1070

1610

Muu toiminta

Ulkona sijaitseva ampumarata 3500
Pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka 2000
Krematorio tai lemmikkieläinten polttolaitos 3500
Toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta 1600

Ympäristönsuojelulain 10 a luvun mukainen yleinen ilmoitusmenettely (suluissa ympäristölupaa edellyttävän toiminnan maksu YSL 28 ja 29 a §)

euroa

Sahalaitos 3150 (3500)
Vähintään 100 m3 mutta alle 1 000 m3 terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto 2250 (2500)
Elintarvike ja rehuteollisuuden toiminnat, joiden jätevedet johdetaan ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle 2250 (2500)
Eläinsuoja 1600 (1800)
Yli 50 linja- tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen

työkonevarikko

2250 (2500)
Ulkona sijaitseva ampumarata, jolla enintään 10 000 laukausta vuodessa ja jossa ei haulikkorataa 3150 (3500)
Kiinteä eläintarha tai huvipuisto 2250 (2500)
Ympäristönsuojelulain 12 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely

euroa
Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta 535
Koeluonteinen toiminta 535
Poikkeukselliset tilanteet 330
Ympäristönsuojelulain 116 §:n mukainen toiminnan rekisteröinti (suluissa ympäristölupaa edellyttävän toiminnan maksu YSL 28 ja 30 §)

euroa
Energiantuotantolaitos 2190 (4380)
Asfalttiasema 1810 (3800)
Polttonesteiden jakeluasema 1020 (2500)
Kemiallinen pesula 300 (1400)
Toiminnat ja laitokset, joissa käytetään orgaanisia liuottimia 1810 (3800)
Kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas 1130 (2500)
Ympäristönsuojelulain mukaiset valvontamaksut

euroa
Valvontaohjelman mukainen määräaikaistarkastus 300
Ympäristönsuojelulain 175 tai 176 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi tai 181 §:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi tehty tarkastus 190
Muiden ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittelyeuroa

Tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen 430
Muiden kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille paneman

ilmeisen perusteettoman asian käsittely

330
Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittely 110
Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen 110
Muu ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely, € / tunti 61
Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittelyeuroa

 

Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen ja tietojärjestelmään rekisteröinti 165
Vesilain ja maankäyttö- ja rakennuslain 161 a §:n mukaisten asioiden käsittely

euroa
Kiinteistökohtaisen veden ottamisen rajoittaminen 270
Ojitusasiat 430
Jätelain mukaisten asioiden käsittely euroa

Jätelain 100 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely ja jätehuoltorekisteriin merkitseminen 200
Jätelain 75, 125 ja 126 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamiseksi ja sen noudattamisen valvomiseksi tehty tarkastus 190
Jätelain 124 §:ssä tarkoitettu suunnitelmaan perustuva tarkastus 300
Maa-aineslain mukaisten asioiden käsittelyeuroa

Maa-aineslupahakemuksen käsittely, ottomäärän mukaan, kuitenkin vähintään 1000 euroa 0,03 €/m3
Maa-ainesluvan muutos, kuitenkin vähintään 500 euroa 0,03 €/m3
Vuosittainen valvontamaksu maa-ainesten ottomäärän mukaan, kuitenkin vähintään 500 euroa 0,018 €/m3
Maastoliikennelain mukaiset maksuteuroa

Lupa kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa 800
Lupa yksittäisen tapahtuman järjestämiseen 300
Vesiliikennelain mukaiset maksuteuroa

Lupa moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella 800
Lupa yksittäisen tapahtuman järjestämiseen 300