Elinvoiman tulosalueen toimintaohje

1 § Toiminta-ajatus: Elinvoiman tulosalue vastaa kaupungin elinvoiman, kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistamisesta sekä edistää kuntalaisten ja asiakkaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta yhteistyössä toimialojen ja kumppaneiden kanssa.

2 § Organisaatio ja johtaminen

Elinvoiman tulosaluetta johtaa elinvoimajohtaja.

Tulosalue jakautuu seuraaviin tulosyksiköihin

1. Elinkeino ja työllisyys -tulosyksikkö, johtajana elinkeinojohtaja
2. Kulttuurin tulosyksikkö, johtajana kulttuurijohtaja
3. Liikunnan ja urheilun tulosyksikkö, johtajana liikuntajohtaja

3 § Tulosalueen johtajan ratkaisuvalta henkilöstöasioissa

Elinvoimajohtaja päättää tulosyksiköiden johtajien sairauslomista, koulutuksista, tilapäisistä hoitovapaista virka- ja työvapaista, virka- ja työmatkoista sekä vuosilomasta.

4 § Tulosalueen johtajan ratkaisuvalta hankinta-asioissa

Tulosalueen johtaja päättää tulosalueen tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan veroton arvo alittaa 2 milj. euroa.

5 § Tulosalueen asiakirjojen allekirjoittaminen

Tulosalueen johtaja allekirjoittaa tulosaluetta ja useaa tulosyksikköä koskevat asiakirjat.

ELINKEINO JA TYÖLLISYYS -TULOSYKSIKKÖ

5 § Toiminta-ajatus

Elinkeino ja työllisyys -tulosyksikön tehtävänä on vastata kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä ja siihen liittyvistä kumppanuuksista, innovaatioekosysteemeistä, tapahtumatoiminnoista ja kaupunkimarkkinoinnista, työllisyyspalveluiden järjestämisestä ja niiden kehittämisestä sekä työnhakijoiden että työnantajien näkökulmasta, ja yrityspalveluiden verkostoimaisesta kehittämisestä ja koordinoinnista. Lisäksi tulosyksikkö vastaa vastuisiinsa liittyvästä seutuyhteistyöstä, kaupunkitason linjauksista, kehittämisestä ja edunvalvonnasta.

6 § Organisaatio ja johtaminen

Tulosyksikköä johtaa elinkeinojohtaja

Tulosyksikön johtajan tehtävänä on vastata tulosyksikön

1. toiminnasta, taloudesta, henkilöstövoimavarasta, hankinnoista sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnasta asetettujen tavoitteiden mukaisesti,
2. palvelualueiden tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen valvonnasta,
3. toiminnan ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä,
4. tiedonhallinnasta, sopimusten hallinnasta, sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja tietosuojasta,
5. prosessien kaupunkitasoisesta yhteentoimivuudesta ja kaupungin yhteisten toimintamallien noudattamisesta,
6. sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä ja viestinnästä.

Tulosyksikkö jakautuu seuraaviin palvelualueisiin

1. Elinkeinopalvelut, päällikkönä elinkeinopäällikkö
2. Työllisyyspalvelut, päällikkönä työllisyyspalvelujen päällikkö

Palvelualueen esimiehen tehtävänä on vastata

1. palvelualueen toiminnasta, taloudesta, henkilöstövoimavarasta, hankinnoista sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnasta asetettujen tavoitteiden mukaisesti,
2. alaisensa toiminnan tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen valvonnasta,
3. palvelualueen toiminnan ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä,
4. palvelualueen työn tehokkaasta organisoinnista ja toimivasta työn johtamisesta,
5. palvelualueen prosessien yhteentoimivuudesta tulosyksikössä ja kaupunkitasoisesti sekä kaupungin yhteisten toimintamallien noudattamisesta,
6. palvelualueen sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä ja viestinnästä.

Työllisyyden palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:

1. Alku-, neuvonta- ja urapalvelut, päällikkönä palvelupäällikkö
2. Osaamisen kehittämisen palvelut, päällikkönä palvelupäällikkö
3. Työhön kuntouttavat palvelut, päällikkönä palvelupäällikkö
4. Työnantajapalvelut, päällikkönä yrityspalvelupäällikkö
5. Asiakkuuspalvelut, päällikkönä asiakkuuspäällikkö
6. Kehittämispalvelut, päällikkönä kehityspäällikkö
7. Nuorten työllistymisen edistäminen, päällikkönä verkostopäällikkö

7 § Tulosyksikön ja palvelualueiden tehtävät

Elinkeino ja työllisyys -tulosyksikkö vastaa kaupungin elinvoimaisuuden, kilpailukyvyn sekä työllisyyden edistämisestä, yrityspalveluverkoston koordinoinnista ja kehittämisestä, strategisten kaupunkikehitysprojektien ohjauksesta sekä työllisyyspalvelujen järjestämisestä. Lisäksi tulosyksikkö vastaa kansainvälisiin osaajiin liittyvän veto- ja pitovoiman kehittämisestä sekä ohjaa kaupunkimarkkinointia ja innovaatioekosysteemin kehittämistä.

Elinkeinopalvelut –palvelualue vastaa

1. elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn linjausten valmistelusta ja toimeenpanon ohjauksesta,
2. elinkeinopolitiikasta sekä sen, maapolitiikan ja kaavoituksen yhteensovittamisesta,
3. kaupungin ja sen kumppaneiden yrityspalveluita tuottavan verkoston toiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä,
4. kaupungin kansainvälisiin osaajiin liittyvän veto- ja pitovoiman kehittämisestä,
5. yritystoiminnan ja yrittäjyyden edellytysten kehittämisestä,
6. innovaatioekosysteemin kehittämisestä.

Työllisyyspalvelut -palvelualue vastaa

1. työllisyysasioiden linjausten valmistelusta ja toimeenpanon ohjauksesta,
2. työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta,
3. aikuisten ja nuorten työpajatoiminnasta oman tuotannon ja kuntouttavan työtoiminnan osalta,
4. palkkatukityöllistämisestä ja velvoitetyöllistämisestä kaupungille,
5. työhönvalmennuksesta ja työnetsinnästä,
6. työllistämisen kuntalisän maksamisesta,
7. kuntouttavasta työtoiminnasta,
8. sosiaalihuoltolain 27 d §:n ja e §:n mukaisesta työtoiminnasta.
9. lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020) ja siihen liittyvien lakien määrittelemistä kokeilualueen kunnan palvelujen järjestämisestä ja lausuntojen antamisesta työ- ja elinkeinotoimiston asemasta, kuten kokeilualueen kunnan

1) työnhakijan haastatteluista ja palvelutarpeen arvioinneista,
2) työnhakijan työllistymissuunnitelman, monialaisen työllistymissuunnitelman, aktivointisuunnitelman ja kotoutumissuunnitelman laatimisesta,
3) julkisista työvoima- ja yrityspalveluista,
4) kuntoutus-, koulutus tai työntekomahdollisuuden järjestämisestä eräille lain työllisyyden kuntakokeilusta 13 §:ssä tarkoitetuille kohderyhmille,
5) kotoutumisen edistämiseksi annettavien palvelujen ja toimenpiteiden järjestämisestä maahanmuuttajille,
6) eräiden työvoimapoliittisten lausuntojen antamisesta.

8 § Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa

Tulosyksikön johtaja ottaa johtamansa organisaation vakituisen henkilöstön sekä välittömässä alaisuudessaan olevan määräaikaisen henkilöstön. Palvelualueen päällikkö ottaa välittömässä alaisuudessaan olevan määräaikaisen henkilöstön. Palveluyksikön päällikkö ottaa välittömässä alaisuudessaan olevan määräaikaisen henkilöstön.

Tulosyksikön johtaja päättää välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön virka- ja työvapaista, koulutuksista, sairauslomista ja vuosilomista.

Palvelualueen päällikkö, palveluyksikön päällikkö tai liikuntajohtajan lähiesimieheksi nimeämä henkilö päättää alaisuudessaan olevan henkilöstön sairauslomista, vuosilomista, koulutuksista ja tilapäisistä hoitovapaista.

Kotimaan virka- ja työmatkoista päättää hallinnollinen esimies. Ulkomaan virka- ja työmatkoista päättää kaupunginjohtaja.

9 § Ratkaisuvalta hankinta-asioissa

Tulosyksikön johtaja päättää toimialueensa tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan arvonlisäveroton arvo alittaa 500 000 euroa.

Palvelualueen päällikkö päättää toimialueensa tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan arvonlisäveroton arvo alittaa 50 000 euroa.

Tilauspäätösoikeus on viranhaltijalla, jolla on hankintavaltuus. Lisäksi tilauspäätösoikeus on kaupunginjohtajan menojen hyväksyjiksi määräämillä määrärahojen rajoissa.

10 § Muu ratkaisuvalta

Tulosyksikön johtaja

1. päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä tulosyksikköä koskevan maksun, korvauksen tai saatavan osalta sekä saatavien (mukaan lukien pakkoperintään siirretyt saatavat) perinnästä luopumisesta,
2. päättää vahingonkorvauksen tai hyvityksen myöntämisestä silloin, kun kaupunki on tulosyksikköä koskevassa asiassa korvausvelvollinen tai vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi ja korvaussumma on enintään 2 000 euroa,
3. päättää hakea kaupungin puolesta tulosyksikköään koskevat määrältään enintään 300 000 euron valtionosuudet ja avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa,
4. päättää ottaa vastaan tulosyksikölle osoitetun lahjoituksen, ellei päätösvaltaa ole määrätty jäljempänä palvelualueen päällikölle,
5. päättää yksikön irtaimen omaisuuden luovuttamisesta, jos omaisuuden käypä arvo ei ylitä 10 000 euroa.

Palvelualueen päällikkö

1. päättää johtamansa palvelualueen toimipisteiden aukioloajoista,
2. päättää hakea kaupungin puolesta palvelualuettaan koskevat valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet määrältään enintään 50 000 euroa ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa.

11 § Työllisyyspalvelujen muu ratkaisuvalta

Työllisyyspalvelupäällikkö, palvelupäällikkö, palveluesimies asiakkuuspäällikkö ja yrityspalvelujen päällikkö sekä työ- ja elinkeinotoimiston palvelupäällikkö ja palveluesimies päättävät lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020) ja siihen liittyvien lakien määrittelemistä:

1. työttömyysturvalain muutoksenhakuun liittyvän selvityksen antamisesta (Työttömyysturvalaki, 12 luku 1 §),
2. julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen epäämisestä (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 12 luku 7 §).

Työllisyyspalvelupäällikkö, palvelupäällikkö, palveluesimies, asiakkuuspäällikkö ja yrityspalvelujen päällikkö, uravalmentaja, ryhmätoiminnan asiantuntija, sosiaalityöntekijä, uraohjaaja, yrityskoordinaattori, yrityspalveluiden asiantuntija ja yritysyhteistyökoordinaattori sekä työ- ja elinkeinotoimiston palvelupäällikkö, palveluesimies, asiantuntija ja psykologi vastaavat lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020) ja siihen liittyvien lakien määrittelemistä tehtävistä seuraavasti:

1. vastaavat henkilöasiakkaan ohjaamisesta kokeiluun (koulutuskokeiluun oppilaitokseen tai työkokeiluun työpaikalle) (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 4 luku 5 §),
2. vastaavat sopimuksen työkokeiluun liittyvistä sopimuksista (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 4 luku 9 §),
3. päättävät valmennuksen tai koulutuskokeilun keskeyttämisestä tai työkokeilua koskevan sopimuksen purkamisesta (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 4 luku 10 §),
4. antavat arvion omaehtoisen opiskelun tukemisen työvoimapoliittisesta tarkoituksenmukaisuudesta ja opiskelusta sopimisesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 6 luku 2 §),
5. päättävät palkkatuen myöntämisestä työnantajalle palkkakustannuksiin (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 7 luku),
6. päättävät starttirahan myöntämisestä yritystoiminnan aloittavalle (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 8 luku 1 §),
7. päättävät kulukorvauksen myöntämisestä ja lakkauttamisesta (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 9 luku),
8. päättävät matka- ja yöpymiskustannusten korvauksen myöntämisestä (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 10 luku 1 §),
9. vastaavat maahanmuuttajan omaehtoisen opiskelun tukemisesta (Laki kotoutumisen edistämisestä, 2 luku 22-24 §).

12 § Tulosyksikön asiakirjojen allekirjoittaminen

Tulosyksikön johtaja allekirjoittaa tulosyksikköä ja useampia palvelualueita koskevat asiakirjat. Palvelualueen päällikkö allekirjoittaa omaa vastuualuettaan koskevat asiakirjat.

KULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ

13 § Toiminta-ajatus

Kulttuurin tulosyksikkö vastaa kaupungin kulttuuritarjonnasta ja kulttuurisesta profiilista sekä tulosyksikön vastuulla olevien vapaa-ajan palveluiden tuottamisesta. Lisäksi se vastaa palvelualueidensa alueellisten palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä tulosyksikön yhteistyön koordinoimisesta toimialan sisällä ja kaupungin muiden toimialojen sekä yhteistyökumppanien kanssa.

14 § Organisaatio ja johtaminen

Tulosyksikköä johtaa kulttuurijohtaja.

Tulosyksikön johtajan tehtävänä on vastata tulosyksikön

1. toiminnasta, taloudesta, henkilöstövoimavarasta, hankinnoista sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnasta asetettujen tavoitteiden mukaisesti,
2. palvelualueiden tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen valvonnasta,
3. toiminnan ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä,
4. tiedonhallinnasta, sopimusten hallinnasta, sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja tietosuojasta,
5. prosessien kaupunkitasoisesta yhteentoimivuudesta ja kaupungin yhteisten toimintamallien noudattamisesta,
6. sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä ja viestinnästä.

Tulosyksikkö jakautuu seuraaviin palvelualueisiin:

1. Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut, päällikkönä tapahtuma- ja kulttuuripalvelupäällikkö
2. Kaupunginorkesteri, päällikkönä intendentti
3. Kaupunginmuseo, päällikkönä museonjohtaja
4. Kaupunginkirjasto, päällikkönä kirjastopalveluiden johtaja
5. Kulttuurin yhteyspalvelut, päällikkönä kulttuuripäällikkö

Palvelualueen esimiehen tehtävänä on vastata

1. palvelualueen toiminnasta, taloudesta, henkilöstövoimavarasta, hankinnoista sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnasta asetettujen tavoitteiden mukaisesti,
2. alaisensa toiminnan tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen valvonnasta,
3. palvelualueen toiminnan ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä,
4. palvelualueen työn tehokkaasta organisoinnista ja toimivasta työn johtamisesta,
5. palvelualueen prosessien yhteentoimivuudesta tulosyksikössä ja kaupunkitasoisesti sekä kaupungin yhteisten toimintamallien noudattamisesta,
6. palvelualueen sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä ja viestinnästä.

Kaupunginmuseon palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:

1. Kulttuuriperinnön tiedontuotanto ja tietopalvelut, päällikkönä palveluyksikön päällikkö
2. Yleisöpalvelut, päällikkönä palveluyksikön päällikkö.

15 § Tulosyksikön ja palvelualueiden tehtävät

Kulttuurin tulosyksikkö vahvistaa myönteistä kaupunkikuvaa, ohjaa kulttuurin hankkeita ja tapahtumia sekä edistää avointa tieteen, taiteen ja talouden kansainvälistä innovaatioympäristöä kulttuurin osalta. Lisäksi tulosyksikön tehtävänä on alueellisten kulttuuripalvelujen koordinointi sekä yhdenvertaisen tiedon saatavuuden ja monipuolisen lukutaidon, itsensä kehittämisen ja harrastustoiminnan mahdollistaminen.

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut -palvelualue

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut vastaa kulttuuritalojen ja - tilojen toiminnasta, varustelusta ja tekniikasta. Lisäksi se vastaa alueellisesta kulttuurityöstä ja kulttuurin tapahtumayhteistyöstä tuottaen ja koordinoiden kaupungin suurtapahtumat.

Kaupunginorkesteri-palvelualue

Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta vahvistaa konsertti-, tallenne- ja taidekasvatustoiminnalla kaupungin kulttuuriprofiilia.

Kaupunginmuseo-palvelualue

Kaupunginmuseo on kulttuuriperinnön oppimis- ja osaamiskeskus, joka luo Espoo-identiteettiä siirtämällä espoolaisen kulttuuriperinnön sukupolvelta toiselle. Museo toimii paikallisena kulttuuriympäristöviranomaisena.

Kaupunginkirjasto-palvelualue

Kaupunginkirjaston tehtävänä on edistää yhdenvertaisia sivistyksellisiä, kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia, tiedon saatavuutta, lukutaitoa, aktiivista kansalaisuutta sekä mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen.

Kulttuurin yhteyspalvelut -palvelualue

Kulttuurin yhteyspalvelut vastaa avustuksin tuettujen taide- ja kulttuuriyhteisöjen kehittämis- ja kumppanuustyöstä, yhteistyöstä ammattitaiteen edustajien ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Se vastaa taiteen perusopetuksen kokonaisuudesta ja koordinoi
Kulttuurin edistäminen - palveluita. Lisäksi se vastaa kulttuurilautakunnan avustuksiin liittyvästä valmistelusta, tulosyksikkötasoisesta strategiatyöstä ja kulttuuripolitiikkaan liittyvästä suunnittelusta.

16 § Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa

Tulosyksikön johtaja ottaa johtamansa organisaation vakituisen henkilöstön sekä välittömässä alaisuudessaan olevan määräaikaisen henkilöstön.

Palvelualueen päällikkö ottaa alaisuudessaan olevan määräaikaisen henkilöstön kuitenkin niin, että kirjastopalvelupäällikkö ottaa välittömässä alaisuudessaan olevan määräaikaisen henkilöstön.

Tulosyksikön johtaja päättää välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön virka- ja työvapaista, koulutuksista, sairauslomista ja vuosilomista.

Palvelualueen päällikkö ja palveluyksikön päällikkö sekä kirjastopalvelupäällikkö päättävät välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön sairauslomista, vuosilomista, koulutuksista ja tilapäisistä hoitovapaista. Palvelualueen päällikön lähiesimieheksi nimeämä henkilö päättää kuitenkin alaisuudessaan olevan henkilöstön sairauslomista, vuosilomista ja tilapäisistä hoitovapaista.

Kotimaan virka- ja työmatkoista päättää hallinnollinen esimies. Ulkomaan virka- ja työmatkoista päättää kaupunginjohtaja.

17 § Ratkaisuvalta hankinta-asioissa

Tulosyksikön johtaja päättää toimialueensa tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan arvonlisäveroton arvo alittaa 500 000 euroa.

Palvelualueen päällikkö päättää toimialueensa tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan arvonlisäveroton arvo alittaa 50 000 euroa.

Tilauspäätösoikeus on viranhaltijalla, jolla on hankintavaltuus. Lisäksi tilauspäätösoikeus on toimialajohtajan menojen hyväksyjiksi määräämillä määrärahojen rajoissa.

18 § Muu ratkaisuvalta

Tulosyksikön johtaja

1. päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä tulosyksikköä koskevan maksun, korvauksen tai saatavan osalta sekä saatavien (mukaan lukien pakkoperintään siirretyt saatavat) perinnästä luopumisesta,
2. päättää vahingonkorvauksen tai hyvityksen myöntämisestä silloin, kun kaupunki on tulosyksikköä koskevassa asiassa korvausvelvollinen tai vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi ja korvaussumma on enintään 2 000 euroa,
3. päättää ottaa vastaan tulosyksikölle osoitetun lahjoituksen,
4. päättää hakea kaupungin puolesta tulosyksikköään koskevat valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet määrältään enintään 300 000 euroa ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa.

Palvelualueen päällikkö

1. päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä palvelualuetta koskevan maksun, korvauksen tai saatavan osalta sekä saatavien (mukaan lukien pakkoperintään siirretyt saatavat) perinnästä luopumisesta,
2. päättää palvelualueen toimipisteiden aukioloajoista,
3. päättää johtamansa palvelualueen tilojen, alueiden, rakennusten, laitteiden ja muun irtaimen omaisuuden käyttöoikeuden luovuttamisesta lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti,
4. päättää hakea kaupungin puolesta palvelualuettaan koskevat valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet määrältään enintään 50 000 euroa ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa.

Lisäksi museonjohtaja päättää museokokoelmien sijoittamisesta sekä museokokoelma- ja museoturvallisuuskysymyksistä.

19 § Tulosyksikön asiakirjojen allekirjoittaminen

Tulosyksikön johtaja allekirjoittaa tulosyksikköä ja useampia palvelualueita koskevat asiakirjat. Palvelualueen päällikkö allekirjoittaa omaa palvelualuettaan koskevat asiakirja

LIIKUNNAN JA URHEILUN TULOSYKSIKKÖ

20 § Toiminta-ajatus

Liikunnan ja urheilun tulosyksikön tehtävänä on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa huolehtia kaupunkilaisten liikunnan ja urheilun edistämisestä.

21 § Organisaatio ja johtaminen

Tulosyksikköä johtaa liikuntajohtaja.

Tulosyksikön johtajan tehtävänä on vastata tulosyksikön

1. toiminnasta, taloudesta, henkilöstövoimavarasta, hankinnoista, asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnasta asetettujen tavoitteiden mukaisesti,
2. palvelualueiden tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen valvonnasta,
3. toiminnan ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä,
4. tiedonhallinnasta, sopimusten hallinnasta, sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja tietosuojasta,
5. prosessien kaupunkitasoisesta yhteentoimivuudesta ja kaupungin yhteisten toimintamallien noudattamisesta,
6. sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä ja viestinnästä.

Tulosyksikkö jakautuu seuraaviin palvelualueisiin:

1. Liikuntapalvelut, päällikkönä liikuntapalvelupäällikkö
2. Olosuhteet, päällikkönä liikuntapalvelupäällikkö

Palvelualueen päällikön tehtävänä on vastata

1. palvelualueen toiminnasta, taloudesta, henkilöstövoimavarasta, hankinnoista sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinnasta asetettujen tavoitteiden mukaisesti,
2. alaisensa toiminnan tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen valvonnasta,
3. palvelualueen toiminnan ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä
4. palvelualueen työn tehokkaasta organisoinnista ja toimivasta työn johtamisesta,
5. palvelualueen prosessien yhteentoimivuudesta tulosyksikössä ja kaupunkitasoisesti sekä kaupungin yhteisten toimintamallien noudattamisesta,
6. palvelualueen sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä ja viestinnästä.

Liikuntapalveluiden palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:

1. Tilavaraustoiminta, päällikkönä liikuntapäällikkö
2. Liikunnan ohjaustoiminta, päällikkönä liikuntapäällikkö
3. Seurayhteistyö, päällikkönä palvelualueen liikuntapalvelupäällikkö

Olosuhteiden palvelualue jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:

1. Tilat, päällikkönä liikuntapäällikkö
2. Ulkoilu, päällikkönä liikuntapäällikkö
3. Merellinen ulkoilu, päällikkönä liikuntapäällikkö

22 § Tulosyksikön ja sen palvelualueiden tehtävät

Tulosyksikkö vastaa kaupungin liikunta- ja urheilutoiminnasta luomalla kaupunkilaisille liikuntaedellytyksiä, tukemalla kansalaistoimintaa, edistämällä ulkoilua, harraste-, kilpa- ja huippu-urheilua, kehittämällä terveyttä edistävää liikuntaa, ylläpitämällä liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon erityisesti erityisryhmät.

Tulosyksikkö osallistuu liikuntapaikkojen ja -alueiden suunnitteluun sekä vastaa niiden ulkopuolisesta käytöstä. Lisäksi tulosyksikkö huolehtii kaupungin satama-alueisiin liittyvistä tehtävistä sekä vastaa liikuntatapahtumien järjestämisestä yksin tai yhdessä muiden kaupungin tulosyksiköiden tai kumppaneiden kanssa.

Liikuntapalvelut

Palvelualue vastaa

1. seurayhteistyöstä sekä lasten ja nuorten matalan kynnyksen liikuntapalveluiden järjestämisestä,
2. e-urheilusta yhdessä muiden kaupungin toimijoiden kanssa,
3. palvelualueen avustusten valmistelusta,
4. koulun liikuntatilojen ulkopuolisen käytön valvonnasta,
5. koulutilojen luovuttamisesta tilapäisiin majoituksiin,
6. liikuntatilojen käyttövuorojen ja venepaikkojen jaosta,
7. ala- ja esikoulujen uimaopetuksesta,
8. kaupunkilaisten ohjatusta ja terveyttä edistävistä liikuntapalveluista ja liikuntaneuvonnasta,
9. kaupungin henkilöstöliikuntaryhmistä.

Olosuhteet

Palvelualue vastaa

1. liikuntatilojen ja -paikkojen toimintavalmiudesta,
2. ulkoilureittien ja -alueiden, latujen sekä uimarantojen ja talviuintipaikkojen kunnossapidosta,
3. liikuntatilojen kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta yhteistyössä tilanomistajan kanssa,
4. venesatamien, ulkoilusaarten ja veneväylien kunnossapidosta sekä saariston reittiliikenteestä,
5. liikunta- ja ulkoiluolosuhteiden peruskorjauksista.

23 § Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa

Tulosyksikön johtaja ottaa johtamansa organisaation vakituisen henkilöstön sekä välittömässä alaisuudessaan olevan määräaikaisen henkilöstön. Palvelualueen päällikkö ottaa välittömässä alaisuudessaan olevan määräaikaisen henkilöstön. Palveluyksikön päällikkö ottaa välittömässä alaisuudessaan olevan määräaikaisen henkilöstön, kuitenkin niin, että Tilat -palveluyksikössä pohjoisen- ja eteläisen tilojen päälliköt sekä ulkoilun -palveluyksikön kunnossapitopäällikkö ottavat välittömässä alaisuudessaan olevan määräaikaisen henkilöstön.

Tulosyksikön johtaja päättää välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön virka- ja työvapaista, koulutuksista, sairauslomista ja vuosilomista.

Palvelualueen päällikkö, palveluyksikön päällikkö tai liikuntajohtajan lähiesimieheksi nimeämä henkilö päättää alaisuudessaan olevan henkilöstön sairauslomista, vuosilomista,
koulutuksista ja tilapäisistä hoitovapaista, kuitenkin niin että Tilat -palveluyksikössä pohjoisen- ja eteläisen tilojen päälliköt sekä ulkoilun -palveluyksikön kunnossapitopäällikkö päättävät välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön virka- ja työvapaista, koulutuksista, sairauslomista ja vuosilomista.

Kotimaan virka- ja työmatkoista päättää hallinnollinen esimies. Ulkomaan virka- ja työmatkoista päättää kaupunginjohtaja.

24 § Ratkaisuvalta hankinta-asioissa

Tulosyksikön johtaja päättää toimialueensa tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan arvonlisäveroton arvo alittaa 500 000 euroa.

Palvelualueen päällikkö päättää toimialueensa tavara- ja palveluhankinnoista, kun hankinnan arvonlisäveroton arvo alittaa 50 000 euroa.

Tilauspäätösoikeus on viranhaltijalla, jolla on hankintavaltuus. Lisäksi tilauspäätösoikeus on kaupunginjohtajan menojen hyväksyjiksi määräämillä määrärahojen rajoissa.

25 § Muu ratkaisuvalta

Tulosyksikön johtaja

1. päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä tulosyksikköä koskevan maksun, korvauksen tai saatavan osalta sekä saatavien (mukaan lukien pakkoperintään siirretyt saatavat) perinnästä luopumisesta,
2. päättää vahingonkorvauksen tai hyvityksen myöntämisestä silloin, kun kaupunki on tulosyksikköä koskevassa asiassa korvausvelvollinen tai vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi ja korvaussumma on enintään 2 000 euroa,
3. päättää hakea kaupungin puolesta tulosyksikköään koskevat määrältään enintään 300 000 euron valtionosuudet ja avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa,
4. päättää ottaa vastaan tulosyksikölle osoitetun lahjoituksen,
5. päättää yksikön irtaimen omaisuuden luovuttamisesta, jos omaisuuden käypä arvo ei ylitä 10 000 euroa.

Palvelualueen päällikkö

1. päättää johtamansa palvelualueen toimipisteiden aukioloajoista,
2. päättää johtamansa palvelualueen tilojen, alueiden, rakennusten, laitteiden ja muun irtaimen omaisuuden käyttöoikeuden luovuttamisesta lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

26 § Tulosyksikön asiakirjojen allekirjoittaminen

Tulosyksikön johtaja allekirjoittaa tulosyksikköä ja useampia palvelualueita koskevat asiakirjat. Palvelualueen päällikkö allekirjoittaa omaa palvelualuettaan koskevat asiakirjat