6 Sosiaalisen luototuksen rahaston sääntö

Sosiaalisen luototuksen rahaston sääntö hallintosäännön mukaan.

1 § Rahaston tarkoitus

Espoon sosiaalisen luototuksen rahastosta myönnetään sosiaalista luottoa osana kunnan sosiaalihuoltoa. Sosiaalisen luoton tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

2 § Rahaston varat

Kaupunki on osoittanut rahastolle 150 000 euron alkupääoman.

Rahaston pääomaa kartutetaan tai alennetaan tuloslaskelman osoittamalla tuloksella tai valtuuston talousarviossa erikseen päättämillä varoilla.

Lyhennykset palautuvat rahastoon.

Rahaston pääomaan siirretään rahaston tilinpäätöstuloslaskelman osoittama tulos.

3 § Rahaston käyttö

Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja sosiaalisesta luototuksesta annetun lain (1133/2002) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämien myöntämisperusteiden mukaisesti.

4 § Rahaston hoito

Rahasto on erityiskatteinen ja se toimii erillisenä taseyksikkönä. Sen kirjanpito hoidetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa ohjeet sosiaalisen luototuksen myöntämisestä sekä lainaehdoista. Sosiaalisesta luototuksesta vastaa sosiaali- ja terveystoimen toimintaohjeessa määrätty tulosyksikkö. Sosiaalisen luototuksen myöntämisestä ja muista sosiaalisesta luototuksesta annetun lain mukaisista tehtävistä päättävät sosiaali- ja terveyslautakunnan määräämät viranhaltijat.

Rahastosta laaditaan tilikausittain tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen rahoituslaskelman ja toimintakertomuksen.

Rahaston tuloksen mukainen tilikauden tulos lisää tai vähentää rahaston pääomaa.

Tuloslaskelmaan kirjataan sosiaalisesta luototuksesta aiheutuvat kulut ilman hallinnollisia kuluja.

Rahaston tilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen.