6. Kasvun ja oppimisen toimiala

Kasvun ja oppimisen toimialan toiminta hallintosäännön mukaan.

1 § Toiminta-ajatus

Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Toimiala toimii yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen kanssa. Toimiala luo edellytyksiä toimia vastuullisesti kestävällä tavalla demokraattisessa yhteiskunnassa sekä edistää valmiuksia toimia uusissa tilanteissa.

2 § Organisaatio ja johtaminen

Toimialaa johtaa kasvun ja oppimisen toimialajohtaja.

Toimiala muodostuu seuraavista tulosyksiköistä:

  1. suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikkö, johtajana perusopetuksen johtaja,
  2. suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikkö, johtajana toisen asteen koulutuksen johtaja
  3. suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö, johtajana varhaiskasvatuksen johtaja,
  4. ruotsinkielisten sivistyspalvelujen tulosyksikkö, johtajana ruotsinkielisten sivistyspalvelujen johtaja.

Toimialajohtajan alaisuudessa on lisäksi toimialan esikunta.

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja määrää toimintaohjeella tarkemmasta organisaatiorakenteesta, tehtävistä ja ratkaisuvallasta.

3 § Tulosyksikköjen tehtävät

  1. Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön tehtävänä on järjestää osaltaan esiopetus ja perusopetus sekä vastata osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä.
  2. Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön tehtävänä on järjestää osaltaan lukiokoulutus ja vastata yhteistyöstä muiden toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa. Lisäksi se vastaa nuorisopalveluista ja nuorisovaltuustoa koskevista asioista.
  3. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön tehtävänä on järjestää osaltaan varhaiskasvatuspalvelut mukaan lukien esiopetus.
  4. Ruotsinkielisten sivistyspalvelujen tulosyksikön tehtävänä on järjestää osaltaan varhaiskasvatuspalvelut, esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus, vapaan sivistystyön koulutus, vastata koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä osallistua ruotsinkielisten nuoriso- ja kulttuuripalvelujen toteuttamiseen.

4 § Esikunnan tehtävät

Esikunnan tehtävänä on tukea toimialan johtoa ja huolehtia yhdessä konsernihallinnon kanssa kaupungin ohjaus- ja tukiprosessien toimivuudesta ja yhtenäisyydestä. Esikunta vastaa lisäksi:

  1. kuntakohtaisten opetussuunnitelmien ohjauksesta ja kehittämisestä ja
  2. opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämisen kokonaisuudesta.

5 § Viranhaltijoiden ratkaisuvalta

Tässä säädetyn lisäksi viranhaltijoiden ratkaisuvallasta määrätään henkilöstösäännössä, hankintasäännössä ja toimintaohjeissa.

Viranhaltijan päätösvallan käyttämisestä varhaiskasvatuspalveluissa ja opetuslainsäädännön mukaisissa asioissa määrätään kasvun ja oppimisen lautakunnan sekä svenska rum -lautakunnan päätöksellä.